Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Europa? Hvorfor studere europeisk integrasjonshistorie?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Europa? Hvorfor studere europeisk integrasjonshistorie?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Europa? Hvorfor studere europeisk integrasjonshistorie?
HIS 2372 Forelesning 1 Dag Axel Kristoffersen, IAKH

2 Hvordan lykkes med HIS2372? Les pensum!
Vær nysgjerrig – les utenfor pensumlista Les minst én bok som gir generell oversikt over europeisk historie e. 1945 Bruk tid på kvalifiseringsoppgaven – ikke siste kvelden Fokus både på detaljer i empirien og forholdet mellom ulike perspektiver

3 Hva er Europa?

4 Bortføringen av Europa – freske fra Pompei

5

6

7

8 Winston Churchill, Zürich 1946
Hva sier Churchill om Europa? Hva er Europas problem? Hva er løsningen?

9 Sentrale begreper Staters suverenitet Integrasjon Overnasjonalitet
Statens (ukrenkelige) rett til å styre innenfor eget territorium, uten innblanding fra andre stater. Hovedprinsipp for det internasjonale statssystemet fra midten av 1600-tallet. Integrasjon Opprettelse av tette felles handlingsmønstre mellom autonome enheter (stater). Kan være politiske, sosiale eller økonomiske. I hovedsak (for oss) knyttet til politiske og økonomiske organisasjoner. Overnasjonalitet Opprettelse av felles institusjoner, uavhengige av stater, med rett til å vedta beslutninger og regler som binder medlemsstatene. Innebærer overføring av suverenitet fra staten til et internasjonalt organ. Mellomstatlighet Institusjonene tilrettelegger for beslutninger. Statene beholder kontroll over beslutningsprosessen og dermed også sin formelle suverenitet.

10 Typer av økonomisk integrasjon
Frihandelsområde (EFTA 1960) Ingen toll eller restriksjoner på handel mellom medlemsland Hvert enkelt land bestemmer toll/restriksjoner på handel med tredjeland Liten grad av koordinert politikk mellom medlemslandene Tollunion (EEC e. 68) Frihandel mellom medlemsland Felles ytre tollgrense for handel med tredjeland Noen grad av politisk koordinering Fellesmarked (EF e. 92) Som tollunion Fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester Relativt omfattende grad av politisk koordinering/utvikling av felles politikk på sentrale områder Økonomisk og monetær union (EU e ) Ytterligere harmonisering av økonomisk politikk (jf. konvergenskriterier og stabilitetspakt) Faste valutakurser => felles valuta

11 Hva skal vi med integrasjonshistorie?
Noen forslag?

12 Hvorfor historiografi og teori?
Historiografi: studiet av historieskrivingen Oversikt over fagdebatt: Hvilke spørsmål har vært sentrale? Hvilke ulike tolkninger blir presentert av historikerne? Hvor står forskningsfronten? Nødvendig for å planlegge fremtidig forskning Teori: filter for vår forståelse av verden Teoretisk rammeverk rundt integrasjonsprosess Bevissthet rundt fortolkningsrammer Eksplisitt bruk av modeller Forholdet teori og historie

13 Historiografi - tidlig integrasjon (1947-57) (Wurm 1995)
To sett spørsmål: Hvilke drivkrefter bak integrasjon? Hvem inspirerte prosessen? Ytre eller indre krefter? Forholdet europeisk integrasjon og nasjonalstaten Erstatte nasjonalstaten med føderasjon? Integrasjon som nasjonalstatens redning?

14 Tre hovedperspektiver (Wurm 1995)
Ytre forutsetninger: USA og Kald Krig Charles Maier og Michael Hogan USA som modell og pådriver Føderalt perspektiv: Indre krefter. Idealisme og pressgrupper Walter Lipgens Den europeiske erfaringen Nasjonalstaten som feilslått Fokus på Europabevegelsen og grunnleggere: Spaak, Schuman, Adenauer og Monnet Europeisk integrasjon som nasjonalstatens redning Alan Milward Nasjonale strategier for gjenreisning, ikke USAs modell Styrke nasjonal politikk gjennom integrasjon Relativisering av grunnleggernes rolle og integrasjon som uunngåelig prosess Enighet om betydningen av ”Tysklandsspørsmålet”

15 Allegiance – troskap?(Milward 1995)
Historieskrivingen mer enn nasjonale historier Fire hovedforklaringer på årsaker til integrasjon Slags allianse som svarer til nasjonale interesser Avvisning av nasjonalstaten og altruistisk vilje til å samle Europa Nasjonalstatens redning (Milward) Overføring av suverenitet uunngåelig prosess

16 Milward forts Alle forklaringer handler om ulike ting
Kan forenes ved å forske på graden av troskap til hhv. nasjonalstaten og ”Europa” Hvorfor styrkes nasjonalstaten på 50 og 60 tallet samtidig med at integrert Europa vokser fram? Noe mer enn rasjonell nyttevurdering Forslag til forskningsagenda Ble ikke fulgt opp (ref. Kaiser 2005)

17 Transnasjonale nettverk? (Kaiser 2005)
Historieskriving for mye statssentrert og nasjonalt fokus Foreslår studier av transnasjonale nettverk - fange opp andre typer påvirkning Europeiske kristeligdemokrater Europeiske sosialister Fagforeninger Næringsliv – industri og finans Noe større grad fulgt opp, særlig av Kaiser selv

18 Noen sentrale problemstillinger
Hvordan startet integrasjonen og hva har drevet prosessen framover? Hvorfor ble integrasjonen økonomisk? Hvor mye betydde den internasjonale kontekst? Hva lå bak Storbritannias holdning og omvurdering? Hvilken betydning hadde amerikansk påvirkning? Hvilken rolle spilte forholdet Frankrike-Tyskland? Hva var institusjonenes rolle i utviklingen av samarbeidet?


Laste ned ppt "Hva er Europa? Hvorfor studere europeisk integrasjonshistorie?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google