Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Oslo 21. Oktober 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/Tore Andersen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Oslo 21. Oktober 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/Tore Andersen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Oslo 21. Oktober 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/Tore Andersen, leder

2 BAKGRUNN Helse- og Utdanningsdirektoratet har foretatt flere landsomfattende undersøkelser: Mange kommunene har ikke fulgt opp godkjenningen av skolene på en tilfredsstillende måte Mange godkjente skoler tilfredsstiller heller ikke kravene Regelverket kan virke uklart for aktørene Ofte manglende fagkompetanse på innemiljø Men inneklimakravene er ikke spesielt krevende Det er behov for tverretatlig samarbeid om riktige tiltak

3 HVOR STÅR VI I DAG NASJONALT? Det er bygget mange nye kjempefine skoler og barnehager de siste 10-15 årene - for fine når? ca 40 % av landets skoler drives fortsatt i strid med miljøkravene i gjeldende lov og forskrift! Mange tusen elever må gå i skoler som har et ”arbeidsmiljø” gir helseplager og redusert læring Det er vår utfordring i dag!

4 ULIKT SKOLEMILJØ – GIR ULIK HELSE OG LÆRING

5 HVA MÅ TIL ? Motivasjon Metode Mot Har noen overvurdert

6 INNHOLD - ”MOMENTLISTA” Bakgrunn Oppgaver og myndighet Etablering av arbeidsgruppe Gjeldende regelverk for inneklima i skolebygg Kartlegging med kostnadsoverslag - Generelt - Inneklimaundersøkelse - Målinger - Vurdering av tekniske anlegg/feilsøking Kostnadsoverslag Forberede sak til politisk behandling Internkontroll

7 ER MILJØKRAVENE FOR STRENGE? Det er ikke krav om nye fantastiske skoler til alle elever Det er heller ikke krav om nye ventilasjonsanlegg i alle skoler Det er enkle funksjonskrav til luft, temperatur og sanitære forhold mm som er helt selvfølgelige i vårt samfunn ellers Konklusjon: Kravene er ikke strenge!!

8 NOEN PARADOKSER Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utbedre barns miljø (jfr. GIN/ECON (Knut Kjær) Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å vedlikeholde, drifte og rehabilitere våre bygg Det er enkle og greie krav til elevenes arbeidsmiljø- som ellers løses greit for voksne kontorplasser Det fysiske skolemiljøet må nå bli tatt seriøst i kommunene?

9 OPPGAVER OG MYNDIGHET Det er skoleeier som er ansvarlig for et tilfredsstillende innemiljø i skolene Som regel er det kommunen Det er også kommunene som har det formelle tilsynsansvaret (”bukken og havresekken”?) Virksomhetsleder (rektor, styrer) har ansvar for gjennomføring av internkontroll, m. rapport

10 ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE Rådmann/eier etablerer en ansvarlig tverrfaglige gruppe fra Helse, Skole og Eiendom/teknisk for å håndtere følgende fire hovedutfordringer: Avklare gjeldene regelverk (både lover, forskrifter og faglige veiledere Kartlegging med kostnadsoverslag av hvilke bygningsmessige og tekniske forbedringer som må til for å tilfredsstille regelverket. Forberede sak for politisk behandling og prioritering. Bidra til å sikre og styrke Internkontrollen etter dette regelverket.

11 GJELDENDE REGELVERK FOR INNEKLIMA Vi har i dag fire viktige sentrale myndigheter som forvalter lovverk som stiller krav til inneklima i skolebygg: Kunnskapsdepartementet, Opplæringsloven Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseloven Miljøverndepartementet, Plan- og bygningsloven Arbeidsdepartementet, Arbeidsmiljøloven Alle disse lovene har egne forskrifter og veiledere

12 SÆRLIG VIKTIGE BESTEMMELSER § 9a-1 står det: ”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Som i denne sammenheng viser til miljøkravene i helsemyndighetenes ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv”

13 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Lufttemperatur Romtemperaturen bør ligge mellom 19-26 grader C. Det anbefales at temperaturen holdes under 22 grader i fyringssesongen. Overskridelser av den høyeste verdien kan godtas i varme sommerperioder, men bør helst ikke utgjøre mer enn to uker i et normalår. Vertikal temperaturgradient Ikke over 3 grader C pr. høydemeter.

14 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Lufthastighet Lufthastigheten i oppholdssonen i undervisningsarealer skal ikke overskride 0,15 m/s målt som middelhastighet over 3 minutter.

15 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Luftkvalitet Karbondioksydnivået (CO2) i undervisningsrom bør ikke overskride 1800 mgCO2/m3 eller 1000ppm CO2. Høyt CO2-nivå indikerer at luftskiftet (ventilasjonen) er for dårlig i forhold til antall personer i rommet. Det betyr at forurensningen i inneluften er for høy.

16

17 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Belysning Anbefalte belysningsstyrker: Trapper og ganger 100 lux. Undervisningsareal 300 lux i rommet (på pulten) Skolelandskap 500 lux. ”Farlige” arbeidsplasser som dreiebenker, komfyrer og lignende 500 lux.

18 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Fukt Fukt- og råteskader skal ikke forekomme. Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme, og infisert materiale fjernes.

19 HVA ER SÅ KRAVENE - KORTVERSJON Radon Lavest mulig verdi i skoler og barnehager, samme som for boliger/utleieleiligheter: Tiltaksgrense: 100 Bq/m ³ Maksimumsgrense: 200 Bq/m ³

20 SANITÆRE FORHOLD Alle elever må ha tilgang til hygienisk tilfredsstillende toaletter med håndvask Dusj, garderober og andre våtrom skal ikke ha fuktskader, mugg- eller råteskader. Renholdet må prioriteres Dette er krav som kan innfris i alle skoler!

21 KARTLEGGING MED KOSTNADSOVERSLAG Erfaring viser at ca 50% av manglene skyldes feil eller mangelfull drift av VVS-anleggene, bygningsmessige forhold, renhold, hygiene og vedlikehold. Kartlegging er helt nødvendig for å få oversikt problemenes omfang og kostnader Behovene vil selvsagt variere fra kommune til kommune

22 INNEKLIMAUNDERSØKELSE Før undersøkelsen starter er det klokt å få skolenes egen oppfatning av innemiljøet Viktig at brukerne (elever og lærere) blir hørt Undersøkelsens omfang vil kunne variere mye fra kommune til kommune Sjekke internkontrollsystemet – er rapporter og klager fulgt opp, og avvik lukket ?

23 Mange kommuner/skoleeiere kan foreta gode inneklimaundersøkelser med egne krefter. Andre ønsker å kjøpe denne tjenesten eksternt. Det er da viktig å være en «god bestiller» – være tydelig og klar på hva som er målet med bestillingen. INNEKLIMAUNDERSØKELSE

24 MÅLINGER inneklimamålinger (se bl.a. side 6 og 7 i Momentlista: temperatur, luftkvalitet (CO 2 ) Det vil i de fleste tilfeller være behov for omfattende belysning (lux), tilgang til dagslys og utsyn mm Mange målinger er enkle å gjennomføre, og gir en ganske sikker status

25 MÅLINGER Det vil i de fleste tilfeller være behov for omfattende inneklimamålinger (se bl.a. side 6 og 7 i Momentlista: temperatur, luftkvalitet (CO 2 ) belysning (lux), tilgang til dagslys og utsyn mm Mange målinger er enkle å gjennomføre, og gir en ganske sikker status

26 KOSTNADSOVERSLAG Denne delen av undersøkelsen kan kreve kvalifiserte fagfolk – eks. gode VVS-rådgivere som har kommunens tillit Hver enkel skoles bygningsmasse må med I mange tilfeller vil det benyttes enhetspriser som gjelder i de ulike fagbransjer Mange driftsforhold/tiltak koster ingen ting

27 FORBEREDE SAK TIL POLITISK BEHANDLING Det må foretas nøye prioriteringer, med utgangspunkt i at alle elever har rett til… I mange tilfeller vil relativt enkle tiltak gi gode effekter – ikke minst for de som har det vanskeligst Det må fremgå av premissene for den politiske behandlingen om skolen(e) er i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller ikke Det må utvikles en god og tidfestet plan for nødvendig oppgradering, drift og vedlikehold

28 INTERNKONTROLL Den tverrfaglige arbeidsgruppen bør samtidig påse for at det er etablert et fungerende internkontrollsystem i kommunen som ivaretar ”arbeidsmiljøet” for elevene Det bør også legges opp til ensartede rapporteringssystem til eier og tilsynsmyndighet

29 GODT INNEKLIMA BETYR God luftkvalitet Lavt radonnivå Riktig temperatur God belysning Gode lydforhold God sanitærhygiene Godt renhold Dette er jo enkle og selvfølgelige miljøkrav!

30 HUSK! Alle elever har rett til dette! Så får vi som har ett ansvar, og som bryr oss, bidra til at dette blir slik! Det handler om: M, M, M. Din Motivasjon, bruk riktig Metode, og ikke minst vis Mot!!

31 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Oslo 21. Oktober 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/Tore Andersen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google