Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

2 Budsjettundersøkelse – tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner. Svar fra 78 kommuner, 9 av de 10 største kommunene Lastet ned rådmennenes budsjettforslag i et representativt utvalg på 61 kommuner driftsbudsjett og 79 kommuner investeringsbudsjett. Hovedoversikter drift/investeringer Samler inn budsjettskjema på nyåret som kommunene skal sende til fylkesmenn. Fra 2014 har vi nesten 350 kommuner

3 Økning i sosialtjenester, pleie og omsorg og barnevern over pris- og lønnsvekst i 2015 sammenliknet med vedtatt budsjett for 2014 Innbyggervektet gjennomsnitt - Kommunene er delt inn i 5 grupper etter befolkningsstørrelse. Innen hver gruppe teller svaret fra hver kommune med kommunens innbyggerandel. Gruppetallet aggregeres så til landsnivå med befolkningsandelen til alle kommunene i gruppen (også de som ikke har svart).

4 Prosentvis vekst fra 2014 til 2015 i skolebudsjettet – kommuner fordelt etter størrelse

5 4 av 10 kommuner rapporterer om flere mottakere innen barnevern i 2015

6 30 pst av kommunene har flere sosialhjelpsmottakere i 2015

7 Driftsbudsjett i 61 kommuner (37 pst av landets innbyggere utenom Oslo)

8 40 pst av kommunene øker eiendomsskatten

9 Kommunene varsler en reell økning i brukerbetaling og gebyrer 2015

10 Forslag investeringsbudsjett 2015 Anslag for samlede investeringer i kommunene 2015 – cirka 60 mrd. kroner ASSS kommunene (utenom Oslo) 13,0 mrd. kroner Oslo 10,9 mrd. kroner Øvrige områder omfatter bl.a. kommunal infrastruktur (utenom VAR), rammebevilgninger til oppgradering av eiendommer, brann- og beredskap, transportmidler, IKT, administrasjonsbygg og flerformålsbygg.

11 Finansiering av investeringer 2015 Anslag for økning i netto lånegjeld i 2015 ekskl. formidlingsutlån er 15 – 20 mrd. kroner for kommunene samlet

12 12 Endring i fylkeskommunenes driftsbudsjetter fra 2014 til 2015 etter sektor*

13 13 Fylkesveier: Forventet status for vedlikeholdsetterslep ved utgangen av økonomiplanperioden

14 14 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i 2015

15 15 Mange kommuner og fylkeskommuner må foreta upopulære kutt i tjenestene Lavere inntektsvekst enn det behovet tilsier, kombinert med en økning i rente- og avdragsutgifter. Utgiftene til barnevern og sosiale tjenester øker betydelig. Dette er områder hvor det er en sterk behovsvekst pga nye brukere som har krav på bistand ut fra individuelle rettigheter. Det er også en liten vekst innenfor pleie- og omsorgssektoren, men dette må ses i sammenheng med demografiveksten - særskilt for de eldste aldersgruppene i 2015. For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er det snakk om rene kuttforslag. Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner fortsatt er krevende, og at mange kommuner har også vært nødt til å øke eiendomsskatten i 2015 for å få budsjettet i balanse. I fylkeskommunene er det en sterk vekst i utgiftene til kollektivtrafikken, mens det på videregående skoler er en mindre økning enn pris- og lønnsveksten. Det er det også innen for fylkesveier, men dette er et område som er mindre lønnstungt.

16 Lang gjennomsnittlig avdragstid for låneporteføljen

17 Krevende budsjettarbeid sammenlignet med 2014


Laste ned ppt "Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google