Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

2 2 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/Reports/2004/PopulationHandbook5thedition.aspx 1. Intro (kap. 1) 2. Alder – og kjønssammensetning (kap. 2) 3. Fruktbarhet (kap. 3) 4. Dødelighet (kap. 5)* 5. Husholdninger og familier (kap. 10) 6. Befolkningsendringer (kap. 12) * Denne forelesningen

3 3 Dødelighet/dødsfall Summarisk dødsrate - SDR (”Crude Death Rate” – CDR) SDR = # dødsfall et gitt år / MFM i det året Norge 2008: 41712/4769073 = 0,0087 = 8,7 pr. tusen

4 4 Kilde: SSB

5 5 Ulempe SDR Fanger ikke opp aldersvariasjonene i dødelighet Bedre: aldersavhengige/aldersspesifikke dødsrater (”age specific death rates”) - ASDR aldrene 0, 1, 2, … 100, 101, 102, … Menn og kvinner hver for seg

6 6 Aldersspesifikk dødsrate for et gitt år, personer alder x ASDR x = # dødsfall i alder x / MFM alder x, begge to for det aktuelle året Tolkning: Gjennomsnittlig (eller forventet) # dødsfall pr. person (i alder x) pr. år ett-års aldersgrupper: x = 0, 1, 2, … eller fem-års aldersgrupper: x = 0-4, 5-9, 10-14, …

7 7

8 8 Rate for spedbarnsdødelighet ”Infant Mortality Rate – IMR” # dødsfall under 1 år/# levendefødte i et bestemt kalenderår/en gitt periode Egentlig kvote!!

9 9

10 10 Dødssannsynlighet ”Probability of dying – death probability” Ikke definert i Population Handbook Alders – og kjønnsspesifikk Definisjon (for alder x): sannsynnlighet for å dø før alder (x+1), gitt en var i live ved alder x, x = 0,1,2,… Ett-års dødssannsynlighet, skrives som q x Beregnes som relativ frekvens: q x = # døde mellom aldrene x og x+1/# i live ved alder x

11 11 Dødssannsynlighet … Ligger mellom 0 og 1 (jfr dødsrate 0-2) Direkte sammenheng mellom dødsrate og dødssannsynlighet (ikke pensum jfr Grunnemne) Skriv dødsraten på alder x som m x Da er q x = m x /(1+ ½m x )

12 12 Aldersavhengige dødssannsynligheter for kvinner. Kalenderårene 1846, 1900, 1946 og 1994

13 13 Fem-års dødssannsynlighet Definisjon (for alder x): sannsynnlighet for å dø før alder (x+5), gitt en var i live ved alder x, x = 0, 1, 2, … Fem-års dødssannsynlighet skrives som 5 q x Mer generelt: n q x sannsynlighet for å dø mellom x og x+n n er bredden på aldersintervallet n q x = n* n m x /(1 + n* n m x /2) med n m x lik dødsraten mellom aldrene x og x+n.

14 14 Forventet levealder ”Life expectancy” Antall år en person kan forvente å være i live under det gjeldende dødelighetsregimet. Mer spesifikk: …å være i live gitt en bestemt rekke aldersspesifikke dødsrater (eller dødssannsynligheter) for aldrene 0, 1, 2, …

15 15 Forventet gjenstående levealder ”Remaining life expectancy” Defineres for en person alder x Antall år en x-åring kan forvente fortsatt å være i live når han/hun opplever dødelighet i samsvar med en bestemt rekke aldersspesifikke dødsrater (dødssannsynligheter) for aldrene x, x+1, x+2, … Skrives som e x x = 0, 1, 2, … Dermed er e 0 lik forventet levealder (ved fødsel)

16 16 Forventet (gjenstående) levealder basert på en rekke dødsrater/-sannsynligheter beregnes i en dødelighetstabell ”Life table” Beregningsmåte ikke pensum – jfr Grunnemne

17 17 startpunkt, radix sannsynligheter som gjelder år 2008

18 18 60% sjanse for å bli 83 40% sjanse for å bli 88

19 19 ”Rektangularisering av l x -kurven”

20 20

21 21 Forkortet dødelighetstabell ”Abridged life table” Fem-års aldersgrupper 5-9, 10-14, … Fire-års aldersgruppe1-4 Ett-års aldersgruppe 0

22 22 Kol. 1 n q x dødssannsynlighet mellom aldrene x og x+n (empirisk) Kol. 2 l x antall personer i live ved alder x i tabellen Kol. 3 n d x antall døde i tabellen mellom aldrene x og x+n Kol. 4antall personsår mellom x og x+n Kol. 5antall personsår mellom x og maksimalalder Kol. 6 e x forventet gjenstående levealder ved alder x

23 23 Viktig Forventet levealder er et syntetisk (hypotetisk) mål for dødelighet når den er basert på dødsrater eller –sannsynligheter for en bestemt periode I en tid med fallende dødelighet underestimerer den en persons virkelige levealder: Nico er 61; pr. i dag (dvs 2009) er e 61 for menn lik 21,07 år Nico kan forvente å bli 61 + 21,07 = 82,07 år med dagens dødelighet. Men de kommende 21 år synker dødeligheten med stor sannsynlighet Dermed kan Nico forvente å bli eldre enn 82,07 år  e 61 lik 21,07 er høyst sannsynligvis en underestimering av den ”virkelige” e 61 (dvs den for fødselskull 1949).

24 24 Mao forskjell mellom forventet (gjenstående) levealder basert på periode data (  syntetisk, fiktiv levealder) eller kohort data (  virkelig levealder) Jfr. Brunborg, Fredriksen, Stølen & Texmon (s. 29/figur 4) som sammenligner utvikling i e 62 for perioder og kohorter

25 25 Sammenligne dødelighet i to befolkninger 1. SDR – ulempe: tar ikke høyde for eventuelle forskjeller i aldersstruktur 2. Forventet (gjenstående) levealder 3. Standardisert summarisk dødsrate hypotetisk: SDR i befolkning 1 hvis denne befolkningen hadde hatt samme aldersstruktur som befolkning 2 jfr Grunnemne for beregningsmåte – ikke pensum her

26 26 Pop Handb p 11: 1990: SDR USA = 8,6 promille SDR Mexico = 5,2 promille Standardisert SDR Mexico = 9,8 promille (med aldersstruktur som i USA)


Laste ned ppt "Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google