Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling

2 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

3 Behov for fornyelse av offentlig sektor
Bakgrunn Behov for fornyelse av offentlig sektor Kommunal sektor har en flersidig utfordring: Stadig økende antall oppgaver og utfordringer Krav om bedre kvalitet og brukerorientering Krav til effektivisering og endringsarbeid. Utvikle og nyttiggjøre seg KOSTRA og andre nøkkeltall som styringsinformasjon

4 Bidra til forbedring av kommunenes tjenester
Formål Bidra til forbedring av kommunenes tjenester Bidra til en effektiviseringsutvikling, gjennom å sammenligne seg selv med seg selv og andre over tid og gjennom å lære av hverandre Frembringe nasjonale indikasjoner for den kvalitets- og effektivitetsutvikling som skjer i kommunal sektor Avtale om at kommunene selv skal vise evne til effektivisering Alternativ til rammekutt og statlig overstyring

5 Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder
Nøkkeltallsanalyser og kvalitetsmålinger skjer gjennom bruk av ulike datakilder Ressursinnsats og dekningsgrader blir drøftet gjennom bruk av KOSTRA-data Kartlegging av målt kvalitet skjer ved at kommunen bruker egen data - helst data som foreligger i fagsystemer m.v. For at ikke arbeidsbyrden skal blir for stor Opplevd kvalitet kartlegges gjennom brukerundersøkelser Laget eget kvalitetsverktøy - skal videreutvikles for sosialtjenesten gjennom eget pilotprosjekt

6 Effektiviseringsnettverk
Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Pris Hva brukeren betaler Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Effektiviseringsnettverk Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre Mål og forbedringer i tjenester

7 Effektivisering gjennom benchlearning
Gjennomgå sammenlignbare tjenestedata Sammenligne effektivitet med andre kommuner Erfaringsutveksling og læring - fokus på forbedringer Identifisere god praksis - samarbeid om effektivisering Sammenligne seg med selv selv - kontinuerlig forbedring

8 Resultateffektivitet:
forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk Effektivisering betyr at kommunene med uendret eller lavere ressursinnsats skal yte tjenester til minst like mange brukere og/eller med bedre kvalitet

9

10 2002 2003

11 “Det som kanskje er spesielt interessant er at når vi tester hvilke av de åtte dimensjonene som er viktigst for subjektiv opplevd vurdering…., finner vi at det er dimensjonen brukermedvirkning som er den viktigste”.

12 Større forskjeller mellom soner enn mellom kommuner

13 Kommunene setter mål der de er svake
Mål Skiptvet: 95% av alle planlagte besøk skal skje til avtalt tid. Tiltak i år: ·Skape forståelse for målet innad i personalgruppa ·Foreta en tidsstudie over en 14 dagers periode ·loggbok på avvik over 30 min Ny brukerundersøkelse i 2005

14 Er Hvaler effektive? Innsatsfaktorer Resultater

15 Resultater - land! Brukerne av de kommunale tjenestene er godt fornøyd! Det er store forskjeller mellom kommunene i forholdet mellom ressursinnsats / dekningsgrad og resultater, ressursinnsats og kvalitet Analysene viser ingen direkte årsakssammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på tjenestene Kartleggingene og analysene bekrefter at det er relasjonen – overleveringen av tjenester som skaper kvalitet og resultater; ”sannhetens øyeblikk”.

16 Evaluering av prosjektet

17 Grunnlaget for suksess
. Tilbudet kom til riktig tid, og forankret i KS Nettverksarenaen er tilpasset ulike kommuner Metodikken er utviklet i samarbeid med deltakerkommunene Analyser av ressursbruk og kvalitet – gir styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag. Enkle og standardiserte verktøy – gir grunnlag for sammenligning og handling. Fokus på læring av hverandre. Støtte og inspirasjon til pågående endrings- og omstillingsprosesser. Overordnede konklusjoner Til sammen blir det gjennomført et stort antall utviklingstiltak som favner hele bredden i hva omstilling og modernisering innebærer Kortere saksbehandlingstid Produktivitetsforbedringer Konkurranseutsetting Serviceerklæringer Kvalitetsforbedringer Helhetlige styringssystem - både EFQM og BMS

18 Viktige forutsetninger for å lykkes
. Solid forankring i administrativ og politisk ledelse Forpliktelse, engasjement og deltagelse fra toppledelsen Kontaktperson/ intern prosjektansvarlig med tid, engasjement og myndighet! Overordnede konklusjoner Til sammen blir det gjennomført et stort antall utviklingstiltak som favner hele bredden i hva omstilling og modernisering innebærer Kortere saksbehandlingstid Produktivitetsforbedringer Konkurranseutsetting Serviceerklæringer Kvalitetsforbedringer Helhetlige styringssystem - både EFQM og BMS

19

20

21 Systematisering av resultater fra nettverksarbeidet
3 6 2 Styrings - Målbare Bedre og prestasjons - styrings - oppføl - endringer Kartlegging kompe - gings - 1 ift .: tanse systemer Bench - - Prioritering/ Analyser learning : tjeneste - Bevisst - struktur Drøftinger gjøring - Dekning i nett - 4 5 - Produktivitet verkene Mål Implemen - - Målt og tering av kvalitet planlagte tiltak - Bruker - tiltak tilfredshet Fürst og Høverstad ANS

22

23

24 Måloppnåelse – fra måling til handling
Bedre grunnlag for å sette mål for tjenesteutvikling Økt brukermedvirkning og brukerdialog Økt fokus på overlevering av tjenesten/resultat for brukerne Kommunene får et bedre styringsverktøy Effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer

25 . Har styrket kommunesektorens omdømme!
Fra tung, treig, gammeldags, grå og kjedelig til omstillingsvillig, resultatorientert, moderne og effektiv! Kulturendring i forhold til åpenhet! Åpenhet også om negative resultater: "Dette tar vi som en utfordring og vi skal gjøre noe med det!“ Har skapt en endringskultur i norske kommuner! Aksept for at endringer er en nødvendig og kontinuerlig del av vår hverdag Overordnede konklusjoner Til sammen blir det gjennomført et stort antall utviklingstiltak som favner hele bredden i hva omstilling og modernisering innebærer Kortere saksbehandlingstid Produktivitetsforbedringer Konkurranseutsetting Serviceerklæringer Kvalitetsforbedringer Helhetlige styringssystem - både EFQM og BMS

26 Veien videre

27 Effektiviseringsnettverk videreføres
200 kommuner kan være med i 2005 Konseptet utvides til nye tjenesteområder Kommunene videre utvikler egne styringssystem Ulike samarbeidsavtaler mellom stat og kommune

28 Utvide styringssystemet med flere perspektiv
Start med KOSTRA Utvid med brukerundersøkelser Fokuser på interne prosesser Ta fatt i medarbeiderperspektivet Fra KOSTRA til balansert styring

29 Balansert styringsinformasjon – også medarbeidere

30 Slik ser det ut på nettstedet www. ks. no
Slik ser det ut på nettstedet Her er det mulig å lese mer om verktøyet og laste ned brukerhåndboka. Vi anbefaler at håndboka blir lest grundig før dere setter i gang med å bruke verktøyet Det er også mulig å følge med på hvilke kommuner som har lastet ned FRYD. Da er det mulig å ta kontakt med kommuner som det kan være interessant å ha en dialog med. Selve nedlastningen kan gjøres både på kommunens server og på en enkelt datamaskin. Og det er lett å få til dette. Rælingen kommune ved IKT-avdelingen har utviklet den tekniske nettløsningen. Teknisk support om nedlastning og teknisk bruk/ registrering gis fra Rælingen kommune. Epostadresse er oppgitt på nettstedet Supporten omfatter ikke praktisk organisering og analyse av data. KS kan etter nærmere avtale selge slike tjenester

31 Avtale mellom KS og Læringssenteret om kvalitetsutvikling i skolen
Utvikle skoleporten.no – felles brukerundersøkelser og måling av objektive kvalitetsindikatorer Tilgang til rådata – bedre dataflyt i offentlig sektor

32 Avtale mellom KS og Regjeringen om kvalitets- utvikling i pleie- og omsorg
Nasjonale indikatorer utvikles i fellesskap Bruk av IPLOS – kopling mot KOSTRA Utvikle en felles offentlig portal

33 Samarbeid med KRD om å videreutvikle KOSTRA
Datatilgang på enhetsnivå – BMS og tonivåmodell Innføre kvalitetsindikatorer i KOSTRA KOSTRA og datakvalitet – personalstatistikk

34 Utvikle styringsdialogen i offentlig sektor
Regjeringen/ departement Direktorat/regional stat Kommunene KOSTRA/ IPLOS Kvalitets- målinger Medarbeider- kartlegging Aggregering og sortering av styringsinformasjon Teknologisk infrastruktur

35 Utvikle styringsdialogen i kommunen
KOSTRA/ IPLOS Kvalitets- målinger Medarbeider- kartlegging Kommunestyret Rådmann Virksomhetene Aggregering og sortering av styringsinformasjon Teknologisk infrastruktur

36 Realistisk ambisjonsnivå

37 Definisjoner effektivitet :
Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk


Laste ned ppt "Effektiviseringsnettverk Fra sammenligning til handling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google