Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014. Agenda medlemsmøte skade/lakk Innledning – aktuelle saker på foreningens agenda Orientering om alle pågående prosesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014. Agenda medlemsmøte skade/lakk Innledning – aktuelle saker på foreningens agenda Orientering om alle pågående prosesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014

2 Agenda medlemsmøte skade/lakk Innledning – aktuelle saker på foreningens agenda Orientering om alle pågående prosesser innen skade/lakk-området som foreningen er involvert i gjennom ressursgruppene / saker som drives av NBF v/Tor-Sigurd Simonsen Nye DBS; Hva er egentlig nytt? Lakk, omregningsfaktor, håndteringstillegg osv., kurs/opplæring, planlagte systemendringer, erfaringer så langt, spørsmål og dialog. Sikre Bilskadereparasjoner: Status, hva er nytt, endringer i Verkstedforskriften, El biler – og skadereparasjoner samt aktuelle og relevante kurstilbud fra Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter, spørsmål og dialog. Vidar Brustad, If; Åpent og informativt innlegg om «Utvikling og trender innen bilskadeområdet/skadeforsikring» med fokus på morgendagens skade/lakk marked Arne Solum, FNO vil orientere om status og utvikling for Forsikringsbiler.no Avslutningsvis ønsker vi en dialog med medlemmene om foreningen jobber med de riktige sakene innen skade/lakk-området og om det er andre forhold vi bør arbeide med og/eller involvere oss i? Vi starter med en kort gjennomgang av hvordan vi jobber med skade/lakk-området Oppsummering/avslutning

3 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014

4 Verden er i rask utvikling, og vår forenings rolle er å bidra til å legge forholdene til rette for optimale rammebetingelser på de områdene vi kan påvirke og/eller holde medlemmene best mulig orientert og oppdatert om forhold vi må tilpasse oss til... Rammevilkårene preges av ny teknologi, økende konkurranse, økt risiko, pressede marginer, nye salgs- og finansierings- former, digitalisering, endret kundeatferd, nye verdikjede- aktører, tøffere innkjøpere og en rekke andre endringer i rammebetingelser som i økende grad vil påvirke vår fremtid. Er vi forberedt på en annerledes morgendag? Stadig raskere endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen…

5 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers strategikonferanse med tillitsvalgte og NBFs ledelse Bred deltagelse i OBOAs styre (3 styremøter så langt) Medlemsmøte for frittstående 25.februar (80 deltagere) Regionkonferanse NBF for Oslo/Akershus 11.mars (70 deltagere) Generalforsamling OBOA 8.april Deltagelse i lederkonferanse og årsmøte NBF 9.april Merkeforeningsmøte NBF 6.-7.mai Generalforsamling OOBF 8.mai Bruktbilsamling Nyttekjøretøy 14.-15.mai Frokostmøte merkeforhandlere 12.juni (30 deltagere) Studietur og styremøter OOBF/OBOA 4.-7.september Lokalforeningsmøte NBF 17.-18.september For øvrig deltar både administrasjon, tillitsvalgte og medlemmer i en rekke faggrupper, styringsgrupper, arbeidsgrupper og utvalg, blant annet: Bransjegruppe Internett (konvertert til Faggruppe Bilsalg NBF), strategimøter og arbeidsmøter med Finn.no, styringsgruppe rekruttering NBF, arbeidsgruppe og styringsgruppe elektroniske lærebøker i bilfag, nyttekjøretøygruppe NBF, utviklingsgruppe UDE, faggruppe, politisk/økonomisk gruppe og ressursgruppe skade/lakk, arbeidsgruppe og styringsgruppe Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter, samarbeidsforum opplæringskontorer- og ringer osv. Så langt i år mer enn 40 møter i ovennevnte grupper (ofte med flere deltagere)… Foreningens aktiviteter så langt i 2014

6 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Dagens medlemsmøte for skade/lakk-området (samt planleggingsmøte i politisk / økonomisk gruppe gjennomført tidligere i dag) Tirsdag 21.oktober dialogmøte på Thon Hotel Oslo Airport for medlemmer på Øvre og Nedre Romerike i forbindelse med fusjonen (ca. 65 av 220 medlemsbedrifter) 22-23.oktober Servicemarked14 på Clarion Hotel Oslo Airport Tirsdag 18.november Regional bruktbilsamling Thon Hotel Oslofjord Gjenstår styremøter i OOBF og OBOA samt en rekke møter i styringsgrupper, arbeidsgrupper, faggrupper og utvalg Planlegging av aktiviteter for 2015, herunder: –Relevante medlemsmøter (blant annet digitaliseringsprosjekt), styremøter etc. –Strategikonferanse for styre, tillitsvalgte og NBFs ledelse i uke 7, 2015 –Nasjonal Skade/lakk konferanse 12.mars –Årsmøte for Oslo og Akershus BF m/faglig og sosial samling –BruktBil15 10.-11.november –Medlemsrekruttering NBF –Rekruttering av lærebedrifter –Regionale møter Follo, Asker og Bærum, Romerike osv. –OBOA: Teknisk arrangør Landskonferansen for Opplæringskontorer i Bilfag 10.-12.06.15 Kommende aktiviteter i 2014

7 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Blant de overordnet viktige saker nevnes: Vår forening har tatt initiativ for ytterligere å styrke, modernisere og profesjonalisere NBFs lokalforeninger, og vi er av den klare formening at man for fremtiden må sikre NBF en større grad av både ansvar for – og i nødvendig grad – myndighet over lokalforeningene. Vi har på denne bakgrunn anmodet Forbundsstyret om å se nærmere på en oppstramming og «spissing» av § 2 i vedtektene frem mot neste års generalforsamling i NBF. Lokalforeningenes rolle bør etter vår mening omdefineres til en form for regionkontorer (lokal instans) for NBF, som jobber lokalt / regionalt på vegne av NBF sentralt. Vi tror man over tid kanskje burde man gå så langt at NBF samordner, fastsetter og innkrever lokalforeningens kontingent/serviceavgift («likhet for loven», felles standard og mer kostnadseffektivt), fastlegger minstekrav til aktivitet (type, innhold og budskap) og lønner de lokale sekretariatene? Vi er dessuten – som NBF – svært opptatt av at lokalforeningene må ha full styring og kontroll med de lokale opplæringskontorene i bilfag. På denne bakgrunn vil vi gå et skritt videre for å sikre dette før neste årsmøte i OBOA… Sammenslåing av Oslo og Omegn BF og Romerike BF legger dessuten til rette for å se på en fornyet, modernisert organisering og drift av vår lokalforening for fremtiden… Overordnede saker

8 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014

9

10 Gullalder for bilforsikring (Premier og erstatninger i skadeforsikring i Norge) Kilde: FNO

11 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Endrede rammebetingelser innen bilskade Det er definitivt gullalder for skadeforsikring (uten at det synes å påvirke verken premier eller betalingsvilje for skadereparasjoner…) Både skadeprosenten og kostnadsprosenten synker (til dels gjennom at verkstedene gjør mye av jobben og «betaler» deler av gildet), og kombinertprosenten er derved rekordlav, mens resultatgraden er all time high og parallelt for verkstedene tilnærmet all time low… Tror dere at nye DBS er utviklet for å gjøre jobben lettere for verkstedene – eller forsikringsselskapene?? Og i tillegg betaler vi meget godt for å få lov til å gjøre jobben for selskapene… Gullalderen for skadeforsikring (bil) vil dessuten fortsette – og forsterkes – i årene fremover (ny teknologi, aktiv sikkerhet i bilene, veiutbygging osv.) såfremt man ikke i større grad balanserer forholdet mellom forsikringsselskap, verksted og kunde… Prisutviklingen for bilskade har vært svært negativ de siste 15 årene (omvendt proporsjonal med resultatutviklingen innen skadeforsikring), arbeidstilgangen svikter, snittskaden reduseres, den administrative belastningen øker og presset fra forsikring ser ikke ut til å avta…

12 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Endrede rammebetingelser innen bilskade Svært mange aktører sliter nå kraftig med lønnsomheten og vi har sett en økning i antall nedleggelser og konkurser i den senere tid, i tillegg til en nødvendig økt konsolidering, en trend som ser ut til å fortsette... En konsekvens av en presset økonomi kan være – hos enkelte – at kurs/kompetanse og oppgradering av utstyr midlertidig neglisjeres – eller at «snarveier» tas - med potensielt fatale konsekvenser?? En enkel timeselvkostanalyse viser at timeprisene på bilskade er altfor lave (i snitt 15-20 %?), og forholdet til mekaniske reparasjoner er snudd på hodet – til tross for at timeselvkost på skade er høyere, og kompleksiteten på bilskade øker minst like raskt som på «mekanisk»… Og fortsatt betales det tilnærmet like «dårlig» for «hjerte- transplantasjoner» som for rensing og sterilisering av «skrubbsår»… Store skader uteblir i økende grad (innløsning / kondemnasjoner) og blir i noen grad reparert hos aktører som har spesialisert seg (??), samtidig som Smart Repair tar en økende andel av de mindre skadene (en trend som også må forventes å forsterkes de neste årene)

13 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Endrede rammebetingelser innen bilskade Uautoriserte aktører opererer fortsatt i markedet – spesielt i vår region – og selv om svart arbeid er redusert de senere årene, eksisterer det fortsatt i altfor stor grad i enkelte jobbsegmenter Disse aktørene fører ofte med seg mange former for kriminalitet: Unndragelse av skatt og moms, skifte av identitet, mangelfulle reparasjoner, stjålne deler, teknisk manipulering, forfalskninger, ingen HMS, ulovlig arbeidskraft osv. og det er gledelig at Vegdirektoratet nå vil engasjere seg vesentlig sterkere i dette problemet i tiden fremover Frittstående aktører føler seg (av mange årsaker) i noen grad presset ut av markedet, hvilket er uheldig i forhold til å opprettholde en sunn og balansert konkurranse – som er til det bedre for alle parter... Situasjonen vanskeliggjøres og forsterkes dessuten gjennom at DBS for de fleste bilmerker inneholder en teoretisk «best case» pris på reservedeler som for manges vedkommende langt fra overens- stemmer med hvordan delene faktisk prises fra forhandler Årsakene til dette er mange og til dels kompliserte…

14 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014 Endrede rammebetingelser innen bilskade Eksempelvis inneholder enkelte av kalkylene ingen frakt, og spesielt deler på hasteordre kan ha en helt annen kalkyle og derved en helt annen pris (samtidig som det legges press på leveringstid) Og mange forhandlere – ikke minst med bakgrunn i pressede marginer, timepriser og resultater – er «nødt» til å kalkulere reservedeler annerledes (og høyere) enn for få år tilbake… Konsekvensen er blant annet økning i parallellimport av karosserideler – en uønsket ond sirkel («Når krybben er tom – bites hestene»)… Og hva gjør så NBF og vår lokalforening med bakgrunn i utviklingen? Gjør vi nok? Gjør vi de riktige tingene? Har vi nok kraft i det vi gjør? Det er noe av det vi skal se på og diskutere avslutningsvis… Kanskje skulle vi som bransje gå vesentlig tøffere til verks for å sikre en mer bærekraftig utvikling og bedre balanse mellom kunde, skadeforsikring og verksted? Dagens situasjon og utviklingen innen bilskadereparasjon er ikke bærekraftig, og kanskje burde vi la media få bedre innsyn i den aktuelle ubalansen og potensielle negative konsekvenser…? På den annen side er det STOR forskjell mellom selskapene…

15 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014


Laste ned ppt "Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014. Agenda medlemsmøte skade/lakk Innledning – aktuelle saker på foreningens agenda Orientering om alle pågående prosesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google