Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Styringsindikatorer - Idrett ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Dan Arvid Kvanes, Kristiansand/Jan Aarak, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Styringsindikatorer - Idrett ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Dan Arvid Kvanes, Kristiansand/Jan Aarak, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Styringsindikatorer - Idrett ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Dan Arvid Kvanes, Kristiansand/Jan Aarak, KS

2 KS Utko Valg av indikatorer Ideelle indikatorer vs tilgjengelige data Indikatorene må vurderes under ett –Svakheter ved en indikator kan fanges opp av en annen

3 KS Utko KOSTRA – ASSS-KULTURNETTVERKET - FORSLAG TIL NYE STYRINGSINDIKATORER FRA 2011. - D. 10.03.2010. I 2007 vedtok nettverket (Drammen 30-31. okt.) følgende forslag til indikatorer: Ressursbruk. netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger netto driftsutgifter til idrett per innbygger netto driftsutgifter til aktivitet for barn og unge per innb. 6- 20 år netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger 6 – 20 år netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Kvalitet. antall besøk per innbygger (bibliotek) utlån alle medier per innbygger (bibliotek) dekningsgrad (kulturskolen)

4 KS Utko ASSS Tjenesteprofil - Tromsø

5 KS Utko FORSLAG TIL NYE INDIKATORER Dette vil bli behandlet på ASSS – nettverksmøte i Tromsø 22 – 23. april/2 – 3. nov 2010. Det foreliggende forslag er utarbeidet av et ad-hoc- utvalg oppnevnt på siste nettverksmøte 2 – 3.11.2010 i Oslo. Forslaget tar utgangspunkt i at nåværende indikatorer opprettholdes og følgende nye indikatorer på kvalitet opprettes.

6 KS Utko Innledning Da vi utformet indikatorer for ressursbruk og kvalitet i 2007 var vi bundet av å holde oss innenfor totalt 10 indikatorer slik at det skulle være lett å presentere (vårt forslag 10) dette oversiktlig i papirform. Dette skaper et problem innen kulturfeltet med den store bredde i forskjellige aktivitets- tilbud. Derfor mener man at det bør se bort fra denne begrensingen, men samtidig akseptere at man ikke kan få med alle indikatorer som favner bredden i våre aktiviteter. Det er viktig i utvelgelsen av indikatorer at det blir slike som omfatter hovedaktivitetene innen det enkelte fagfelt (gruppert etter kulturfunksjonene innen kulturfeltet). Utfordringen blir å velge indikatorer som er interessante for alle i ASSS- nettverket og som kan defineres entydig slik at de er målbare (dvs. at alle kommuner innrapporterer samme målenheter). Det er ikke noe fasitsvar på hva som er riktig målenhet, men det viktigste er at alle i ASSS-nettverket har samme forståelse av innholdet i målenhetene slik av de blir sammenligningsbar. Når det gjelder hva som er interessante indikatorer vil man tro at det må tas utgangspunkt i de indikatorer som blir benyttet vanligvis ved utarbeidelsen av kommunenes handlingsprogrammer (HP) og som omfatter ”periodemål/tiltak/indikatorer”. Målet må være at man kan få til noen felles indikatorer som alle kommuner kan benytte i forbindelse med arbeidet med HP-dokumentet. Innrapporteringen kan som nå innrapporteres gjennom bruk av skjema 17 som i tilfelle må utvides når det gjelder spørsmål.

7 KS Utko F 231 Aktivitetstilbud for barn/unge. Forslag til indikatorer på kvalitet: Kommunale fritidsklubber/tiltak med kontinuerlig drift for aldergruppen 6 – 20 år i min. 30 uker per år med voksen person tilstede. Måltallet er totalen for alle fritidsklubber/tiltak. Årlig total åpningstid i kommunale fritidsklubber/tiltak per 1.000 innbygger 6 – 20 år. Årlig totalt besøk som deltakere/medlemmer i fritidsklubber/tiltak per 1.000 innbygger 6 – 20 år.

8 KS Utko F 370 Bibliotek. Forslag til indikatorer på kvalitet: Bibliotek gjelder hovedbiblioteket og alle filialer med besøkelsestid på min. 15 timer i uken. Måltallet er totalen for alle biblioteker og filialer (ikke skolebiblioteker som ikke er åpne for publikum). antall årlig total åpningstid per 1.000 innbygger. antall årlige totalt hjemmesidebesøk (internett) per 1.000 innbygger.

9 KS Utko F 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Dette gjelder kommunale idrettsanlegg (inkl. IKS) som er godkjent ut fra kravet til spillemidler. Idrettshaller gjelder ordinære idrettshaller (ballidretter, turn. mv.). Ekstra vekting for flerbrukshaller hvor 2 håndballbaner (arealmessig) teller som 2 haller, 3 håndballbaner teller som 3 haller, 4 håndballbaner teller som 4 baner og osv.. Håndballbaner som benyttes til flere idrettsgrener skal kun telles som ett anlegg. Rapporteringen for idrettshaller og fotballbaner gjelder i hovedsesongen for idrettsaktivitetene og omfatter kun mandag til fredag fra kl. 16.00 til kl. 22.00 (normaltiden for brukstid for idrettslag på disse dager) og kun for hovedlokalet (ikke spesialrom som f.eks. mindre lokaler for kampsport). Måltallet gjelder totalen for alle anlegg (for IKS tas med kun andelen ut fra kommunens eierandel).

10 KS Utko F 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Forslag til indikatorer på kvalitet (bruken av anleggene): totalt antall timer tilgjengelig fra 1. april til 1. november på fotballbaner (7’er og 11’er) per 1.000 innbygger. totalt antall timer tilgjengelig for idrettslag fra 1. sept. til 1. mai i idrettshaller (håndballbaner) per 1.000 innbygger. totalt antall timer tilgjengelig for publikum og utleie til idrettslag i kommunale (inkl. IKS) svømmehaller fra 1. sept. til 1. mai-(innrapportering kun på hovedanlegget på min. 25 m/ikke spesialbassenger) per 1.000 innbygger.

11 KS Utko Anlegg bestående av fotballbaner, flerbrukshaller (håndballbaner), fotballhaller og svømmehaller med følgende vekting: Fotballbane: 11’er bane kunstgress (vektenhet 1), 11’er bane naturgress (1), 11’er bane grus (0,7), 7’er bane kunstgress (0,7), 7’er bane naturgress (0,7), 7’er bane grus (0,5). Idrettshaller: Håndball (3) og for hver ekstrabane (2). Fotballhaller: 11’er bane (9), 7’er bane (3). Svømmehall: 50 m basseng (12), 25 m basseng(6). Måltallet er totalen av alle vektenheter for alle spesifiserte anlegg.

12 KS Utko Idrettsbygg- og anlegg Forslag til indikatorer på kvalitet (anlegg): totalt antall vektenheter for alle fotballbaner (11'er og 7'er baner), idrettshaller (håndballbaner), fotballhaller baner (11'er og 7'er baner) og svømmehaller (min. 25 basseng) per 1.000 innbygger..

13 KS Utko F 383 Musikk og kulturskoler. Dette gjelder undervisning for betalende elever omfattende et skoleår på min. 30 ukers undervisning. Dette gjelder ikke medlemmer av korps, sangkor eller andre organisasjoner – selv om dirigenten er tilknyttet kulturskoler - som ikke deltar i den ordinære undervisning. Forslag til indikatorer på kvalitet: totalt antall elevplasser (inkl. plasser i grupper) på undervisningsopplegg innen kulturskolen omfattende ukelig tilbud på min. 30 uker per 1.000 innbygger 6 – 20 år.

14 KS Utko F 386 Kommunale kulturbygg. Kulturhus og fritidslokaler (i andre kommunale bygg eller innleid utenfor kommunen) på min. 200 kvm gulvareal (ekstra vektig for gulvareal over 400 kvm som teller som 2 hus/lokaler, over 1.000 kvm. teller som 3 hus/lokaler, over 2.000 kvm. teller som 4 hus/lokaler, over 3.000 kvm. teller som 5 hus/lokaler, over 4.000 kvm. teller som 6 hus/lokaler) og med stigning i vektfaktoren med 1 enhet for hver 1.000 kvm. Rapporteringen omfatter kun aktiviteten i hovedlokalet og ikke i spesialrom. Forslag til indikatorer på kvalitet: totalt antall virkedager (mandag – fredag) i bruk i året per 1.000 innbygger. totalt antall helgedager (lørdag – søndag) i bruk i året per 1.000 innbygger.

15 KS Utko Anlegg bestående av kommunale bygg ( inkl. lokaler i flerbruksanlegg) og innleide lokaler i bygg hvor kommunen ikke er eier. Det skal kun tas med bygg/lokaler hvor hovedfunksjonen er utleie til fritids – og kulturaktiviteter. Det tas derfor ikke med verneverdig bygg hvor det er restriksjoner på utleie og bygg/lokaler som er reservert kun til virksomhet tilknyttet kino, teater- og andre kulturinstitusjoner. Anlegg - forslag til vekting (i parentes): Kommunale fritids- og kulturanlegg anlegg under 400 kvm (1), mellom 401 – 700 kvm (2), mellom 701 – 1000 kvm (3), mellom 1.001 – 2.000 kvm (5), 2.001 – 3.000 kvm (8), mellom 3001 – 4000 kvm (11) og over 4001 kvm (14). Leide lokaler under 200 kvm (0,5), mellom 201 – 400 kvm (1), mellom 401 kvm – 700 kvm (2), mellom 7001-1000 kvm (3) og over 1001 kvm (5 eller høyere etter skalaen for kommunale anlegg). Måltallet er totalt antall vektenheter for alle anlegg og lokaler.

16 KS Utko Idrettsanlegg - fortsatt Forslag til indikatorer på kvalitet: antall vektenheter totalt for kommunale fritids- og kulturanlegg (inkludert innleide lokaler hvor kommunen er leietaker) per 1.000 innbygger.

17 KS Utko SLUTT

18 KS Utko

19

20


Laste ned ppt "ASSS Styringsindikatorer - Idrett ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Dan Arvid Kvanes, Kristiansand/Jan Aarak, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google