Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er kvalitet på kommunehelse og finnes det eller kan det utvikles relevante indikatorer for bruk i Kommunehelse ASSS og kommunenes styrings- og kvalitetsarbeid?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er kvalitet på kommunehelse og finnes det eller kan det utvikles relevante indikatorer for bruk i Kommunehelse ASSS og kommunenes styrings- og kvalitetsarbeid?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er kvalitet på kommunehelse og finnes det eller kan det utvikles relevante indikatorer for bruk i Kommunehelse ASSS og kommunenes styrings- og kvalitetsarbeid?. v/Geir Halstensen, KS

2 Ser for meg følgende hovedutfordringer;
”Riktig” grupper/føring/rapportering av utgifter/årsverk til deltjenestene, j.fr. innspill fra bla. Trondheim/gruppearbeid Kvalitetsindikatorer - maaangler Hva skal dere med mange ressursindikatorer når dere ikke vet effekten/resultatene/kvaliteten??

3 Innsats, prosess og resultat
Ressurser Produksjon Resultater Strukturkvalitet Standard p å innsats - faktorene Mål og målinger her: Prosesskvalitet Hvordan vi arbeider Brto dr.utg pr innb Nto dr.utg. pr. innb Nto dr.utg. F232 per innb 0-20 år Resultatkvalitet Behovsdekningen som er oppnådd i tjenesten Andel nyfødt m hj.besøk e. 2 uker Reservek. fastlege Årsv ergoter per innb, Årsv fysiot. i alt pr innb, Årsv komm. tils. fysiot. Pr innb Sykefravær

4 Resultateffektivitet
Innsats, prosess og resultat Ressurser Produksjon Resultater Strukturkvalitet Prosesskvalitet Resultatkvalitet Standard p å innsats - faktorene Hvordan vi arbeider Behovsdekningen som er oppnådd i tjenesten, kvaliteten Resultateffektivitet Effektivisering innebærer at kommunen med uendret eller lavere ressursinnsats skal: -enten yte tjenester til minst like mange brukere -og/eller tilby tjenester med bedre kvalitet -og/eller produsere tjenestene rimeligere

5 Input, bruk av ressurser og årsverk
Output, Resultater? Input, bruk av ressurser og årsverk

6 Input Output

7 Kvalitet Helsestasjon?
Ressursbruk pr. innbygger 0-20 år? Tilgjengelig tjeneste/kort ventetid? Andel nyfødte med hjemmebesøk etter 2 uker? Fornøyde brukere? Fornøyde medarbeidere? Lavt sykefravær? Fravær av avvik Fravær av komplikasjoner hos småbarn som skulle vært ”oppdaget” tidligere på helsestasjonen? Andel barn som når avklarte ”mål”

8 Modell sykehus

9 Kvalitet

10 Hva er viktig for brukeren av tjenesten, kvalitet – treffe hensikten med tjenesten for brukerne – inn som mål og måles? Tjeneste Hovedhensikt med tjenesten: Bør få til/kjennetegn på å lykkes: Måle på: Ergo/fysio -Mestre fysisk funksjon i hverdagen -Bo hjemme så lenge det går an/ønsker de -gi lindrende behandling etter behov Mange selvhjulpne brukere, i iobb/riktig alder Høy andel brukere når avklarte funksjonmål Mange bor hjemme etter eget ønske/faglig vurder Mange brukere opplever Opplevelse av egen selvhjulpenhet Andel

11 Sammenheng mellom utgift og kvalitetsnivå?
Utgift = antall x tid pr. bruker Mange selvhjulpne brukere, i iobb/riktig alder Høy andel brukere når avklarte funksjonmål

12 Målområder og datakilder, valg av måleindikator

13 Løsninger vs. utfordringer?
Nå; ressursinnsats/årsverk; 8 indikatorer, redusere? 1 profil for 3 deltjenester blir for ”lite”- endre? Få med opplevd kvalitet helsestasjon og ergo/fysio? (Helse 09; KRS, DRA (Ergo fysio 09; DRA, OSL, BER) Utvikle felles målekriterier på kvalitet utover opplevd kvalitet pr. deltjeneste – fordrer avklaring av data lokalt som samtidig er samtidig egnet til å styre og lede etter i hver kommune/deltjeneste ev. også som målindikator i styringsdokumenter

14 Arbeidet videre i dag; 1-3 profiler?, konklusjon; se først på enkeltindikatorer om vi kan bruke de, tilbake til saken senere 2-3 spørsmål fra hver av brukerundersøkelsene + prinsippet om at alle skal gjennomføre/supplere egen Oppdraget fra siste samling, se spørsmål, pp-fil Hvordan starte arbeidet med å finne frem til datagrunnlag målt/objektiv kvalitet

15 Helsestasjon, utvalgte spørsmål
Forslag; Helhetsvurdering, alt i alt Tiden som er satt av til deg Ta opp vanskelige spørsmål Fra plenum; Få informasjon, forståelig, tilstrekkelig + Lydhør for dine behov Konkludering; Rødt er konklusjon, deretter sendes ut på høring

16 Endring KOSTRA I ? Årsv helses. per innb 0-5 år, endres til 0-20 år ?. Konklusjon Finne ut om det finnes data på antall årsverk/timer pr. hovedaldersgruppe/deltjeneste

17 Endring KOSTRA I I Forslag;
Splitte ressursinnsats fysio på kom./privat i profilen (Bærum, Trondheim) Konklusjon; ikke nå

18 Endring KOSTRA I I I Åpningstid helsestasjon + reservekapasitet fastlege? Helsestasjon/ungdom; antall besøk, antall årsverk, avklare aldersgruppe år bruk av helsestasjon pr. gitt aldersgruppe årsverk pr besøk Konklusjon; ta ut åpningstid Hver må finne ut om de har tall på årsverk og antall besøk 13-2o år som kan rapporteres til KS

19 Legetjenesten; Ut med reservekapasitet, inn med;
Gjennomsnittid pr. listepasient (fra kostra) korrigert for ukeverk/timer til kommunale timer + fra kostra; andel åpne fastlegelister i % fastlegehjemler Finne ut hva som kan dras ut på fastlege (Helfo) som kan brukes (MB hos KS). KS ansvar Hva skal vi ha frem; Bytte fastlege, korrigert for flytting, egetinitiativ

20 Ergo, kostra Mer presis tellebegrep/rapportering, se referat, må inn med manuelt fra KOSTRA-skjema, se fysioterapeuter. (3-1.) jan AA følger opp dette.

21 Ergo/fyiso, utvalgte spørsmål
Er begge behandling og bedring i hverdagen, Forslag; Fått bedre med det trengte hjelp til Være med på å lage målsetning Omfanget er tilpasset ditt behov Bedre kunnskap om dine helse.. Alt i alt Konklusjon= rødt

22 Fra plenumskonklusjon;
Ks formulerer en hjemmelekse om at hver kommune arbeider med å finne frem til hva som finnes av data på målt/objektiv kvalitet, deretter opp på neste samling, stikkord; andel som når avklarte mål, avvik, klager, fravær av komplikasjoner som skulle vært oppdaget før, osv

23 Til innspillene og problemstillinger i gruppearbeidet i dag

24 Legetjeneste Reservekapasitet fastleger Nyttig for dimensjonering av antall fastlegehjemler, men det er ingen kvalitetsindikator Erstattes med hva? Diskutert gj. sn. listelengde, antall leger med ledig plass på liste Kurative årsverk per 10 000 Helsestasjon for ungdom Hva vil man ha frem? kapasitet (antall timeverk per ungdom) tilgjengelighet (hvor mange av ukens dager/timer er tilbudet åpent et eller annet sted i kommunen innsats/hvor mange får hjelp (antall konsultasjoner) Fysioterapi: Ønsker tre kolonner – avtale fysioterapeuter per 10 000 i tillegg til de to vi har nå (kommunale og totalt) Reelt omfang av private fysioterapeuter Andre kilder enn kommunal rapportering: NPE pasientskadeerstatning – har oversikt over alle innmeldte fysioterapeuter som inkluderer omfang utover avtaleprosenten (avhengig av at alle fysioterapeutene faktisk melder seg inn de med f eks 40% avtale melder og betaler kommunen, mens fysioterapeuten melder inn resterende 60% dersom det er 100% totalomfang HELFO-data på omfang av fysioterapi Rehabilitering: Trenger alternativer til SSBs uttrykk for Rehabilitering, som er veldig lite representativ: Antall ergoterapeuter (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Antall kommunale fysioterapeuter (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Psykiatriske sykepleiere (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Andre sykepleiere og hjelpepleiere som det er MANGE av i kommunal telles ikke. IPLOS-tjenester som kan tas med Rehabilitering i institusjon - antall brukere som har vedtak/beslutning om dette i en tidsperiode Rehabilitering utenfor institusjon Mye underrapportering og feilkilder her, men langt bedre uttrykk for rehab innen kommunehelse enn det som SSB bruker i dag (ovenfor) Individuell Plan /antall koordinator for ind Plan

25 Oppdrag : vurdere bruksverdien for indikatorene som skal inn i profilen for 2010, på bakgrunn av forslagene nevnt i møte november 2009 ( se arb. gr. referat) Spesielt avgjøres : - reservekapasitet fastleger - tilgjengelighet helsestasjon for ungdom Andre ønsker : indikator ”hjemmebesøk på helsestasjon er misvisende og bør tas ut ( HEPRO) Kan søylene for private og kommunale fysioterapiårsverk legges oppå hverandre i samme lysbilde for å tydeliggjøre forskjeller mellom kommunene i ett bilde

26 Hei! Trondheim kommunen skulle gjerne vært med på dette arbeidet i indikatorgruppa, men dessverre har ingen av deltakerne våre i ASSS-nettverket anledning denne dagen. Vi har derfor prøvd å nøste sammen noen innspill som jeg sender over. Det kan være at noen kommer på mer etter hvert, og jeg ber dem i så fall om å sende innspill direkte til deg (jeg går ut i ferie/perm nå og blir borte til 11/1). Her er det jeg har så langt: Fysioterapi: - I beregning av dekningsgrad må det skilles mellom fastlønte fysioterapeuter og driftstilskudd (+ samlet). - Private uten driftstilskudd bør ikke inngå i rapporteringen (vanskelig i praksis da det krever etablering av eget system for kontakt/registrering på noe kommunen egentlig ikke har ansvar for) Ergoterapi: - Lønnsregistreret kan ikke brukes for å illustrere dekningsgrad hvis det ikke kombineres med en definisjon av hvilke tjenester/virksomhetsområder som skal omfattes av det. Her er det kun to/tre virksomhetsområder som er "sikre" ; stillinger som kommuneergoterapeut, oppsøkende (ambulante) ergoterapitjenester og ergoterapeuter som er tilsatt ved rehabiliteringsavdelinger (korttidsavdelinger( dag + døgn) som kommer inn under funksjonskode 241, etv også kode for forebygging). - Alternativ: samme rapporteringssystem som for fysioterapeuter, men også her blir det nødvendig å knytte det til definerte virksomhetsområder (korttidsavdelinger( dag + døgn) som kommer inn under funksjonskode 241, etv også kode for forebygging). Jeg anbefaler denne varianten, da det er viktig å arbeide for enhetlig rapporteringsdsystem. * Ergoterapeuter er mer spredt rundt i ulike virksomhetsområder som i og for seg godt kan defineres inn under ergoterapi, men det blir for komplisert å inkludere hele bredden slik amn gør når man bruker lønnssyemet som database -  det vil blant annet være svært forskjellig bruk av stillingskoder i lønnsregisteret, f eks i forhandlingssammenheng. * Det er viktig å tenke praktisk - gjøre det så enkelt som mulig for å få til lik registrering. Man kan evt utvide senere.

27

28


Laste ned ppt "Hva er kvalitet på kommunehelse og finnes det eller kan det utvikles relevante indikatorer for bruk i Kommunehelse ASSS og kommunenes styrings- og kvalitetsarbeid?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google