Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Prosess Prosjekt i Kunnskapsdepartementet (KD) Styringsgruppe Blogg for å få innspill Møter med ulike aktører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Prosess Prosjekt i Kunnskapsdepartementet (KD) Styringsgruppe Blogg for å få innspill Møter med ulike aktører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage

2 Prosess Prosjekt i Kunnskapsdepartementet (KD) Styringsgruppe Blogg for å få innspill Møter med ulike aktører Barna

3 Barnehagene er nå: Et universelt velferdsgode Vår tids viktigste barndomsarena ved siden av hjemmet Første frivillige del av utdanningsløpet

4 Dette har skjedd de siste 10 årene: Barnehageforliket i 2003 Makspris i 2004 Rett til plass i 2009 Ny formålsbestemmelse 2010 Bevilgninger økt med 19 mrd fra 2003 til 2011 Rammefinansiering i 2011

5 Ulike forslag fra offentlige utvalg

6 Kunnskapsgrunnlaget øker Lang sikt: Effekt på utdanningsnivå og arbeidstilknytning Kort sikt: Positiv effekt på språkutvikling og sosial kompetanse Kompetanse og voksentetthet viktigst for barns utvikling Barna trives Fornøyde foreldre

7 Utfordringer Lav kompetanse Variasjon i grunnbemanningen Størrelse og sammensetning av barnegruppene Tilgjengelighet for alle Stor privat sektor øker kompleksiteten Retning for utvikling av barnehagens innhold gir uønskede kvalitetsforskjeller

8 Tiltak i meldingen Strukturtiltak Kompetanse Tilgjengelighet Barnehagens innhold Styring

9 Bemanningsnorm –En voksen per tre barn (1-3 år) –En voksen per seks barn (3-6 år) –Kompensasjon ut ifra 2011-bemanning Barnegruppen –Barn har rett til å tilhøre en barnegruppe –Barnegruppens størrelse skal være forsvarlig

10 Personalets kompetanse Innfri pedagognormen Øke ansatte med relevant utdanning Fjerne adgang til varig dispensasjon Kompetansestrategi: –System for kompetanseutvikling i barnehagen ”Verdens fineste stilling ledig”

11 Barnehage for alle Foreldrebetaling: Makspris som hovedvirkemiddel Videreføre gratistilbud deler av dagen Veilede kommunene i regler om foreldrebetaling To barnehageopptak: Innføres på sikt Gradvis opptrapping

12 Barnehage for alle Nye familiebarnehager: Fjerne unntak godkjenning av –ubebodde hjem –enkeltstående hjem –doble grupper Alle familiebarnehager: Fjerne adgang til dispensasjon fra utdanningskravet for veileder

13 Barnehagens innhold Revidere rammeplanen Dokumentasjon og vurdering Språkkartlegging av barn med behov for språkinnsats

14 Styring av barnehagesektoren Helhetlig gjennomgang av loven –Struktur og innhold –Barns beste et grunnleggende hensyn –Samiske perspektivet skal ivaretas

15 Styring av barnehagesektoren Tilsyn etter barnehageloven: Ansvar flyttes fra kommunen til Fylkesmannen Legges ikke opp til økt omfang/krav Vil fremme likebehandling av barnehager

16 Styring av barnehagesektoren Forsvarlig system: For kommunen og barnehageeier Formål: –oppfyllelse av lov og forskrift –effektivisere tilsyn

17 Styring av barnehagesektoren Likeverdig behandling: –følge utviklingen –vurdere endringer i forskriften på sikt

18 Enkeltbarnet i fellesskapet Et godt psykososialt og fysisk miljø –Avgjørende for barns trivsel –styrke forebyggende arbeid –styrke ansvar for å oppdage og stoppe mobbing Vil utrede i samarbeid med andre aktører

19 Enkeltbarnet i fellesskapet Overføre § 5-7 til barnehageloven PP-tjenesten ansvar for veiledning Samarbeid med –barnevern –helsesektoren –grunnskolen

20 Hovedtiltakene i meldingen

21 Prosess Behandlet i stortinget våren 2013 Oppstart av lovarbeid Nedsettelse av rammeplangruppe Viktig grunnlag for kommende budsjettprosesser

22 Hva nå? Meld. St. 24: «Det tas forbehold om at tiltak først kan gjennomføres når det er budsjettmessig dekning for det. Bevilgningsforslag vil bli fremmet i de årlige statsbudsjettene for Kunnskapsdepartementet.»


Laste ned ppt "Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Prosess Prosjekt i Kunnskapsdepartementet (KD) Styringsgruppe Blogg for å få innspill Møter med ulike aktører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google