Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Trondheim 3.11.2004 Ola Børke, Programkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Trondheim 3.11.2004 Ola Børke, Programkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Trondheim 3.11.2004 Ola Børke, Programkoordinator

2 2 Disposisjon Budsjett 2005 Bakgrunn for endringsprosessen i FORNY Søknadsprosessen for 2005 Status 2004

3 3 Budsjettutvikling for 2005 (Estimert) Uavklart

4 4 Mulige implikasjoner for 2005 En reduksjon i bevilgning til mottagere av infrastrukturmidler over UFDs budsjett (universiteter og vit.høgskoler) Prosjektmidler ca på 2004 – nivå Innretningen på incentivmidlene må vurderes opp mot Innovasjon Norges andel av budsjettet. Verifiseringsmidler på 2004-nivå, men økt satsing inn mot budsjett for 2006 Igangsetting av en satsing mot de regionale høgskolene (KRD)

5 5 Estimat for FORNYs virkemidler i 2005 Målgruppen er UoH, universitetssykehus, institutter og samarbeidende kommersialiserings- aktører For: Profesjonell kommersialiserings- assistanse i prosessen fra idé til etablering/lisensiering Målgruppen er forskere/forsker- grupper i UoH eller instituttsektoren. For: Verifisering av næringsmessig potensial i forskningsresultater innen biomedisin og medisinskteknisk forskning. Målgruppen er UoH, universitetssykehus, institutter. For: Institusjonell endring Kultur- og holdningsendringer Idégenerering Etablering av prof. systemer Infrastrukturmidler (28 MNOK) Prosjektmidler (45 MNOK) Verifiseringsmidler (15 MNOK)

6 6 Viktige punkter i statsbudsjettet med betydning for FORNY Tre nye landsdekkende såkornfond på totalt 1 mrd.kroner, der staten og private går inn på 50/50-basis. Lokalisert til Oslo, Bergen og Trondheim Benytte forvaltermiljø med erfaring Bedre offentlig avlastning enn tidligere ordninger (?) Innovasjon Norge ansvarlig for igangsetting

7 7 Forts. Totalt 3 mrd.kroner til forskning over næringsdepartementenes budsjetter for 2005. Økt satsing på: IFU/OFU Næringsrettet brukerstyrt forskning Deltagelse i EUs rammeprogram

8 8 Forts. Innovasjon Norge og SIVA Styrking av INs virkemidler knyttet til nyskapingsaktiviteter + profilering av Norge som reisemål Kutt i KRDs bevilgning til nasjonale tiltak, herunder kommersialisering SIVA tilføres 150 mill.kroner over tre år ved å konvertere gjeld til EK

9 9 Disposisjon Budsjett 2005 Bakgrunn for endringsprosessen i FORNY Søknadsprosessen for 2005 Status 2004

10 10 Bakgrunn for endringsprosessen i FORNY-programmet Endringene i to sentrale lover som trådte i kraft 1.1.2003 Rammebetingelser fra finansierende departement Revidert programplan juni 2003 Evaluering av kommersialiseringsenhetene våren 2004 Virkemiddelgjennomgang i Forskningsrådet

11 11 NHDs bevilgningsbrev for 2004 ”…Det er viktig at det blir klarere rolle- og ansvarsgrenser mellom aktørene (spesielt kommersialiseringsaktører, TTO’er og institusjoner), og at det legges til rette for konkurranse mellom kommersialiseringsenheter (herunder konkurranse om å få delta som kommersialiseringsenhet) og konkurranse om prosjektmidler for øvrig... ”

12 12 FORNY kan vise til gode resultater, og har høstet erfaring for videre satsing ”Kommersialiseringsenhetenes virksomhet har høy addisjonalitet, og har bidratt til å kompensere for markedssvikt. Verdiskapingen er større enn de offentlige virkemidlene som er satt inn i ordningen, og verdiskaping og sysselsetting som kan relateres til ordningen, øker for hvert år”

13 13 Virkemiddelgjennomgang i Forskningsrådets Innovasjonsdivisjon 1.Våre virkemidler må stimulere til økt investering i FoU i næringslivet. 2.Porteføljen må fremstå som enklere og kundehåndteringen effektiv. 3.Det må stimuleres til større konkurranse i prosjektutvelgelsen og økt vekt på innovasjon og verdiskapingspotensiale.

14 14 Disposisjon Budsjett 2005 Bakgrunn for endringsprosessen i FORNY Søknadsprosessen for 2005 Status 2004

15 15 Endringer i FORNY-programmets innretning Programstyrets vedtak fokuserer på to viktige prinsipper som tas inn i tildelingen av midler 1.Det legges til rette for økt konkurranse om prosjektmidler 2.Rettighetshavende institusjoner ansvarliggjøres jfr endringene i Arbeidstakeroppfinnelsesloven og UoH- loven. Øvrige anbefalinger fra evalueringen skal tas inn gradvis, og med bred medvirkning i prosessen.

16 16 Infrastrukturmidler; forslag til forbedret ordning: 1.Definisjon av målgruppen Målgruppen vil bestå som før Fortsatt begrenset detaljstyring av infrastrukturmidlene Særlig fokus mot universitetsmiljøene 2.Resultatkravene må være klarere Sterkere fokusert mot miljøer som har kommet relativt kort mht innføring av strategier og holdninger mht kommersialisering Nettverks- og samarbeidstiltak skal prioriteres

17 17 Prosjektmidler – forslag til ny ordning; økt samarbeid for økt effektivitet og verdiskaping Modell: Universitet/høgskole, KE, institutter og universitetssykehus i hver region inviteres til å utarbeide en felles søknad om prosjektmidler. Universitetene (RH) gis en koordinerende posisjon i samarbeidsgruppene. Det må utarbeides en felles prosjektbeskrivelse som inneholder: 1.Målsetting for året 2.Beskrivelse av samarbeidet 3.Allokering og disponering av søkt beløp Aktørene vil ha en estimert ramme å forholde seg til i arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

18 18 Søknadsfrist for 2005-bevilgning Søknadsfrist er satt til 17. november klokken 15. Det er utarbeidet en søknadsveiledning som er sendt ut til hele målgruppen Administrasjonen har gjennomført en møteserie med alle regionene for å bistå i arbeidet med å implementere en eventuell ny modell.

19 19 Observasjoner Mer tidkrevende søknadsprosess, men prosessen er riktig og nødvendig For de fleste miljøer er det kun snakk om mindre endringer i forhold til tidligere søknader Prosjektmidler måles mht ”output” – operatørenes kompetanse må benytes i ”ny modell” ”size does matter!”

20 20 Disposisjon Budsjett 2005 Bakgrunn for endringsprosessen i FORNY Søknadsprosessen for 2005 Status 2004

21 21 Mål- og resultatstyring Det er under utarbeidelse nye skjemaer for resultatrapportering Det gjøres en gjennomgang av både resultatmål og resultatindikatorer Indikatorer til bruk i resultatstyring Resultatmål både for FORNY, ”AS Norge” og for virksomhetene til de enkelte miljøene. Det er under utarbeidelse en rapport om resultatutviklingen i etableringene og lisensene i FORNY. Årlig rapport fra Telemarkforsking Måler verdiskaping, årsverk osv. Bidrar til økt legitimitet omkring resultatmålingen

22 22 Status: ideer og kommersialiseringer Generelt: Noe færre ideer og kommersialiseringer enn antatt ved årets start. Ulike definisjoner på ideer Noen lyspunkter, f.eks Rogaland hvor 12 kommersialiseringer er i emning i løpet av 2004/tidlig 2005. 3 godkjente kommersialiseringer hittil i 2004, alle fra Campus Kjeller

23 23 Kommersialiseringer Oslo8-10 (9) Kjeller7-8 (8) Ås2-3 (6) Sør1-3 (4) Rogaland6-12 (7) Vest5 (10) Midt6-7 (11) Nord4-5 (5) Totalt:Ca 40-50


Laste ned ppt "1 Kommersialisering av FoU-resultater – FORNY - Informasjon fra programsekretariatet FORNY – Forum, Trondheim 3.11.2004 Ola Børke, Programkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google