Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i grunnskolen? 1

2 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Om undersøkelsen I denne undersøkelsen har Kommunerevisjonen analysert forskjeller mellom de ordinære grunnskolene i Oslo med hensyn til avvik mellom standpunktkarakter og karakter til skriftlig eksamen i norsk hovedmål, engelsk og matematikk. Dersom det er vesentlige og systematiske forskjeller mellom skolene med hensyn til størrelsen på avviket, kan dette bety at karakterskalaen benyttes forskjellig ved ulike skoler, slik at kravene til en gitt karakter er mindre ved noen skoler enn ved andre. Med andre ord at elevene ikke likebehandles. 2

3 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Hovedproblemstillinger Er det vesentlige og systematiske forskjeller mellom grunnskolene mht. avvik mellom standpunktkarakterer og karakterer til skriftlig eksamen for basisfagene norsk, engelsk og matematikk? Hvordan har utviklingen vært i perioden 2001-2007? Skyldes eventuell variasjon mellom skoler i gjennomsnittlig avvik mellom eksamens- og standpunktkarakter ulik vurderingspraksis, ulik elevsammensetting eller et samspill mellom disse faktorene? 3

4 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Litt om metode Tilrettelagt og analysert karakterinformasjon i norsk hovedmål, engelsk og matte for alle avgangselever ved de 48 ordinære grunnskolene i Oslo for årene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 Cirka 67 000 standpunktkarakterer (skriftlig og muntlig) og 13 000 skriftlige eksamenskarakterer 4

5 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Om indikatorer på systematiske variasjoner Vi har i denne undersøkelsen ikke sett på forskjellen mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i seg selv, men på hvordan avvikene mellom de to vurderingsformene varierer fra skole til skole. Dette er fordi fokuset har vært på likebehandling av elever i Oslo. For å besvare spørsmålet om likebehandling, er det i undersøkelsen beregnet en rekke indikatorer for å belyse variasjonene i skolenes avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer. Vi har i hovedsak valgt å analysere og presentere denne variasjonen i prosentvis avvik fra gjennomsnittet for alle skolene. Årsaken til at vi har valgt å bruke gjennomsnittet er dels fordi vi mener dette best uttrykker nivået på avviket mellom vurderingsformene i Osloskolen totalt, og dels at vi i denne undersøkelsen ikke har hatt til hensikt å vurdere dette nivået. 5

6 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Eksempel på indikator: Variasjonene i skolenes gjennomsnittlige avvik mellom standpunkt- og skriftlig eksamenskarakter (Matte, Norsk hovedmål og engelsk, 2005-2007) 6

7 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Oppsummering av indikatorer (Rapport s 50) 7

8 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Konklusjoner Undersøkelsen viser at flere skoler har avvik som skiller seg markert fra gjennomsnittet for skolene i undersøkelsesperioden 2005-2007. 8

9 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Konklusjoner Dette kan tyde på at flere skoler har en vurderingspraksis som gjør at elevene ikke likebehandles med elever ved andre skoler i fastsetting av standpunktkarakterer. 9

10 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Konklusjoner De påviste forskjellene mellom skolene kan også gjøre statistikk over skolers gjennomsnittlige standpunktkarakter i ulike fag mindre egnet som styringsinformasjon enn det som ellers ville være tilfelle. 10

11 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Anbefaling Kommunerevisjonen viser til igangsatte tiltak for å sikre lik vurderingspraksis slik at elever på samme kompetansenivå får samme standpunktkarakter. Kommunerevisjonen anbefaler at det vurderes om ytterligere tiltak er nødvendig. 11

12 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Høringsuttalelser Både byråden for kultur og utdanning og Utdanningsetaten opplyser om at det vil bli igangsatt tiltak rettet mot de enkeltskolene som skiller seg ut med vesentlige avvik over tid. Byråden viser til Utdanningsetatens høringssvar, der det framkommer at UDE også har planlagt å –videreføre og utvide innsatsen knyttet til å bedre lærernes kompetanse i elevvurdering, –etablere vurderingsnettverk, –å utarbeide en veileder innenfor elevvurdering, –å utarbeide et opplegg for hvordan skolene kan bruke eksamensresultater som utgangspunkt for å videreutvikle og forbedre skolens vurderingspraksis. 12


Laste ned ppt "Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google