Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagelova. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Barnehagelova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagelova. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Barnehagelova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagelova

2 Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Barnehagelova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova Folketrygdlova Arbeidstvistlova Lover Partar Stortinget Hovudavtalen

3 Kvifor skulera i denne lova? Kunnskap om lov og forskrifter er eit viktig grunnlag for godt tillitsvaldarbeid Enkelte bestemmingar i sjølve lova eller merknadene regulerer dei tilsette sine arbeidsvilkår, til dømes: - utdanningskrav/kompetansekrav - norm for pedagogisk bemanning

4 Barnehagelova med forskrifter er det rettslege grunnlaget for barnehagen (17.06.2005) Fylgjeendringar grunna ny føremålsparagraf (Januar 2011) Innhald og oppgåver i Rammeplanen for barnehagen er ei forskrift (01.03.2006) Fylgeendringar grunna ny føremålsbestemming ( 2011) Barnehagelova vert endra

5 Barnehagelova er lik for alle Alle godkjende barnehagar, både private og offentlege, må fylgja lova og forskriftene Barnehagelova er ei rammelov Barnehagelova; viktigaste styringsdokument for å sikra kvalitet i barnehagane Lova framhevar barnehagens pedagogiske oppdrag §1 Formål §2 Barnehagens innhald §3 Borns medverknad

6 Formålet med loven – NY § 1: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ………» §2 «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet»

7 Årsplan og rammeplan Årsplan Merknad til §2 Barnehagens innhald: Årsplanen har fleire funksjonar,: Må innehalda informasjon om korleis barnehagen vil arbeida med omsorg, oppdragelse og læring for å sikra gode utviklings- og aktivitetsmulegheiter. Rammeplan, kap. 4: Arbeidet i barnehagen skal vurderast: skildrast, analyserast og tolkast i høve kriterie i barnehagelova, rammeplanen og eventuelt lokale retningsliner og planar.

8 Barnehagelova – innhaldskapittel Kapittel I – Barnehagens formål og innhold Kapittel II – Barns og foreldres medvirkning Kapittel III – Godkjenningsplikt og oppgavefordeling Kapittel IV – Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv Kapittel V – Personalet Kapittel VI – Forskjellige bestemmelser Kapittel VII – Ikrafttredelse og endringer i andre lover

9 Barnehagelova Lova og forskrifter med merknader: Kompetansekrav/utdanningskrav −§17 Styrer og §18 Barnehagens øvrige personale Norm for pedagogisk bemanning. −18Barnehagens øvrige personale −Forskrifter om pedagogisk bemanning

10 Krav til styrar § 17 Styrar Førskulelærar eller Anna høgskuleutdanning som gjev barnefagleg og pedagogisk kompetanse - allmennlærar - faglærar (fireårig faglærarutdanning i praktisk/estetiske fag eller treårig faglærarutdanning som gjev kompetanse frå 1. klassetrinn) - Kompetanse lik den som vert krevd for pedagogisk leiar

11 Krav til pedagogisk leiar Barnehagelærar eller Anna treårig pedagogisk utdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk (20vt) el. hovudfag/master i barnehage/førskulepedagogikk - allmennlærar - faglærar (nokre variantar) - spesialpedagog - barnevernspedagog

12 Dispensasjon frå utdanningskravet Det skal søkjast dispensasjon dersom ein ikkje får søkjarar med godkjend utdanning (etter utlysing) Kan innvilgast for inntil eit år Det kan stillast spørsmål om hva eigar har gjort for å skaffa kvalifisert søkjar Ved varig dispensasjon skal vurderinga vera strengare Kan få varig dispensasjon etter 3 år

13 Kva ligg i begrepet ”kvar barnehage” ? ”En lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder” Styrar skal kunna vera mest muleg tilstades Kvar barnehage skal ha ein styrar. Alle andre løysingar er å sjå på som unntakstilfelle. Når verksemda vert for stor eller avstanden for lang vil styrar vanskeleg kunna utføra dei oppgavene som Lova krev.

14 Pedagogisk bemanning § 18 Forskrift om ped. bemanning: Minimum ein pedagogisk leiar pr 14-18 born o/3 år Minimum ein pedagogisk leiar pr 7-9 born u/3 år Dersom meir enn 18 born skal det tilsetjast ein pedagogisk leiar til i 100 % stilling - Sjå barnehagen under eitt ved pedagogutrekning -Dei som utfører ped.leiararbeid kan reknast med i pedagogisk bemanning, ikkje andre.

15 FRÅ veiledar om pedagogisk bemanning Alle tilsette som oppfyller det formelle utdanningskravet for pedagogisk leiar i barnehageloven § 18, er relevante ved vurderinga av om pedagognormen i forskrift om pedagogisk bemanning § 1 er oppfylt. Dei må reelt utføra oppgåver som ligg innanfor ansvarsområdet til ein pedagogisk leiar : Pedagogisk leiar har hovudansvar for planlegging og vurdering, dagleg omsorg for det enkelte barnet, for utviklinga av det sosiale miljøet og lærings- og danningsmiljøet i barnegruppa og for samarbeidet med foreldre og eit veiledningsansvar overfor det øvrige personalet

16 Forts:.I samarbeid med barnehagestyrar vil ein pedagogisk leiar ha oppgåver som inngår som del i arbeidet med å utvikla barnehagen som pedagogisk verksemd,og barnehagens samarbeid med andre tenester. Det fylgjer av dette at oppgåvene til ein pedagogisk leiar ikke er avgrensa til gjennomføring av daglege aktivitetar, men også vil omfatta til dømes kontakt med foreldre og heilheitleg planlegging i samsvar med rammeplanen.

17 Tilstrekkeleg bemanning ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet” § 19 - Vurderast ut frå storleiken på barnegruppa, organiseringa av barnehagen og borna sine behov. -Bemanninga skal sikra at føremålet i Barnehagelova og intensjonen i rammeplanen vert oppfyllt

18 Godkjenning Kvar barnehage har fått ei godkjenning frå kommunen Den sier bl.a. kor mange born ein har lov å ha ut frå godkjend leike- og opphaldsareal Den tillitsvalde har rett til å sjå godkjenninga, det er eit offentleg dokument

19 Fylkesmannen i Hordaland Har som oppgåve å føra tilsyn med kommunane si forvaltning av barnehagane Dei kjem på tilsyn og ser om ein driv etter krava i lova Driv opplæring for dei som er barnehageansvarlege i kvar kommune

20 Forskrifter og merknader Forskriftene utdjuper lova og er like bindande Merknader utdjuper ytterlegare og seier meir om intensjonen med bestemmingane Veiledarar frå departementet, til dømes - veiledarar til ulike fagområde i rammeplanen - veiledar om tilsyn - veiledar om norm for pedagogisk bemanning

21 Barnehagelova i praksis Eit hefte utarbeidd av Utdanningsforbundet, Gjev god hjelp i å sikra god praktisering av lova Lastast ned frå www.utdanningsforbundet.no/barnehagewww.utdanningsforbundet.no/barnehage http://utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Barnehageloven25.pdfhttp://utdanningsforbundet.no/upload/Pdf- filer/Publikasjoner/Brosjyrer/Barnehageloven25.pdf

22 Forslag til case 1: Barnehagelova § 18 – Barnehagens øvrige personale, har mellom anna denne formuleringa: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Korleis vil de skildra ei tilfredsstillande pedagogisk verksemd? Kva bemanning treng denne verksemda?

23 St.m. «Fremtidens barnehage» Bemanningsnorm Auka pedagognorm Barnehagens eigenart Kompetanse Revidering av Rammeplan Kva skjer vidare?

24 Rammeplanen, revidering Rammeplangruppe i gang med arbeidet Prosess Kva bør me vera særleg merksame på?

25 Framhald….. Utg.pkt : Barnehagen skal behalda sitt særpreg, barnehagens eigenart. Punkt som skal vurderast endringar rundt: Korleis skal krav til progresjon uttrykkjast? Treng ein nærare omtale av arbeidsmåtar og tilretteleggjing av det pedagogiske arbeidet? Kan ein betre leggja føringar for det pedagogiske tilbodet til dei yngste og dei eldste barnehageborna, mellom anna skuleførebuande aktivitetar basert på barnehagens premiss?

26 Kor finn eg gjeldande lover og forskrifter? www.lovdata.no


Laste ned ppt "Barnehagelova. Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar Hovudtariffavtalen Barnehagelova Arbeidsmiljølova Ferielova Likestillingslova Aldersgrenselova Pensjonslova."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google