Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling

2 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

3 Behov for fornyelse av offentlig sektor Kommunal sektor har en flersidig utfordring : Stadig økende antall oppgaver og utfordringer Krav om bedre kvalitet og brukerorientering Krav til effektivisering og endringsarbeid. Utvikle og nyttiggjøre seg KOSTRA og andre nøkkeltall som styringsinformasjon Bakgrunn

4 Bidra til forbedring av kommunenes tjenester Bidra til en effektiviseringsutvikling, gjennom å sammenligne seg selv med seg selv og andre over tid og gjennom å lære av hverandre Frembringe nasjonale indikasjoner for den kvalitets- og effektivitetsutvikling som skjer i kommunal sektor Formål

5 Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder

6 Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Effektiviseringsnettverk Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Pris Hva brukeren betaler Pris Hva brukeren betaler Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Mål og forbedringer i tjenester Mål og forbedringer i tjenester

7 Effektivisering gjennom benchlearning Gjennomgå sammenlignbare tjenestedata Sammenligne effektivitet med andre kommuner Erfaringsutveksling og læring - fokus på forbedringer Identifisere god praksis - samarbeid om effektivisering Sammenligne seg med selv selv - kontinuerlig forbedring

8 Resultateffektivitet: forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk Effektivisering betyr at kommunene med uendret eller lavere ressursinnsats skal yte tjenester til minst like mange brukere og/eller med bedre kvalitet

9

10 2003 2002

11 “Det som kanskje er spesielt interessant er at når vi tester hvilke av de åtte dimensjonene som er viktigst for subjektiv opplevd vurdering…., finner vi at det er dimensjonen brukermedvirkning som er den viktigste”.

12 Større forskjeller mellom soner enn mellom kommuner

13 Kommunene setter mål der de er svake Mål Skiptvet: 95% av alle planlagte besøk skal skje til avtalt tid. Tiltak i år: ·Skape forståelse for målet innad i personalgruppa ·Foreta en tidsstudie over en 14 dagers periode ·loggbok på avvik over 30 min Ny brukerundersøkelse i 2005

14 Er Hvaler effektive? Innsatsfaktorer Resultater

15 Brukerne av de kommunale tjenestene er godt fornøyd! Det er store forskjeller mellom kommunene i forholdet mellom ressursinnsats / dekningsgrad og resultater, ressursinnsats og kvalitet Analysene viser ingen direkte årsakssammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på tjenestene Kartleggingene og analysene bekrefter at det er relasjonen – overleveringen av tjenester som skaper kvalitet og resultater; ”sannhetens øyeblikk”. Resultater - land!

16 Evaluering av prosjektet

17 Tilbudet kom til riktig tid, og forankret i KS Nettverksarenaen er tilpasset ulike kommuner Metodikken er utviklet i samarbeid med deltakerkommunene Analyser av ressursbruk og kvalitet – gir styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag. Enkle og standardiserte verktøy – gir grunnlag for sammenligning og handling. Fokus på læring av hverandre. Støtte og inspirasjon til pågående endrings- og omstillingsprosesser. Grunnlaget for suksess.

18 Solid forankring i administrativ og politisk ledelse Forpliktelse, engasjement og deltagelse fra toppledelsen Kontaktperson/ intern prosjektansvarlig med tid, engasjement og myndighet! Viktige forutsetninger for å lykkes.

19

20

21 Systematisering av resultater fra nettverksarbeidet ’ Fürst og Høverstad ANS Kartlegging Analyser Drøftinger i nett- verkene 1 Bench- learning: Bevisst- gjøring 2 Bedre ”styrings- kompe- tanse” 3 Styrings- og oppføl- gings- systemer 4 Mål og planlagte tiltak 5 Implemen- tering av tiltak 6 Målbare prestasjons- endringer ift.: -Prioritering/ tjeneste- struktur -Dekning -Produktivitet -Målt kvalitet -Bruker- tilfredshet

22

23

24 Måloppnåelse – fra måling til handling Bedre grunnlag for å sette mål for tjenesteutvikling Økt brukermedvirkning og brukerdialog Økt fokus på overlevering av tjenesten/resultat for brukerne Kommunene får et bedre styringsverktøy Effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer

25 Har styrket kommunesektorens omdømme! Fra tung, treig, gammeldags, grå og kjedelig til omstillingsvillig, resultatorientert, moderne og effektiv! Kulturendring i forhold til åpenhet! Åpenhet også om negative resultater: "Dette tar vi som en utfordring og vi skal gjøre noe med det!“ Har skapt en endringskultur i norske kommuner! Aksept for at endringer er en nødvendig og kontinuerlig del av vår hverdag.

26 Veien videre

27 200 kommuner kan være med i 2005 Konseptet utvides til nye tjenesteområder Kommunene videre utvikler egne styringssystem Ulike samarbeidsavtaler mellom stat og kommune Effektiviseringsnettverk videreføres

28 Utvide styringssystemet med flere perspektiv Start med KOSTRA Utvid med brukerundersøkelser Fokuser på interne prosesser Ta fatt i medarbeiderperspektivet Fra KOSTRA til balansert styring

29 Balansert styringsinformasjon – også medarbeidere

30

31 Avtale mellom KS og Læringssenteret om kvalitetsutvikling i skolen Utvikle skoleporten.no – felles brukerundersøkelser og måling av objektive kvalitetsindikatorer Tilgang til rådata – bedre dataflyt i offentlig sektor

32 Avtale mellom KS og Regjeringen om kvalitets- utvikling i pleie- og omsorg Nasjonale indikatorer utvikles i fellesskap Bruk av IPLOS – kopling mot KOSTRA Utvikle en felles offentlig portal

33 Samarbeid med KRD om å videreutvikle KOSTRA Datatilgang på enhetsnivå – BMS og tonivåmodell Innføre kvalitetsindikatorer i KOSTRA KOSTRA og datakvalitet – personalstatistikk

34 Utvikle styringsdialogen i offentlig sektor Regjeringen/ departement Direktorat/regional stat Kommunene KOSTRA/ IPLOS Kvalitets- målinger Medarbeider- kartlegging Aggregering og sortering av styringsinformasjon Teknologisk infrastruktur

35 Utvikle styringsdialogen i kommunen Kommunestyret Rådmann Virksomhetene KOSTRA/ IPLOS Kvalitets- målinger Medarbeider- kartlegging Aggregering og sortering av styringsinformasjon Teknologisk infrastruktur

36 Realistisk ambisjonsnivå

37 Definisjoner effektivitet : Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk


Laste ned ppt "Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google