Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS BELASTNING/OMSORGSBYRDE Sykepleierforbundet Geriatri og Demens 19.03.15 Frøydis Bruvik, RN, Mc, Ph-D Kavli forskningssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS BELASTNING/OMSORGSBYRDE Sykepleierforbundet Geriatri og Demens 19.03.15 Frøydis Bruvik, RN, Mc, Ph-D Kavli forskningssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS BELASTNING/OMSORGSBYRDE Sykepleierforbundet Geriatri og Demens Frøydis Bruvik, RN, Mc, Ph-D Kavli forskningssenter for Geriatri og Demens, Haraldsplass Diakonale Sykehus Haraldsplass Diakonale Høyskole

2 BAKGRUNN Demens Sykdommer i hjernen Kognitive og praktiske funksjoner Adferd, depresjon og livskvalitet Utvikling og varighet (Engedal et al., 2009) "I have lost myself, so to say". Auguste Deter Pårørende “Karl could not take it any more. He brought her to the Institution“ Frøydis Bruvik

3 HVEM ER PÅRØRENDE Ektefeller Voksne barn Barnebarn Søsken Venner Andre Hustruer og voksne døtre utgjør majoriteten (75 %) Frøydis Bruvik

4 FELLESNEVNER FOR PÅRØRENDE Relasjon før demensen debuterte sentralt for nettverket, koordinerende rolle bidrar med praktisk hjelp bidrar med organisering av praktisk hjelp Frøydis Bruvik

5 SITUASJONEN TIL PÅRØRENDE Høy risiko for belastning Positive og belastende faktorer 81 % Kun belastende faktorer 19 % (Brodaty, 2009; Sander, 2005) Frøydis Bruvik

6 PÅRØRENDES SITUASJON Pårørendes situasjon påvirkes av Faktorer hos personen med demens Faktorer hos pårørende selv Relasjonen mellom personen med demens og pårørende Ytre faktorer Frøydis Bruvik

7 PÅRØRENDES SITUASJON Pårørendes situasjon påvirkes av Faktorer hos personen med demens Faktorer hos pårørende selv Relasjonen mellom personen med demens og pårørende Ytre faktorer Frøydis Bruvik

8 FAKTORER HOS PERSONEN MED DEMENS Personlige egenskaper hos personen med demens Hvordan personen med demens lever med sin demens Demenssykdommen Konsekvenser av demens Kognitiv – Praktisk fungering - Adferd Alder til personen med demens Frøydis Bruvik

9 PÅRØRENDES SITUASJON Pårørendes situasjon påvirkes av Faktorer hos personen med demens Faktorer hos pårørende selv Relasjonen mellom personen med demens og pårørende Ytre faktorer Frøydis Bruvik

10 FAKTORER HOS PÅRØRENDE SELV Egne resurser / egne personlige ferdigheter Mestring / mestringserfaring Egen livssituasjon Pårørende kjønn Utdanning Motivasjon for pårørenderollen Valgmulighet Frøydis Bruvik

11 PÅRØRENDES SITUASJON Pårørendes situasjon påvirkes av Faktorer hos personen med demens Faktorer hos pårørende selv Relasjonen mellom personen med demens og pårørende Ytre faktorer Frøydis Bruvik

12 RELASJONEN MELLOM PÅRØRENDE OG PERSONEN MED DEMENS Kvalitet på relasjonen/Nærhet Bo sammen Rolle Frøydis Bruvik

13 PÅRØRENDES SITUASJON Pårørendes situasjon påvirkes av Faktorer hos personen med demens Faktorer hos pårørende selv Relasjonen mellom personen med demens og pårørende Ytre faktorer Frøydis Bruvik

14 YTRE FAKTORER Tilgjengelige tjenestetilbud Samarbeid med helsetjenesten «nå går det bra, nå vet vi hvem vi skal ringe» Motta motstridende råd Det å ikke bli trodd Samarbeid med øvrig familienettverk Økonomi Frøydis Bruvik

15 BELASTNING HOS PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Belastning hos pårørende Psykisk Økonomisk Sosial Fysisk Frøydis Bruvik

16 FORVENTET ØKNING I FOREKOMST AV DEMENS (Prince. 2013; WHO 2012) Frøydis Bruvik

17 Hvordan kan vi som helsetjeneste støtte pårørende til personer med demens? Frøydis Bruvik

18 PSYKOSOSIAL INTERVENSJON «involverer samhandling for å bedre det psykososiale og eller sosiale funksjon blant annet helse og kognisjon, mellommenneskelige relasjoner og hverdags funksjonsevne som for eksempel aktiviteter og daglige levende ferdigheter» (Moniz-Cook et al 2011) «Suksessfaktorer» Multi-komponent Rådgivning - Undervisning - Støttegrupper Adferdsterapi - Avlastning - Kognitive omstilling Individualisert Varighet Inkludere personen med demens «Aktiv» deltagelse (Adelman, et al., 2014) Frøydis Bruvik

19 INTERVENSJONEN PSYKOSOSIAL OPPFØLGING 1. Rådgivning 2. Undervisning 3. Gruppesamtaler Kontrollgruppe: oppfølging som vanlig + informasjon Frøydis Bruvik

20 REKRUTTERINGSPROSESSEN 17 kommuner «sentre» Intervensjon og kontrollgrupper Prosjekt- medarbeidere: Sykepleiere og ergoterapeuter Rekrutterte Kartlegging Intervensjonen Inklusjonskriterier “Hjemmeboende” Demens (ICD-10) Mini Mental State Examination ≥ 15 Samtykkekompetanse Pårørendebelastning( RSS) ≥ 5 Ukentlig ansikt til ansikts kontakt Frøydis Bruvik

21 Personer med demens, 230 Kvinner, n (%) 123(54) Alder, mean (SD) 78.4(7.5) Gift, n (%) 130 (57) MMSE score, mean (SD) 21.3(3.6) IADL score, mean (SD) 21.4(5.7) PADL score, mean (SD) 9.7 (4.1) NPI severity score, mean (SD) 9.6(6) Varighet av symptomer (år), mean (SD) 4.4(2.8) Depressive symptomer (CSDD)mean (SD) 8.0(5.6) Assistanse fra kommunehelsetjenesten, n (%) 176(77) Antall skoleår, mean (SD) 10.1(3.4) Livskvalitet, (QOL-AD )selv rapportert, mean (SD) 36.9(5.6) Livskvalitet (QOL-AD )proxy, mean (SD) 32.8(5.0) M MSE = Mini Mental State Examination; NPI = Neuropsychiatric Inventory; CSDD= The Cornell score, for Depression in Dementia, QOL – AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; ADL = Activity of Daily Living NPI = Neuropsychiatric Inventory; Frøydis Bruvik

22 PERSONER MED DEMENS Kvinner og menn (54-46%) på 78 år (SD=7.5) som har hatt symptomer på demens i mer enn fire år (SD=2.7). De har redusert kognitiv fungering (MMSE 21), trenger noe assistanse i daglige gjøremål (IADL = 21.4/PADL = 9.6) har moderat med nevropsykiatriske symptomer (NPI-Q=9.6), men noe høy forekomst av depressive symptomer (Cornell = 8). De angir sin egen livskvalitet til å være nærmest god (QOL-AD=36.9), pårørende beskriver deres livskvalitet som noe lavere (QOL-AD=32.8). Frøydis Bruvik

23 Pårørende, 230 Kvinner (%)177(77 ) Ektefeller n (%)122(53) Barn n (%)92(40) Andre n (%)16(7) Alder, mean (SD)63.5(12) Antall skoleår, mean (SD) 12.7(3.8) Yrkesaktive (ja=1, nei =0), n (%)98(43) Antall timer daglig assistanse, mean (SD)4.9(5.1) Hjelp fra andre familiemedlemmer, n (%)102(57) Geriatrisk Depresjonskåre – 30, mean (SD) 6.3(6) Pårørendebelastning (RSS), mean (SD) 23.6 (11.1) Livskvalitet (QoL-AD) score, mean (SD) 41.2(5.3) Hobby (ja=1, nei =0), n (%) 138 (60) Fysisk aktivitet ukentlig (ja=1, nei =0), n (%)179 (78) QOL – AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; Frøydis Bruvik

24 PÅRØRENDE Flest kvinner (77 – 23%), 64 år (SD=12) noe mer enn halvparten er ektefeller (53%) og 46 % er yrkesaktive, nærmere 80 % er fysisk aktive og 60 % har en hobby. De angir å bruke nærmere 5 timer daglig i assistanse til familiemedlemmet med demens. Pårørende opplever situasjonen belastende er (RSS= 23.6(SD= 11), men har ikke mange depressive symptomer (GDS 30 = 6.3(SD=6). Pårørende rapporterer sin livskvalitet til å være god (QOL-AD = 41.2) Frøydis Bruvik

25 Frøydis Bruvik

26 Frøydis Bruvik

27 Justert lineær regresjonsanalyse med livskvalitet som avhengig variabel Livskvalitet hos personer med demens (QoL-AD) Livskvalitet hos pårørende (QoL – AD) Selvrapportert Proxy – rapportert ikke bor sammen Proxy rapportert bor sammen Alle Bor ikke sammen Bor sammen β p- value β β β β β Cornell -.25< <.001 ADL -.26< <.001 NPI –Q Antall timer assistering GDS < < <.001 Hobby Explained variance (%) R QOL – AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; ADL = Activity of Daily Living; NPI = Neuropsychiatric Inventory -, QoL =Quality of Life, GDS = Geriatric Depression Scale Frøydis Bruvik

28 Frøydis Bruvik

29 Pårørendebelastning (RSS) avhengig variabel (justert lineær regresjonsanalyse) Model 1: pårørendevariabler. Model 2: pårørendevariabler og variabler fra personene med demens Model 1 Model 2 BetaP p LoC 1.33< <.001 Timer brukt til assistanse log.30< NPI-Q 2.24<.001 ADL 3.19<.001 Age PWD Explained variance (%) R Locus of Control, 2 Neuropsychiatric Inventory total score (Severity), 3 Activity of Daily Living; 4 Person with dementia Model 1 = Carers’ characteristics as independent variables; Model 2= characteristics of Carers’ and PWD as independent variables Frøydis Bruvik

30 Frøydis Bruvik

31 Frøydis Bruvik

32 Frøydis Bruvik

33 KONKLUSJON Vi fant at depresjon og reduserte ADL hos PMD var sterkt assosiert med selv og proxy rapportert livskvalitet hos PMD  Spørre PMD om deres livskvalitet Vi fant at faktoren “bo sammen” har betydning for pårørende livskvalitet og for deres rapporterering av livskvaliteten til PMD.  Ulike situasjon og ulike behov hos ektefeller og “ikke ektefeller” Vi fant at PMD rapporterer lavere livskvalitet enn pårørende  Understreker behov for tiltak også til personene med demens Locus of control var den sterkeste forklaringen til belastning hos pårørende også når vi kontrollerte for NPS  Pårørende som ikke opplever å selv ha kontroll, vil ha større behov for oppfølging. Frøydis Bruvik

34 KONKLUSJON Vi fant ikke forskjell i depresjon hos pårørende og PMD i intervensjonsgruppen og kontroll gruppen ved 12 måneders oppfølging.  Kan vi da anbefale denne oppfølgingen?  Forebygget depressive symptomer i begge gruppene?  Store variasjoner i endring av depresjon.  20 pårørende i kvalitativ delstudie beskriver nytteverdi av deltagelse  Depressive symptomer ved inklusjon var den sterkeste forklaringen til depresjon ved 12 måneders oppfølging.  Det indikerer at videre forskning bør fokuserer på denne gruppen. Frøydis Bruvik

35 Det er ikke noe som tyder på at personer med demens og deres pårørende ikke trenger oppfølging og støtte. Mye tyder på at vi trenger mer kunnskap om behov og tiltak til personer med demens og deres pårørende. Frøydis Bruvik

36 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Frøydis Bruvik


Laste ned ppt "PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS BELASTNING/OMSORGSBYRDE Sykepleierforbundet Geriatri og Demens 19.03.15 Frøydis Bruvik, RN, Mc, Ph-D Kavli forskningssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google