Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Stykkgodsbefraktning Forelesninger ved: Forsker dr. juris Ellen Eftestøl-Wilhelmsson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Stykkgodsbefraktning Forelesninger ved: Forsker dr. juris Ellen Eftestøl-Wilhelmsson."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Stykkgodsbefraktning Forelesninger ved: Forsker dr. juris Ellen Eftestøl-Wilhelmsson

2 2 Tid og sted Mandag 11. sep. kl. 08.15 - 10.00 Mandag 11. sep. kl. 08.15 - 10.00 – Rom 365 Domus Nova Tirsdag 12. sep. kl.09.15 – 10.00 Tirsdag 12. sep. kl.09.15 – 10.00 –Rom IN72 Domus Nova Onsdag 13. sep. kl. 08.15 – 10.00 Onsdag 13. sep. kl. 08.15 – 10.00 –Rom 365 Domus Nova Torsdag 14. sep. kl. 08.15 – 10.00 Torsdag 14. sep. kl. 08.15 – 10.00 –Rom 365 Domus Nova

3 3 Disposisjon over forelesningene Mandag: Mandag: 1. Innledning – Hva er stykkgodsbefraktning ? 1. Innledning – Hva er stykkgodsbefraktning ? 2. Avtalene, aktørene og dokumentene 2. Avtalene, aktørene og dokumentene 3. Regelverkets internasjonale bakgrunn 3. Regelverkets internasjonale bakgrunn 4. Sjølovens anvendelsesområde 4. Sjølovens anvendelsesområde Tirsdag: Tirsdag: 4. Sjølovens transportansvar 4. Sjølovens transportansvar 5. Ansvarsbegrensninger 5. Ansvarsbegrensninger

4 4 Disposisjon over forelesningene Onsdag: Onsdag: 6. Dekkslast og farlig last 6. Dekkslast og farlig last 7. Forsinkelsesansvaret 7. Forsinkelsesansvaret 8. Transportansvarets omfang 8. Transportansvarets omfang Torsdag: Torsdag: 9. Konnossementet og Sjøfraktbrevet 9. Konnossementet og Sjøfraktbrevet 10. Den kjøpsrettslige bakgrunnen 10. Den kjøpsrettslige bakgrunnen 11. Konnossementet som varerrepresentativ 11. Konnossementet som varerrepresentativ 12. Det fingerte transportansvaret 12. Det fingerte transportansvaret 13. Utleveringsansvaret 13. Utleveringsansvaret 14. Sj ø fraktbrevet 14. Sj ø fraktbrevet

5 5 Begrepet fraktavtale Til sjøs: Avtale om å utføre transport med skip eller å stille et skips transportkapasitet til disposisjon Til sjøs: Avtale om å utføre transport med skip eller å stille et skips transportkapasitet til disposisjon –Linjetransport (stykkgods) –Certepartier –Bare boat transport Betegnelsen på del IV i sjøloven 1994/39 Betegnelsen på del IV i sjøloven 1994/39

6 6 Aktørene i et fraktarrangement Partene i fraktavtalen: Partene i fraktavtalen: –Transportør –Sender Andre aktører: Andre aktører: –Avlaster –Betydningen av den underliggende kjøpekontrakten Kjl. § 7 (2) Sendekjøp; levering ved overgivelse til fraktförer Kjl. § 7 (2) Sendekjøp; levering ved overgivelse til fraktförer Kjl. § 8 Selger sørger for at tingen blir sendt Kjl. § 8 Selger sørger for at tingen blir sendt INCOTERMS – mange varianter INCOTERMS – mange varianter

7 7 Aktørene i et fraktarrangement, forts. Avlasters kontraktsrettslige stilling Avlasters kontraktsrettslige stilling –kan forlange utstedt konnossement (§ 294) –garantiansvar overfor transportøren (§ 301) Mottagers kontraktsrettslige stilling Mottagers kontraktsrettslige stilling –ikke særlig nevnt i § 251 –får rettigheter etter konnossementet (§ 292)

8 8 Transportdokumentene Bevis for en transportavtale (§ 251) Bevis for en transportavtale (§ 251) –Konnossement –Sjøfraktbrev Konnossementet § 292 Konnossementet § 292 –erkjennelse av å ha mottatt/lastet godset –løfte om å transportere –løfte om å utlevere godset mot dokument

9 9 Nærmere om konnossementet Undertegnet av transportør og avlaster – ikke av sender Undertegnet av transportør og avlaster – ikke av sender Bevis for avtale mellom transportør og sender; Bevis for avtale mellom transportør og sender; –Booking note –Muntlig Ulike konnossement: Ulike konnossement: –Ombordkonnossement –mottakskonnossement –gjennomgangskonnosement

10 10 Sjøfraktbrev (§§ 308–309) Bevis for sjøtransportavtale Bevis for sjøtransportavtale Erkjennelse av å ha mottatt godset Erkjennelse av å ha mottatt godset Tilsagn om å levere godset på bestemmelsesstedet – til angitt mottager Tilsagn om å levere godset på bestemmelsesstedet – til angitt mottager –NB ikke et omsetningspapir

11 11 Sjølovens internasjonale bakgrunn Misbruk av kontraktsfriheten på slutten av 1800-tallet, omfattende ansvarsfriskrivelser Misbruk av kontraktsfriheten på slutten av 1800-tallet, omfattende ansvarsfriskrivelser USA Harter Act 1893 USA Harter Act 1893 Haag-reglene (Brüssel 1924) Haag-reglene (Brüssel 1924) Haag-Visby (1968) Haag-Visby (1968) Hamburgregelene (1968, i kraft 1992) Hamburgregelene (1968, i kraft 1992)

12 12 Norske valg Hamburg reglene er ikke ratifisert, men lovgivningen er tilpasset Hamburgkonvensjonen innen rammen av hva Haag-Visby-konvensjonen tillater. Hamburg reglene er ikke ratifisert, men lovgivningen er tilpasset Hamburgkonvensjonen innen rammen av hva Haag-Visby-konvensjonen tillater. Særregler for innenriks fart Særregler for innenriks fart –konvensjonene gjelder bare internasjonal fart –Ønske om å harmonisere transportreglene uavhengig av befordringsmiddel

13 13 Sjølovens anvendelsesområde Jurisdiksjon/Domstolskompetanse Jurisdiksjon/Domstolskompetanse Sjøl. § 310: Regulerer norske domstolers kompetanse ved tvist som utspringer av avtale om transport mellom to stater. Sjøl. § 310: Regulerer norske domstolers kompetanse ved tvist som utspringer av avtale om transport mellom to stater. –Kompetent når partene har avtalt norsk domstol –Kompenten når saken har nødvendig tilknytning (§ 310 første ledd a – d)

14 14 Lovvalg Særlige lovvalgsregler i sjøl §§ 252 og 253 Særlige lovvalgsregler i sjøl §§ 252 og 253 Nordisk fart – nordiske regler Nordisk fart – nordiske regler Fart uten nordisk tilknytning – regler fra den konvensjonstat som har nærmest tilknytning til transporten Fart uten nordisk tilknytning – regler fra den konvensjonstat som har nærmest tilknytning til transporten Transportavtalens karakter Transportavtalens karakter –Stykkgods eller certeparti: Kap 13 gjelder ikke reisecerteparti (§ 253) –Grensen? –Ved trampkonnossement gjelder kap 13 for konnossementet –Ved kvantumskontrakter gjelder kap 13 om det er utstedt konnossement

15 15 Lovvalg forts Kap 13 gjelder nordisk fart Kap 13 gjelder nordisk fart Kap 13 gjelder annen internasjonal sjøtransport i fem tilfeller: Kap 13 gjelder annen internasjonal sjøtransport i fem tilfeller: –Avtalt lastehavn ligger i en konvensjonsstat –Avtalt lossehavn ligger i et nordisk land –Det er avtalt flere lossehavner. Den faktiske og avtalte lossehavnen er nordisk –Transportdokumentet er utstedt i en konvensjonsstat –Transportdokumenten innehar en Paramount-klausul

16 16 Lovvalg forts Avtalefrihet ved ikke nordisk fart Avtalefrihet ved ikke nordisk fart § 242, 3. ledd; avtalefrihet når transporten ikke har nordisktilknytning, selv om dette kan stå i strid med ordlyden i § 252, 2. ledd nr 5. § 242, 3. ledd; avtalefrihet når transporten ikke har nordisktilknytning, selv om dette kan stå i strid med ordlyden i § 252, 2. ledd nr 5. Tredje ledd går foran, se forarbeider. Tredje ledd går foran, se forarbeider. Juridiksjonsbegrensningene gjelder bare før tvist er oppstått, § 310, 2.ledd Juridiksjonsbegrensningene gjelder bare før tvist er oppstått, § 310, 2.ledd

17 17 Sjølovens preseptivitet § 254, 1.ledd Preseptorisk til fordel for vareeieren Preseptorisk til fordel for vareeieren Inkluderer foreldelsesreglene i § 501 Inkluderer foreldelsesreglene i § 501

18 18 TRANSPORTANSVARET Sender Mottager Transportør Salgsavtale Transportavtale Skade på godset. SjSJøSjSJø Sjøloven § 274 flg

19 19 Hovedreglene om ansvarsgrunnlag Sjøl. § 275: Culpa med omvendt bevisbyrde Sjøl. § 275: Culpa med omvendt bevisbyrde Sjøl. § 276 unntak for Sjøl. § 276 unntak for –1) feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skipet –2) brann Sjøl. § 276, annet ledd: likevel ansvar for ”opprinnelig sjøudyktighet”

20 20 Ansvar for lasteskade: § 275 Lasteeieren må bevise Lasteeieren må bevise –At godset er skadet mens det var i transportørens varetekt –Det økonomiske tap han derved er påført Transportøren må exculpere seg Transportøren må exculpere seg –At ingen han hefter for kan bebreides –I praksis sannsynliggjøre Hvordan skaden inntraff Hvordan skaden inntraff At ingen kan bebreides At ingen kan bebreides Nb; bevisbyrden forutsetter bevismulighet Nb; bevisbyrden forutsetter bevismulighet

21 21 Rettningslinjer for uaktsomhetsvurderingen Brudd på offentligrettslige forskrifter? Brudd på offentligrettslige forskrifter? –Containerloven 1982/84 Har transportøren nødvendig kunnskap? Har transportøren nødvendig kunnskap? Ikke perfekt, men godt nok – bransjenorm Ikke perfekt, men godt nok – bransjenorm –Vareeierens informasjonsplikt –Transportstrekningen –Tidligere erfaringer ND 1977.1 Tor Marcia ND 1977.1 Tor Marcia

22 22 Omsorgsperioden; Sjøl. § 274 Varetektsprinsippet (1. ledd) avløser ”tackle to tackle” Varetektsprinsippet (1. ledd) avløser ”tackle to tackle” I lastehavn (2. ledd) I lastehavn (2. ledd) –Fra transportøren mottar godset I lossehavn (3. ledd) til godset er: I lossehavn (3. ledd) til godset er: –utlevert til mottaker –lagt opp (hjemmel ex § 271 el avtale) –Overlevert myndighet

23 23 Kontraktsmehjelperansvaret Identifikasjon av transportmedhjelpere Identifikasjon av transportmedhjelpere Indirekte regulert i § 276, 1.ledd nr 1 Indirekte regulert i § 276, 1.ledd nr 1 –forutsetter identifikasjon av slike som er i skipets tjeneste –Ikke vilkår om varig tjenesteforhold (jfr los/slepebåt) Uklart hvor grensen går: –Havnearbeidere (lassing/lossing) ? Ja –Reparasjonsverksteder, kontrollører etc ? Tja

24 24 Ansvarsunntakene i § 276 Haag/Visby – Hamburg Haag/Visby – Hamburg –Unntakene gjelder ikke innenriks sjøtransportavtale ”Feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skipet” ”Feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skipet” –Bare feil utført av fører, mannnskap etc –Ikke egne eller nærmeste medarbeideres feil –Skipper-reder situasjonen ND 1974.315 ND 1974.315 Nye uttalelser i forarbeidene (trolig ansvarsfrihet) Nye uttalelser i forarbeidene (trolig ansvarsfrihet)

25 25 Ansvarsunntakene i § 276, forts Navigering Navigering –Valg og beregning av kurser og fart etc Behandling av skipet Behandling av skipet –Tilstand, bemanning og utrustning Grensetilfellene Grensetilfellene –Når handlingen ikke eksklusivt refererer seg til enten skipet eller lasten –I hvilkens interesse er handlingen utført? ND 1975 NH Sunny Lady ND 1975 NH Sunny Lady

26 26 Ansvarsunntakene i § 276, forts § 276, 1. ledd nr 2: Brann som ikke skyldes feil eller forsømmelse av transportøren § 276, 1. ledd nr 2: Brann som ikke skyldes feil eller forsømmelse av transportøren –Inkl. de han hefter for –Gjelder ikke transportøren selv eller ledende i hans organisasjon (eks ansvar for manglende brannforskrifter) –Hva er brann? Åpen flamme Åpen flamme Glødning? Trolig Glødning? Trolig

27 27 Sjøudyktighet og unntakene i § 276 første ledd nr 1 og 2 § 276 annet ledd; ansvarsunntakene i første ledd gjelder ikke ved opprinnelig sjøudyktighet § 276 annet ledd; ansvarsunntakene i første ledd gjelder ikke ved opprinnelig sjøudyktighet –Skipet var sjøudyktig ved reisens begynnelse –Og at transportøren el noen han svarer for ikke har utvist tilbørlig omhu med å sørge for sjødyktighet

28 28 Sjøudyktighet i snever og vid forstand Sjødyktighet Sjødyktighet –Snever teknisk –Vid, i realsjon til lasten Bare opprinnelig sjødyktighet Bare opprinnelig sjødyktighet –Gorgonzola og sjokolade

29 29 Dekkslast og levende dyr Dekkslast, § 263 Dekkslast, § 263 –Må ha særskilt hjemmel –Uten særlig hjemmel; ulovlig dekkslast strengt ansvar i § 284 strengt ansvar i § 284 –Ved brudd på avtale om lasting under dekk gjelder ikke ansvarsbegrensningsreglene, § 284, annet ledd Levende dyr Levende dyr –Særregel i § 277

30 30 Farlig last Last som er farlig i seg selv, ex giftige gasser, brann- og eksplosjonsfare Last som er farlig i seg selv, ex giftige gasser, brann- og eksplosjonsfare Varesiden har særlig opplysningsplikt Varesiden har særlig opplysningsplikt Særregler i § 257 Særregler i § 257 –Godset skal merkes –Transportøren skal i god tid underrettes om den farlige beskaffenhet –Andre forhold (annet ledd)

31 31 Senders erstatningsansvar § 291 Senders erstatningsansvar § 291 Senders informasjonsplikt Senders informasjonsplikt Transportørens rettigheter Transportørens rettigheter –behøver ikke gjennomføre transport om farlig gods når dette ikke er særlig avtalt –Transportøren kan losse, uskadeliggjøre eller ødelegge godset Vilkår fra forarbeidene: aktuell risiko/vil materialisere seg i skade Vilkår fra forarbeidene: aktuell risiko/vil materialisere seg i skade Dog, aksept av risiko; § 291 annet ledd Dog, aksept av risiko; § 291 annet ledd regel ved fare for person eller eiendom i tredje ledd regel ved fare for person eller eiendom i tredje ledd

32 32 Objektivt ansvar for farlig last Senders ansvar for farlig last er objektivt Senders ansvar for farlig last er objektivt –Når lasten er levert uten opplysning om de farlige egenskapene –Eller om de nødvendige sikkerhetstiltak Vilkår at transportøren ikke hadde kjennskap til at godset var farlig Vilkår at transportøren ikke hadde kjennskap til at godset var farlig Ansvaret gjelder transportør og undertransportør Ansvaret gjelder transportør og undertransportør

33 33 Forsinkelsesansvaret Forsinkelse medfører at godset er ødelagt Forsinkelse medfører at godset er ødelagt –Ansvar etter §275 Forsinkelse påvirker ikke godset, men markede har falt (julepynt) Forsinkelse påvirker ikke godset, men markede har falt (julepynt) –Ansvar etter § 278 Når er godset forsinket? Når er godset forsinket? –§ 262 ”tilbørlig hurtighet” –§ 278.2ledd avtalt tid eller avtalt tid eller det som er rimelig å kreve av en omsorgsfull transportør det som er rimelig å kreve av en omsorgsfull transportør Utelatt levering, totaltap etter 60 dager, 3.ledd Utelatt levering, totaltap etter 60 dager, 3.ledd

34 34 Deviasjon/Ruteendring Tidligere; obj ansvar for forsettlig ruteendring Tidligere; obj ansvar for forsettlig ruteendring Nå; Har transportøren valgt et forsvarlig opplegg for utførelsen og når godset bestemmelsesstedet innen rimelig tid? Nå; Har transportøren valgt et forsvarlig opplegg for utførelsen og når godset bestemmelsesstedet innen rimelig tid? § 275, 2. ledd: adgang til å redde menneskeliv samt rimelige tiltak for å berge skip og annen eiendom § 275, 2. ledd: adgang til å redde menneskeliv samt rimelige tiltak for å berge skip og annen eiendom

35 35 Transportansvarets omfang Alminnelig utgangspunkt gjelder ikke Alminnelig utgangspunkt gjelder ikke Normaltapsregelen i § 279 Normaltapsregelen i § 279 –Verdien av godset (samme slag på leveringstidspunktet) –Børs- eller markedspris Hva med avledet tap/følgetap? Hva med avledet tap/følgetap?

36 36 Kollo- og kilobegrensingen § 280 Beløpsbegrensning Beløpsbegrensning SDR – Special Drawing Rights, § 505 SDR – Special Drawing Rights, § 505 Sjøl § 280 Sjøl § 280 –667 SDR pr kollo eller –2 SDR pr kilo Den ansvarsgrense som gir det høyeste ansvar skal benyttes Den ansvarsgrense som gir det høyeste ansvar skal benyttes

37 37 Hva er et kollo eller en enhet ? § 281 § 281 Konnossementets tekst er avgjørende Konnossementets tekst er avgjørende –NB Ansvarsbegrensningene gjelder ikke ved forsett eller grov uaktsomhet, § 283

38 38 Introduksjon: Konnossement Transportansvaret under konnossementsreglene Transportansvaret under konnossementsreglene –Det fingerte transportansvaret (§299, §275) –Ansvar for uriktig opplysninger (§ 300) –Utleveringsansvaret (§ 302)

39 39 Kort om den kjøpsrettslige bakgrunnen Distansesalg Distansesalg –Kjøperens mister sin mulighet til å undersøke varen før betaling –Kjøperen tar stilling til kontraktsmessigheten ut i fra konnossementets beskrivelse Verdien av beskrivelsen beror på de rettsregler som er knyttet til denne Verdien av beskrivelsen beror på de rettsregler som er knyttet til denne

40 40 Konnossementet gir rett til varene Mottaker må være legitimert § 292, 1.ledd nr 2 samt §§ 303 og 304 Mottaker må være legitimert § 292, 1.ledd nr 2 samt §§ 303 og 304 Hvem er legitimert? Hvem er legitimert? –Angitt som mottager (§ 302 1. ledd, første alt) –eller –Sammenhengende rekke av transporterklæringer ( § 302 1.ledd, andre alt) –Og –Foreviser dokumentet Bare legitimert – vilkår om god tro Bare legitimert – vilkår om god tro

41 41 Et verdipapir Konnossementet er et varesubstitutt, et verdipapir: Konnossementet er et varesubstitutt, et verdipapir: –Utsteders innsigelser er som hr avskåret i forhold til godtroende tredjemann (§ 292 tredje ledd) –Transportøren kan med befriende virkning bare utlevere varene mot konnossementet (§ 302) –Transportøren kan forlange konnossementet som vilkår for utlevering av varene (§304) –Godtroende erverver er beskyttet mot konkurrerende rettighetshavere (§ 306)

42 42 Konnossementets innhold, § 296 Hva et konnossement er; § 292 Hva et konnossement er; § 292 –Bevis for at det er inngått en avtale om sjøtransport og –For at transportøren har mottatt eller lastet godset § 296, 1. ledd nr. 1 § 296, 1. ledd nr. 1 –Godsets art og mengde –Evt farlige egenskaper –Nødvendige indentitetsmerker –Kvantum; kolli eller stykktall Alt som oppgitt av avlaster Alt som oppgitt av avlaster § 296, 1. ledd nr. 2 § 296, 1. ledd nr. 2 –Godsets og pakningens synlig tilstand § 296, 1 led nr. 3 - 13 § 296, 1 led nr. 3 - 13

43 43 § 296 andre og tredje ledd Tilleggsopplysninger ved ombordkonnossement Tilleggsopplysninger ved ombordkonnossement –Skipets navn og nasjonalitet –Stedet for lasting og dag da lasting ble avsluttet Underskrifter Underskrifter –Transportøren eller noen på hans vegne –§ 137 Skipsfører har stillingsfullmakt –§ 295 Spesialregel ved konnossemnter

44 44 Mangelfull beskrivelse? Konnossementet fremdeles gyldig om § 292 første ledd er oppfylt. Konnossementet fremdeles gyldig om § 292 første ledd er oppfylt. Reglene i § 296 må ses i sammenheng med konnossementets betydning som varesubstitutt og transportørens ansvar for å påse at opplysningene er riktige. Reglene i § 296 må ses i sammenheng med konnossementets betydning som varesubstitutt og transportørens ansvar for å påse at opplysningene er riktige.

45 45 Transportørens undersøkelsesplikt § 298 første ledd - undersøkelsesplikt § 298 første ledd - undersøkelsesplikt –Transportøren skal ”i rimelig utstrekning” forvisse seg om at opplysningene i konnossementet er riktige –Gjelder § 296 første ledd nr 1 og 2 § 298 annet ledd; plikt til å ta forbehold § 298 annet ledd; plikt til å ta forbehold –Ved tvil eller –om han ikke har hatt mulighet til å undersøke riktigheten § 299 tredje ledd; plikt til å gi uttrykkelig anmerkning § 299 tredje ledd; plikt til å gi uttrykkelig anmerkning –Når transportøren visste eller burde vite at opplysningene ikke er riktige

46 46 Transportørens ansvar for konnossementets opplysninger Den som i god tro innretter seg etter konnossementets opplysninger bør beskyttes Den som i god tro innretter seg etter konnossementets opplysninger bør beskyttes Hvor langt skal beskyttelsen gå? Hvor langt skal beskyttelsen gå? –Er objektivt avvik nok? –Bør transportøren kunne klandres for at opplysningene er misledende? –Hvordan beregne ansvaret? Positiv kontraktsinteresse (handlet i tillit til dokumentet) Positiv kontraktsinteresse (handlet i tillit til dokumentet) Negativ kontraktsinteresse (ville muligens ikke innløst dokumentet) Negativ kontraktsinteresse (ville muligens ikke innløst dokumentet) Løsning: §§ 299 og 300 – ulike ansvarsregimer Løsning: §§ 299 og 300 – ulike ansvarsregimer

47 47 Det fingerte transportansvar Konstrueres ut i fra regelen om konnossementets bevisvirkning i § 299 Konstrueres ut i fra regelen om konnossementets bevisvirkning i § 299 –Gjelder bare den som i god tro har stolt på beskrivelsen i et konnossement –Transportøren kan ikke føre bevis om at skaden forelå allerede ved reisens start, § 299 tredje ledd første punktum

48 48 Det fingerte transportansvar, forts Dokumentet må være innløst ( fex. betalt kjøpesummen) Dokumentet må være innløst ( fex. betalt kjøpesummen) Eller benyttet som omsetningsdokument i internasjonal varehandel Eller benyttet som omsetningsdokument i internasjonal varehandel –Banken har innløst dokumentet som ledd i sin rembursforpliktelse eller –Tatt sikkerhet i dokumentet for ytet kreditt Dokumentet er ”conclusive evidence” Dokumentet er ”conclusive evidence” –Forskjellen mellom konnossementets beskrivelse og varenes tilstand ved levering utgjør transportskaden

49 49 Det fingerte transportansvar, forts Ansvarsgrunnlaget for et ”fingert” transportansvar” for lasteskade er § 275 Ansvarsgrunnlaget for et ”fingert” transportansvar” for lasteskade er § 275 umulig å exculpere seg (skaden forelå da transporten begynte) ansvaret er ubetinget Ansvarets omfang Ansvarets omfang –De alminnelige lasteskaderegler –Ansvar for lastens verdi §279 –Kollobegrensingen i §§ 280 - 281

50 50 Ansvaret for uriktige opplysninger Beskytter tredjemann som har innløst dokumentet i tillit til dets opplysninger Beskytter tredjemann som har innløst dokumentet i tillit til dets opplysninger Hjemmel § 300 Hjemmel § 300 ”Har eller burde ha innsett at konnossementet var villedende” ”Har eller burde ha innsett at konnossementet var villedende” –Transportøren burde innsett: Opplysningen var objektivt uriktig Opplysningen var objektivt uriktig Dette var egnet til å villede tredjemann som skal ta standpunkt til om konnossementet skal innløses Dette var egnet til å villede tredjemann som skal ta standpunkt til om konnossementet skal innløses

51 51 Dokumentansvarets omfang (§ 300) Konnossementsinnehaveren skal ha dekket det tap han har lidt ved å stole på konnossementet Konnossementsinnehaveren skal ha dekket det tap han har lidt ved å stole på konnossementet Som om korrekt opplysning var gitt Som om korrekt opplysning var gitt –Ex antedatering: unnlater å skaffe andre varer i vente på skipningen. Vil kunne kreve disponeringstapet dekket. Ikke ett transportansvar Ikke ett transportansvar –Ansvarsbegrensningene gjelder ikke (§ 300 første ledd andre punktum)

52 52 Forholdet mellom § 299 og § 300 Vareeieren vil kunne velge hvilket regelsett han vil påberope seg. Vareeieren vil kunne velge hvilket regelsett han vil påberope seg. § 299 – transportskade, kollo og kilobegrensningene gjelder § 299 – transportskade, kollo og kilobegrensningene gjelder § 300 ubegrenset ansvar (normale adekvans regler) § 300 ubegrenset ansvar (normale adekvans regler)

53 53 Avlasters garantiansvar –Avlaster gir informasjon som nevnt i § 296 første ledd nr 1 og gir informasjon som nevnt i § 296 første ledd nr 1 og –Transportøren kan holdes ansvarlig dersom denne informasjonen ikke er riktig kan holdes ansvarlig dersom denne informasjonen ikke er riktig –Avlaster har derfor et garantiansvar etter § 301 første ledd

54 54 Svindel –Avlasters press for å få ”rent konnossement” –Back letters/letter of indemnity –Garantiansvaret gjelder ikke ved felles svindel, § 301 annet ledd Varemottager må kunne gå både på avlaster og transportør med hjemmel i alminnelige regler om informasjonsansvar Varemottager må kunne gå både på avlaster og transportør med hjemmel i alminnelige regler om informasjonsansvar Varemottager har rett til å bli orientert om eventuelle back letters, § 300 annet ledd Varemottager har rett til å bli orientert om eventuelle back letters, § 300 annet ledd

55 55 Utleveringsansvaret Transportøren skal bare levere varen til den som er legitimert etter konnossementet (§§ 302 flg) Transportøren skal bare levere varen til den som er legitimert etter konnossementet (§§ 302 flg) Hva om gammel kunde ber pent? Hva om gammel kunde ber pent? Og konnossementsinnehaveren melder seg senere? Og konnossementsinnehaveren melder seg senere? –Transportøren blir ubegrenset ansvarlig for det faktiske tap konnossementsinnehaveren blir påført. Forsikring hjelper ikke. –Har dog ofte betinget seg en garantierklæring

56 56 Sjøfraktbrevet (§§ 308-309) Bevis for en sjøtransportavtale Bevis for en sjøtransportavtale Erkjennelse av å ha mottatt godset Erkjennelse av å ha mottatt godset Tilsagn om å utlevere godset; Tilsagn om å utlevere godset; –”til den mottakeren som er angitt i dokumentet” –Skiller seg på dette punkt klart fra konnossementet

57 57 Sjøfraktbrevets innhold Vilkår etter § 309 Vilkår etter § 309 –Opplysninger om mottatt gods –Navn på sender, mottaker og transportør –Transportvilkårene Vilkår etter forarbeidene Vilkår etter forarbeidene –Angivelse av frakt og andre omkostninger –Leverings- og utleveringssted –Om godset kan eller skal lastes på dekk Unntak aksepteres Unntak aksepteres Fraktbrevet skal være underskrevet (se henvisning til § 296 tredje ledd) Fraktbrevet skal være underskrevet (se henvisning til § 296 tredje ledd)

58 58 Transportørens undersøkelsesplikt Hjemmel § 309, 1. ledd, 2. pkt – henvisning til § 298 Hjemmel § 309, 1. ledd, 2. pkt – henvisning til § 298 Plikten gjelder de opplysninger som er nevnt i § 296 første ledd nr 1 Plikten gjelder de opplysninger som er nevnt i § 296 første ledd nr 1 Dessuten må transportøren undersøke og gi opplysning om godsets og pakningens synlige tilstand Dessuten må transportøren undersøke og gi opplysning om godsets og pakningens synlige tilstand –Parallelle regler

59 59 Råderetten over godset Sender har råderetten over godset Sender har råderetten over godset Han kan omadressere Han kan omadressere –Skjæringstidspunkt: –”Til mottager har gjort sin rett gjeldende” –Når godset kommer til bestemmelsesstedet kan mottakeren kreve utlevering Sender kan gi avkall på omadresseringsretten Sender kan gi avkall på omadresseringsretten

60 60 Fraktbrevet som bevis Fraktbrevet er bevis for transportavtalen og for at godset er mottatt som angitt (§309) Fraktbrevet er bevis for transportavtalen og for at godset er mottatt som angitt (§309) Også pakningen anses være i god stand om ikke annet er angitt (forarbeidene) Også pakningen anses være i god stand om ikke annet er angitt (forarbeidene) NB! Motbevis kan føres NB! Motbevis kan føres Manglende undersøkelses- og opplysningsplikt fra transportøren kan lede til ansvar Manglende undersøkelses- og opplysningsplikt fra transportøren kan lede til ansvar Grunnlag: alm rettsgrunnsetninger Grunnlag: alm rettsgrunnsetninger

61 61 Avlaster kan kreve konnessement At det er utstedt et sjøfraktbrev hindrer ikke avlaster i å kreve konnossement etter § 294 At det er utstedt et sjøfraktbrev hindrer ikke avlaster i å kreve konnossement etter § 294 Unntatt: om sender har gitt avkall på sin omadresseringsadgang Unntatt: om sender har gitt avkall på sin omadresseringsadgang –Kan ikke ha to dokumenter som gir rett til godset

62 62 Utlevering ved sjøfraktbrev Identitetsspørsmål: hvem er rett mottaker? Identitetsspørsmål: hvem er rett mottaker? Ved omadressering Ved omadressering –Tiltrekkelig med varsel til transportøren –Varslet må være rimelig klart –Retten til omadressering opphører når mottaker gjør sin rett gjeldende (§308, 2. ledd 2. pkt)

63 63 Når brukes sjøfraktbrev Gjengs praksis Gjengs praksis Utleveres til sender eller avlaster Utleveres til sender eller avlaster


Laste ned ppt "1 Stykkgodsbefraktning Forelesninger ved: Forsker dr. juris Ellen Eftestøl-Wilhelmsson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google