Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunerevisjonens rapport - oppdrag fra Kontrollkomiteen 2014 Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunerevisjonens rapport - oppdrag fra Kontrollkomiteen 2014 Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunerevisjonens rapport - oppdrag fra Kontrollkomiteen 2014 Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser

2 Bakgrunn for revisjonen Tilsynssak i forbindelse med dødsfall i 2010 som konkluderer med at Asker kommune har brutt kravet om at helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig. Fylkesmannen mener at fraværet av vurderinger i den konkrete saken var et resultat av mangelfulle rutiner i kommunen eller en uheldig organisering av tjenestene. Revisjonen skulle avklare om dagens rutiner og praksis gir tilstrekkelig sikkerhet for at de avvik fylkesmannen har avdekket, er lukket.

3 Fylkesmannens konklusjon – Det foreligger ingen dokumenter som viser hvilke vurderinger kommunen gjorde av pasientens helsetilstand og hjelpebehov i perioden forut for dødsfallet. – Det finnes ikke holdepunkter for at kommunen hadde rutiner eller en organisering som sørget for at hjemmetjenestens rapporter ble lest og vurdert i lys av lovens krav om forsvarlige tjenester. – Ved tildeling av hjemmetjenester ble det ikke tatt hensyn til at pasienten hadde psykiske problemer. – Søknad om hjelp fra psykisk helsearbeider ble ikke behandlet.

4 Problemstillinger Kommunerevisjonen utledet følgende problemstillinger: 1.Hvilke rutiner har kommunens helse- omsorgstjenester for å kartlegge og melde brukeres helsetilstand og hjelpebehov? 2.Følges samhandlingsrutinene?

5 Revisjonens fokus Hovedfokus: Vedtakskontorets samhandlingsrutiner med korttidsavdelingene Rutiner for hjemmesykepleien og avd. psykisk helse Kommunerevisjonen vektla overganger i forbindelse med opphold på kommunens korttidsavdelinger. I overføringsfasene er det grunn til å være oppmerksom på om det foreligger endrede behov som burde tilsi et annet omsorgsnivå eller tjenestetilbud enn det personen har hatt tidligere.

6 Funn Vi har de nødvendige rutiner formelt på plass, når samhandlingsrutiner for Psykisk helse og Rus er ferdigstilt. Vi tilbyr tjenester som er medisinsk faglig forsvarlig. Prosedyreverk og gjeldende rutiner skal til enhver tid være oppdatert og gjenspeile praksis. Tettere oppfølging av styringsdokumenter og systematisk dokumentasjonspraksis er nødvendig. Resultat: Ingen avvik, kun merknader til forbedring.

7 Forbedringsforslag Når det gjelder etterlevelse av rutiner og prosedyrer har vi fått noen forbedringsforslag: Saksbehandlere må sørge for å dokumentere samhandling bedre i alle vurderinger Saksbehandlere må begrunne faglig hvordan innbyggere som får avslag på korttid med forsvarlighet i eksisterende /erstatningstilbud Utførere må sørge for til enhver tid oppdatert ADL/IPLOS Utførere må dokumentere funksjonsvurdering (sykepleiesammenfatning) ved endringer/overganger mellom tjenester

8 Oppsummering I tråd med styringsdokumenter jobber vi kontinuerlig med og kunne tilby forsvarlige og sømløse pasientforløp. Økt fokus på samhandling av tjenester (Brukertorget) vil stille særlige krav til kvalitetssikre prosedyrer og dokumentasjon. Rapporten viser at vi leverer forsvarlige tjenester. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenester og forvaltningsoppgaver og vil systematisk følge opp forbedringsforslagene rapporten anbefaler.


Laste ned ppt "Kommunerevisjonens rapport - oppdrag fra Kontrollkomiteen 2014 Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google