Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attraktivitet og næringsutvikling Frogn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attraktivitet og næringsutvikling Frogn
5. mars 2009 Knut Vareide Telemarksforsking

2 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet:
Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Regional attraktivitet Knut Vareide

3 Målgrupper: Formål med analysene:
Regionale utviklingsaktører på kommune, region eller fylkesnivå, som f eks fylkeskommuner, Innovasjon Norges distriktskontorer, regionråd, regionale eller kommunale utviklingsselskap, enkeltkommuner Formål med analysene: Til hjelp i strategisk planlegging, situasjonsanalyser, benchmarking mot andre områder Knut Vareide

4 Tre teser: Regional utvikling Befolkning Flytting
Fødselsbalanse Befolkning Innvandring Flytting Stedlig attraktivitet Arbeidsplasser Tre teser: 1: Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for regional utvikling 2: Flyttestrømmene ut og inn av regionen er avgjørende for befolkningsutviklingen på lang sikt 3: Flyttestrømmene påvirkes av endring i antall arbeidsplasser og stedlig attraktivitet Knut Vareide

5 Lite innflytting til Frogn i 2008
Frogn vil synke på attraktivitetsbarometeret Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlandsk flytting i årene i Skedsmo, antall personer. Knut Vareide

6 Befolkningsveksten har variert ganske mye i Frogn.
Skyldes det boligpolitikken? Utviklingen i folketallet i Frogn (høyre akse) og årlige vekstrater (venstre akse). Knut Vareide

7 Regional utvikling Befolkning Flytting Stedlig attraktivitet
Fødselsbalanse Befolkning Innvandring Flytting Stedlig attraktivitet Arbeidsplasser Innpendling Utpendling Statlige Private Kommunale Kommunale arbeidsplasser gitt av befolkningsutviklingen Statlige arbeidsplasser er politisk bestemt Økt sysselsetting i privat sektor er derfor målet for regional utvikling Økt sysselsetting i privat sektor kan bare oppnås med indirekte virkemidler Økt verdiskaping Vekst Lønnsomhet Nyetableringer Landbruk Reiseliv Industri Handel ? ? ? ? ? ? Forskning Innovasjon Utdanning Risikokapital Internasjonal Klynger Veiledning Knut Vareide

8 Sterk vekst i antall private arbeidsplasser i Frogn
Antall arbeidsplasser i Frogn, indeksert Knut Vareide

9 Mange industriarbeidsplasser tapt de siste årene.
Sterkest vest i bygg og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting, og handel Mange industriarbeidsplasser tapt de siste årene. Antall arbeidsplasser i Frogn, indeksert Knut Vareide

10 Frogn har heldigvis nesten ikke industri Mye handel og offentlig
Litt tjeneste og bygg og anlegg Bransjers andel av samlet antall arbeidsplasser Knut Vareide

11 Men først og fremst pendler de!
De fleste som bor i Frogn og jobber, pendler til en annen kommune. Antall sysselsatte bosatt i Frogn Knut Vareide

12 Nærings-NM Næringslivsindeksen: Ett mål for næringsutvikling i kommuner og regioner Basert på: Lønnsomhet i næringslivet Vekst i næringslivet Nyetableringer Næringslivets relative størrelse Knut Vareide

13 Frogns rangering i Nærings-NM (430 kommuner)
Næringsutviklingen i Frogn har vært på det jevne, men har hatt framgang de siste årene. Frogns rangering i Nærings-NM (430 kommuner) Knut Vareide

14 Det har alltid vært mye nyetablering i Frogn.
Vekst og lønnsomhet i næringslivet her blitt bedre de eiste årene. Næringstettheten øker, det betyr at antall ansatte i næringslivet vokser hurtigere enn befolkningen. Frogns rangering i Nærings-NM, delindikatorer (430 kommuner) Knut Vareide

15 Næringslivs-Indeksen
Hva kjennetegner regioner med god næringsutvikling? Næringslivs-Indeksen Andel lønnsomme foretak Andel vekst-foretak Etablerings- frekvens Befolkningsstørrelse Pos*** (Pos) Vekst befolkning Pos** Utdanningsnivå næringsliv (Neg) Utdanningsnivå befolkning Neg* Innovasjon produkt Lønnsomhet Vekst omsetning Etableringsfrekvens Næringstetthet Neg** Bransjestruktur Knut Vareide

16 Attraktivitet som bosted Knut Vareide

17 Regional utvikling Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Befolkning Innvandring Innenlandsflytting Stedlig attraktivitet Arbeidsplasser Attraktivitets-barometeret Befolkningsutviklingen er den viktigste indikatoren for regional utvikling. Innenlands flytting er den viktigste indikatoren for regionens konkurransekraft i forhold til andre regioner. Tre sentrale teser: Det som trekker innflyttere er enten arbeid eller stedlig attraktivitet. Knut Vareide

18 Attraktivitet Hvorfor er det viktigere nå enn før?
Mangel på arbeidskraft i mange bransjer og mange steder (kampen om kompetansen) Stadig mer pendling Stadig mer av næringslivet er rettet mot lokal etterspørsel, mer tjenester og handel, mindre industri og landbruk Knut Vareide

19 Attraktivitet Det er en klar positiv sammenheng mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting. Sammenhengen mellom netto innenlands flytting og vekst i arbeidsplasser (figuren viser avstand til gjennomsnittlig vekst) for regionene i Norge i perioden Knut Vareide

20 Noen regioner har langt bedre flyttebalanse enn arbeidsplass-utviklingen skulle tilsi. Disse har høy attraktivitet. Knut Vareide

21 Knut Vareide

22 De åtte mest attraktive regionene i landet er på Østlandet
Attraksjonsindeksen for regionene på Østlandet for perioden Tallene til venstre angir rangeringen for og deretter rangeringen i perioden Knut Vareide

23 De mest attraktive regioner er på Østlandet og ved Bergen og Trondheim
Nedre deler av Hedmark og Oppland er attraktive regioner. Nærhet til Oslo! Knut Vareide

24 Attraktivitet For kommuner Knut Vareide

25 Frogn har hatt en vekst i befolkningen på 4,5 prosent ekstra de siste tre årene pga høy attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret for Tallene til venstre angir rangering først for og så for Knut Vareide

26 På kommunenivå er det større variasjon.
Kommuner i distriktene kan gå mot strømmen, mange enkelteksempler på slike. Stedsutvikling kan bidra til å få små kommuner til å ”slå statistikken”. Knut Vareide

27 Kommunene på Romerike er blant de mest attraktive i landet
Både i siste femårsperiode og i forrige Attraktivitetsindeksen for kommuner i Akershus, periode Tallene til venstre angir først rangering i perioden , dernest rangeringen for den forrige perioden Knut Vareide

28 Hva skaper Attraktivitet?
Kommuner Regioner Alle Barne- familier Unge voksne Arbeidsmarkedsintegrasjon Pos*** (pos) Pos* (neg) Arbeidsplassvekst i nabokommuner Boligbygging Pos** Høye boligpriser Befolkningsstørrelse Kafé-tetthet Pos *** Universitet eller høgskole Neg*** Knut Vareide

29 Regional utvikling Befolkning Flytting Stedlig attraktivitet
Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Befolkning Innvandring Flytting Stedlig attraktivitet Arbeidsplasser Innpendling Utpendling Statlige Private Kommunale Attraktivitet unge Attraktivitet familier Økt verdiskaping ? ? Vekst Lønnsomhet Nyetableringer Landbruk Reiseliv Industri Handel ? ? ? ? ? ? Boligmarked Pendlingsmuligheter Kultur og møteplasser Omdømme og identitet Andre attraksjonsfaktorer Forskning Innovasjon Utdanning Risikokapital internasjonal Klynger Veiledning Knut Vareide Telemarksforsking

30 Samlet vurdering Høy attraktivitet Her er det godt å være
Dårlig næringsutvikling God næringsutvikling Her er det dårlig Høy attraktivitet Knut Vareide

31 Knut Vareide

32 Rangering blant de 430 kommunene, for perioden 2005-2007.
Frogn er nummer 51 i landet i kombinasjon mellom attraktivitet og næringsutvikling Rangering blant de 430 kommunene, for perioden Knut Vareide

33 Kanskje fremgangen stopper nå?
Frogn har gått fra å være en høyest middelmådig kommuner i 2003, til svært vellykket i Nr 14 på attraktivitet, og nummer 100 i Nærings-NM. Kanskje fremgangen stopper nå? Knut Vareide

34 Takk for oppmerksomheten!
Knut Vareide Telemarksforsking


Laste ned ppt "Attraktivitet og næringsutvikling Frogn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google