Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. • Bilbestanden vokser raskt i Norge (aller raskest i Akershus) • Vesentlig lengre serviceintervaller og generelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. • Bilbestanden vokser raskt i Norge (aller raskest i Akershus) • Vesentlig lengre serviceintervaller og generelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

2 • Bilbestanden vokser raskt i Norge (aller raskest i Akershus) • Vesentlig lengre serviceintervaller og generelt forbedret kvalitet • Redusert omsetning pr. kjøretøy og pr. bilgjennomgang, men økende antall verkstedbesøk/ordre (en trend som vil forsterkes ytterligere i årene fremover) • Skadefrekvens reduseres (ikke minst p.g.a. innbygd aktiv sikkerhet); behov for kapasitetsreduksjon på bilskade (kompleksitet øker behov for spesialisering) • Økende administrasjon pr. ordre og bilgjennomgang på alle områder • Elektriske biler har midlertidig (?) vekst i Norge (sterkt redusert vedlikeholdsbehov), hybridløsninger vokser raskt (og nye fremdriftsløsninger kommer…) • Teknologiutviklingen og nye fremdriftsløsninger bidrar til økt kompleksitet og økte kompetansebehov (og derved økende kompetansegap) • Dette medfører store endringer, utfordringer og økende behov på opplæringssiden (for å dekke kompetansegap) samt innen rekruttering (bilfagene endres raskt) • Overkapasitet og fortsatt overproduksjon i europeisk bilindustri leder til ekstremt push, økte rabatter og pressede marginer (økende «cross border» salg) • Innkjøpsadferd og forbrukeratferd endres (web/transparens) • Behovet for differensiering øker (pris/tilgjengelighet/kompetanse/kvalitet) • Behovet for bygging av kunderelasjoner og merkevare styrkes (renommé) som motvekt mot svekket kundelojalitet (les: transparens/internett = smartere kunder) • Inntjening og marginer i alle deler av bransjen presses ytterligere og medfører økende krav til produktivitet, effektivitet, kvalitet og opplevde kundefordeler • Økende usikkerhet om fremtidige rammebetingelser (ref.: NHO Økonomibarometer) Vi dras i flere retninger – samtidig…

3 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

4 •Bygging av bilbransjens renommé (posisjon / ”tyngde”) •Rekruttering og opplæring - lærlinger via OBOA (og øvrige opplæringskontorer) / etter-og videreutdanning via BKK – tette økende gap mellom kompleksitet og kompetanse på alle nivåer •Medlemmenes posisjon i verdikjeden for bil (felles ”fiendebilde”) •Kamp mot uautorisert og svart virksomhet (økt etterlevelse) •Bransjegruppe Internett (med alt som naturlig hører inn…?) •Sikre bilskadereparasjoner (med alt som hører med – videreføre) •Fremtidig organisering OOBF -> OABF (Oslo og Akershus BF) •Det jobbes (i stor grad sammen med NBF) målrettet med tilrettelegging av medlemmenes konkurransekraft og muligheter i verdikjeden for å motstå konkurranse fra andre og nye verdikjedeaktører (som eksempelvis: biladministrasjon, forsikring, finans, bilutleie, internett-/ og anbudsportaler, bilauksjon osv.), men også fra privatmarkedet samt for å komme uautoriserte/useriøse aktører og svart arbeid til livs (disse representerer en omsetning på mer enn NOK 3 mrd. i ettermarkedet og NOK 10 mrd. på bilsalg) •På de områdene hvor vi i liten grad kan påvirke er det viktig at medlemmene holdes løpende orientert om utvikling og rammevilkår •Når vi står sammen/samlet er det lettere å synliggjøre våre fortrinn vs. uautoriserte/useriøse aktører som ”surfer” i kjølvannet vårt… Prioriterte områder (overordnet)

5 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

6 Tesla: En enda større trussel for tradisjonell bildistribusjon enn den er «gunstig» for miljøet?

7 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 •Fagansvar nyttekjøretøy (last og buss) Jarle Viuls, BOS Vare-Last-Buss (styreleder) •Fagansvar nye biler Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt (nestleder) •Fagansvar brukte biler Knut Karlsen, Toyota Oslo •Fagansvar skade / lakk Knut Espen, Møller Bil •Fagansvar frittstående verksteder / reservedeler Thomas Engebretsen, Ødegården Auto •Fagansvar verksted / ettermarked Espen Berg, Erik Arnesen Bryn •Fagansvar opplæring / rekruttering Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo Organisering og fagområder i Oslo og Omegn Bilbransjeforening

8 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Nært samarbeid med NBF på dette området (også)…  Nyttekjøretøykonferanse – hyppighet og agenda  Kabotasjekartlegging i samarbeid med NLF  Prosess og «samarbeid» med Vegdirektoratet; Det jobbes målrettet for å få endret dagens omfattende og byråkratiske rutiner rundt registrering av nye lastebiler, slik at jobben og ansvaret i større grad kan overføres forhandler  Bruktbil – egen «bruktgruppe» er etablert og egen bruktbilsamling for nyttekjøretøy gjennomføres 14-15. mai  Krav til bussmateriell Behov for å sette krav til kollektivselskapenes materiellstrategi  Forankring av nyttekjøretøygruppen i Forbundsstyret  Vurdering om påbygger gruppen bør være medlemmer i NBF  Endringer PKK – konsekvens tunge kjøretøy  Aktivt arbeid for rekruttering av nye medlemmer Nyttekjøretøy (last og buss)

9 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Det jobbes systematisk med å «beskytte» merkeforhandlere mot uautoriserte aktører og en rekke type verdikjedeaktører som stadig intervenerer verdikjeden for nye biler (mange aktører og arenaer)  En av de store utfordringene er manglende samsvar mellom krav fra produsent/importør til fysiske og kvalitative standarder for «butikken» versus manglende krav til tilstedeværelse/standarder på internett  Slaget om kundene foregår i økende grad på nettet, men ofte uten skikkelige «våpen», uten nødvendig kunnskap og uten en klar strategi (clicks & bricks kan ikke sees atskilt -> henger nøye sammen…) Nye biler

10 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Norske restverdinivåer kombinert med overproduksjon (og ekstreme rabatter) i Europa (og Norge) gir i sum en rekke utfordringer i Norge; Nye biler på hjemmemarkedet skal konkurrere mot «nye» (en-dags registrerte) bruktimporterte biler til en til dels mye lavere pris  «Snikmarkedsføring» av nye biler på Finn.no – og stadige soloutspill fra enkeltaktører – gir uheldige konsekvenser for hele markedet og påvirker oss på en rekke områder  Når vi har fått «presset» restverdier ned på et «levelig» nivå benyttes rabatter og rentesubsidier for å holde privatleie nede på et urimelig lavt nivå (hvilket presser priser på nyere bruktbiler ned)  Allikevel ser vi nye biler (selv introduksjonsmodeller med lang leveringstid) markedsført på leasing med mer enn 70 % restverdi på 3 år / 45.000 km. for å oppnå lave månedspriser  «Leaseplango» og andre initiativ gjør det nå nødvendig i fellesskap å satse på felles løsninger for å ta (tilbake) markedet…  Vi kan ikke lenger la manglende samarbeid sette oss på sidelinjen, og vi kan ikke i all fremtid ensidig beskytte oss mot konkurranse uten at vi proaktivt iverksetter tiltak og mottiltak på nettet og i markedet… Nye biler

11 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

12  Restverdier; fortsatt helt avgjørende å operere med «riktige» restverdinivåer (ikke minst på korttidsleie) – risikomargin…  Viktig å skape forståelse for at dagens prisnivå på privatleie er kraftig i utakt med bruktbilpriser (privatleie for «billig»; eller priser på nyere bruktbiler for «høye») – gapet må økes…  Meget viktig å få på plass sentralt register for kjøretøyhistorikk  Effekt av 5 års garanti begynner nå å gjøre utslag (full effekt fra 1.januar 2016).  Tett på løpende utvikling av Finn.no og bransjeplattformen gjennom videreføring av arbeidet i Bransjegruppe Internett  Brukte el-biler; Priser/bruktbilpriser, restverdier, garanti osv.  Implementering av ny standard for belastning av manglende service- og vedlikehold i leasingperiode  Kompetanse og erfaringsutveksling gjennom bruktbilsamlinger (nasjonalt og ved behov regionalt)  Ta forretningsområdet på alvor, sørge for profesjonelle prosesser, sikre lønnsomhet, skape optimisme og entusiasme i og rundt faget, og sist, men kanskje viktigst; jobbe for fortsatt økt status på bruktbilområdet! Brukte biler

13 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Vehicle Remarketing Summit Barcelona januar 2014 Og vi følger med – også internasjonalt – og markerer oss !

14 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Tor Simonsen vil nærmere omhandle dette området senere i møtet (og vi benytter anledningen til å berømme NBF for samarbeid og engasjement)  En åpenbar utfordring for denne del av bransjen er overkapasitet og sviktende jobbtilgang – spesielt i vårt distrikt (økende trend)  Sikre Bilskadereparasjoner (status, videre fremdrift)  Ny DBS (Status, videre fremdrift)  Smart-repair og HMS (Krav til ventilasjon/avlufting)  MYSBY6 (ny tidsstudie for karosserireparasjoner)  Delepriser i DBS  Politisk/økonomisk gruppe sammen med NBF (fire av deltagerne i gruppen kommer fra vår forening)  Det arbeides blant annet med å få reetablert klare retningslinjer som regulerer samarbeidet og prosesser mellom bil- og forsikringsbransje Skade/lakk

15 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Færre service og mekaniske reparasjoner… (godt betalte jobber)  Mer feilsøking /diagnose (dårlig betalt jobber)  Hvordan opprettholde inntjening under disse forutsetningene?  eCall kommer i 2015 (og flere call-systemer kommer fremover) – hvem «svarer» i andre enden? Settes frittstående sjakk/matt?  Trådløs telematikk dataoverføring vil erstatte kabler og OBD- kontakter og overta all dialog og kommunikasjon med bilen  Merkeforhandlere (importører) har enklere og bedre tilgang til bil- og kundedata og kan innkalle sine kunder til PKK (Vegdirektoratet informerer ikke lenger). Merkeforhandlernes andel er økende.  Ensidig fokus på pris som «eneste» konkurransekriterium  Videreutdanning og kompetansepåfyll (dekke kompetansegap)  Profesjonalisering; drifts-og kundeprosesser, timeselvkostanalyse osv.  Medlemsmøte spesielt rettet mot frittstående verksteder ble gjennomført 25.februar med nærmere 80 deltagere…  Ikke bare rom for, men også behov for, både frittstående og merkeverksteder – i balansert konkurranse…  Ingen er tjent med opphausede og unødige «fronter»…  Rom for flere nye medlemmer fra frittstående (samhandling)! Frittstående verksteder/reservedeler

16 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Mange sammenfallende interesser og forhold mellom «Frittstående / reservedeler» og «Verksted / ettermarked»  «Fritt verkstedvalg» må baseres på prinsippet om konkurranse på like vilkår. Dette betyr at det er avgjørende at andre fortrinn enn pris alene synliggjøres og markedsføres;  kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, reserve- deler, servicehistorikk, dokumentasjon osv.  Rekruttering, opplæring og kompetanse;  Utnytte samarbeid med OBOA, øvrige opplæringskontorer samt Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter for overvåkning av løpende behov for kompetanse og utvikling – tiltak  Endringer og håndtering PKK  Overvåke utvikling og konsekvens (inkl. prisøkning / rabattering / rolle)  Medlemsmøter; oppdatering/informasjon (oppfølging fra møte høsten 2013 på Kuben)  Servicemarked14  Offensivt bidra til å sette agendaen Verksted/ettermarked

17 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 • Kundebehandling, kundetilfredshet og kundefokus - fremtidens kunder (krav og forventninger) -> merkevarebygging blir stadig viktigere for å motvirke sviktende kundelojalitet • Den digitale revolusjonen og den digitale kunden - kommunikasjon med kundene via "apper" og internett (hjemmesider/portaler) • Behovet for endringer sett fra kundens ståsted (sentralisert salg / desentralisert service?) • Teknologiske endringer – konsekvenser av endringer i bilparkens sammensetning • Demografiske endringer (urbanisering, kollektivtrafikk osv.) • Økonomiske fremtidsutsikter / hvordan påvirkes bransjen av fremtidige endringer – og hvilke endringer påvirker mest? • Konsekvensene av innføring av e, b, og sCall i Europa (og Norge) • Eksempler på resultatskapende nytenkning (lære av de beste) • Verkstedprosessen (konsekvenser av dårlig/god verkstedprosess) og sammenheng mellom verkstedprosess og kundeprosess • Fakta om konkurransen mellom merkeverksteder og frittstående • Krafttak for rekruttering (alle NBF-medlemmer må være lærebedrifter) • Kunnskap om offentlige anskaffelser og forenklet anbudsprosess • Kamp mot useriøse og uautoriserte aktører i markedet / speedometerjuks Potensielle saker til Servicemarked14 (22.-23.okt)

18 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014  Nært og tett samarbeid mellom lokalforeningen og OBOA og øvrige opplæringskontorer/ringer samt UDE i Oslo og Akershus FK – basert på felles målsetninger og samhandling (gjøre hverandre gode).  Jobber med kontinuitet og langsiktighet; sikre tilstrekkelig antall «riktige» elever fra ungdomsskolen inn på TIP.  Bil som valgfag i ungdomsskolen, hjelpemidler, støtte informasjon og undervisning som kan trigge elever til å velge denne «retningen».  Rådgivere; kunnskap om yrkesfag generelt og bilfag spesielt.  Elever fra VG2; Få flere bedrifter til å ta inn elever på PTF (rekrutteringsarena), øke antall bedrifter skolen benytter til PTF.  Øke antall lærebedrifter (alle må dele på ansvaret for rekruttering).  "Kvalitet" på lærlingene; Samarbeidspartner med skolene. Påvirke skolene slik at elevene får basis undervisning. Hospiteringsordning.  Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter (OOBF deltar i styringsgruppe og arbeidsgruppe). Målsetning; Dekke kompetansegap i markedet.  Tiltak for å bidra til at bedriftene kan beholde fagarbeidere lenger; karriereplanlegging (også faglig), tilpasse jobbsituasjon, lønn/bonusordninger for «voksne» medarbeidere…  Kommer tilbake til lokal opplæring/rekruttering mot slutten… Opplæring/rekruttering

19 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014

20 Befolkningen i Norge antas å øke med nærmere 1-en million i perioden frem til 2030 (vesentlig raskere urbanisering) Bilbestanden vil i samme periode øke med langt over 500’ enheter !! Vi vil være helt avhengige av innvandring for å dekke behovet for arbeidskraft – ikke minst i bilbransjen (og netto årlig innvandring i perioden antas å ville være mer enn 30.000) Mye av veksten kommer langs kysten, men halvparten av total fremtidig befolkningsvekst i Norge vil komme rundt indre Oslofjord ! Befolkningsøkningen som kommer rundt indre Oslofjord i denne perioden tilsvarer 9-ni byer på Drammens størrelse Dette vil påvirke en rekke forhold, ikke minst rammevilkår i bilbransjen og behov for flere lærlinger / fagarbeidere… Urbanisering er ikke bare en global trend

21 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Bilbestand; utvikling Norge/Stor-Oslo 2030 Antall biler pr.1.000 innbyggere 31.12.12: Norge OsloAkershusHedmark 566 521633655 (580)(475)(650)(660) Trend Oslo; stadig yngre bilpark, færre biler pr. innbygger og redusert interesse for bil, bilkjøring og bilfag Bilbestand pr.31.12.2012 (2030) : Norge OsloAkershusHedmark 2.856.572325.184358.681126.828 (3.425.000)(400.000)(500.000)(140.000) + 20 %+ 25 %+ 40 %+ 10 %

22 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Regionen utvikles raskt til ett urbant område med felles utfordringer og etter hvert nærmere 2 mill. innbyggere, og bilbestanden her vil vokse vesentlig raskere enn i landet for øvrig (mer enn 30 % vekst frem til 2030), og det blir viktig med 1-én sterk og offensiv bransjeforening! I tillegg til at geografisk dekning da vil matche både fremtidig urban regionsutvikling og annen organisering (OBOA, NHO etc.), bør man dessuten ytterligere styrke samarbeid og samhandling med NBF (mønster; lokalforening = regionskontor) Representanter for alle fagområder i styret og nødvendig dekning fra alle 5-fem geografiske områder vil styrke de enkelte medlemsgrupper; • Frittstående aktører/reservedeler • Opplæring og rekruttering • Verksteder /ettermarked • Skade/lakk • Nye biler • Brukte biler • Nyttekjøretøyer (last og buss) Dagens medlemstall bør kunne økes kraftig! Og vi er 100 % enige med NBF; regionen bør ha 1-en sterk lokalforening; Oslo og Akershus Bilbransjeforening

23 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 •Vehicle Remarketing Barcelona 22.-23.januar •Styremøte OOBF5.februar •Strategikonferanse 20145.-6.februar •Styremøte OBOA11.februar •Medlemsmøte frittstående25.februar •Regionkonferanse Oslo/Akershus11.mars •Lederkonferanse + årsmøte NBF9.april •Frokostmøte merkeforhandlere29.april •Merkeforeningsmøte NBF6.-7.mai •Generalforsamling OOBF og OBOAapril og mai •Bruktbilsamling Nyttekjøretøy14.-15.mai •Studietur OOBF4.-7.september •2-3 medlemsmøter OOBF Høsten 2014 (okt./nov.) – skade/lakk? •Regional bruktbilsamlingHøsten 2014 •6-8 møter i Bransjegruppe Internett, 4-6 møter i arbeidsgruppe FINN •Strategimøter + arbeidsmøter samarbeid NBF / FINN •4 møter styringsgruppe Rekruttering NBF •4 møter Utviklingsgruppe UDE + oppfølgingsmøter Vekslingsløp bilfag •2-3 møter styringsgruppe BKK •Møter i arbeidsgruppe og styringsgruppe elektronisk lærebok •Møter i politisk/økonomisk gruppe skade/lakk + møter faggrupper •2 møter samarbeidsforum opplæringskontorer- og ringer •4-6 styremøter OOBF •4-5 styremøter OBOA •Årsmøte + aksjonærmøte OBOA 1.halvår (lærebedrifter/rekruttering) •Oppfølgingsmøter ny tidsstudie MYSBY6 •Nyttekjøretøygruppe / planleggingsmøter / medlemsmøter osv. Planlagte (og til dels gjennomførte) aktiviteter 2014

24 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Mange saker på agendaen??

25 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014


Laste ned ppt "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014. • Bilbestanden vokser raskt i Norge (aller raskest i Akershus) • Vesentlig lengre serviceintervaller og generelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google