Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er hovedproblemstillingen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er hovedproblemstillingen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er hovedproblemstillingen?
Om Kari er bundet av avtalen

2 Underproblemstillinger
- Har tilbakekallet kommet fram i tide? - Foreligger fullmakt? - Er avtalen ugyldig?

3 1. Har Lars Holm fullmakt til å inngå avtale?
- har fullmakt, men overskred sin rett i forhold til fullmakten - spørsmålet blir om Holm var legitimert til å slutte avtale med dette innholdet på Karis vegne

4 Mulig angrepsvinkler:
Man kan løse legitimasjonsspørsmålet med utgangspunk i fullmaktstype. Man kan også spørre om det er flere forhold som skaper legitimasjon uten å henge seg opp i de ulike fullmaktstypene, (kombinasjonsfullmakt)

5 Fullmaktsinstituttets grunnlag
Fullmaktsinstituttet bygger på partsautonomien – retten til å forplikte seg selv. Denne retten kan overdras til andre: Den som får kompetansen overdratt til seg, kan stifte rett og plikt på overdragerens vegne, som overdrageren selv, uten at han blir part i avtalen. Grunnlaget for fullmakten er som hr et dispositivt utsagn fra den representertes side.

6 De ulike fullmaktstypene
Oppdragsfullmakt - § 18 fullmakt Stillingsfullmakt § 10 (2) Frasagnsfullmakt § 13 Toleranse fullmakt (passivitet) Kombinasjonsfullmakt

7 Er Kari bundet ved oppdragsfullmakt?
Klart at oppdragsfullmakt foreligger (avtl § 18) Begrenset til Noen legitimasjon utover retten foreligger ikke, se § 11 (2) Konkl. Ikke bundet ved oppdragsfullmakt

8 Har Lars Holm stillingsfullmakt?
Holm er administrasjonssjef med ansvar for regnskap og administrative spørsmål. Har stillingsfullmakt – men hvor langt rekker den? Avtl § 10 (2) Lov/sedvane Inden for visse grænser at handle på den andens vegne Konkl? Åpen, smnl kombinasjonsfullmakt

9 Har Holm frasagnsfullmakt?
Hjemmel avtl §13 Tolkning av fullmakten Ordlyd Språkfortolkning Kontekstuell tolkning Konklusjon: Åpen

10 ”Kombinasjonsfullmakt”
Hvilken disposisjon etablerer representasjonsforholdet? Har Marte hatt grunn til å tro at Holm hadde stillingsfullmakt? Stilling som adm sjef sette i sammenheng med telefonsamtale Holm hadde penger til å betale med Konklusjon – kombinasjonsfullmakt foreligger

11 Forutsatt at Holm var legitimert
Har Marte vært i aktsom god tro mht at Holm bare hadde rett til å kjøpe for , jfr avtl § 11.1 Marte har ikke hatt noen grunn til å tro at Holms fullmakt var begrenset, jfr her kontantihendehavelsen (60.000) Konkl – god tro. Holm var legitimert.

12 3. Har tilbakekallingen kommet fram i tide?
Forutsetter at Lars var legitimert Løftet er betinget av at Lars ikke tilbakekaller. Et påbud: disp utsagn som skaper plikt for mottager (ex aksept og tilbakekall av løfter) Påbudsregelen avtl § 7 ”kommer frem” Holms reservasjon: ”torsdag ettermiddag” Aksepter og tilbakekall av løfter er to vanlige former av påbud. Påbudene får rettsvirkning når de ”kommer frem” til mottager, jfr avtl § 7. Påbudet skaper plikt når det er kommet frem, det er ikke krav om kunnskap (kan altså ikke la være å åpne brevet i postkassa). Avtl § 40 gjelder rettsbevarende utsagn, først og fremst reklamasjoner. I motsetning til påbudene skaper de rettsbevarende utsagn plikt for mottaker allerede når de er forsvarlig avsendt. (se Woxholt s 104)

13 Er forretningsadressen rett sted?
+ Eier og driver bilverksted +Avtalen inngått i verkstedet - Bilen bygget i ledige stunder - Avtalen inngått etter kontortid Presumsjonsregel om at der er forretningsadressen som er rett sted? Konklusjon – forretningsadressen er rett sted

14 Har tilbakekallingen kommet fram i rett tid?
- Språkfortolking av ”ettermiddag” - Hvis forretn. adresse – kontortidas slutt, selv om verkstedet ligger vegg i vegg og avtalen ble sluttet etter kontortid. Konklusjon: Tilbakekallingen er ikke kommet fram i rett tid.

15 Er avtalen ugyldig? Hvilket grunnlag?
”ville ikke inngått avtalen om hun kjente til det nye firmaet” Er dette omstendigheter på avtaletidspunktet, eller etterfølgende? Mest naturlig å se dem som etterfølgende, avtl §36 evt. forutestningslæren Fører klart ikke fram; egen risiko for forretningsdriften

16 Tvisten Kari – Lars Forutsetningene: At Kari var bundet
At Lars var legitimert At tilbakekallet ikke var kommet fram i tid At avtalen ikke var ugyldig Kari krever at Lars skal dekke ”fullt ut” det hun måtte betale til Marte;

17 Foreligger det ansvarsgrunnlag
Culpa i kontrakt Kari og Lars avtale om Han går utover dette. Hvis ikke særlig hjemmel, culpa er hovedregel, jfr kml § 7

18 Har Lars handlet culpøst?
-med viten og vilje overskredet fullmakt Ingen grunn til å tro at Kari ville godkjenne den Men, gitt henne mulighet til å tilbakekalle At hun ikke har benyttet denne, må bli hennes eget forhold Konklusjon : ikke culøst.

19 Økonomisk tap ”Oppfyllelsesinteressen” positiv kontraktsinteresse
Avtale om å kjøpe bil til , må betale Hvis Lars betaler er Kari skadesløs i forhold til den avtalen de hadde. Ikke under noen omstendighet slik at Holm skal dekke alt. Kari har bilen

20 Tvisten Marte - Lars Under forutsetning av at avtalen ikke kan gjøres gjeldende, krever Marte erstatning av Holm. 1 Ansvarsgrunnlag? Avtl | 25 Lars innestår for at han har fullmakt til å handle for (1.ledd) Burde Marte skjønt at han ikke hadde det? (2.ledd)

21 Erstatningens omfang Det tap medkontrahenten lider ved å ikke få oppfylt kontrakten, normalt positiv kontraktsinteresse Hvis bilen er verd mindre enn foreligger det et økonomisk tap, ellers ikke.


Laste ned ppt "Hva er hovedproblemstillingen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google