Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten
Tromsø 2.desember 2014 seniorrådgiver /helsesøster Jorunn Lervik Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

2 God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten
Ledelse i helsevesenet-ansvar og rolle for hva Kvalitet og orden i eget hus Regelverket Ansatte den viktigste ressursen Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

3 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Erfaring fra svikt Mye å lære av uønskede hendelser i helsevesenet Mye av svikten i helsevesenet skjer ut fra mangel på styring og ledelse- internkontroll Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

4 Samhandlingsreformen
God samhandling er et lederansvar Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

5 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

6 Ledere i helsevesenet har et stort ansvar
Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

7 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Du trenger ikke å være dårlig for å bli bedre Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

8 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
« Fortiden er fremtidens utsiktspunkt» sitat: Eliezer (Elie) Wiesel Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

9 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Kvalitet Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring…og bedre skal det bli; Tjenestene kjennetegnes med at de er; Virkningsfulle ( fører til helsegevinst) Trygge og sikre ( unngår uønskede hendelser) Involverer brukere Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelig og rettferdig fordelt Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

10 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Fakta Tilsyn og kartlegginger viser at det er stor forskjell innen helsetjenesten Det er store variasjoner på kvalitet innen norsk helse- og omsorgstjeneste Kjernen i god kvalitet er god praksis Har dette noe med ledelse å gjøre? Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

11 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering Utdanning Råd/veiledening Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

12 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Lovverket Det er en forutsetning at ledere på alle nivå i helse- og omsorgstjenesten kan lovverket en er satt til å betjene Helselovgivningen er både tydelig og bra til å lede etter Lover og forskrifter er samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

13 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Ledere står ofte ovenfor noen verdimessige utfordringer Dette knytter seg opp mot ressurser og medisinsk/pleiemessig tilnærming Sykepleiere er opptatt av kvalitet Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

14 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Faglig forsvarlighet I forhold til virksomhetene: – ”Det ligger i forsvarlighetskravet at ledere må etablere systemer som i størst mulig grad sikrer at menneskelig svikt ikke skjer. Dersom svikt først skjer, bør systemet være av en slik art at det i størst mulig grad kan fange opp for å begrense skadevirkningene, og for å unngå at tilsvarende feil skjer igjen.” Lov om Spesialisthelsetjenesten m.m § 2-2 Plikt til forsvarlighet Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

15 Forsvarlig virksomhet- § 4- kjernekravet i Helsepersonelloven-
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det , skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell………. Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

16 Internkontrollforskriften
Styringsverktøy for ledere i helsevesenet Har man først oppdaget hva som ligger i dette verktøyet, vil en styre tjenesten mot en stø kurs til beste for pasienten Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

17 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Internkontroll IK-forskriften § 4 a, b, d, f For å hindre at feil skjer igjen Korriger Planlegg Faglig kvalitet Kontroller Utfør Virksomhetens ansvar jf. Krav i helse- og omsorgstjensteloven, internkontrollforskriften m.m IK-forskriften § 4 e, g, h Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

18 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
God praksis Merknad Avvik Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

19 Ledelsesprinsippene i internkontrollforskriften §4
Sett opp operative mål Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter Avklar ansvar og roller Identifiser fare for svikt, følg tett opp sårbare områder- registrer avvik Avklar behovet for ressurser, kompetanse, opplæring og utstyr Sørg for at uønskede hendelser følges opp Bruk tilbakemeldinger systematisk for å forbedre Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

20 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Nasjonale faglige retningslinjer er en « veiviser» mot målet Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

21 Hvordan kan ansvaret ivaretas?
Lederen skal legge til rette for god praksis De beste ledere har både pasientfokus og medarbeiderfokus Hva er det beste for pasienten? Hva er det beste for de ansatte? Smitteeffekten er stor med tanke på kvalitet Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

22 Internkontroll er gode lederprinsipper
Internkontroll er kopling mellom ledelse og kvalitet Internkontroll og fag spiller på samme lag Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

23 Ledelse er avgjørende for kvalitet
God ledelse handler både om menneskelig og faglig kunnskap Det å se og lytte til sine medarbeidere er den viktigste faktoren for gode tjenester Kjenne seg selv og sin rolle i et system ( kommune, spesialisthelsetjeneste)- dedikert og bevisst Nysgjerrig og systematisk Kunnskapsbevisst og lærende Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

24 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Ledelse Det å være tett på egen virksomhet er alfa og omega Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

25 Hva skaper gode arbeidsplasser?
Tilhørighet Verdighet Respekt Å bli sett Kjærlighet og omsorg HAR VI ET arbeidsmiljø SOM VERDSETTER DISSE VERDIER? Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

26 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
De ansatte vet som regel hva som er risikoområde og hvilke tiltak som må settes i verk Aldri undervurder fagkompetanse fra dine medarbeidere Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

27 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Ledelse God ledelse handler om å styre mot mål Hvis målet er borte – hva styrer en mot da? Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

28 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Å lede er å være tilstede der det skjer Å gjøre endringer når det er behov Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

29 Kommunestyret og styret i helseforetakene er ansvarlig
Helsetjenestene er ulikt organisert og omorganiseringer er kommet for å bli Øverste ansvarlig i kommune eller helseforetak kan nødvendigvis ikke lovverket ( kommunestyret og styret i helseforetak) For å kunne å styre må en forvente å vite det en ikke kjenner til Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

30 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Ansvaret Ansvaret for å varsle i fra er et klart lederansvar Lurt å varsle ifra før tilsynet og de uønskede hendelser kommer Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

31 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
DET BLIR IKKE SAMHANDLING UTEN GOD LEDELSE LIMET ER FAGPERSONELL MED GOD KOMPETANSE JOBBTILFREDSHET SAMHANDLING ER LEDERANSVAR STRUKTURER FOR INFORMASJONSFLYT OG MULIGHET FOR MØTEPLASSER Internkontroll LEDELSEN MÅ VITE HVA SOM SKJER I ORGANISASJONEN TILITSVALGTE Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

32 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Dirigenten Mangler koret dirigent blir kvaliteten deretter Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

33 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Påstand Gode ledere har slik jeg ser det evnen til å løfte blikket på et systemnivå og se sammenhenger Dårligere ledere jobber ofte på « saksbehandlernivå» Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

34 Erfaringer når svikt skjer
Mangelfull styring Mangelfull oppfølging av egne rutiner Mangelfull dokumentasjon Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

35 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014
Har du et godt arbeidsmiljø for alle- så bidrar det til attraktive arbeidsplasser som kan vise til gode resultater Det har smitteeffekt Friske og motiverte medarbeidere er nøkkelfaktorer på gode arbeidsplasser Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

36 Hva skaper gode arbeidsplasser med god kvalitet ?
Dette vet sykepleiere- Sykepleiere har med seg i «ryggsekken» fra sin grunnutdanning mye menneskekunnskap Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014


Laste ned ppt "God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google