Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 14. november 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 14. november 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 14. november 2014
Anleggsmaskiner Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Tvisten mellom Hans Tastad og Peder Ås
Hevder seg ubundet av avtalen Hevder det foreligger bindende avtale Krever full leie utbetalt umiddelbart

3 Er Peder Ås bundet av avtalen?
Marte Kirkerud har inngått avtale i Peder Ås’ navn, og spørsmålet er om Peder Ås er bundet av denne avtalen Har Marte Kirkerud handlet innenfor fullmaktens rammer? Har handlet i strid med instruks fra Peder Ås, og det avgjørende er om Marte Kirkerud har selvstendig fullmakt, jf. avtaleloven § 11 annet ledd (motsetningsvis) Avtaleloven § 11 Har fuldmægtigen handlet i strid med forskrifter, som fuldmagtsgiveren har git ham, og forstod tredjemand det eller burde han forstaat det, blir retshandelen ikke bindende for fuldmagtsgiveren, selv om den ligger indenfor fuldmagten. Har fuldmagtsgiveren bare meddelt fuldmagten til fuldmægtigen (§ 18), gjælder det samme, selv om tredjemand var i god tro.

4 Er Peder Ås bundet av avtalen?
Tre muligheter: Stillingsfullmakt, Frasagnsfullmakt Kombinasjonsfullmakt Stillingsfullmakt, jf. avtaleloven § 10 annet ledd Leder av markedsavdelingen Lov ikke aktuelt Hva med sedvane? Avtaleloven § 10 annet ledd Indtar nogen ifølge avtale med en anden en stilling, som efter lov eller sedvane medfører beføielse for ham til indenfor visse grænser at handle paa den andens vegne, ansees han at ha fuldmagt til at foreta retshandler, som falder indenfor disse grænser.

5 Er Peder Ås bundet av avtalen?
Frasagnsfullmakt Skriftlig fullmakt det aktuelle, jf. avtaleloven § 16 Er e-posten fra Peder Ås til Marte Kirkerud et dokument som er egnet til å vise frem? Avtaleloven § 16 Har fuldmagtsgiveren git fuldmægtigen skriftlig fuldmagt, kaldes den tilbake ved, at den paa fuldmagtsgiverens forlangende enten gives tilbake til ham eller tilintetgjøres. Fuldmægtigen pligter at gi fuldmagten tilbake, naar fuldmagtsgiveren forlanger det.

6 Er Peder Ås bundet av avtalen?
Kombinasjonsfullmakt, ulovfestet Rt s. 410 avsnitt 34: Det er antatt at en representant kan være legitimert på vegne av prinsipalen på ulovfestet grunnlag. Dette kalles i teorien blant annet kombinasjonsfullmakt eller toleransefullmakt og er beskrevet slik av Birger Stuevold Lassen, Kontraktsrettslig representasjon, 1992, side 36: «Uttrykket kombinasjonsfullmakt er brukt som betegnelse på forhold der det etter de vanlige fullmaktsregler vanskelig kan sies å foreligge fullmakt, men der rettsreglene beskytter forventningene hos en tredjemann som ut fra forskjellige omstendigheter i samvirke har hatt grunn til å tro at han handlet med en representant som kunne binde en oppdragsgiver.»

7 Er Peder Ås bundet av avtalen?
Kombinasjonsfullmakt, ulovfestet (forts.) Ledende stilling E-posten

8 Har Hans Tastad anledning til å kreve umiddelbar utbetaling av leien
Forutsetning: det er inngått bindende avtale mellom Hans Tastad og Peder Ås Aktuelt alternativ: antesipert mislighold – se finansavtalelov § 52 (2)? Vilkår: klart at fremtidig mislighold vil inntre

9 Tvisten mellom Lars Holm og Peder Ås
Nekter å betale leie i reparasjonsperioden Erstatning Leie av reservemaskin Dagmulkten Bestrider samtlige krav Er ikke å bebreide

10 Mislighold Det er misligholdssanksjoner som gjøres gjeldende, og det må derfor foreligge mislighold Mest nærliggende synsvinkel: mangel Avvik som ikke skyldes kreditor eller forhold på hans side

11 Mislighold Avviksvurderingen
Det sies ikke noe om kontraktens konkrete krav til ytelsen Må avgjøres ut fra alminnelige krav til ytelsen (i slike kontrakter) Nærliggende å trekke parallellen til løsørekjøp og husleie: resultatforpliktelse «Alminnelig god vare», Rt s. 774 Foreligger klart et avvik

12 Mislighold Risikovurderingen
Skyldes klart ikke kreditor – dvs. Lars Holm – eller forhold på hans side

13 Leien Mest nærliggende innfallsvinkel: prisavslag
Rettsgrunnlag: Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper – leie av løsøre er ikke lovregulert Er prisavslag en alminnelig sanksjon ved mangler – at det foreligger mangel er allerede tatt stilling til/forutsatt? Er i teorien antatt å være en alminnelig sanksjon ved mangler, også understøttet av det grunnleggende «ytelse mot ytelse»-prinsippet

14 Leien Rettsgrunnlag: Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper – leie av løsøre er ikke lovregulert (forts.) Fastsatt gjennomgående i lovgivningen, også lovgivning som ligger leie av løsøre saklig nært – kjøpsloven og husleieloven Utmåling Proposjonalitetsvurderingen i kjøpsloven § 38 gir i praksis liten veiledning

15 Leien Utmåling (forts.)
Husleieloven § 2-11 første ledd kan gi indikasjoner Leien gir uttrykk for verdien – gir en utbalansering som synes adekvat ut fra det grunnleggende formålet Husleieloven § 2-11 første ledd Stilles ikke husrommet til leierens disposisjon til riktig tid, er ikke leieren forpliktet til å betale leie for den tid forsinkelsen varer. Gjelder forsinkelsen bare en del av husrommet, kan leieren kreve et leieavslag for den tiden forsinkelsen varer som svarer til forholdet mellom leieverdien av husrommet og av den forsinkede delen.

16 Erstatningskravet Grunnleggende vilkår
Kontraktsbrudd – allerede behandlet Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, årsakssammenheng (de to sistnevnte synes ikke å skape problemer) Ansvarsgrunnlag Intet grunnlag i faktum for å konstatere uaktsomhetsansvar Resultatforpliktelser – aktuelt med objektive ansvarsgrunnlag

17 Erstatningskravet Ansvarsgrunnlag (forts.)
Synes ikke å foreligge andre aktuelle objektive grunnlag enn eventuelt kontrollansvaret Kontrollansvar på ulovfestet grunnlag? Lovgivningens gjennomgående gjennomføring Rt s. 537 (Øyelinsedommen) – obiter dictum i mindretall Juridisk teori Tilgrensende lovgivning – kjøpsloven og husleieloven

18 Erstatningskravet Anvendelse av kontrollansvaret
«Dobbel force majeure»? Hindrings- og kontrollvilkåret Artsbestemt ytelse – Rt s. 675 (Bambuspinnedommen) Valgmuligheter – grunn til å anta at det var andre gravemaskiner det var mulig å oppfylle med Tretthetsbrudd – vil regelmessig oppstå ved bruk av slike gjenstander

19 Erstatningskravet Anvendelse av kontrollansvaret (forts.)
Betraktningsvilkåret Unngåelses-/Overvinnelsesvilkåret

20 Erstatningskravet Tapsutmåling Avgrensning mot indirekte tap?
Rt s. 537 (Øyelinsedommen) Kontraktslovgivningen som får anvendelse i næringsforhold Nærliggende lovgivning – kjøpsloven og husleieloven Utgiftene til leie av reservemaskin Avsavnstap, men muligheter for «konvertering»? Vanlig tiltak som kompenserer for kontraktsbruddet

21 Erstatningskravet Tapsutmåling
Utgiftene til leie av reservemaskin (forts.) Hva med forholdet til redusert leie kompensert gjennom prisavslag? Dagmulktskravet Faller ikke under noen av de ordinære kategoriene av indirekte tap


Laste ned ppt "Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 14. november 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google