Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere September 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere September 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere September 2014
Personalsaksarbeid Kurs for nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere September 2014

2 Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker
Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker
Utdanningsforbundets tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser ved å påse at prosessen går riktig for seg og aktivt bidra til en løsningsprosess som sikter mot at problemene løses i felleskap. Arbeidsgiver har hovedansvaret for håndtering av arbeidskonflikter. Utdanningsforbundets medvirkning fratar ikke arbeidsgiver og medarbeider ansvaret for selv å bidra aktivt til en løsning. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker
Tillitsvalgte har taushetsplikt i arbeidet med personalsaker. Dokumenter i en sak skal oppbevares forsvarlig. Personalsaker skal ikke behandles i klubben eller ordinære styremøter Enhver sak bør løses på lavest mulig nivå. I noen saker kan det være nødvendig å innhente bistand/veiledning fra hovedtillitsvalgte, lokal-, fylkes- og sentralt nivå, herunder juridisk bistand Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker
Dersom saken etter dette ikke blir løst, og det er behov for en juridisk vurdering av saken, sender fylkelaget saken til sentralleddet med en vurdering og anbefaling. Finner ikke saken sin løsning gjennom organisasjonsapparatet slik som beskrevet over, må organisasjonen vurdere om saken skal forsøkes løst rettslig. Sekretariatssjefen avgjør spørsmål om eventuell advokatbistand. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker
I hvert fylkeslag opprettes egen personalnemnd med ansvar for veiledning og skolering av lokale tillitsvalgte i slike saker. Nemdsmedlemmene kan i noen tilfeller gå inn og bistå partene direkte - eller overta ansvaret for enkeltsaker. Sentralleddet har skoleringsansvar for personalnemndene i fylkeslagene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Personalnemnda Personalnemnda har ansvar for all saksbehandling, medlemshjelp og rådgiving til tillitsvalgte på lavere nivå i forhold til personalsaker. Nemnda gir også innstilling til sentralleddet i saker som gjelder juridisk bistand. Som hovedregel blir det oppnevnt to ansvarlige i nemnda for hver sak. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Hovedtillitsvalgt etter hovedavtale
”De tillitsvalgte anerkjennes som representanter for vedkommende organisasjons medlemmer. De tillitsvalgte har i likhet med arbeidsgiver rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid og arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. De tillitsvalgte og administrasjonen har en gjensidig rett og plikt til å ta opp og søke ordnet i minnelighet problemer/klagemål på arbeidsplassen”.

9 Rolle/ansvar Arbeidsgiver:
Overordnede/hovedansvaret for å iverksette tiltak. Forpliktet ut fra lov- og avtaleverk, til å sørge for at den enkelte arbeidstaker får en meningsfylt arbeidssituasjon, samt et trygt og godt arbeidsmiljø.

10 Rolle/ansvar Tillitsvalgt: Ikke terapeuter (behandlere)
Tilretteleggere og medvirkere. Foreslå løsninger som arbeidsgiver må vurdere å iverksette. (”pådriverrollen”.) Tillitsvalgte skal ”søke ordnet i minnelighet klagemål”

11 Rolle/ansvar Både arbeidsgiver og tillitsvalgte etter hovedavtalen, er etter denne avtale/ bestemmelse, forpliktet til å gå inn i arbeidet og sammen søke å håndtere personalsaker.

12 Verneombud og tillitsvalgte
* Tillitsvalgte etter hovedavtalen skal ivareta den enkeltes rettigheter. * Verneombud etter AML skal ivareta helheten i arbeidsmiljøet.

13 Før arbeid med saken starter
Undersøk medlemsskap:  Noen ganger mottas henvendelser om fagforeningsbistand i saker som er utenforliggende: Avgjør om dette er en sak for Utdanningsforbundet som fagforening. Et medlem har ikke krav på bistand i saker som berører andre områder enn i ansettelsesforholdet.

14 I arbeidet med ei sak HTs rolle
La fortid være fortid i sakene, se framover , vise skjønn og vurdere helhet underveis Anvende kunnskap Sortere roller og plassere ansvar Få partene til å forstå og håndtere arbeidstakers og arbeidsgivers ulike roller Fraråde partene skriftlige menings-utvekslinger Ha respekt for hverandre.

15 I arbeidet med ei sak. Hovedtillitsvalgt representerer alle medlemmer innenfor de respektive hovedavtaleområdene. Dilemma når medlemmer er i konflikt med hverandre

16 Samtale med medlem når ansvaret er plassert.
Medlemmenes ønsker og rettigheter: Tillitsvalgtes oppgave: Finn ut hva saken dreier seg om Er dette en sak for oss? Du skal ikke ha andre guder…

17 Personalsakene: TA OSS AV VÅRE MEDLEMMER.
MÅ VÆRE MEDLEM DA SITUASJONEN OPPSTOD. HOLDE SEG I RO MENS TILLITSVALGTE ARBEIDER. MEDLEMMET HAR IKKE BESTANDIG RETT. SKRIFTLIG FULLMAKT FRA MEDLEMMET. .

18 Personalsakene ALLE FORHOLD PÅ BORDET
LOVER OG REGLER MÅ FØLGES, MEN VURDERINGER MÅ FORETAS. IKKE SKAPE/KONSTRUERE MOT-SETNINGER. DRØFT MED OVERORDNET TILLITS-VALGT/Personalnemnda .     

19 Fullmakt Be ikke om fullmakt før du må:
 Å be om en fullmakt skaper i seg selv forventninger tillitsvalgt kan rådføre seg med/ta opp problemstillinger i saken, med personalnemnda uten at skriftlig fullmakt er innhentet. Skriftlig fullmakt må være mottatt dersom saken tas opp med:Bedriftshelsetjeneste,lege,andre medlemmer, andre fagforeninger,andre berørte parter.

20 Fullmakt Bruk forslaget i personalarbeidsheftet
Tillitsvalgte har gjennom det å ha blitt valgt, en generell fullmakt etter hovedavtalen. Spesiell fullmakt knyttet til en enkelt sak/person, klargjør for arbeidsgiver hvem arbeidsgiver skal forholde seg til. Det sikrer også tillitsvalgte i arbeidet fram mot en løsning av saken. Erfaringer har vist at det er en fordel med skriftlig fullmakt når saken tas opp med arbeidsgiver. Bruk forslaget i personalarbeidsheftet

21 Møter. Færrest mulig deltakere Avklar på forhånd: - Hvem leder møtet?
-     Hvem fører referat/protokoll?

22 Protokoll og møtereferat
Dato. Hvem som deltok, både navn og funksjon. Tema for møtet. Konklusjon, hva det ble enighet om eller ikke enighet om. Underskrift.

23 Personalsaker og andre fagområder
Fagforeningspolitikk, lov- og avtaleverk jus, medisin./behandling Psykologi Økonomi media/ presse.

24 Personalsaker og andre fagområder
Viktig å ha gjensidig respekt for hverandres fagområder Være oppmerksom på når vår kompetanse og vårt ansvar er slutt. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

25 Oppsummering. 1. KARTLEGGING - innhent all informasjon.
2. UTVIKLE LØSNINGSMODELLER. - De berørte parter må ta del i hele prosessen. 3. TILTAK. - Den tillitsvalgte må etter sin samlede vurdering, treffe de avgjørelser hun/han mener er riktige.

26 Oppsummering. 4. OPPFØLGING. Gi informasjon underveis.
Vær en god lytter, vis omsorg og omtanke MEN gå ikke inn i terapeutrollen. 5. AVSLUTNING. Det er nødvendig å markere at en sak er avsluttet. Evaluer, slik at erfaringene kan komme til nytte i andre/senere saker Vurder tidsmomentet


Laste ned ppt "Kurs for nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere September 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google