Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

2 21.03.2015 George Curtis Norges Fotballforbund | www.fotball.no This is a ball -George Curtis første trening med RBK i 1969 Du må itj gå så fort fræm, no! - Svaret fra Odd Iversen

3 21.03.2015Norges Fotballforbund | www.fotball.no Norsk fotball: klubb – as – investor Norges Fotballforbund | www.fotball.no Klubb FK Samarbeid AS Samarbeidsavtale Klubb FK & Samarbeid AS Spiller- investor Avtale(r) om enkeltspillere Klubb  selveiende, frittstående, kun personlige medlemmer. Samarbeidende selskap  aksjeselskap, spesielle regler gjelder. Investor  person eller selskap, kan finansiere spillerkjøp mot opsjon på eventuell fremtidig gevinst.

4 21.03.2015 Idrettslag - klubb Selveiende, frittstående, kun personlige medlemmer Medlemmene har en stemme hver Klubbens oppgave er å skape aktivitet for medlemmene (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Skal alltid ha kontroll over: Sin frie stilling Selveiende og frittstående rettssubjekt Ha bestemmende myndighet knyttet til medlemskap og den sportslige aktiviteten Et idrettslag kan la andre forvalte hele eller deler av idrettslagets kommersielle virksomhet  samarbeidende selskap Norges Fotballforbund | www.fotball.no

5 21.03.2015 Idrettslagsallianse § 10-7. Idrettslagsallianse (1) En idrettslagsallianse kan opprettes der det foreligger en særskilt grunn knyttet til organisering av idretten i laget. Alliansen skal bestå av et allianseidrettslag og ett eller flere idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av mer enn ett idrettslag innen hver særidrett. Norges Fotballforbund | www.fotball.no

6 21.03.2015 Samarbeidende selskap (AS) (1 av 3) Nye bestemmelser trådte i kraft 1.1.2011. Selskap skal være klar over, og underlegge seg idrettens regelverk, instrukser, etiske verdier med videre. Selskapet må ha forretningssted i Norge Klubben skal være fri til å fatte selvstendige beslutninger Klubb har rett til å velge to styremedlemmer i AS Selskapet kan forhandle og forvalte: Sponsor, annonse, og andre avtaler om markedsføring Medieavtaler og rettigheter Avtaler om klubbens immaterielle eiendeler Norges Fotballforbund | www.fotball.no

7 21.03.2015 Samarbeidende selskap (AS) (2 av 3) Klubben kan avtale at følgende inntekter skal gå til selskapet: Inntekter fra: Salg/utlån av spillere Hjemme/bortekamper Medieavtaler Andre i forlengelse av ovenstående Klubben kan ikke overføre følgende inntekter: Fra frivillig arbeide som ikke henger sammen med ovenstående Medlemskontingenter i klubben Aktivitets og andre offentlig tilskudd myntet på barne- og ungdomsfotball Selskapet skal som motytelse dekke avtalte kostnader for driften. Norges Fotballforbund | www.fotball.no

8 21.03.2015 Samarbeidende selskap (AS) (3 av 3) Sportslig virksomhet: Den sportslige virksomheten skal driftes og administreres av Klubben Fastsettelse av sportslige målsettinger Avgjørelser knyttet til salg/utleie av spillere Ansettelse av de som jobber med den sportslige virksomheten Fastsettelse av medlemmers og ansattes rettigheter og plikter overfor klubb Spillere, trenere og sportslig støtteapparat må være ansatt i klubb. Spillere skal ha kontrakt etter NFFs bestemmelser Norges Fotballforbund | www.fotball.no

9 21.03.2015 «Investor» Investor er en person eller juridisk person som: stiller finansielle midler til rådighet for klubben slik at den kan investere har ingen innflytelse i forhold til om spilleren skal selges videre eller ikke. skal kun få tilbake på sin investering i tilfelle klubben velger å videreselge spilleren, etter at andre kostnader er gjort opp. I tilfelle klubben sitter igjen med en gevinst kan investoren ha avtalt seg til en andel av denne gevinsten. Dette er den eneste rettigheten investoren skal ha tilgang til. Investeringen Bærer preg av å være et finansielt instrument Er vurdert til å være et derivat jamfør verdipapirlovens §2-2 (5) Må være skriftlig avtale innenfor NFFs minimumskrav, og forhåndsgodkjent av NFFs forbundsstyre Norges Fotballforbund | www.fotball.no

10 21.03.2015 Justering innenfor regelverket Norges Fotballforbund | www.fotball.no Klubb FK AS KlubbSpiller AS Holding AS Eier 100% Konsolideringsgrunnlag Klubblisens Klubb eier del av Holding AS Samarbeidsavtale

11 21.03.2015 Justering utenfor regelverket Norges Fotballforbund | www.fotball.no Klubb FK AS Klubb Selskap AS Konsolideringsgrunnlag Klubblisens Samarbeidsavtale Selger øk. rett spillere Tingsinnskudd i aksjeemisjon

12 21.03.2015 Organisering i Danmark Danmarks Idrætsforbund DBU København DBU Bornhom DBU Fyn Dansk Boldspil- Union Norges Fotballforbund | www.fotball.no Ab Tårnby Absalon..

13 21.03.2015 DBUs lover § 5Unionens medlemmer og øvrige organisationer, klubber og tredjemænd og disses regelsæt 5.2.2Alle klubber, som er medlem af en af de i § 5.2.1 nævnte lokalunioner og underlagt vedkommende lokalunions love og øvrige bestemmelser. 5.2.3Alle tredjemænd, som i medfør af § 17.4, nr. 2, har fået en klubs tilladelse til at drive kontraktfodbold stillet til rådighed. Norges Fotballforbund | www.fotball.no

14 21.03.2015 DBUs lover § 17Den administrerende direktørs kompetence 17.4I henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen er det bl.a. den administrerende direktørs opgave: nr.2 at modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til, at en kontraktklub stiller sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for tredjemand, hvorved det bl.a., er et vilkår, at vedkommende tredjemand (og dennes spillere, ledere og trænere) underkaster sig de samme love, bestemmelser og myndigheder, som gælder for de under DBU hørende organisationer og klubber (og disses spillere, ledere og trænere), Norges Fotballforbund | www.fotball.no

15 21.03.2015 Represæntantskabet - Fotballtinget § 8Repræsentantskabets sammensætning DBUs til enhver tid værende formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af repræsentantskabet Lokalunionerne vælger tilsammen 78 repræsentanter Klubberne vælger tilsammen 64 repræsentanter, som følger De klubber, der selv eller via en tredjemand som nævnt i § 17.4, nr. 2, deltager i Herre-DM turneringens divisioner eller i en højere række (herefter kaldet »divisionsklubber»), vælger på følgende måde 48 repræsentanter fordelt med 16 repræsentanter i hver af de 3 rækker Norges Fotballforbund | www.fotball.no

16 21.03.2015 Kontraktsklubb AaB  AaB AS Norges Fotballforbund | www.fotball.no

17 21.03.2015 Utdrag vedtekter for en kontraktsklubb FCK Parken AS Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed Selskabets aktier er omsætningspapirer. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, hvoraf KB og B 1903 udpeger hvert et medlem. Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ændring af den indeholdte rettighed for KB og B 1903 kan kun ske med henholdsvis KB's og B 1903's accept, så længe henholdsvis KB og B 1903 er aktionærer i selskabet. Norges Fotballforbund | www.fotball.no

18 21.03.2015 Danske løsninger - kontraktsklubb Basis er klubber med personlige medlemmer som i Norge Ikke omsettelig lisens fra klubb til selskap (oftest as) Godkjennes av DBU Klubber i de tre øverste divisjoner kan organisere toppfotballen i selskapsform Selskap underlegger seg alle regler og lover i DBU/UEFA/FIFA Selskapet eies av aksjeeierne Klubb kan eie anlegg, leier ut til AS. (unntak finnes) Klubb og AS er egne juridiske enheter begge kan gå konkurs To juridiske enheter Klubb – typisk breddedelen av idrettslaget med anlegg frivillighet osv. AS – toppfotballen med lisens til å drive fra klubb – godkjent av DBU Norges Fotballforbund | www.fotball.no

19 Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball


Laste ned ppt "Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google