Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O Leif Holmen o Angela Bustos o Ida Martinussen o Asbjørn Korsbakken Obligatorisk oppgave 02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O Leif Holmen o Angela Bustos o Ida Martinussen o Asbjørn Korsbakken Obligatorisk oppgave 02."— Utskrift av presentasjonen:

1 o Leif Holmen o Angela Bustos o Ida Martinussen o Asbjørn Korsbakken Obligatorisk oppgave 02

2 Disposisjon o Sentrale begreper o Hvitvaskingsloven o De ulike hensyn, - balanse? o Oppsummering

3 Sentrale begreper o Hvitvasking o […] virksomhet som har til formål å sikre utbytte fra kriminelle handlinger slik at utbytte kan tas i bruk av gjerningspersonen eller andre (Ot.prp. nr. 72, 2002-2003:17) o En typisk hvitvaskingsmetode er for eksempel kjøp av en bil med penger (kontanter) som stammer fra omsetning av narkotika. Dersom bilen selges, vil pengene fra salget ha en tilsynelatende lovlig kilde og dermed være ”hvitvasket” (Ot.prp. nr. 72, 2002-2003:17)

4 Hvitvaskingsloven o Oppgave 1: Gjengi hovedtrekkene i loven o Legg særlig vekt på å forklare bestemmelsene vedrørende rapporteringsplikt og taushetsplikt

5 Hvitvaskingsloven, generelt o Formål: o Skal forebygge og bekjempe hvitvasking o Geografisk virkeområde: o Rapporteringspliktige som er etablert i Norge, også filialer av utenlandske foretak o Kontrollutvalget: o Føre tilsyn med ØKOKRIM o Overtredelse: o Forsettlig overtredelse, eller medvirkning, kan resultere i bøter. o Særskilte tilfeller kan gi fengsel inntil 1 år

6 Hvitvaskingsloven, rapporteringsplikt o Bestemmelser o Ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffelovens §§ 147a eller 147b, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken o Dersom mistanken ikke er avkreftet, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til ØKOKRIM o 3. person skal ikke informeres om forholdet

7 Hvitvaskingsloven, rapporteringspliktig o Følgende virksomheter o finansinstitusjoner o Norges Bank o e-penge foretak o virksomhet /personer som overfører penger eller fordringer o verdipapirforetak o forvaltningsselskaper for verdipapirfond o forsikringsselskaper o pensjonskasser o postoperatører o verdipapirregistre

8 Hvitvaskingsloven, rapporteringspliktig o Følgende yrker o revisorer o regnskapsførere o eiendomsmeglere o forsikringsmeglere o prosjektmeglere o valutameglere

9 Hvitvaskingsloven, rapporteringspliktig o …også for foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for rapporteringspliktig

10 Hvitvaskingsloven, taushetsplikt o Bestemmelser o Opplysninger som i god tro meddeles ØKOKRIM er ikke brudd på taushetsplikt o Rapporteringspliktige kan uten hinder av taushetsplikt utveksle nødvendige kundeopplysninger seg imellom når det anses nødvendig som ledd i undersøkelse av mistanke o ØKOKRIM kan gi opplysninger til offentlige myndigheter som har oppgaver knyttet til forebygging av Almenfarlige Forbrydelser etter strl. § 147a eller § 147b

11 De ulike hensyn, - balanse? o Oppgave 2 og 3: o Hvilke personvernhensyn ble det argumentert med og hva var motargumentene? o Drøft om den vurderingen regjeringen la til grunn for loven var balansert. Bruk gjerne interesseteorien i drøftelsen.

12 De ulike hensyn, - balanse? o Utvalgte områder o Taushetsplikt o Tillitsforhold o Oppbevaring av opplysninger o Overvåkingssystemer o Identitetskontroll

13 Taushetsplikt o A: Argumentasjon mot o Taushetsplikt en viktig rettsikkerhetsgaranti o Forslag i strid med taushetsplikt i strl. § 144 o Advokater i en særstilling mht. taushetsplikt o Utveksling mellom enheter som ikke har taushetsplikt o Uthuler de hensyn som ligger til grunn for regler om taushetsplikt o Interesser som berøres o Bestemme over tilgang til oppl. om egen person o Etablert tillitsforhold o Konfidensialitet

14 Taushetsplikt o B: Argumentasjon for o Forebygge og bekjempe kriminelle handlinger o Internasjonale erfaringer viser at advokat-tjenester er utsatt og faktisk misbrukes for hvitvaskingsformål o Annen lovgivning har regler om taushetsplikt som går foran POL om utlevering av personoppl. o Utveksling av opplysninger mellom rapp.pliktige o Ønsket fjerning av dagens restriksjoner for ØKOKRIM og påtalemyndigh. bruk av personoppl. o Personvernhensyn blir godt ivaretatt ved at Kontrollutvalget videreføres

15 Tillitsforhold o A: Argumentasjon mot o Personvernmessig kontroversielt at personoppl. brukes til annet formål enn de er innsamlet for o Personvern og det særlige tillitsforhold mellom advokat og klient nødvendiggjør unntak o Datatilsynet påpeker de rettsgoder tillit og taushetspl. representerer og ber om at advokaters rapp.plikt begrenses o En risiko for at advokaters rapp.plikt kan medføre at mange unnlater å undersøke sin rettstilling

16 Tillitsforhold o Interesser som berøres o Å bestemme over tilgang til oppl. om egen person o Etablering av tillitsforhold o Innsyn og kunnskap o Generelt innsyn, Begrunnelse o Rettsinformasjon

17 Tillitsforhold o B: Argumentasjon for o Forebygge og bekjempe kriminelle handlinger o Foreslår å videreføre regelen om at kunde eller tredjemann ikke skal gjøres kjent med at oppl. er oversendt ØKOKRIM o Foreslår at rapp.pliktige uten hinder av lovfestet taushetsplikt kan utveksle opplysninger o I forhold til gjeldende regler eksisterer et tillitsforhold mellom finansinstitusjoner og ØKOKRIM, ØKOKRIMS taushetsplikt kan derfor lempes.

18 Oppbevaring av opplysninger o A: Argumentasjon mot o Konfidensialitet o Samtykke o B: Argumentasjon for o Samarbeid for å oppklare lovbrudd

19 Overvåkingssystemer o A: Argumentasjon mot o Forholdsmessig kontroll o B: Argumentasjon for o Redusere trusselfaren mot rapporteringspliktige o Effektivisering

20 Identitetskontroll o A: Argumentasjon mot o Interessen i selvbestemmelse o B: Argumentasjon for o Interessen i opplysningkvalitet o Gjeldene rett er ikke forandret o Formål: kjenn din kunde forholdet

21 Oppsummering o Hensyn o Vanskelig å sammenligne de ulike hensyn o Meloner og druer o Derfor vanskelig å vektlegge o Èn melon mot èn drue, eller èn melon mot en klase druer o Personvern o Vi noterer at hensynet til personvern ofte må vike tilfordel for andre…


Laste ned ppt "O Leif Holmen o Angela Bustos o Ida Martinussen o Asbjørn Korsbakken Obligatorisk oppgave 02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google