Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Berg Nilssen, Norut Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Berg Nilssen, Norut Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Berg Nilssen, Norut Alta

2 Omstillingsstatus for kommuner: Fylkeskommunen skal overvåke den regionale utviklingen og har ansvar for å avdekke situasjoner som tilsier at arbeidet bør settes i gang Omstillingsbehov-> KRD > Fylkeskommunen fordeler midlene videre til kommuner To ulike typer omstilling Kriseskapt omstilling: Når hjørnesteinsbedrift helt eller delvis avvikles (inntruffet krise) Beredskapsbasert omstilling: Utløses av langvarige strukturelle endringer og langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av næringslivet (forkant av mulig krise) Innslaget av kriseskapte omstillingsprosesser har avtatt betraktelig, mens de mer fortløpende og beredskapsbaserte omstillingsprosesser har økt i omfang.

3 Faser i omstillingsarbeidet Tid Fase 2-3 mnd6-8 mnd Av- klarings- fase Strategi- og foran- krings- fase Gjennom- førings- fase Gjennom- førings- fase Gjennom- førings- fase 2 år MålDoku- mentere sit. •Swot •Plattform •Øk. rammer •Ansvar Lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskapning, med basis i strategisk plan Ansvar Fylkes- kom- munen Lokale/regionale aktører Oppfølgning og kvalitetssikring: Innovasjon Norge Identifisering av kommuner med omstillings- utfordringer

4 Indikatorer for omstillingsutfordringer Indikatorer: Et praktisk redskap for å identifisere omstillingsutfordringer, og.. et utgangspunkt for SWOT-analyse Kommunens styrker og svakheter muligheter og trusler Indikatorsett Den jobben kommunen må gjøre

5 Fra enkeltindikatorer… grov indeksering i fem intervaller

6 … til indikatorsett.. indikatorsett for arbeidsmarkedet, nå-situasjon

7 Temakart: Indeks for strukturelle forhold på arbeidsmarkedet (nå-situasjon)

8 … til grov indeks-gruppering.. Nå- situasjon

9 Indikatorene Strukturindikatorer og indikatorer for utviklingstrekk Hvor står kommunen i dag I hvilken retning har utviklingen gått 30 strukturindikatorer og 23 indikatorer for utviklingstrekk

10 Opsjon: Framtidig utvikling indikatorer for • sysselsetting, • arbeidsmarked • demografisk utvikling Ved gitte forutsetninger: Hvor går kommunen? Generert vha modellberegninger i Panda

11 Framtidig utvikling….

12 Indikatorsettene: o Sysselsettings- og næring sstruktur o Situasjonen på arbeidsmarkedet o Utdanningsnivå hos de sysselsatte o Befolkningsstruktur og –utvikling o Sosioøkonomiske strukturtrekk o Kommunaløkonomiske indikatorer Uveide indekser for hvert indikatorsett • nå-situasjonen og • utviklingstrekk

13 Indikatorsettene: o Sysselsettings- og næringsstruktur o Situasjonen på arbeidsmarkedet o Utdanningsnivå hos de sysselsatte o Befolkningsstruktur og –utvikling o Sosioøkonomiske strukturtrekk o Kommunaløkonomiske indikatorer Datakilder: Panda, Statistikkbanken Panda Statistikkbanken Panda Statistikkbanken Kostra

14 • Ingen rangering for rangeringens skyld • Ingen ”elendighets”-indeks • Ingen ”vitenskapelig” vekting av indikatorene i forhold til hverandre …men et praktisk redskap for kommunene og fylkeskommunen for å identifisere utfordringer som krever omstilling

15 Tankegangen: Gjenspeile opphopningseffekt Kommuner med en opphopning av flere indikatorer med høy (=”dårlig”) indikatorverdi har gjerne omstillingsutfordringer

16 Hva kan leses av indikatorsettene -> (utgangspunkt for nærmere analyse) Eksempel: Ibestad kommune Sysselsettings- og næringsstruktur ― Noe lav næringstetthet ― Lav andel kunnskapsintensive arbeidsplasser ― Noe lav andel nye foretak og etableringsrate, lav overlevingsrate ― Høy vekst bedriftsbredbånd ― Sterk nedgang i sysselsetting, men ― en liten vekst i sysselsetting i privat sektor siste 5 år ― Høy kvinneandel blant selvstendig næringsdrivende

17 Befolkningsstruktur og –utvikling ― Sterk folketallsreduksjon ― Relativt høy andel eldre pr yrkesaktiv, men redusert ― Kjønnsbalansen blant yngre voksne langt bedre enn for 5 år siden ― Relativt liten netto utflytting ― Høyt fødselsunderskudd Kommunaløkonomiske indikatorer ― Noe lav og avtakende handlefrihet ― Ikke spesielt høy og redusert gjeldsbelastning Hva kan leses av indikatorsettene -> Eksempel: Ibestad kommune, forts.

18 En ti år gammel rapport Et hjelpemiddel i andre RUP-oppgaver? • Kriterier for tilskudd til kommunalt næringsfond • Annet?

19 Fra Innovasjon Norges Veiledningshefte i omstillings og nyskapingsarbeid

20 Erfaringer

21 Verktøy for å identifisere omstillingsbehov: Finnmark fylkeskommune: Tilbakemeldinger fra KRD om god dokumentasjon (Målfrid Baik, næringssjef) Eksempel på aktiv bruk i kommunalt næringsarbeid: Innovasjon Ytre Lyngen (prosjektleder Hilde Sjurelv)

22 Kontaktinformasjon Inge Berg Nilssen ingen@norut.no 784 57 103 / 41 64 41 05 Besøk Norut Alta på: www.finnmark.norut.no


Laste ned ppt "Indikatorer for omstillingsutfordringer Inge Berg Nilssen, Norut Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google