Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorer for omstillingsutfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorer for omstillingsutfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorer for omstillingsutfordringer
Inge Berg Nilssen, Norut Alta

2 Omstillingsstatus for kommuner:
To ulike typer omstilling Kriseskapt omstilling: Når hjørnesteinsbedrift helt eller delvis avvikles (inntruffet krise) Beredskapsbasert omstilling: Utløses av langvarige strukturelle endringer og langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av næringslivet (forkant av mulig krise) Innslaget av kriseskapte omstillingsprosesser har avtatt betraktelig, mens de mer fortløpende og beredskapsbaserte omstillingsprosesser har økt i omfang. Fylkeskommunen skal overvåke den regionale utviklingen og har ansvar for å avdekke situasjoner som tilsier at arbeidet bør settes i gang Omstillingsbehov-> KRD > Fylkeskommunen fordeler midlene videre til kommuner

3 Faser i omstillingsarbeidet
Tid 2-3 mnd 6-8 mnd 2 år 2 år 2 år Fase Identifisering av kommuner med omstillings- utfordringer Av- klarings- fase Strategi- og foran- krings- fase Gjennom- førings- fase Gjennom- førings- fase Gjennom- førings- fase Mål Doku- mentere sit. Swot Plattform Øk. rammer Ansvar Lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskapning, med basis i strategisk plan Ansvar Fylkes- kom- munen Lokale/regionale aktører Oppfølgning og kvalitetssikring: Innovasjon Norge

4 Indikatorer for omstillingsutfordringer
Indikatorer: Et praktisk redskap for å identifisere omstillingsutfordringer, og.. et utgangspunkt for SWOT-analyse Indikatorsett Kommunens styrker og svakheter muligheter og trusler Den jobben kommunen må gjøre

5 Fra enkeltindikatorer…
grov indeksering i fem intervaller

6 … til indikatorsett.. indikatorsett for arbeidsmarkedet, nå-situasjon

7 Temakart: Indeks for strukturelle forhold på arbeidsmarkedet (nå-situasjon)

8 … til grov indeks-gruppering..
Nå- situasjon

9 Indikatorene Strukturindikatorer og indikatorer for utviklingstrekk
Hvor står kommunen i dag I hvilken retning har utviklingen gått 30 strukturindikatorer og 23 indikatorer for utviklingstrekk

10 Opsjon: Framtidig utvikling Generert vha modellberegninger i Panda
indikatorer for sysselsetting, arbeidsmarked demografisk utvikling Ved gitte forutsetninger: Hvor går kommunen? Generert vha modellberegninger i Panda

11 Framtidig utvikling….

12 Indikatorsettene: Sysselsettings- og næringsstruktur
Situasjonen på arbeidsmarkedet Utdanningsnivå hos de sysselsatte Befolkningsstruktur og –utvikling Sosioøkonomiske strukturtrekk Kommunaløkonomiske indikatorer Uveide indekser for hvert indikatorsett nå-situasjonen og utviklingstrekk

13 Indikatorsettene: Sysselsettings- og næringsstruktur
Datakilder: Panda, Statistikkbanken Panda Statistikkbanken Kostra Sysselsettings- og næringsstruktur Situasjonen på arbeidsmarkedet Utdanningsnivå hos de sysselsatte Befolkningsstruktur og –utvikling Sosioøkonomiske strukturtrekk Kommunaløkonomiske indikatorer

14 Ingen rangering for rangeringens skyld Ingen ”elendighets”-indeks
Ingen ”vitenskapelig” vekting av indikatorene i forhold til hverandre …men et praktisk redskap for kommunene og fylkeskommunen for å identifisere utfordringer som krever omstilling

15 Tankegangen: Gjenspeile opphopningseffekt Kommuner med en opphopning av flere indikatorer med høy (=”dårlig”) indikatorverdi har gjerne omstillingsutfordringer

16 Hva kan leses av indikatorsettene -> (utgangspunkt for nærmere analyse) Eksempel: Ibestad kommune
Sysselsettings- og næringsstruktur Noe lav næringstetthet Lav andel kunnskapsintensive arbeidsplasser Noe lav andel nye foretak og etableringsrate, lav overlevingsrate Høy vekst bedriftsbredbånd Sterk nedgang i sysselsetting, men en liten vekst i sysselsetting i privat sektor siste 5 år Høy kvinneandel blant selvstendig næringsdrivende

17 Hva kan leses av indikatorsettene -> Eksempel: Ibestad kommune, forts.
Befolkningsstruktur og –utvikling Sterk folketallsreduksjon Relativt høy andel eldre pr yrkesaktiv, men redusert Kjønnsbalansen blant yngre voksne langt bedre enn for 5 år siden Relativt liten netto utflytting Høyt fødselsunderskudd Kommunaløkonomiske indikatorer Noe lav og avtakende handlefrihet Ikke spesielt høy og redusert gjeldsbelastning

18 Et hjelpemiddel i andre RUP-oppgaver?
Kriterier for tilskudd til kommunalt næringsfond Annet? En ti år gammel rapport

19 Fra Innovasjon Norges Veiledningshefte i omstillings og nyskapingsarbeid

20 Erfaringer

21 Erfaringer Verktøy for å identifisere omstillingsbehov:
Finnmark fylkeskommune: Tilbakemeldinger fra KRD om god dokumentasjon (Målfrid Baik, næringssjef) Eksempel på aktiv bruk i kommunalt næringsarbeid: Innovasjon Ytre Lyngen (prosjektleder Hilde Sjurelv)

22 Kontaktinformasjon Inge Berg Nilssen ingen@norut.no 784 57 103 /
Besøk Norut Alta på:


Laste ned ppt "Indikatorer for omstillingsutfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google