Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig forsvarlighet – ”Ledelsens rolle og ansvar for sikre tjenester”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig forsvarlighet – ”Ledelsens rolle og ansvar for sikre tjenester”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig forsvarlighet – ”Ledelsens rolle og ansvar for sikre tjenester”
Lederkonferansen 2013 – ”Leder – mer enn en tittel” Landsgruppen av helsesøstre NSF Faglig forsvarlighet – ”Ledelsens rolle og ansvar for sikre tjenester” Direktør Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn

2 ”Fortiden er fremtidens utsiktspunkt.”
Eliezer (Elie) Wiesel

3 Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering
Utdanning Råd/veiledning HOD Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF

4 Verdimessige utfordringer?
Mellom den normrasjonelle tilnærmingen (juridisk tilnærming) og den formålsrasjonelle tilnærmingen (medisinsk tilnærming) Lover og forskrifter = samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne

5 Verdimessige utfordringer?
Fritt etter prof. Ole Berg ”Tar du kvalitetsargumentet fra helsearbeidere tar du dyden fra dem.”

6 Helse- og omsorgstjenesteloven (”HOTL”) §4-1. Forsvarlighet
  Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommunens plikt etter første ledd bokstav d.

7 Hva er faglig forsvarlighet?
Forsvarlig virksomhet -§4 - kjernekravet i Helsepersonelloven Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven§2-5. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

8 Funksjonelt regelverk
Funksjonelle regelverkskrav beskriver hvilke mål som skal oppnås, og det blir i stor grad opp til virksomhetene selv å velge løsninger for å innfri målene! Nasjonale faglige retningslinjer er en ”veiviser” mot målet!

9 Rettslige standarder ”Ord eller uttrykk i en lov som gir anvisning på en målestokk som ligger utenfor loven, som en bestemt praksis, utbredte holdninger i samfunnet eller andre forhold som skifter med tiden. All den stund disse fenomenene endrer seg over tid, vil også innholdet i loven gjøre det.” (Boe, 2005, s. 278) Nasjonale faglige retningslinjer gir ”liv” til regelverket!

10 God praksis og forsvarlig virksomhet
Forsvarlig praksis Uforsvarlig virksomhet

11 God praksis og forsvarlig virksomhet
Fag kompetanse Organisering Prosedyrer/ fremgangsmåter Beredskap/ nødprosedyrer Prosedyrer/ fremgangsmåter Overvåking/ feilvarsling Utstyr og materialer Bemanning

12 Todelt funksjon av kravet om forsvarlig virksomhet
Ikke alle avvik fra god praksis gir uforsvarlig virksomhet.

13 Risikoanalysen skal vise dette
Ledelsen og de ansatte må vite hvor det er risiko og svake punkter.

14 Hvordan kan ansvaret ivaretas?
Virksomhetenes og profesjonsutøverenes ansvar for faglig forsvarlig tjenesteyting utfyller hverandre i pasientsikkerhetens tegn. Lederen skal legge til rette for god praksis!

15 Innholdet i internkontrollen
Oppgaver og mål for virksomheten og utviklingsarbeidet Ansvars- og oppgavefordeling Tilgang til lover og forskrifter Nødvendige kunnskaper og ferdigheter, utnytting av medarbeidernes erfaringer Erfaringer fra pasientar og pårørende Oversikt over områder med fare for svikt Prosedyrer, inkludert korrigering av avvik Systematisk gjennomgang av internkontroll

16 Hvordan kan ansvaret ivaretas?
Internkontroll (IK) – ”juristenes forsøk på å beskrive god ledelse”. IK og fag – spiller på samme lag! ”Løs oppdraget og ta vare på dine menn!”

17 En pedagogiske utfordring
Internkontroll og fag – spiller de på samme lag? NOU 1987: 32 Internkontroll i virksomhetenes og tilsynsorganenes arbeide med arbeidsmiljø og sikkerhet - 4.3 Hvordan tilsynsmyndighetene bør gå fram for å stimulere til oppfyllelse av IK-forskriften

18 En pedagogiske utfordring forts.
Kunnskap om regelverket – en integrert del av fagkunnskapen? innholdet i grunn- og videreutdanninger treparts-samarbeidet (ledelse-ansatte-myndigheter)

19 ”Morderiske krav – anorektisk støtte.”
Ukjent – om forventninger fra overordnet ”Morderiske krav – anorektisk støtte.”

20 Faglig forsvarlighet Vi forventer en proaktiv holdning – ikke vente på tilsynet. Fremtiden vil fordre risiko- /sikkerhetstenkning – menneske – teknologi – organisasjon (MTO)

21 Om poenget er å lære av erfaringer……
……er det rimelig å legge til grunn at det skjer best når erfaringsformidlingen/granskingen: Kommer nær hendelsen i tid og sted Sikrer aktiv deltaking fra de involverte Presenterer en god framstilling (les: fortelling) av hendelsesforløpet og årsakssammenhengen; som relevante personer kan forstå og kjenne seg igjen i Være åpen for undring der man ikke er sikker Åpner for spørsmål utenfra (les: høring)

22 Kung-fu-tse skal ha sagt at mennesket kan handle klokt på tre måter:
- ved ettertanke, det er det edleste - ved å etterape, det er det letteste - ved erfaring, det er det bitreste

23 Kan sjefen gjøre en forskjell?
Ja, hvis sjefen er dedikert og bevisst nysgjerrig og systematisk målorientert og evaluerende kunnskapsbevisst og lærende Og er tett på egen virksomhet – hver dag!

24 Hvordan kan sjefen gjøre en forskjell?
Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre, for å nå de mål som er satt, ved hjelp av de ressurser som er stilt til rådighet.

25 ”Man erstatter ledelse med politikk og journalistikk.”
Sjefens utfordring prof. Torgeir Reve Dvs. man gir ut et bilde av elendigheten (journalistikk) og så vil man ha ressurser (politikk – som i bunn og grunn kan sies å være fordelingen av goder) ”Man erstatter ledelse med politikk og journalistikk.”

26 Sjefens utfordring Ledelse ledelse ”helt ut” (faglig og administrativt) – ansvar og involvering faglig ledelse (etterspørre på kvalitet) ”førstelinjelederen” og antall nivåer

27 Landsleder Erling Jahn, Mental Helse
“Det er jo de helt enkle tingene dere ikke får til. Mental Helse er helt entydig når det gjelder hva dere trenger av kompetanse. Det å involvere pasientene i behandlingen, snakke med de pårørende og samarbeide med andre tjenesteytere.”

28 Erfaringer fra tilsyn Læring i organisasjonen
kulturbygging – hvilken ”kultur” er rådende (”vi er best”/ frykt/ydmykhet) lederansvar åpenhet

29 Erfaringer fra tilsyn Kommunikasjon mellom personell mellom enheter

30 Erfaringer fra tilsyn Kompetanse rett kompetanse og til rett tid
tilstrekkelig kompetanse initialt i vurderingsforløp (”du ser det du vet”)

31 ”…men størst blant dem er kompetansen.”
Fritt etter Paulus første brev til Kor. 13,13 (Det nye testamentet) ”…men størst blant dem er kompetansen.”


Laste ned ppt "Faglig forsvarlighet – ”Ledelsens rolle og ansvar for sikre tjenester”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google