Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE Erfaringer og utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE Erfaringer og utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE Erfaringer og utfordringer

2 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Erfaringsbakgrunn Gjennomført pilot (PTV) i tre år. Samarbeid mellom Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune Aktive innspill til læreplan (PTV og Utdanningsvalg) Samarbeidet videreføres gjennom YoU-økoordinator/ Karriereveiledningsprosjektet

3 Utdanningsvalg Nytt fag i grunnskolen Formål: helhet og sammenheng, knytte grunnskole, videregående skole og arbeidsliv tettere sammen o.s.v = kunnskapsbaserte valg Krever: Lokale planer Samarbeid på tvers Tverrfaglighet; Utdanningsvalg/ YoU/ andre fag; norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk,mat og helse)

4 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hvilke nettverk/ samarbeidspartnere krever faget? Videregående skole Lokalt arbeids- og næringsliv Ungt entreprenørskap Bransje og opplæringskontor NHO/ LO/ NAV Andre kommuner og regioner

5 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Lokalt læreplanarbeid 1.LK-06 2.Regionalt samarbeid 3.Kommunal plan 4.Lokal plan (årsplan ved den enkelte skole)

6 1. LK-06 Fra PTV til Utdanningsvalg Fra Rammer for læreplanarbeid i PTV til Læreplan i Utdanningsvalg Læreplanen inngår i Læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet dvs rammene er rettslig bindende etter Oppl.l § 1-1; kompetansemål, vurdering, grunnleggende ferdigheter, 25% regelen Innført vurdering uten standpunktkarakter og med Deltatt

7 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL 1. LK-06 Fra PTV til utdanningsvalg Fra svært stor lokal frihet i utprøvingsperioden for PTV til sterkere føringer, særlig rundt utprøving av utdanningsprogram (hovedområde 2 i utdanningsvalg)

8 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hovedområde 1 Om videregående skole og arbeidsliv (20%) Kompetansemål: Struktur og innhold i utdanningsprogrammene Lokalt arbeids- og næringsliv

9 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hovedområde 2 Utprøving av utdanningsprogram (60%) Kompetansemål: Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra utdanningsprogram Kan foregå både i skole og arbeidsliv Praktisk rettet

10 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hovedområde 3 Om egne valg (20%) Kompetansemål: Refleksjon over yrker og utdanninger i forhold til egne interesser og forutsetninger Vurdere videre valg av utdanning og yrke

11 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL 2. Regionalt samarbeid Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land Gjennomføringsmodell 9.trinn: infoteam (to utdanningsprogram) 10.trinn: hospitering (to utdanningsprogram) 10.trinn: yrkesmesse (fra 2009)

12 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL 3. Kommunal plan Utarbeidet av rådgiverne i kommunen i samarbeid med lærere + koordinator (10% stilling) Konkretisering av kompetansemål Skisserer felles målsettinger, ansvarsfordeling, arenaer for arbeid med faget, vurdering, arbeidsmåter, tiltak, tips

13 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Kompetanse- mål Fag (tverrfaglig) Kjennetegn på måloppnåelse Innhold og arbeids- måter Ansvar Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdannings- programmene i videregående opplæring YoUKunne redegjøre for det viktigste innholdet i de 12 utdannings- programmene Kunne skille studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Informasjon om de 12 utdannings- programmene Oppgaver knyttet til læreplaner i de 12 utdannings- programmene Rådgiver og kontakt- lærere Eksempel fra lokal læreplan –konkretisering av kompetansemål Hovedområde 1: Om videregående opplæring og arbeidsliv (20%)

14 4. Skolenes årsplan Tar utgangspunkt i den regionale og den kommunale planen Tiltak: elevbedrift, utplassering, jobbsøke-kurs, fordypningsoppgaver, refleksjonsoppgaver osv

15 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Innhold i faget 8.trinn (ca.18) Hvem er jeg? Fokus på refleksjon rundt egen rolle Egne mål/ interesser, sterke og svake sider, yrkesvalg, foreldres yrker, nettverk, smakebiter fra lokalt næringsliv/ bedriftsbesøk, karrierehjul

16 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Innhold i faget 9.trinn (ca.60t) Hva skal jeg bli? Fokus på arbeidsliv Prosjekt om yrker/ utdanning, CV, søknad, intervju, utplassering (PRYO), elevbedrift Innblikk i utdanningsprogrammene og grundig kjennskap til minimum to av programmene, infoteam Refleksjon rundt egne valg og egen rolle i samfunnet

17 Innhold i faget 10.trinn (ca. 35 t) Hva skal jeg velge? Fokus på valg av utdanningsprogram Fordyping i to utdanningsprogrammer Hospitering i videregående skole (to utdannings- programmer). Yrkesmesse Besøk på Høgskolen, bedriftsbesøk, partnerskapsbedrifter Mulighet for individuelle avtaler om utplassering, besøk og lignende

18 UKE AKTIVITETMÅLARBEIDSMÅTER/ ANSVAR 44- 51 Jobbsøkerkurs Skrive søknad og CV Jobbintervju Bedriftbesøk Lære å sette opp og skrive søknad Øve jobbintervjusituasjonen Stifte bekjentskap med lokalt næringsliv, offentlig/privat Kontaktlærere Utdanningsvalgansvarlig Mc Donalds m/Hanna von der Lippe Rådgiver 7-8 Gjennomføring av praktisk yrkesorientering, PRYO Reflektere rundt valg av arbeidsplass Stifte bekjentskap med lokal arbeidsplass Lære om rettigheter i arbeidslivet Kontaktlærere Utdanningsvalgansvarlig Representant fra LO 14 Infoteam Elevene skal gjøre seg kjent med minst 2 av de 12 utdanningsprogrammene Rådgiver Kontaktlærere 18- 24 Elevbedrift og entreprenørskap Planlegge, gjennomføre og avslutte en elevbedrift Lære om hva som skal til for å starte og drive en bedrift Kontaktlærere Utdanningsvalgansvarlig Årsplan i utdanningsvalg 9.trinn 2008/ 2009

19 Hva er Infoteam? 12 utdanningsprogram presenteres for 9.trinn. Infoteamene skal gi elevene innblikk i utdanningsprogrammet ved å presentere: * Hvilke muligheter valg av program gir (yrker, videre- utdanning). * Hva fagene på programmet inneholder – konkretisere kompetansemål fra vg 1 * Hvilke arbeidsformer som benyttes på programmet Det er et mål å bruke elevaktiviserende aktiviteter og å bruke ungdom som informanter (f.eks. lærlinger).

20 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Lærerne i grunnskolen sier (erfaringer etter infoteam) Modningsprosessen i elevene starter på et mer hensiktsmessig tidspunkt enn tidligere ved denne organiseringen Flott at teamene har med så mye konkretiseringsmateriell Elevene har vært motiverte Elevene har fått ny kunnskap Elevene fra v.g skole som deltar på teamene får mestringsopplevelser og lærer mye ved å lære bort til yngre elever.

21 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hospitering – 10.trinn Høst To hospiteringsdager pr. elev To utdanningsprogram Åpen skole for foreldre på kveldstid For- og etterarbeid på egen skole

22 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Elevutsagn etter hospitering ”Fått et innblikk i hvordan hverdagen til elevene er” og hvordan ”elevene jobber” Mye praktiske oppgaver; ”slapp å bare sitte der” Ble tatt godt imot; ”lærerne virket greie og snille” Fått innsikt i yrkesvalg og videre utdanning etter v.g skole ”Virker som det er godt miljø på skolen”

23 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Hvordan kan faget organiseres? Utdanningsvalg = hele skolens ansvar! Et eksempel fra en ungdomsskole i Gjøvik kommune……

24 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Koordinator/ fagansvarlig på trinn: Ansvar for å utarbeide årsplan, sørge for framdrift, representere trinnet i faggruppa (Faggruppa består av rådgiver, skoleleder og fagansvarlige på trinn)

25 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Kontaktlærere: Ansvar for gjennomføring av faget i samarbeid med rådgiver og koordinator. Hovedansvar for vurdering og oppfølging av karrierepermen.

26 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Rådgiver: Ansvar for faglige innspill, bygge nettverk, samle og dele informasjon, ressursperson for Partnerskap og PRYO. Kontakt med v.g skole: koordinering infoteam, hospitering m.m Gjennomføring av karrieresamtaler med alle elever på 10.trinn

27 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Skoleledelsen Ansvar for å skape gode rammer, koordinering av arbeidet og arbeid med langsiktige planer Involvering i ulike aktiviteter og sørge for at tiltak og kurs følges opp

28 Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL Utfordringer Etablere samarbeid med videregående skole, lokalt arbeidsliv og lokale/ regionale utviklingsmiljøer Etablering av nettverk tar tid og krever systematisk og langsiktig jobbing! Krever koordinering! (eks. fra Oppland: YoU koordinator i regionene)


Laste ned ppt "Utdanningsvalg 18.11.08 - HDL UTDANNINGSVALG I GJØVIK KOMMUNE Erfaringer og utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google