Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SWOT-analyse for hovedstadsregionen Lise Christoffersen, Asplan Viak Hallgeir Aalbu, Nordregio Kommunal- og regionaldepartementet og Osloregionens arbeidsutvalg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SWOT-analyse for hovedstadsregionen Lise Christoffersen, Asplan Viak Hallgeir Aalbu, Nordregio Kommunal- og regionaldepartementet og Osloregionens arbeidsutvalg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SWOT-analyse for hovedstadsregionen Lise Christoffersen, Asplan Viak Hallgeir Aalbu, Nordregio Kommunal- og regionaldepartementet og Osloregionens arbeidsutvalg, konferanse 14. desember 2004

2 Målet med SWOT-analysen (1) Beskrive sterke og svake sider ved Oslo- regionen nå: Hovedstadsregionen som drivkraft for Østlandet og for Norge Hovedstadsregionens internasjonale konkurransekraft

3 Målet med SWOT-analysen (2) Utvikle et underlag for å diskutere fremtiden: Hvilke muligheter har regionen for å forbedre sin internasjonale konkurransekraft og sin nasjonale motor-funksjon? Hva er de største truslene?

4 Målet med SWOT-analysen (3) Analysen skal ”understøtte arbeidet med å formulere en politikk som legger til rette for at Osloregionen utvikler seg til en internasjonalt konkurransekraftig region som kan utøve en motorfunksjon for andre norske regioner og norsk næringsliv”

5 Målet med SWOT-analysen (4) Potensialet for vekst og nyskaping Forutsetninger for innovasjon og nyskaping Kritiske forutsetninger for å realisere potensialet Samspillet innen regionen, og med andre utenfor

6 Underlag for SWOT-analysen (1) Pragmatisk avgrensning av regionen Storbymeldingen – 46 kommuner (inkl. Moss- og Drammensregionen) Stortinget – inkl. Drammen, Fredrikstad og Ringerike Stadig flere kommuner melder seg...

7 Underlag for SWOT-analysen (2) Kunnskapsoversikten – Osloregionens betydning som senter for næringsutvikling (Vatne 2004) Statistikk på fylkesnivå (Oslo-Akershus) Peker på en rekke mulige trendbrudd…..

8 ...hvor er vi i konjunkturen? Osloregionen svinger mer enn andre regioner IT-boblen sprakk, men sektoren er på gang igjen Strukturendringene i petroleumssektoren er det langsiktige problemet for Oslo og for Norge 200020022003200420052001

9 Vårt opplegg for SWOT-analysen Verktøy for utarbeidelse av utviklingsstrategier. Regionale SWOT-analyser er et obligatorisk element i EUs strukturfondsprogrammer Styrker og svakheter (nå-situasjonen) beskrives, relativt i forhold til andre regioner … … og muligheter og trusler for framtidig innovasjon og verdiskaping i hovedstadsregionen diskuteres ut fra de trender og tendenser vi ser Tre analysenivåer: Makro, meso og mikro

10 Faser i arbeidet Felles start Seminar 14/12 Gjennomgang av doku- mentasjon og kilder Detaljert drøfting av opplegget Makronivå Mesonivå Mikronivå Avslutning Rapportutkast Drøfting med oppdragsgivere og referansegruppe Sluttrapport Start, 1.12. Fase 1, 1.1.-28.2.2005 Fase 2, 1.3.-15.4.2005

11 Osloregionens sterke og svake sider i et større perspektiv – hva er mulighetene og truslene? Benchmarking med byregioner i Norden og Europa ved hjelp av indikatorer for: Størrelse – befolkningsmessig og økonomisk Relativ økonomisk styrke, produktivitet Avstander og tilgjengelighet til markeder Lokalisering av internasjonal virksomhet Levekår og prisnivå Makronivå: Osloregionen i Nord- Europa

12 Potensiell tilgjengelighet, alle transportmidler Index EU 27 = 100

13 Kjøpekraftsjustert BNP/capita i europeiske regioner 2000 Index EU15=100

14 Hovedkontorer for Europas 1500 største foretak og for landenes 500 største foretak

15 Sysselsettingsendring, pendlingsregioner, 1994-2001

16 Analyse av gateway-funksjonens betydning for Oslo som motor for Norge Benchmarking for verdiskaping med andre fylker og storbyregioner i Norge ved indikatorer for: Verdiskaping Kompetanse Arbeidsmarked Innovasjon og nyskapingsevne Befolkningsutvikling og –sammensetning Livskvalitet Mesonivå: Osloregionen i Norge

17 Sammenlikning av fire storbyregioner Verdiskaping: en funksjon av N, L, K, I.  Oslo er relativt sterk på alle fire dimensjoner Regioninndelingen: Oslo: 29 kommuner; 1,05 mill. innbyggere Bergen: 14 kommuner; 0,34 mill. innbyggere Stavanger: 13 kommuner; 0,26 mill. innbyggere Trondheim: 10 kommuner; 0,23 mill. innbyggere Kilde: Rogalandsforskning (2002)

18 Demografisk sentralisering i perioder med økonomisk vekst Kilde: PANDA-data, SSB

19 Kompetansebasert tjenesteyting Kilde: PANDA sysselsettingsdata

20 Analyse av de viktigste næringsgrupper for framtidig innovasjon: Maritim, energi, IKT, bioteknologi, kunst/design, arkitektur Samspillet mellom Oslo og resten av regionen Kompetanse Arbeidsmarked Innovasjon og nyskaping Byutvikling med fysisk og sosial infrastruktur Offentlig sektor Salg og markedsføring Mikronivå: Osloregionen internt

21 Hovedstadsregionen vil tjene på bedre indre sammenheng Økonomiske fordeler av ”regionforstørrelse” Utviklingspolitikkene har ofte en regional geografi. Strategisk regionutvikling bør omfatte flere sektorer Styringsutfordringer Nasjonale rammebetingelser slår ut lokalt – behovet for et territorielt perspektiv Behov for felles politiske organer for hovedstadsregionen?

22 Skatteinsentiver for eiendomsutvikling Strukturrasjonalisering i næringslivet EiendomsutviklingAksjer / venturekapital Frigjort kapital Investeringsselskap (Oslo) Vekst i bygg og anlegg Skattemotiv Vekst Brems

23 Arbeidsmarkedets utstrekning på mikronivået Kilde: PANDA-data

24 Regional samhandlin g gir gevinster: Polysentrisk struktur Koordinert utvikling av areal og transport Kilde: Statens vegvesen, Oslopakke 3

25 Næringsklynger: Akerselva Innovasjon - kunst, design, media, arkitektur og IKT Kilde: Oslo Teknopol

26 ”Vi” = Asplan Viak, Nordregio, Oslo Teknopol, EuroFutures Referansegruppemøter i uke 6 og uke 11 Diskusjonsmøte med oppdragsgiverne i uke 9 Sluttrapport i april Deretter prosess i hovedstadsregionen og nasjonalt Vi tar stafettpinnen


Laste ned ppt "SWOT-analyse for hovedstadsregionen Lise Christoffersen, Asplan Viak Hallgeir Aalbu, Nordregio Kommunal- og regionaldepartementet og Osloregionens arbeidsutvalg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google