Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Marianne Gjørv Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven i samvirke Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, Gardermoen, 12.01.2010 Foto Naturmangfoldloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Marianne Gjørv Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven i samvirke Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, Gardermoen, 12.01.2010 Foto Naturmangfoldloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Marianne Gjørv Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven i samvirke Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, Gardermoen, 12.01.2010 Foto Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven - hvordan henger de sammen?

2 2 Naturmangfoldlovens hovedgrep Verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, regulering av fremmede organismer – naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og sektorlover Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper– naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og sektorlover Kilde: Miljøverndepartementet

3 3 Plan- og bygningsloven - plannivåene Nasjonale forventninger 2011 Statlige planretningslinjer Statlige planbestemmelser Regional planstrategi 2012 Regional plan (tidligere fylkesplan) Kommunal planstrategi 2012 Kommuneplaner/ delplaner –Naturtyper, strandsone, grønnstruktur, idrett og friluftsliv Reguleringsplan –lokale turveier og leveområder Kilde: Miljøverndepartementet

4 4 Vern og plan- og bygningsloven Vern etter naturmangfoldloven går foran Før naturmangfold loven gikk plan- og bygningsloven foran i landskapsvernområder Foto: Marianne Gjørv

5 5 Samordnet oppstart av verneplanarbeid og planlegging etter plan- og bygningsloven

6 6 Saksbehandling - naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Foto: Marianne Gjørv Tidlig kontakt med kommuner og fylkeskommuner

7 7 Utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde Tillatelser Beslutninger fattes av kommunene og sektormyndighetene Innvirkning på verneverdier Ved grensen til Trollheimen

8 8 Saken om klippeblåvingen Klippeblåvinge Foto: ©Ove Bergersen /NN/Samfoto

9 9 Hyttebygging

10 10 Kommunale planer Planprogrammet Samarbeid og prosess Innsigelse Vedtatte planer Plan- og bygnings loven og utvalgte naturtyper Foto: Kristin T. Teien Forekomstenes skjebne kan avgjøres etter plan – og bygningslovens regler, men naturmangfoldloven gjelder også!

11 11 Det er i utgangspunktet statens ansvar å utføre kartlegging av naturtyper Kommunen og private skal som hovedregel benytte seg av tilgjengelig kunnskap - både etter naturmangfoldloven og plan – og bygningsloven Tilgjengelig kunnskap finnes i Naturbasen og Miljøkartlegging i skog Hvem skal skaffe til veie beslutningsrelevant kunnskapsgrunnlag? Foto: Kristin T. Teien

12 12 Utvalgte naturtyper og kommunens spillerom i planbehandlingen Kilde: Miljøverndepartementet Ta vare på forekomsten Hensynssone Grønnstruktur – kan være nok Bruk og vern av sjø og vassdrag Reguleringsplan –naturvern, landskap eller kulturmiljø Bruk til andre formål (ofring) Vurderingene skal gjøres av kommunen Forutsetter deltakelse i planprosessen av statlige etater på vanlig måte Fagetater og kommunen uenige om vurderingene etter § 53? Ellers resultatet: OK at forekomsten oppgis

13 13 Hvordan vil dette virke i praksis? Rik sumpskog Foto: Kristin Thorsrud Teien Kystlynghei Foto: Jan Rabben/NN/Samfoto Veibygging gir tre mulige utfall

14 14 Forholdet til eldre reguleringsplan som tillater bygging 14 Forholdet til utvalgte naturtyper skal primært avklares i planbehandlingen Ivaretakelse av utvalgte naturtyper i byggesak Kan stille krav om utforming og plassering av hensyn til forekomsten (byggeforskriftene) Nærmere omtale i veileder Foto: Marianne Gjørv

15 15 Kommunens initiativ Foto: Marianne Gjørv Kommunene kan selv velge ut naturtyper for sin kommune, uavhengig av om det er gitt en kgl.res.! (§ 53 femte ledd) Konsekvensene er de samme som for utvalgte naturtyper ellers, men begrenset til kommunal forvaltning, i egen kommune Binder ikke andre myndigheter Fastsettes ved vanlig forskrift Kommunen må følge opp i sin planbehandling!


Laste ned ppt "Foto: Marianne Gjørv Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven i samvirke Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, Gardermoen, 12.01.2010 Foto Naturmangfoldloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google