Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forstudiet + Analysefasen Høst 2007. 2 Forstudium Analyse Innføre Utform og realiser mål rammer kost/nytte risiko analyse planer og ressurser behov/problemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forstudiet + Analysefasen Høst 2007. 2 Forstudium Analyse Innføre Utform og realiser mål rammer kost/nytte risiko analyse planer og ressurser behov/problemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forstudiet + Analysefasen Høst 2007

2 2 Forstudium Analyse Innføre Utform og realiser mål rammer kost/nytte risiko analyse planer og ressurser behov/problemer brukerkrav valg løsning systemkrav arkitektur database programmering testing dokumentasjon opplæring/støtte endre rutiner endre organisasjon installere ta i bruk Skal prosjektet gjennomføres? Hva slags prosjekt skal gjennomføres? Vil den spesifiserte løsningen tilfredsstille brukerkrav Er kostnadene akseptable Er løsningen realisert i henhold til spesifikasjonene Vår modell i PRS

3 3 Forstudiet - forankring Forstudiet Analyse NEI - STOPP JA Behov Ide Mål Rammer Plan Organisasjon lønnsomhet

4 4 Identifisere og velge et prosjekt Hvor mye innsats skal det være i forstudiet? Oppdragsgiver gir rammen. Hvilke kriterier legges til grunn for valg av et prosjekt? Om det skal gjennomføres et prosjekt Hva slags prosjekt Hva som trengs av tid og ressurser

5 5 Fordeling av arbeidsinnsats  Forstudiet 10%  Analysen 35% – 40%  Design og programmering 45% - 50%  Innføring 5% - 10%

6 6 Oppstart av prosjektet Etablere et prosjektteam Rammeplan for prosjektet Beste estimat for Prosjektomfang Kost/nytte – lønnsomhet Risikoanalyse Ressursbehov Arbeidsbeskrivelse –Et dokument beregnet for kunden/sponsor Beskriver resultatet av prosjektet og hva det skal levere

7 7 Hensikten med denne fasen Prosjektets mål basert på en vurdering av brukers behov sett i relasjon til dagens system Lønnsomheten av prosjektet Strategi og overordnede planer for gjennomføringen av prosjektet Tids og ressursbehov for gjennomføringen

8 8 Resultater fra forstudiet Dagens situasjon – bakgrunn for prosjektet Prosjektmål Prosjektets omfang Konsekvenser for organisasjonen Rammebetingelser Kritiske suksessfaktorer Risikoanalyse Kost/nytte analyse Forslag til prosjektorganisasjon Retningslinjer og standarder Aktivitets- og ressursplan Anbefaling om videre arbeid.

9 9 Viktigste oppgaver

10 10 Prosjektmål Effektmål Hvilken effekt ønskes oppnådd i organisasjonen ved å gjennomføre prosjektet (for eksempel økt lønnsomhet, bedre arbeidsmiljø) Resultatmål Hva skal gjøres i prosjektet for å oppnå den ønskede effekten (for eksempel å utvikle et system). Prosessmål Hvilken effekt vil det å arbeide i prosjektet ha på prosjektdeltagerne (for eksempel å gi økt kompetanse i et spesielt utviklingsverktøy).

11 11 Prosjektets omfang Dette er et supplement til prosjektmålene og utdyper og presiserer hva prosjektet skal gjøre og hva det ikke skal gjøre slik at det ikke skal oppstå misforståelser. Beskrivelsen kan være i form av enkle modeller av funksjoner og data, i kombinasjon med, eller som tekst.

12 12 Rammebetingelser Absolutte krav til prosjektets gjennomføring og resultat –Absolutte krav til ferdigdato –Absolutte krav til kostnadsramme –Myndighetskrav –Drifts- og utviklingsmiljø –Etc.

13 13 En klassisk prosjektorganisasjon Referanse- gruppe Kvalitets- kontroll Styrings -komite Prosjekt- leder Prosjektgruppe

14 14 Kost/nytte Beregnbar nytte - effektmål Ikke beregnbar nytte Bortfall kostnader som vi har idag –Eks. drift gammelt system –Innleie ekstrahjelp Utviklingskostander Driftskostander

15 15 Kostnader Utviklingskostnader – hva koster systemet vårt Driftskostnader – vanligvis 10%-20% årlig av utviklingskostnadene

16 16 Sammenstilling kost/nytte

17 17 Risikoanalyse 1Finne frem til uønskede hendelser (risikofaktorer) som prosjektet må beskytte seg imot 2Bedømme sannsynligheten for at de skal inntreffe 3Analysere konsekvensene hvis de inntreffer 4Vurdere tiltak 4Presentere resultatet

18 18 Uønskede hendelser Generelle – alle prosjekter har disse –mister nøkkelkompetanse Prosjektspesifikke – gjelder dette prosjektet –avhengighet av et annet prosjekt Frivillige –tar i bruk nytt verktøy Ufrivillige –dårlig datakvalitet Ufrivillige Frivillige GenerelleSpesifikke

19 19 Boehms liste Personell – samarbeid og kvalifikasjoner Urealistiske planer og estimater Feil system (!) Feil brukergrensesnitt Hyppige endringer av krav Komponenter levert av andre – dårlig kvalitet og forsinkelser Innkjøpte komponenter – dårlig kvalitet og forsinkelser Kapasitetsproblemer Ny og uprøvd teknologi – feil teknologi

20 20 Risikoanalyse 9 Risiko Konsekvenser 10 6 5 4 3 2 1 8 7

21 21 Om rammebetingelser Rammebetingelser betyr signifikant økning av risikoen i et prosjekt Prøv å bli kvitt dem! Typiske rammebetingelser: –Tid –Kostnad –Krav til ytelse –Teknologi –Personell

22 22 Kravanalyse og spesifikasjon Kravanalyse og spesifikasjon Design og koding NEI - STOPP JA Mål Rammer Plan Organisasjon Logisk beskrivelse av systemet (modeller, spesifikasjoner) Pris Konsekvenser Skal vi bygge dette systemet Ja, med modifikasjoner

23 23 Hva er analysen i et prosjekt? Vi skal bestemme: –Hva systemet skal gjøre –Hvordan det skal virke –Hvordan det skal se ut

24 24 3 trinn i analysefasen Brukerkrav Alternativ vurdering Systemkrav

25 25 Brukerkrav Krav til funksjoner - hva brukeren skal kunne gjøre ved hjelp av systemet Krav til data - hvilken informasjon systemet skal behandle Krav til egenskaper –sikkerhet, adgangskontroll, revisjon –tidsfrister, gjennomløpstider, svartider –brukeregenskaper –flyttbarhet mellom teknologiske plattformer –pålitelighet –vedlikeholdbarhet –kapasitet –kompatibilitet –sikkerhetskopi og rekonstruksjon Restriksjoner på løsning Krav til støtte og forvaltning

26 26 Vær oppmerksom på Bruker vet ikke alltid hva han vil ha Bruker og systemutvikler snakker ikke samme språk Bruker kan bli overskjørt av systemutviklers ekspertise Beslutningsgrunnlaget som legges frem er for abstrakt til å se konsekvensene av

27 27 Detektivarbeid Spør om alt mulig I utgangspunktet er alt mulig, bryt med tradisjoner Gå inn i detaljene – en mangel kan få alvorlige konsekvenser Vær kreativ – se nye veier

28 28 Problemanalyse Brukernes informasjonsproblemer –Informasjonen finnes ikke –Informasjonen kommer for seint –Brukerne får for mye informasjon –Effektiviteten er dårlig –Kvaliteten på dataene er ikke god nok –Informasjonen er dårlig sikret –Konkurrentene har bedre systemer

29 29 Kartleggingsteknikker(1) Problemstillinger, brukerønsker og kravspesifikasjon er umulig å sette opp fornuftig uten at vi som konsulenter lager en beskrivelse av nåværende system og organisasjonen

30 30 Kartleggingsteknikker(2) Datainnsamling –Intervjuer/ gruppearbeid –Spørreskjema –Observasjon –Skrevet materiale (representativt utvalg) –Utredninger/litteraturstudier av området –Litteratursøk (internett) –Ekskursjoner

31 31 Intervju (1) Planlegging –Lage spørsmålsliste –Avtale tidspunkt –Heller flere korte intervjuer enn et langt –Helst på arbeidsplassen til intervjuobjektet

32 32 Intervju (2) En god intervjuer: –Lytter nøye –Snakker enkelt –Respekterer intervjuobjektets øvrige avtaler/ planer –Styrer unna sladder/personlige forhold –Har påkledning som ”passer”

33 33 Spørreskjema (1) Konstruksjonsprinsipper –Fritt format- enkle og få setninger –Spørsmål med rangerte svaralternativer –Flervalg –Avkrysning

34 34 Spørreskjema (2) Fordeler: –Stort antall objekter –Anonyme svar –Rask og effektiv Ulemper –Begrenset type spørsmål –Oppfølgingsspørsmål –Tidkrevende –Vanskelig å stille gode spørsmål

35 35 Observasjon Avstandsobservasjon eller delta i jobben selv? Sørg for god informasjon til alle berørte uansett!

36 36 Skrevet materiale(representativt utvalg) 1 Beskrivelse av firma, politikk, rapporter, årsberetninger, vedtekter Rutinebeskrivelser og jobbinstruksjoner Brukerveiledning for eksisterende system Arbeidsbeskrivelser Rutinemessige utarbeidete rapporter, statistikker

37 37 Skrevet materiale(representativt utvalg) 2 Skjemaer (Blanketter/formularer) –Hva er hensikten, hva brukes det til –Hvem skriver inn data? –Hvem er mottakere?

38 38 Nyere metoder Joint Application Design – JAD Prototyping Kontinuerlig brukermedvirkning eXtremprogrammering

39 39 Kravspesisfikasjon (1) Når kartlegging og datainnsamling/avgrensing er gjennomført har vi kunnskaper nok til å sette opp en kravspesifikasjon Skal så konkret som mulig vise hvilke egenskaper brukerne og virksomheten forventer av et nytt eller forbedret system Er et styringsdokument for prosjektet

40 40 Kravspesisfikasjon (2) Følgende momenter bør være med: –Kort om formålet Hva systemet bør kunne utføre for aktuelle brukergrupper –Rammer for prosjektet Begrensinger som (tid, økonomi, lover, avtaler, it- plattform –Krav til funksjoner Hva systemet skal utføre av arbeidsoppgaver Brukervennlighet, ventetid, kommunikasjon med andre systemer –Krav til andre egenskaper

41 41 Brukerkrav - dokumentasjon Det utarbeides et formelt kravdokument –en presis og konsistent beskrivelse av hva bruker forventer av løsningen og av alle restriksjoner på løsningen –krav til brukerstøtte og til forvaltning er med i brukerkravene Alle brukerkrav skal ha en identifikator Kravdokumentet vedlikeholdes og er underlagt versjonskontroll

42 42 Modellering DFD – strukturert analyse UML – objektorientert analyse

43 43 Prototyping Brukermedvirkning

44 44 Valg av alternative løsninger Flere modeller

45 45 Systemkrav Detaljerte, tekniske spesifikasjoner som omfatter: –automatiserte funksjoner, funksjonslogikk, inndata og utdata –manuelle rutiner –skjermbilder –Grensesnitt mot andre systemer –Logisk datamodell og beskrivelse av alle dataelementer –spesifikasjon av egenskaper –spesifikasjon av krav til sikkerhet Spesifikasjonen skal være så detaljert at vi kan gi den til en annen gruppe og forvente at de lager ”riktig” system


Laste ned ppt "1 Forstudiet + Analysefasen Høst 2007. 2 Forstudium Analyse Innføre Utform og realiser mål rammer kost/nytte risiko analyse planer og ressurser behov/problemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google