Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 21.mars 2013. Barnehagekontoret Tilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 21.mars 2013. Barnehagekontoret Tilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 21.mars 2013

2 Barnehagekontoret Tilsyn

3 Barnehagekontoret Tilsyn fra Miljørettet helsevern Bakgrunn/hensikten: Folkehelsekontoret har ansvar for godkjenning og tilsyn med barns arbeidsmiljø Hjemmel i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Ca 10 år siden godkjenning Hva er status i dag? - behov for kartlegging => tilsyn Tilsvarende statuskartlegging blant kommunale skoler i 2010

4 Barnehagekontoret Lovkrav Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler –Skal bidra til at miljøet i barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade, § 2. –Barnehager skal være helsemessig tilfredsstillende (§7) –Barnehager skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at bestemmelsene oppfylles på en allment akseptert måte, §§ 4-6 og 8-24, jfr. veilederen

5 Barnehagekontoret Foreløpig plan for status-tilsynene 2013 : alle kommunale barnehager 2014: halvparten av private barnehager 2015: andre halvparten av private barnehager iht. barnehageloven eller klager 2016: alle familiebarnehagene (hatt tilsyn 2010/2011) Andre typer tilsyn vil forekomme inn imellom –for eksempel nye barnehager, regodkjenning fra foresatte etc.

6 Barnehagekontoret Gjennomføringen – 2 delt 1.Møte med Eiendom/Eier Tilgjengelig dokumentasjon for å vurdere tilstanden på barnehagebyggene inne (det bygningstekniske – ventilasjon, garderober, vinduer, tak etc.) uteområdet (internkontroll, eksterne kontroller, registrerte klager) 2.Møte med barnehagen v/ styrer(daglig leder) – ca 2 timer Drift iht. bestemmelsene med fokus på tema; Gjennomføring av risikovurderinger sikkerhet, renhold, smittevern

7 Barnehagekontoret Oppfølging Tilsynsrapport til hver enkelt barnehage –Beskriver funn med avvik og anmerkninger Referat for møte med eiendom/eier –Beskriver avvik og anmerkninger Samlerapport - med de viktigste funn fra tilsynet –Oppsummering med konklusjoner om status; Godkjent (oppfyller alle bestemmelsene på en allment akseptert måte) Ikke lengre godkjent (mange avvik =>krav om retting)

8 Barnehagekontoret Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen i praktisk arbeid i barnehagen Flerkulturelt og mangfoldig samfunn Vennskap og tilhørighet Læring og danning Medvirkning og deltakelse

9 Barnehagekontoret Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltagelse

10 Barnehagekontoret Mål statens kompetansesatsing 2013 1.Kompetanseheving for ansatte 2.Rekruttere og beholde nye kvalifiserte medarbeidere

11 Barnehagekontoret Prioriterte områder 1.Barnehagens psykososiale miljø Veileder: Barns trivsel - voksnes ansvar, forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen 2. Barnas rett til medvirkning 3. Språk

12 Barnehagekontoret Kompetansetiltak rettet mot assistenter Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABLU Kompetansehevingsstudier for assistenter og barne-og KOMPASS ungdomsarbeidere Basiskompetanse for assistenter Fagbrev – barne-og ungdomsarbeider

13 Barnehagekontoret Kompetanseheving for pedagogiske ledere og barnehagelærere Pedagogisk utviklingsarbeid PUB

14 Barnehagekontoret Kompetanseheving for pedagoger på dispensasjon Videreutdanning i barnehagepedagogikk

15 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR

16 Barnehagekontoret 2013

17 Barnehagekontoret Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn høst 2013 Frist 15.mai

18 Barnehagekontoret Beredskapsgruppe for barnehagene Elisabeth Christensen, Høvik barnehage Rita Myrmo, Ekebergparken barnehage Anne Berit Borgen, Barnehagekontoret Torunn Stornes, Barnehagekontoret

19 Barnehagekontoret Prosjekt Barn 0 -6 år med behov for spesiell hjelp og støtte Gi rett hjelp til rett barn til rett tid

20 Barnehagekontoret Prosjekt Barn 0 – 6 år med behov for spesiell hjelp og støtte Prosjektgruppe: Hildegun Briså, Ragnhild J. Eek (barnehagene) Brita B. Nesheim, Tora Lise Thorsen (Haug) Liv Eidesvik, Julie Holst Jæger (PPT) Torunn Stornes, Lisbeth Bjerke (Barnehagekontoret) Cecilie Ringnes (Utdanningsforbundet)

21 Barnehagekontoret Bakgrunn 1. Antall barn det søkes ekstra ressurser til er økende 2. Barnehagekontoret, PPT og Haug skole og ressurssenter har sett et behov å se nærmere på tilbudene til barn med behov for spesiell hjelp og støtte og bruken av ressursene til dette arbeidet 3. I samarbeid med kommunalsjefene for skole, barnehage og barne- og ungdomstjenester har vi fått i oppdrag å iverksette et prosjekt for å utrede tilbudet og ressursbruken

22 Barnehagekontoret Mål Å videreutvikle et godt tilbud til alle barn med behov for spesiell hjelp og støtte og styrke samarbeidet knyttet til dette arbeidet Gi helhetlig tilbud til barn med spesielle behov Få god utnyttelse av de tilgjenglige ressursene Sikre at alle ressursene kommer barna til nytte

23 Barnehagekontoret Forventninger til hverandre Barnehagene – Haug - PPT Lovverkets forventninger Samarbeidspartenes forventninger til hverandre i Bærum Hva tror de ulike samarbeidspartene er de andres forventninger til eget arbeid?

24 Barnehagekontoret Tilskudd – ikke kommunale barnehager Opptak klareres med Barnehagekontoret Send inn skjema: ”Endring i antall barn” Skjema fungerer som søknad om tilskudd Skjema sendes inn før barnet starter

25 Barnehagekontoret Tilskudd- ikke kommunale barnehager Telling av barn gjennomføres hver mnd med unntak av januar og juli. For januar gjelder tall fra årsmelding 15/12. For juli legges junitall til grunn Barn født i 2010 regnes som SMÅ –januar tom juli og som STORE fra august-desember Barn må være registrert i vårt fagsystem den 1. i mnd for å utløse tilskudd den gjeldende mnd. Antall barn, alderssammensetning og oppholdstid bestemmer tilskuddet Send inn skjema for barn som starter og barn som slutter skjema regnes som ”søknad” som støtte Det beregnes ikke tilskudd for barn det ikke er sendt inn skjema for. Sendes skjema inn etter oppstartsdato vil tilskudd beregnes fra førstkommende telledato etter at skjema er mottatt.

26 Barnehagekontoret www.verdensfinestestillingledig.no


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 21.mars 2013. Barnehagekontoret Tilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google