Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 9. mai 2003 Statsråden St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 9. mai 2003 Statsråden St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 9. mai 2003 Statsråden St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk

2 Statsråden Storbypolitikkens mål Gi alle like muligheter til å leve det gode liv i storbyene. Bedre balanse mellom landsdeler og regioner i forhold til befolkningsvekst og velferdsutvikling. Større verdiskaping og sosial velferd ved å utnytte av storbyenes fortrinn og muligheter bedre.

3 Statsråden Regjeringen gir storbyene tillit, frihet og ansvar Større handlingsrom for å utvikle egne muligheter og løse egne utfordringer. Bedre brukertilpasset tjenesteproduksjon skal møte innbyggernes behov. Ansvar for flere oppgaver – utvikling av helhetlig og sammenhengende tjenester – unngå kasteballsproblematikk Større frihet gjennom økt rammefinansiering og mindre detaljert regelverk

4 Statsråden Styrket lokaldemokrati Forslagene i Storbymeldingen inngår i regjeringens helhetlige politikk for å styrke lokaldemokratiet og øke det kommunalpolitiske handlingsrommet. Regjeringen vil Foreta en omfattende reduksjon i øremerkede ordninger Forenkle lover, regler og forskrifter Sikre et samordnet og helhetlig statlig tilsyn mot kommunesektoren

5 Statsråden Mer ansvar til storbyene gjennom forsøk SATS: Tromsø og Stavanger Barnevern: Trondheim og Drammen Familievern: Oslo Kulturminne: Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø Veg og trafikk: Drammen Kvalifisering av arbeidssøkere (Aetat): Oslo Forsøpling av offentlige uterom: Oslo I tillegg: Avtalebasert samarbeid om psykiatri i Fredrikstad

6 Statsråden Samordning, dialog og partnerskap Manglende statlig samordning skaper problemer for storbyene i større utviklingsprosjekter. Ny ordning vil bedre koordinere statlig politikk overfor storbyene. Regjeringen ønsker mer aktiv dialog med storbyene. Dialogen vil styrke samspillet mellom storbyregionene og staten. Storbyene må skape visjoner for egen utvikling. Staten skal bidra til at visjoner realiseres.

7 Statsråden Storbyenes nasjonale og regionale rolle Videreutvikle storbyene som drivkraft for kompetanse og innovasjon. Statlig lokaliseringspolitikk skal styrke de største byene som motorer for regional utvikling. Støtte økt landsdelssamarbeid og samspillet mellom storbyene, fylkeskommunene og regional stat

8 Statsråden Regjeringen forventer at storbyene: utvikler egne muligheter innenfor de rammene staten gir. øker samarbeidet med andre kommuner, regionale aktører og statlige instanser for å utvikle storbyregionene som helhet. tar ansvar for regional utvikling sammen med fylkeskommunene.

9 Statsråden Aktuelle tilleggslysark

10 Statsråden Storbyenes sosiale utfordringer Forhindre økt segregasjon i storbyene. Bekjempe fattigdom og levekårsproblemer. Bekjempe kriminalitet, utrygghet og diskriminering. Øke etniske minoriteters deltakelse i samfunnet. Styrke boligtilbudet for vanskeligstilte og unge. Innsats mot bostedsløshet. Trygge og gode oppvekstkår for barn og unge.

11 Statsråden Storbyenes sosiale utfordringer (forts.) Bruke sine muligheter til en god, helhetlig innsats for mennesker med sosiale problemer. Prøve ut nye metoder for å sikre kvalitet og effektiv ressursbruk. Sette brukeren i sentrum. Satse på helhetlige tiltak, god kompetanse og samarbeid på tvers av administrative grenser.

12 Statsråden Bærekraftig byutvikling og byvekst Styrke samarbeidet om areal- og transportplanlegging. Samarbeid om gode transportløsninger og økt kollektivtransport. Gode bomiljø og bedre balanse i boligmarkedet. Forenkle og modernisere plan- og bygningsloven, og gi klarere rammer for utbyggingsavtaler. God tilgjengelighet for funksjonshemmede. Pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling

13 Statsråden Norske storbyer og storbyregioner Stor-Osloregionen 46 kommuner 1 260 000 innb. Bergensregionen 14 kommuner 339 000 innb. Stavangerregionen 13 kommuner 261 000 innb. Trondheimsregionen 10 kommuner 226 000 innb. Kristiansandsregionen 10 kommuner 135 000 innb. Tromsøregionen 2 kommuner 63 000 innb.


Laste ned ppt "Pressekonferanse 9. mai 2003 Statsråden St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google