Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE.
Hei –BH, rådgiverkoordinator hos skoledirektøren jeg skal si litt om hva krs komm gjør for å bedre gjennomføingen i vgs. Jeg skal snakke om overgangen fra grsk til vgs –-- I krsand har vi 50-års erfaring og tradisjon for at en holder i trådene når det gjelder yrkesorientering med vekt på å lette overgangen til videregående skole. Mange er usikre på et framtidige yrkesvalg Mange føler faglig usikkerhet – overganger er alltid vanskelig fra det kjente til det ukjente. Derfor gjelder det å kunne ta med kjente elementer over i det nye skoleslaget

2 FOKUS PÅ SAMARBEID Alle rådgiverne i grunnskole og videregående skole har 5 obligatoriske samlinger hvert år Vest-Agder har en felles plan for karriereveiledning Mål: Digital karrieremappe for alle elever i fylket ”Min utviklingsplan” jeg.vilbli.no for alle elevene – innført høsten 2010 Hovedansvar: Rådgiver i samarbeid med kontaktlærer og elev Tidlig innsats – god og bred støtte rundt eleven – og særlig risikoelevene, vi vet det er det som nytter. Frafall i vg -- starter i grunnskolen Gode relasjoner letter arb og gjør det å ta kontakt mellom skoleslagene mye enklere. Ordet karrplan skulle bli allemannseie allerede i 2006 da rådg fra grsk og vgs planla og skrev –karriereplan for hele grunnopplæringen(1-13) MÅLET:

3 PLAN FOR KARRIEREVEILEDNING I VEST-AGDER
Alle elever i VA skal ha en individuell karriereplan fra og med 8.trinn. Den skal følge eleven gjennom opplæringsløpet Karriereplanen skal bevisstgjøre elev, skole og foresatte og gi sammenheng mellom skolens arbeid og opplæringsløpet til den enkelte elev. Den skal hindre feilvalg, omvalg og frafall Planen skal være en del av skolens handlings/virksomhetsplan Denne planen skal være nettbasert og ha en felles standard. = Min utviklingplan Hjelp til valg av utdanning og yrke Her på jeg.vilbli.no kan du lage en plan for din framtidige utdanning yrke. En slik plan kaller vi en utviklingsplan Alle skal bruke denne VIS MIN UTVIKLINGSPLAN Nasjonalt forsøksprosjekt – 3 fylker -2 år 10trinn +VG1 – Elevene møter samme verktøy på vgskole. VA -1.fylket hvor alle skal være med i år. Krs alle skoler m lærere bestilt tigang. I gang – øker kunnskapen elever, foresatte og lærere; om yrker, vgskole og elevenes vei dit

4 FOKUS PÅ Å SE HVER ENKELT ELEV
MMM – Prosjektet Mål, Mestring og Motivasjon Samarbeid mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder Fylkeskommune Setter fokus på overgangsrutiner mellom grunnskole og vg-skole Riskdetektoren Implementert i alle grunnskolene i Kristiansand 70 av 73 Risk –elever gjennomførte VG1 skoleåret Tidlig innsats- det viktige ordet. Ingen kjenner eleven bedre enn kontaktl. Elevsam. Og alle god ekrefter settes inn for å Ca 15 min å gjennomføre. 35 spmål. Selvinstruerende. Sosoiale og faglige forhold arbvaner, fritidsintr, boforhold, foresattes utdnivå,og intr for skolearb. Strengt fortrolig. Rådgiver administrerer. Risikoskår Navn fra hver skole – vurdert av kontaktlærer og rådgiver – etter samtale og tillatelse fra forasatte- oversendt kontakt på fylket – så ut til de ulike skolene som vet om disse elevene når skolen starter i aug.

5 FOKUS PÅ FOREBYGGENDE ARBEID
Et godt skolemiljø er der elevene opplever mestring Rådgiver har en nøkkelrolle Rådgiverkoordinator Sentral organisering av yrkesorienteringa Organiserer samarbeid mellom ungdomsskolene og næringslivet Ansvar for faget Utdanningsvalg og hospitering i videregående skoler Skolen skal være både en læringsarena og en sosial arena. Det er helheten som til slutt avgjør om de forebygger godt nok. Skal en forebygge frafallet må lærerne kjenne til risikofaktorene – vi må øke kunnskapen om disse og lage strategier for å jobbe med det. Deretter må en sette i gang tiltak- og tidlig intervensjon er vesentlig. Det 3.nivået i forbyggende arbeid er i hovedsak helsetjenesten – der skolen er den som tilrettelegger for rådgivning og videre opplegg evt tilbakeføring til skolen.

6 ORGANISERINGEN AV YRKESORIENTERINGEN I KRISTIANSANDSDISTRIKTET 5 kommuner - 25 ungdomsskoler
8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN Næringslivet i VA Lokalt næringsliv Lokalhistorie Undervisningsopplegg Alle skoler har partnerskap med bedrifter i nærmiljøet -Prosjektsamarbeid -Arbeidslivsfaget 2 bedriftsbesøk – med pedagogisk opplegg for alle Gründercamp – i samarbeid med Ungt entreprenørskap Åpen dag i videregående skoler - med foresatte Arbeidsuke 1660 elever Hospitering i VGS Utdanningsmesser Dette er det jeg som Rådgiver k org Jeg legger vekt på samarbeid med det lokale Næringslivet Allerede på 8.trinn - kjennskap til den digitale karrieremappen med vekt på å bli kjent med seg selv, ett programfag og ett yrke. refleksjoner lagres digitalt og brukes i samtale med rådgiver. Utvide på 9 trinn – Få kjennskap til lokale bedrifter – der er mange ulike yrker innen hver bedrift. Obligatorisk møte med vgs på åpne dager sammen med foresatte, hospitering og messer + entreprenørskapsdag for alle på 9.trinn. 10. trinn

7 OPPSUMMERING Nettverk – Samarbeid grunnskole-videregående skole
Faget Utdanningsvalg har 113 timer i ungdomsskolen Digitale verktøy- Min utviklingsplan og Risk- detektoren Viktig med økt kompetanse og ressurser Et Afrikansk ordtak: Hvis du vil gå raskt, gå alene Hvis du vil gå langt, gå sammen. Vi vet det viktigste er at den enkelte elev blir sett. Mange gode hjelpere. Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Vi ha etterlyst og fått digitale verktøy og vi tror på Risk-detektoren som et godt hjelpemiddel til å oppdage og støtte ekstra opp om de elevene som vi ellers kunne komme til å overse.Elever i gråsonen.. Jeg sitter på navnene til elvene – min kollega på fylket får de og sørger for at hver vg-skole har navnene på de elevene som skal gå på den vg.skolen FØR skole starter i august. Så gjelder det å følge opp… Ønske det, ville det og gjøre det– Og det vil vi!


Laste ned ppt "OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google