Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Malvik kommune Utviklingssamtalen – Vikhammer skole Anne Marie Steinnes og Helle Vollan 29.06.2014 Nettverkssamling NEA-regionen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Malvik kommune Utviklingssamtalen – Vikhammer skole Anne Marie Steinnes og Helle Vollan 29.06.2014 Nettverkssamling NEA-regionen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Malvik kommune Utviklingssamtalen – Vikhammer skole Anne Marie Steinnes og Helle Vollan 29.06.2014 Nettverkssamling NEA-regionen 1

2 Malvik kommune Bakgrunn • Sammenslåing av to skoler med ulike praksiser i forhold til utviklingssamtalen • Ekstern vurdering • Prosjektet ”Vurdering for læring” - Plan - samkjøringsteamet VBS og GS 2010 Plan - samkjøringsteamet VBS og GS 2010 • En jobb vi trodde ville bli enkel ble en utrolig spennende utviklingsarbeid hvor vi røsket i egen praksis, speilet opp mot det vi ønsket at praksisen vår skulle være, hvor vi etter hvert så konturene av noe nytt. 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen2

3 Malvik kommune 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen3 Glansbildet Glansbildet - den gode utviklingssamtale.docx Glansbildet - den gode utviklingssamtale.docx KriterierTegn ELEVNIVÅ Sjølvurdering o Eleven er i stand til å gjøre ei sjølvurdering. –og kan bruke ulike metoder i sjølvurderinga. (jfr. Skolens prog.plan) o Eleven kan si noe om eget arbeid (utvalgte) - framovermelding på eget arbeid. o Den ”gode” elevsamtalen er gjennomført i forkant. o Aktiv reflektert elev LÆRERNIVÅ framovermelding o Lærer kjenner godt til elevens ståsted – forutsetninger for læring. o Læreren har et godt system for dokumentasjon av læringsresultat o Læreren gjør eleven aktiv i/under samtalen. Dialog lærer/elev. o Læreren har fokus på konkrete framovermeldinger. o Klargjøring av hovedfokus for samtalen (se topp). o Lærer følger mal for utviklingssamtalen. FORESATTENIVÅ Ståsted/framovermelding o Får informasjon om sitt barns faglige og sosiale ståsted, via dialog lærer/elev, dokumentasjon. o Aktive foresatte som støtter eget barn i dets videre utvikling. o Møter forberedt til utviklingssamtalen SKOLENIVÅ Forskrift Skolens plan/struktur (maler, hyppighet, dokumentasjon) o Skolen gjennomfører pålagte utviklingssamtaler jfr. forskrift. o Skolen har et system for gjennomføring og oppfølging. o Skolen bruker maler for utviklingssamtaler. o Det er klargjorte forventninger til hva den gode utviklingssamtalen innebærer overfor ansatte, elever og foresatte.

4 Malvik kommune Roller og ansvar Roller og ansvar i utviklingssamtalen Elev Rolle: • Hovedpersonen under utviklingssamtalen • Skal være aktiv i dialogen med kontaktlærer underveis i utviklingssamtalen 29.06.2014Nettverkssamling – NEA-regionen4

5 Malvik kommune Ansvar: • Skal plukke ut utvalgte arbeider, og sammen foreldre gjøre en vurdering jf forberedelsesmal (Elevens forberedelses – mal)Elevens forberedelses – mal • Levere tilbake utfylt ark ang forberedelse til utviklingssamtale i rett tid. • Stille forberedt til utviklingssamtalen – gjennomgå utkast halvårsvurdering med foreldre • Kunne si noe om hvordan en har jobbet med utvalgte mål siden sist møte • Gi en selvvurdering i forhold til de valgte arbeider (hva, hvordan, hvorfor) – kunne si noe om egen læring, mestring og motivasjon • Si noe om hva en er fornøyd med i læringa, og hva en trenger hjelp til videre fra lærer og foresatte • Vurdere egen trivsel, orden og oppførsel • Være aktiv i utvelgelse av videre mål en skal jobbe med til neste møte 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen5

6 Malvik kommune Foreldre/Foresatte Rolle: • Skal ha en passiv rolle i forhold til dialogen mellom lærer og elev • Skal støtte eleven underveis i dialogen med lærer • Melde område/tema som foreldre/elev mener bør taes opp med skolen (Elevens forberedelses – mal)Elevens forberedelses – mal 29.06.2014Netteverkssamling – NEA-regionen6

7 Malvik kommune Ansvar: • Følge opp eleven og være oppdatert i forhold til skriftlig underveisvurderinger og tilbakemeldinger som er gitt fra skolen på elevens arbeider siden sist • Bistå, og sammen med eleven plukke ut arbeider som skal vises frem på utviklingssamtalen • Ha en dialog med eleven i utfyllingen av forberedelsesskjema til utviklingssamtalen og sørge for at den leveres kontaktlærer i rett tid • Delta sammen med eleven i evaluering av utvalgte mål fra sist møte • Gjennomgå med eleven halvårsvurderinga som sendes hjem før utviklingssamtalen • Støtte eleven i utvelgelse av mål for neste periode • Sørge for å ta kontakt med kontaktlærer mellom møtene dersom eleven ikke oppnår forventet læring eller sosial trivsel • Gi tilbakemelding til skolen om det er et spesifikt område/tema som ønskes tatt opp under samtalen 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen7

8 Malvik kommune Kontaktlærer Rolle: • Møteleder • Sørge i særlig grad for at det er dialog med eleven under utviklingssamtalen – stille åpne spørsmål • Ha fokus på en positiv vurdering – si noe om hva eleven kan. • Gi konkrete fremovermeldinger som hjelper eleven videre i utviklinga/læringa 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen8

9 Malvik kommune Ansvar: • Møtet starter med at lærer avklarer hvordan samtalen er tenkt gjennomført • Benytte mal for utviklingssamtale • Etterspørre oppsatte mål som ble avtalt sist møte – og sammen med eleven og foresatte vurdere måloppnåelsen • Ha oversikt over elevens ståsted, kompetanse og forutsetninger. Innhente informasjon fra faglærere og andre. • Sørge for å ha oversikt over elevens ståsted i alle de kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som skal vurderes til denne halvårsvurderinga • Sende hjem utkast til halvårsvurdering til elev og foresatt før utviklingssamtalen (Halvårsrapport – mal)Halvårsrapport – mal • Gi konkrete vurderinger og fremovermeldinger på de arbeider/utvalg elevene har valgt å vise frem i forholdt til grunnleggende ferdigheter. • Drøfte med eleven hvilke mål som det skal jobbes med til neste møte/i neste periode og sørge for at disse blir skrevet ned. • Ferdigstille halvårsvurderingen - sendes hjem. Skal inneholde mål for neste periode. Foreldreinnlegg skal føres inn. 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen9

10 Malvik kommune Rutiner i forhold til utviklingssamtalen RUTINER I FORBINDELSE MED UTVIKLINGSSAMTALEN 29.06.2014anledning10

11 Malvik kommune Forarbeid til samtalene Forutsetninger for å få gjennomført utviklingssamtalen ut fra ”ny”mal: • Gode rutiner for dokumentasjon av elevens ståsted og måloppnåelse • Gode rutiner for tilbakemeldinger til hjemmet på faglig og sosial måloppnåelse og kompetanse • Eleven jevnlig får konkrete framovermeldinger • Lærer fører fravær – timer og dager • Eleven kjenner til og utfører selvvurdering • Hvordan skal vi arkivere og dokumentere elevenes arbeid? Må-arbeid: Kontaktlærer skal sørge for å innhente informasjon og opplysninger om elevens ståsted og utvikling fra timelærere, faglærer og SFO 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen11

12 Malvik kommune Gjennomføring • Kontaktlærer setter av arbeidsøkt med elevene i sin kontaktlærergruppe. • I arbeidsøkta starter arbeidet med forberedelsesskjema - hvor eleven bestemmer seg for hvilket basisfag og hvilket arbeid som skal få fokus i utviklingssamtalen • Eleven fortsetter og ferdigstiller forberedelsesskjemaet sammen med foreldre. • Lærer starter arbeid med utkast til halvårsrapport. • Lærer sender ut invitasjon og informasjon til utviklingssamtalen senest 14 dager i forkant • Når elevens forberedelsesskjema er kommet i retur flettes informasjon og vurdering inn i utkastet til halvårsrapport • Ferdig halvårsrapportutkast sendes med eleven, som sammen med sine foreldre bruker denne i forberedelse til utviklingssamtalen • Samtalen gjennomføres – se eget skjema for roller og ansvar i utviklingssamtalen • Utviklingssamtalen gjennomføres i november og mars/april 29.06.2014Nettverkssamling – NEA-regionen12

13 Malvik kommune Etterarbeid • Halvårsrapport ferdigstilles. Ved uenighet mellom elev, foreldre og lærer om elevens ståsted og utvikling dokumenteres dette. Nye mål for neste arbeidsperiode skal skrives på. • Sender hjem 2 eks av halvårsrapport med underskift av lærer. Elev og foreldre skriver under og returnerer 1 eks tilbake til skolen. • Kontaktlærer fører dokumentasjon på gjennomført utviklingssamtale på eget skjema 29.06.2014Nettverkssamling – NEA regionen13

14 Malvik kommune Brosjyre – informasjon til foreldre Brosjyre utviklingssamtalen • Hva er en utviklingssamtale? • Hvorfor har vi utviklingssamtaler? • Hvordan foregår utviklingssamtalen? • Når er utviklingssamtalen? • Halvårsrapport / dokumentasjon • Roller og ansvar 29.06.2014anledning14


Laste ned ppt "Malvik kommune Utviklingssamtalen – Vikhammer skole Anne Marie Steinnes og Helle Vollan 29.06.2014 Nettverkssamling NEA-regionen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google