Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Nettoperatørenes ansvar

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Fra Jon Bing: Ansvar for ytringer.. Kap 1, Kap 2. Begrepet "funksjonell ytring" og det som omfattes av dette faller utenfor området for RINF 1100. Kap 3. Avsnittene 3.1, 3.4, 3.6, 3.10 og 3.11, Kap 5, 6, 7 og 8, Kap 10, Kap 12 faller utenfor læringskravene, men anbefales lest..

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Straffansvar og erstatningsansvar Straff er en ren negativ sanksjon –Kun aktuelt hvis noen har gjort noe straffverdig Erstatning skal kompensere et økonomisk tap –Noen har lidt et tap – hvem skal bære tapet? –Erstatning kan være resultat av en vurdering av hvem som bør bære risikoen og en interesseavveining

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tredjemanns ansvar - medvirkning

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hoiness-tar-omkamp-mot-Hegnar-6761676.html

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Noen tjenester kan rammes direkte Barnepornografi

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 204a. (Barnepornografi) Den som –a.produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, –b.befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller –c.forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 204a. (Barnepornografi) Den som –a.produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, –b.befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller –c.forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 204a. (Barnepornografi) Den som –a.produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, –b.befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller –c.forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Noen tjenester kan rammes direkte Barnepornografi Heleri (og informasjonsheleri)

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 317. Heleri Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet. (…) Uaktsom overtredelse av første eller annet ledd straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Medvirkning Bidra til den konkrete handlingen –Forsyne med utstyr –Formidle den ulovlige informasjonen –Forsterke virkningen av Man må medvirke til en konkret ulovlig handling –Å skape en mulighet er i seg selv ikke medvirkning Man kan ikke medvirke etter at en handling er avsluttet

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Medvirkning - straffbarhet Medvirkning er bare straffbart dersom den aktuelle lovbestemmelsen sier at medvirkning er straffbart

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres –a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, –b)religion eller livssyn, eller –c)homofile legning, leveform eller orientering.

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

18 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 390. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold. §§ 250 og 254 får tilsvarende anvendelse. Er forseelsen forøvet i trykt skrift, kan inndragning besluttes i samsvar med § 38. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

19 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 390a. (Sjikane) Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 390a. (Sjikane) Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 390a. (Sjikane) Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 3-6. (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred.) Den som har krenket en annens ære eller privatlivets fred, skal, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art som retten finner rimelig. (…) Ansvaret for krenking forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending.

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 3-6. (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred.) Den som har krenket en annens ære eller privatlivets fred, skal, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art som retten finner rimelig. (…) Ansvaret for krenking forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending.

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Medvirkning - straffbarhet Medvirkning er bare straffbart dersom den aktuelle lovbestemmelsen sier at medvirkning er straffbart Når den nye straffeloven trer i kraft vil utgangspunktet være det motsatte: Medvirkning er straffbart med mindre det er unntatt.

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Avsluttet eller fortsatt forhold Man kan ikke medvirke etter at det straffbare forhold er avsluttet Er tilgjengeliggjøring avsluttet når det er gjort tilgjengelig, eller vedvarer det så lenge informasjonen er tilgjengelig?

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Skyldkrav For at man skal kunne straffes må man ha utvist skyld. Det er forskjell mellom å –Knuse en rute ved et uhell –Knuse en rute fordi man er uforsiktig (uaktsom) »Eventuelt veldig uforsiktig (grovt uaktsom) –Knuse en rute med vilje (forsett)

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Det generelle vilkåret er forsett Forsett gjelder handlingen, ikke konsekvens –Hvis man med vilje trykket en artikkel som er krenkende har man utvist forsett selv om det ikke var meningen å krenke Man kan bli ansvarlig ved uaktsomhet dersom den aktuelle lovbestemmelsen sier det.

28 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 204a. (Barnepornografi) Den som –a.produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, –b.befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller –c.forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende

29 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 317. Heleri Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet. (…) Uaktsom overtredelse av første eller annet ledd straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

30 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 3-6. (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred.) Den som har krenket en annens ære eller privatlivets fred, skal, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art som retten finner rimelig. (…) Ansvaret for krenking forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending.

31 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tredjemanns ansvar - annet

32 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Foretaksansvar § 3-6. (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred.) Den som har krenket en annens ære eller privatlivets fred, skal, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art som retten finner rimelig. Er krenkingen forøvd i trykt skrift, og noen som har handlet i eierens eller utgiverens tjeneste er ansvarlig etter første ledd, hefter også eier og utgiver for erstatningen. Det samme gjelder oppreisning pålagt etter første ledd, med mindre retten av særlige grunner finner å burde frita dem. Eier eller utgiver kan også pålegges slik ytterligere oppreisning som retten i forhold til dem finner rimelig. Norsk Rikskringkasting hefter på tilsvarende måte når noen som handler i institusjonens tjeneste er ansvarlig etter første ledd for sending i kringkastingen. Det samme gjelder for annen institusjon som driver kringkasting. I dom som går ut på straff eller mortifikasjon, kan retten tilplikte domfelte å betale til fornærmede et beløp til kunngjøring av dommen. Det samme gjelder ved domfelling etter straffelovens § 130. Ansvaret for krenking forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending.

33 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 3-6. (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred.) Den som har krenket en annens ære eller privatlivets fred, skal, såfremt han har vist uaktsomhet eller vilkårene for straff er til stede, yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art som retten finner rimelig.

34 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Er krenkingen forøvd i trykt skrift, og noen som har handlet i eierens eller utgiverens tjeneste er ansvarlig etter første ledd, hefter også eier og utgiver for erstatningen. Det samme gjelder oppreisning pålagt etter første ledd, med mindre retten av særlige grunner finner å burde frita dem. Eier eller utgiver kan også pålegges slik ytterligere oppreisning som retten i forhold til dem finner rimelig. Norsk Rikskringkasting hefter på tilsvarende måte når noen som handler i institusjonens tjeneste er ansvarlig etter første ledd for sending i kringkastingen. Det samme gjelder for annen institusjon som driver kringkasting.

35 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Er krenkingen forøvd i trykt skrift, og noen som har handlet i eierens eller utgiverens tjeneste er ansvarlig etter første ledd, hefter også eier og utgiver for erstatningen. Det samme gjelder oppreisning pålagt etter første ledd, med mindre retten av særlige grunner finner å burde frita dem. Eier eller utgiver kan også pålegges slik ytterligere oppreisning som retten i forhold til dem finner rimelig. Norsk Rikskringkasting hefter på tilsvarende måte når noen som handler i institusjonens tjeneste er ansvarlig etter første ledd for sending i kringkastingen. Det samme gjelder for annen institusjon som driver kringkasting.

36 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net I dom som går ut på straff eller mortifikasjon, kan retten tilplikte domfelte å betale til fornærmede et beløp til kunngjøring av dommen. Det samme gjelder ved domfelling etter straffelovens § 130. Ansvaret for krenking forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending.

37 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvar Redaktørens ansvar for andres feil Redaktøransvaret er et straffansvar –=>redaktøren kan straffes for ulovligheter som andre har begått

38 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvaret – Straffeloven § 431 § 431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Når det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 6 måneder anvendes. Det kan dog ikke ilegges strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om redaktøren hadde kjent innholdet. Ved offentliggjøring gjennom kringkastingssending får disse bestemmelser tilsvarende anvendelse for kringkastingssjef, programdirektør og ansvarlig leder for programavdeling eller distriktskontor. Om påtalen gjelder det samme som om påtale av den lovovertredelse skriftet eller sendingen inneholder.

39 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvaret – Straffeloven § 431 § 431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

40 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvaret – Straffeloven § 431 § 431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

41 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvaret – Straffeloven § 431 § 431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

42 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Redaktøransvaret – Straffeloven § 431- tredje ledd Ved offentliggjøring gjennom kringkastingssending får disse bestemmelser tilsvarende anvendelse for kringkastingssjef, programdirektør og ansvarlig leder for programavdeling eller distriktskontor.

43 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hvem er redaktør? Den som faktisk fungerer som redaktør, uansett hva denne person kalles (og uansett om andre kalles redaktør) Bare redigerte tjenester har redaktør

44 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hvem er redaktør? Strl § 436 § 436. Ved redaktør av et blad eller tidsskrift forstås i dette kapitel den som treffer avgjørelse om skriftets innhold eller om en del av dette, enten han betegnes som redaktør eller som utgiver eller på annen måte.

45 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Nettoperatørens roller Ved redigerte tjenester, som nettaviser, kan redaktøransvar være aktuelt I det følgende den som tilbyr tekniske nettjenester til andre, og som ikke står for innholdet selv.

46 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tre roller Ren videreformidling –Tradisjonelle post- og teletjenester Mellomlagring (caching) Tilby plass for andre som ønsker å tilby webtjenester (hosting) Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3 eHandelslovens bestemmeler er immunitetsbestemmelser, ikke ansvarsbestemmelser

47 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ren videreformidling Mottar datapakker Kan bli mellomlagret Videreformidling uten at man går inn i innholdet

48 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mellomlagring Lagring på tjenermaskin (server) Data lagres for å effektivisere tilgang til populære nettsider og for å utnytte overføringskapasiteten (båndbredden) mer effektivt Problemer –Siden er fjernet fra originalstedet –Telling av besøk m.m.

49 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Lagring (Hosting) Leie ut lagringsplass med nettilgang, slik at andre skal kunne gjøre materiale tilgjengelig på nett Kan gjennom dette bidra til å gjøre ulovlig materiale tilgjengelig på nettet

50 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bakgrunnen for bestemmelsene i e- handelsdirektivet Som all EU-regulering: Sørge for harmonisering av regler for å skape like konkurransevilkår i hele det europeiske markedet Gjøre Europa konkurransedyktig i et globalt elektronisk marked Ønsket å hindre at de enkelte medlemsland innførte ulike regler og påla aktørene et omfattende ansvar Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4 og Kap 6Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4Kap 6 –Se avsnitt 6.2 om forholdet til ytringsfrihet

51 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net ”Ansvarsbestemmelsene” er immunitetsbestemmelser Bestemmelsene pålegger ikke ansvar, men sier hva man ikke kan holdes ansvarlig for Man må søke eventuelt grunnlag for å kreve erstatning andre steder Dersom andre regler i utgangspunktet gir grunnlag for ansvar, blir visse tjenesteytere likevel fritatt for ansvar

52 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net E-handelsloven § 15 Erstatnings- og straffeansvar for tjenesteyter For tjenesteyter som overfører informasjon, gir tilgang til et kommunikasjonsnettverk eller lagrer informasjon gjelder de alminnelige rettsregler om erstatningsansvar og straffeansvar hvis ikke annet følger av §§ 16-18.

53 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Eksempel Peder Ås legger ut musikkfiler som krenker Lars Holms opphavsrett Lars Holm påføres et økonomisk tap som følge av dette Peder Ås har ikke penger, så der er det ikke noe å hente Peder Ås’ nettsider ligger på en tjenermaskin hos Telenor. –Kan Lars Holm kreve erstatning av Telenor for det tapet han er påført?

54 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

55 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

56 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

57 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

58 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

59 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

60 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

61 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 11a Når tilfeldig eller forbigående fremstilling av midlertidige eksemplar utgjør en integrert og vesentlig del av en teknisk prosess som har til eneste formål å muliggjøre –a) lovlig bruk av et verk, eller –b) en overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av tredjeparter, omfattes slik eksemplarfremstilling ikke av eneretten etter § 2, med mindre den har selvstendig økonomisk betydning. Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for datamaskinprogrammer og databaser.

62 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for tjenesteytere hvis tjeneste består i å gi tilgang til et kommunikasjonsnettverk.

63 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mer om videreformidler Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7

64 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

65 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

66 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

67 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

68 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

69 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

70 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

71 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

72 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

73 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

74 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

75 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ansvarafrihet for mellomlagring Overholde regler for tilgang Overholder regler om oppdatering Ikke hindrer lovlig registrering om bruk av informasjon Gjelder ikke hvis pålegg om å fjerne –Fra særskilt organ –Ikke generell ”notice and take down” Må fjerne hvis underretning om at det er fjernet fra opprinelsesstedet Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8

76 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

77 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

78 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hvem omfattes? Lagre informasjon? –Rent tekniske hosting-tjenester –Diskusjonsfora? –Søketjenester? –Nettauksjoner? ECJC ‑ 236/08 og C ‑ 237/08 –”applies to an internet referencing service provider in the case where that service provider has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data stored.”

79 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

80 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

81 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

82 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18, annet ledd Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå. => Når man blir oppmerksom på ulovlig materiale –Eks at en student har lagt ut filmer ulovlig på UiOs nett … =>Ikke formalisert prosedyre

83 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

84 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18 tredje ledd En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll. => Handler jeg på vegne av Universitetet i Oslo når jeg legger ut materiale på folk.uio.no/olavt ? => Handler studenter på vegne av UiO når de legger ut materiale på sine nettsider?

85 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mer om ansvar for lagring Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9

86 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 19. Overvåking mv. Bestemmelsene i §§ 14-16 medfører ikke at tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.

87 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Overvåkning En eventuell plikt til overvåkning ville lett komme i konflikt med regler om kommunikasjonsintegritet, –Telefonavlytting … Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10

88 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 20. Pålegg om at overtredelsen skal opphøre eller forhindres Bestemmelsene i §§ 16-18 er ikke til hinder for at en domstol eller en forvaltningsmyndighet på annet rettsgrunnlag enn denne loven krever at tjenesteyteren bringer en overtredelse til opphør eller hindrer den. Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11

89 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Må kunne fjerne det som er ulovlig Må kunne gjøre det som er nødvendig for selv å unngå ansvar Ut over dette er det avtalen som bestemmer Imbera

90

91

92 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera.: Rettningslinjer og råd om innhold på et nettsted. Imbera AS opererer i Norge og er underlagt norsk lovgivning. Det betyr at vi som driftsleverandør også er ansvarlig for hva vi har liggende på våre servere, selv om det er du som kunde som publiserer dette. Vi oppfordrer derfor til å følge vær varsom plakaten når dere skal publisere innhold.

93 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera Imbera AS ønsker og praktiserer å være et selskap som kun publiserer et såkalt "hyggelig/informativt innhold" fra seriøse aktører og bedrifter i Norge.

94 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Det betyr at innhold som: –- fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig, –- oppfordrer til provokasjon eller krenker andres syn/livssyn –- viser pornografisk materiale, –- krenker menneskeverdet, –- krenker enkeltpersoner eller selskaper, –- glorifiserer krig, –- handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, –- viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr, –- er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning. –- provoserer eller krenker andres syn Ikke er ønskelig eller vil bli akseptert publisert via våre kanaler.

95 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera AS kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra publiserers hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

96 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Acceptable Use Policy (AUP): Services provided by Domainnameshop must not be used for any purposes that Domainnameshop, at its sole discretion, may find unacceptable. Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine. Unacceptable use also covers activites where services provided by Domainnameshop are indirectly involved, for example if a domain registered through Domainnameshop points to an external server distributing or promoting illegal material, or if a domain name registered through Domainnameshop is promoted via unsolicited email sent from servers not belonging to Domainnameshop. You agree and accept that any use of Your account with Domainnameshop, whether or not on Your behalf and whether or not with your permission, that conflicts with our Acceptable Use Policy, shall consitute a material breach of this Agreement. In the event that Domainnameshop deletes, suspends, cancels, terminates, or otherwise interrupts any service to You or Your customer account for violation of our Acceptable Use Policy, any and all fees paid to Domainnameshop shall be non-refundable and ineligible for account credit.

97 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net “Acceptable Use Policy (AUP): Services provided by Domainnameshop must not be used for any purposes that Domainnameshop, at its sole discretion, may find unacceptable.”

98 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

99 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

100 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

101 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

102 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

103 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

104 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

105 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

106 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

107 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

108 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

109 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

110 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

111 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

112 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ulovlig materiale må ikke forefinnes på noen av One.com's servere. Dette være seg bilder, filmklipp eller hyperlinks til bilder eller tilsvarende materiale. Det er videre forbudt å ha erotisk, pornografisk eller annet støtende materiale liggende på One.com's servere. One.com vurderer fritt om materiale plasseres i en eller flere av de ovennevnte kategorier, og forbeholder seg til enhver tid retten til å slette slikt materiale uten varsel. Slettes slikt materiale, kan kunden ikke gjøre noe krav gjeldende mot One.com som følge av slettingen.


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettoperatørenes ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google