Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering og avlønning Stemmestyrer og valgfunksjonærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering og avlønning Stemmestyrer og valgfunksjonærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering og avlønning Stemmestyrer og valgfunksjonærer

2 Stemmestyrer ”Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.” (valgloven § 4.2) Følger regler for ”faste utvalg” etter kommuneloven § 10

3 ”Faste utvalg” iht kommuneloven Medlemmene må være valgbare i kommunen Hovedregel: Stemmerett ved valget og folkeregisterført som bosatt i kommunen De som er yngre, er også valgbare Kjønnsmessig balanse Velges med leder og nestleder

4 Valgfunksjonær Valghåndboka sier: ”Begrepet valgfunksjonær benyttes som en samlebetegnelse om alle personer som har oppgaver i valglokalene eller oppgaver knyttet til gjennomføringen av valget. Det vil si både stemmestyremedlemmer, stemmemottakere og andre som hjelper til.”

5 Ulike typer valgfunksjonær Alle som arbeider med for eksempel: Forhåndsstemmemottak Valglokaler på valgdagen Telling Transport, lagring, logistikk, IT Sentral ledelse (valgansvarlige)

6 Forbud mot listekandidater Listekandidat ved kommunestyrevalget kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Listekandidat ved fylkestingsvalget kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke.

7 Ikke forbud mot ”politikere” Det er fortsatt lov å være partimedlem og arbeide med valget, for eksempel som stemmestyremedlem Merk også at valgstyret ikke er omfattet av forbudet

8 Vanskeligere å rekruttere? ”Videre vil departementet understreke at det er viktig å tenke nytt i rekrutteringen. Velgerne bør generelt i større grad engasjeres og ansvarliggjøres i gjennomføringen av valg. Det vil etter departementets vurdering kunne ha en positiv effekt også for lokaldemokratiet om flere innbyggere deltok i valgavviklingen. Det vil kunne gi hver enkelt mer informasjon og kunnskap om valg, men også styrke borgerfølelsen og opplevelsen av å delta.”

9 Hvem skal vi rekruttere? Politikere, for eksempel via partiene Eller ”kast ut” politikerne? Kommuneansatte? Annonsere åpent etter ”vanlige folk”? Spesielt rettet mot enkelte grupper (ungdommer, pensjonister)?

10 Stemmestyrer kontra funksjonærer Organiseringen får konsekvenser for rekrutteringen Stemmestyremedlemmene må bo i kommunen Ikke noe slikt krav til valgfunksjonærene

11 Kvalifikasjoner viktigst Uansett må hovedkriteriet være at man egner seg for oppgaven – forstår valg, er nøyaktig og kan behandle mennesker Stemmemottakerne er valgets ansikt utad Viktig av kommunestyret/valgstyret forstår dette Verv som stemmestyremedlem må ikke bli en påskjønnelse for (veldig) lang og tro tjeneste Spesielt viktig med IT-erfaring for de som skal bruke EVA – og det er det mange som skal

12 Mitt ønske for ”stillingsannonse” Vi søker etter en person som: Har erfaring med IT-systemer og lett setter seg inn i bruk av nytt IT-verktøy Har forståelse for valg og demokrati og kan veilede velgerne i spørsmål angående dette Er omgjengelig og imøtekommende overfor mennesker i ulike situasjoner

13 Godtgjøring for valgarbeid Rekrutteringen går lettere når man betaler, men det har ikke alltid vært tradisjonen. Da Stortinget behandlet saken om forbud mot listekandidater som valgfunksjonærer, ble det innvendt fra mindretallet at denne ordningen blir dyrere for kommunene.

14 Anders Anundsen: ”De som selv deltar i demokratiet gjennom å stille til valg, har også innsikt i prosessene i valglokalet. De er tilgjengelige, billige i drift og opptatt av at valget gjennomføres på en best mulig måte. De fleste ser nok på dette som en slags samfunnstjeneste.”

15 Trond Helleland: ”… for kommunene vil den ha en betydelig kostnad hvis … en faktisk skal betale dem som sitter i stemmelokalene full lønn, gjerne overtid, at de skal sitte der to dager osv.”

16 Godtgjøring eller lønn? Utbetalinger til folkevalgte er godtgjøringer Lønn er betaling til tilsatte for utført arbeid. Lønn utbetales i samsvar med avtale som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Stemmestyrene skal altså ha godtgjøring

17 Kommuneloven om godtgjøring Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven § 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Skiller mellom arbeidsgodtgjøring og dekning av tap/utgifter

18 To typer godtgjøring Arbeidsgodtgjøring er en kompensasjon for det arbeidet man utfører i vervet som folkevalgt. Inkluderer selve møtevirksomhet og forberedelser. Dekning av utgifter og tap, for eksempel reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, kommer i tillegg til arbeidsgodtgjøring Det er lov til å la arbeidsgodtgjøring inkludere dekning av tap/utgift, men da må det vedtas.

19 Avklar godtgjøring nå Godtgjøring til stemmestyrer bør være vedtatt før rekrutteringsprosessen starter Kan også gi føringer for betaling til øvrige valgfunksjonærer. Også det bør være klart når disse skal rekrutteres

20 Arbeidsmiljøloven om arbeidstid ”Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Arbeidstilsynet kan samtykke i at …. den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer. (Må drøftes med tillitsvalgte) ….kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager”

21 Og du selv, da? Hvor mye arbeider du pr dag i den mest hektiske tida før, under og etter valget?


Laste ned ppt "Rekruttering og avlønning Stemmestyrer og valgfunksjonærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google