Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

og det lar seg ikke gjøre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "og det lar seg ikke gjøre"— Utskrift av presentasjonen:

1 og det lar seg ikke gjøre
Cannabis og lungefunksjon et materiale fra (en litt spesiell) allmennpraksis Dagfinn Haarr (15/2200 års ruserfaring som fastlege) Reserve for Øistein Kristensen og det lar seg ikke gjøre Ut av tåka 11. februar 2015

2 Det blir noen tabeller og tall
Jeg skal forsøke å peke på de vesentlige tallene, fortvil ikke!

3 Dette innlegget skal (i følge programmet) handle om forskning
Min forsknings- og publiserings- CV: 2 vitenskapelige originalartikler i Legetidsskriftet Allmennmedisinsk forskningspris Allmennmedisinsk skribentpris Blir brukt av Legetidsskriftet som fagfellevurderer (referee) Faglig medarbeider i Legetidsskriftet

4 Cannabis og kols: Et lite utforsket område
Internasjonale studier spriker , men en helt ny skotsk studie gir ganske gode svar, synes jeg Korttidseffekt av cannabis: Akutt tette luftveier, langtidseffekt usikker Usikker hvilken effekt ensidig bruk av marihuana uten nikotin gir I Norge: Stort sett alltid blandet med tobakk Vanskelig å få tak i egnet pasientmateriale, mange «forurensningskilder», vanskelig å kartlegge eksposisjon Ofte ikke spirometer (lungefunksjonsmåler) til stede der pasientene befinner seg

5 Jeg har målt lungefunksjonen til 220 ruspasienter,
Mange usikre variable Jeg har plukket ut 127 LAR-pasienter: Mer homogen gruppe: Alle brukte sprøyte og alle brukte heroin Spirometri gjentagne ganger av alle (gj.sn 1,9 undersøkelser pr pasient), men gjort når de har vært tilgjengelige. I behandlingen av data har jeg valgt den beste målingen hos hver pasient

6 Totalt 22 døde under eller like etter avsluttet LAR-
Mitt utgangspunkt: Mange døde, og mange av lunge- og hjertesykdom i ung alder Totalt 22 døde under eller like etter avsluttet LAR- behandling 10 av disse av kols/hjertesvikt/akutt hjertedød Samtlige av disse hadde tung cannabisanamnese 1 kvinne 9 menn Alder år ved død

7 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)kan være nyttig
De har (i tillegg til alt mulig annet) også målt lungefunksjonen til deltakerne De har spurt dem om røyking De har laget en helt ny formel for å regne ut hva som er «normale norske lunger» Mennene var ganske kompliserte: Exp( *HeightLn – *Age*Age *Age) Kvinnene var meget enklere: Exp( ,342*HeightLn – *Age*Age)

8 Dette innlegget baserer seg på spirometrimålinger

9 Jeg har oversatt mine tall til Nord-Trøndersk
Dermed kan jeg sammenligne mine tall med HUNT-tallene Hvordan klarer Sørlandske rus- cannabis- og nikotinutsatte lunger seg i konkurransen med vanlige folk i Midt-Norge?

10 Tabeller og statistikk (mange tall, men jeg skal peke på hovedfunnene)
Fargekoder: Rødt=Cannabisbrukere Svart= Bare nikotinbrukere Grønt= Røykende nordtrøndere (HUNT)

11 Fordeling av pasientene
Antall totalt Cannabis- og nikotin røykere Bare nikotin Menn 89 72 17 Kvinner 38 24 14 Totalt 127 96 31

12 En grovsortering: Antall pasienter som fyller de gamle Gold-kriteriene (=ganske sikre tegn på KOLS)
Menn cannabis ikke cannabis Kvinner Cannabis Ikke cannabis Tegn til KOLS 23/72 (32%) 1/17 (6%) 6/24 (25%) 1/14 (7%)

13 Forklaring av begrepene i de neste lysbildene:
FVC: Hvor mange liter luft kan du presse ut av lungene, uansett hvor lang tid det tar? Regnes ut med formler basert på alder, kjønn og høyde FEV1: Hvor mange liter luft får du ut i løpet av det første sekundet? Regnes ut med formler basert på alder, kjønn og høyde FEV1/FVC: Hvor stor andel av lufta slipper ut første sekundet? Bør være mer enn 80% (0,8).

14 0,71 0,78 0,72 0,79 SAMLET. MENN 71 17 SAMLET, KVINNER 24 14
Gjennomsnittlig FEV1/FVC, alder Hvor mye av den samlede luft får du ut på ett sekund? Cannabis+ Nikotin Bare Niktoin Antall Fev1/Fvc SAMLET. MENN 71 0,71 17 0,78 SAMLET, KVINNER 24 0,72 14 0,79

15 FEV1/FVC: Statistikk: T-test, Menn
Cannabis +nikotin Bare nikotin P Antall 72 13 Gjennomsnittsalder 42 43 Gj.snitt FEV/FVC 0,71 0,78 0,02

16 FEV1/FVC Kvinner, T-test
Cannanbis +nikotin Bare nikotin P Antall 24 14 Gjennomsnitts alder 42 41 Gj.snitt FEV/FVC 0,72 0,79 0,05

17 FEV1 i prosent av det forventede, Menn
Cannabis +nikotin Bare nikotin P Antall 72 13 Gjennomsnittsalder 42 43 Gj.snitt FEV1 74 88 0,007

18 Kvinner, FEV1 i prosent av det forventede
Cannanbis +nikotin Bare nikotin P Antall 24 14 Gjennomsnitts alder 42 41 Gj.snitt FEV1 71 82 0,03

19 Altså: Det er signifikante (P< 0,05) forskjeller mellom lungefunksjon hos både kvinner og menn mellom cannabis/tobakk og bare tobakksrøykere i denne ganske spesielle gruppa av ruspasienter. Men hvorledes ligger nivået av lungefunksjon an hvis vi sammenligner med en normalbefolkning? Da ser vi på HUNT- data

20 Menn FEV1, sammenlignet med HUNT:
Alders Grupper (cannabis + ikke cannabis) LAR-menn Cannabis Ikke HUNT 20 sigaretter pr. dag 20-29 (9+4) 83% 92% 30-39 (29+7) 80% 89% 88% 40-49 (31+5) 72% 94% 86% 50-59 (4+2) 57% 79%

21 KVINNENE, FEV 1, sammenlignet med HUNT
Alders Grupper (cannabis + ikke cannabis) LAR-kvinner Cannabis Ikke HUNT 20 sigaretter pr. dag 20-29 (4+6) 91% 101% 30-39 (9+4) 84% 89% 85% 40-49 (11+3) 67% 80% 81% 50-59 (0+1) - 82% 73%

22 Diskusjon Data er samlet inn usystematisk (men 1,9 målinger pr. pasient) Alle målingene er kvalitetssikret av to personer (min kone og jeg) Eksponeringstall er grove Årsakene til de observerte forskjellene er ikke klare, men det er nærliggende å tillegge cannabisbruken en del av forklaringen, fordi:

23 Alle var sprøytebrukende heroinmisbrukere
Gjennomsnittsalder er den samme for begge grupper og begge kjønn Nikotinbruken er omfattende og lik hos samtlige Cannabis kommer derfor på toppen av omtrent like stor nikotineksponering i begge grupper Dermed er et en viss kontroll på en del faktorer som kan spille inn.

24 En del enkeltobservasjoner som styrker antagelsen om at cannabisbruk er involvert i helseskaden:
Halvparten av de døde i denne pasientgruppa har dødd av lidelser som også kan forbindes med nikotin/cannabisrøyking. De var unge da de døde. Noen kols-tilfeller er blitt svært alvorlige i altfor ung alder.

25 Tallenes tale (med forbehold):
Mennene (tilsvarende for kvinnene): 2/31 (6%) av ikke-cannabisrøykere fylte kriteriene for kols 29/96 (30%) av cannabisrøykere fylte kriteriene Sammenlignet med HUNT, 20 sigaretter daglig, er gjennomsnittlig FEV1 hos samtlige cannabisrøykere dårligere, mens tallene er nokså like hos «bare» nikotinrøykere hos LAR-pasientene Forskjellene øker med økende alder, men en del unge enkeltpasienter har svært dårlig lungefunksjon Samlet kan dette tyde på at cannabis på toppen av nikotin gir ytterligere redusert lungefunksjon Hos enkeltindivider i skremmende ung alder

26 Et par andre momenter til ettertanke
Sprøytebruk og hyppige infeksjoner i lungene vil ytterligere forverre lungefunksjonen Rusmiddelavhengige har ofte vært utsatt for overgrep og mishanding Dette påfører organismen kronisk stress som gir kronisk inflammasjon (jfr. Getz, Kirkengen og Ulvestad) Kols er en sykdom der inflammasjon (betennelse) har en betydelig plass i utviklingen av sykdommen

27 Derfor: Det er god grunn til å jobbe aktivt på alle fronter for å redde lungene (og hjertet og livet) til våre LAR-pasienter, kanskje i enda større grad enn «vanlige» pasienter. Cannabis- og nikotinstopp er sannsynligvis det tiltaket ved siden av selve substitusjonsbehandlingen som vil bedre leveutsiktene mest hos denne pasientgruppa. Mine kols-pasienter har tatt dette budskapet inn over seg, og det er mange av dem som både har kuttet cannabis og nikotin, dessverre litt for sent for noen av dem. De kjører rundt på elektrisk scooter og har svært redusert lungefunksjon Men du verden så klare de er i toppen!

28 En helt ny studie fra skotsk allmennpraksis støtter mine funn:
500 deltakere Nøye kartlegging av nikotin- og cannabisbruk Cannabisrøykerne rapporterte om mer plager fra luftveiene Tillegget av cannabis ga en økning av KOLS med 0,3% pr. cannabisår sammenlignet med nikotin

29 Et enkelt regneeksempel
En frekk og ikke veldig gjennomtenkt sammenligning mellom mine funn og det skotske materialet: 50-åring: Røykt cannabis siden 15 års alder = 35 cannabisår. 35 cannabisår x 0,3%= 10% dårligere lungefunksjon enn «bare» nikotin. Mitt materiale viste 10% forskjell for årige menn, og 23 % forskjell hos åringene

30 Cannabis skader lungene mer enn tobakk alene
Konklusjon Det begynner å bli såpass gode data at vi med vitenskapen i ryggen kan innestå for påstanden: Cannabis skader lungene mer enn tobakk alene

31 Takk for oppmerksomheten!
Hilsen reserven


Laste ned ppt "og det lar seg ikke gjøre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google