Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag
”Barnevernet – kommunens stolthet?” KS-konferanse Stiklestad Hotell 13.april 2010 Rådgiver Kirsti Myrvang, Fylkesmannen

2 Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag
Fylkesmannens oppgaver jf barnevernloven § 2-3: Tilsynsmyndighet (”…plikter å føre særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner.”) Klageinstans Råd- og veiledningsplikt Føre tilsyn med barneverninstitusjoner og foreldre-barnsenter

3 Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag
Barneverntjenestens rapportering: Kvartalsvis innsending av fristskjema for hver enkelt sak som er gjennomgått og avsluttet samt antall meldinger/undersøkelser/fristoversittelser. Halvårig rapportering til BLD via Fylkesmannen Kostrarapportering ved årsskifte

4 24 kommuner; 12 barneverntjenester:
Indre Namdal (Grong, Høylandet, Lierne, Røyrvik, Namssk, Snåsa) Ytre Namdal (Nærøy, Vikna, Leka) Midtre Namdal (Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes) Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Tydal, Selbu) Leksvik/Mosvik Frosta Levanger Verdal Inderøy Steinkjer Flatanger Verran

5 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009
Meldinger til barneverntjenesten: En melding til barneverntjenesten skal gjennomgås innen ei uke; beslutning om henleggelse eller undersøkelse. Det ble meldt bekymring i forhold til 1346 barn i 2009 1297 barn i 2008 708 barn i 2002 253 av barna fikk i 2009 meldingen henlagt uten undersøkelse. 36 av barna fikk ikke gjennomgått meldingen sin innen den lovpålagte fristen på 1 uke i Også saker i 2010.

6 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009
Undersøkelser Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Fristen er normalt 3 måneder. 1002 barn fikk sin sak undersøkt i 2009 966 barn i 2008 572 barn i 2002. 2009: 138 barn fikk ikke undersøkt saken sin innen frist på 3 måneder. 41 % av undersøkelsene etter lov om barneverntjenester ble henlagt uten tiltak etter undersøkelse. Tallet har vært relativt stabilt siden 2002. Tendens til at fristene oversittes også i 2010.

7 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009
Hjelpetiltak: Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemme eller av andre grunner har særlige behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Tiltaket skal reguleres i en tidsavgrenset tiltaksplan. 928 barn mottok hjelpetiltak pr 821 barn mottok hjelpetiltak pr 530 barn mottok hjelpetiltak pr Av 928 barn var 307 barn uten tiltaksplan i 2009, dvs. 1 av 3 barn. 215 barn manglet tiltaksplan i 2008, dvs ca 1 av 4 barn.

8 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009
Omsorgstiltak: Et vedtak om at kommunen overtar omsorgen for et barn kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon som barnet befinner seg i, og skal ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. Barnevernet skal utarbeide omsorgsplan. Vedtaket skal treffes av fylkesnemnda. 243 barn var under omsorg av kommunene pr 239 barn var under omsorg av kommunene pr 145 barn var under omsorg av kommunene pr 27 barn manglet omsorgsplan i 2009. 52 barn manglet omsorgsplan i 2008.

9 Bemanningssituasjonen
I statsbudsjettet for 2010 la veksten i de frie inntektene til rette for opprettelse av 400 nye stillinger i barnevernet. BLD har bedt fylkesmennene vurdere hvilke kommuner som har størst behov for økt bemanning i 2010. Bemanningstabeller fra fylkene er lagt til grunn for vurderingen.

10 Bemanning i fht behov – Hele landet

11 Nøkkeltall for landet

12 Situasjonen i det kommunale barnevernet I Nord-Trøndelag
Bemanningssituasjonen 79 av 84 stillingshjemler er besatt pr Fylket har langt færre ansatte enn landsgjennomsnittet sett i forhold til antall barn, antall meldinger, antall undersøkelser og antall tiltak. Enkeltkommuner ligger svært lavt bemanningsmessig, og har slitt med rekruttering over mange år. Misforhold mellom utviklingen av antall barn i tiltak og fagstillinger i barnevernet. Barnevernansatte med god kompetanse søker seg bort. Sårbarhet med ubesatte stillinger. Interkommunale løsninger er en ønsket utvikling.

13 Utfordringer i Nord-Trøndelag
Bare 2 av 3 barn har tiltaksplaner og planene evalueres for dårlig. Mangel på tiltaksplaner gir dårlig målstyring på tiltakene. Henleggelsestall er stabile siden 2002 på tross av tilbakemeldinger om mer alvorlige og komplekse barnevernssaker. Indikasjon på at terskelen for å bistå med forebyggende tiltak og hjelpetiltak heves i takt med alvorlighet? Fristoversittelser gjør at barn nødvendigvis ikke får rett hjelp til rett tid, men må vente på gjennomgang av melding, undersøkelse og tiltak. Manglende akuttberedskap for barn og familien med behov etter kontortid.

14 Kan barnevernet bli kommunens stolthet
Kan barnevernet bli kommunens stolthet? - hvordan kan situasjonen bedres? De utsatte barna må få hjelp tidligere; i barnehage, skole, SFO og helsestasjon, slik at veksten i antall barnevernssaker avtar. Forebygging er lite kostnadskrevende, menneskelig og økonomisk. Samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Samtidig må barneverntjenestene utøve lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte i forhold til de enkelte barn som har behov for tjenesten. Erstatningskrav mot kommunene er kostnadskrevende, menneskelig og økonomisk. Kommunene må sikre stabile og robuste barneverntjenester med god kvalitet. Det innebærer feks rekrutterings- og kompetanseplaner, veiledning og fadderordninger for å motvirke utskifting av ansatte.

15 Hva kan Fylkesmannen bidra med?
Statsråden er invitert til fylket 3.mai, dagsmøte om barnevernet Barnevern som gjennomgående tema ved Fylkesmannens kommunebesøk der bl.a. eier-rollen vektlegges. Rapport sendt til BLD som viser de 10 barnevernstjenestene hvor det er størst behov for styrket bemanning i fylket. Signalisere til BLD at fylket har store utfordringer på barnevernsektoren. Skjønnsmidler, også til utviklingsprosjekt KS-konferanse i april, barnevern som tema Oppvekstkommisjon i fylket. Dialog og tilsyn med kommunenes måte å løse barnevernoppgaven.


Laste ned ppt "Situasjonen i barnevernet i Nord-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google