Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon Nina Lier, økonomidirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon Nina Lier, økonomidirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon Nina Lier, økonomidirektør

2 Temaer i dag Fakta om sykehuset Finansiering og ressursbruk Investeringer Resultater Økonomiske framtidsutsikter

3 PasientkontakterSomatikkPsykiatri voksnePsykiatri barn ungdom Rusomsorg Innlagte63 5723 289291370 Dag34 9162 8898 323 Poliklinikk328 684103 21257 93922 179 Ergo og fysioterapi behandlinger ca 9 000 LaboratorieanalyserCa 8 000 000 Bildediagnostiske undersøkelserCa 240 00 Antall innbyggere i opptaksområdet399 100 Areal i opptaksområdet53 200 km 2 Danmark 43 094 km 2 Antall senger1 187 Antall enheter42 390.000 m 2 bygningsmasse Antall ambulanser52 ( kjører 4,1 mill km / år) Luftambulansebase1 Om Sykehuset Innlandet

4 Finansieringsmodell - ressurstilgang Sykehuset Innlandet Aktivitetsbaserte inntekter Basismidler fra Helse Sør-Øst Andre inntekter

5 Hvordan er SI finansiert?

6 Hvordan brukes ressursene? Varekostnader Medikamenter og medisinske forbruksvarer Andre driftskostnader Energi Vedlikehold av utstyr og bygg Telefon – data Pasientreiser

7 Lønnskostnader og årsverk

8 Hvor brukes ressursene?

9 Investeringer finansiering Overskudd i året før i SI Likviditet fra HSØ Midler til investeringer SI

10 Investeringsramme 2014

11 Investeringsbehov Beregnet et investeringsmessig etterslep til medisinsk teknisk utstyr (MTU) –ca. 260 millioner kroner. Gjennomsnittlig alder på medisinsk teknisk utstyr –Drøyt 10 år Mye av utstyret ikke er tidsmessig i forhold til den medisinskfaglige utviklingen Risiko for havari kan true driftssikkerheten.. En krevende sykehusstruktur –Seks somatiske sykehus som skal forsynes med utstyr –En betydelig bygningsmasse lokalisert på mange steder

12 Bruk av investeringsmidler 2014

13 Gjennomførte investeringer på sykehuset på Hamar –Ny operasjonsstue –«Da Vinci» operasjonsrobot Planlagte investeringer Elverum-Hamar –Dialyseenhet Elverum –MR Elverum

14 Resultater drift

15 Årsresultat 2014

16 Resultat pr januar 2015

17 Fallende resultater - årsaker Mindre midler/basisinntekter fra HSØ pr år –Styrt av HSØs inntektsmodell Bygger på et sett objektive kriterier knyttet til behov og kostnader Fordeler en gitt ramme mellom foretakene i HSØ Den viktigste faktoren er at folketallet i Oslo og Akershus øker relativt mye mer enn i Innlandet Den totale rammen fra HOD til HSØ øker ikke –Målsetting fra staten om at veksten skal komme i kommunene Dermed blir det mindre midler til de sykehusområdene som har relativt sett lavest vekst i folketallet Ikke full effekt av planlagte innsparingstiltak i divisjonene – kvalitetssikring 2015 pågår

18 Framtidsutsikter Fortsatt høy befolkningsvekst i Oslo og Akershus –Mindre midler til Sykehuset Innlandet uten at oppgavene blir mindre Etterslep i investeringer i forhold til behov

19 Økonomisk langtidsplan Innsparingsbehov Økonomisk langtidsplan 2015-2018 –Innsparingskrav på ca 360 mill kr over hele perioden –I denne planen var det lagt opp til et resultat (midler til investeringer) i 2015 på 40 mill kr. Etter signaler fra eier ble dette i løpet av budsjettprosessen øket til 70 mill kr. –Utfordringen i tiden framover for å oppnå en bærekraftig utvikling for Sykehuset Innlandet blir å redusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2014- nivået

20 Behov for investeringer Dersom Sykehuset Innlandet skal ha mulighet til å være følge med i den medisinske utviklingen slik pasientene forventer, vil det være behov for en betydelig fornying og oppgradering av medisinsk teknisk utstyr Bygningsmassen krever løpende vedlikehold og tilpasning for å være hensiktsmessig til pasientbehandling, sikre et godt arbeidsmiljø og støtte opp om den strategiske utviklingen i Sykehuset Innlandet

21 Mål og forutsetninger Mål og krav: –Bærekraftig økonomisk utvikling –Økt kvalitet i pasientbehandlingen –Bedre arealutnyttelse og kostnadseffektivisering av eiendomsområdet Forutsetning: –Positive driftsresultater –Realisere nødvendige investeringer.

22 Fokus de kommende år I de kommende årene vil Sykehuset Innlandet ha sterkt fokus på: –Å omstille driften for å gi et pasienttilbud med økt kvalitet og god pasientsikkerhet –Å skape en plattform for vekst ved å nå resultatmålene og finne virksomme tiltak –Å gjennomføre nødvendige bygningsmessige tilpasninger og oppgraderinger –Å gjennomføre nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr


Laste ned ppt "Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon Nina Lier, økonomidirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google