Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fordeling 2009 Fakultetenes økonomiske situasjon og handlingsrom Vedlegg 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fordeling 2009 Fakultetenes økonomiske situasjon og handlingsrom Vedlegg 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fordeling 2009 Fakultetenes økonomiske situasjon og handlingsrom Vedlegg 1

2 2  UiOs inntekter (ca 5 milliarder) kan deles i fire:  Grunnbevilgning (ikke øremerket) rammetildeling direkte fra statsbudsjettet  Øremerket rammetildeling direkte fra statsbudsjettet (rekruttering )  Andre inntekter (refusjoner salgs- og leieinntekter)  Eksterne forskningsmidler (NFR, andre dep, EU) Hvorfor opplever vi en så stram økonomi?

3 3  Grunnfinansieringen (ikke øremerket rammetildeling direkte fra statsbudsjettet har hatt en nullvekst fra 2007.  I samme periode har lønns- og prisveksten vært klart høyere enn det universitetet har fått kompensert, særlig 2008.  I 2008 var lønns- og priskompensasjonen 4,3% -reell lønnsøkning ca 6,1%, utgjør ca 50 millioner, i 2009 får vi et påslag på pensjonspremien på 1,87 % som utgjør nærmere 50 millioner. Dette er direkte kostnader som kommer i tillegg direkte på hver enhets budsjett.  Rekrutteringsstillinger har økt vesentlig, disse skal UiO delfinansiere  150 stillinger i 2008 og 2009 krever nærmere 60 mill i delfinansiering. Kostnadene her fremkommer på ulike måter, økte kostnader infrastruktur, administrasjon, mindre undervisningskapasitet mm.  Noe ny aktivitet er igangsatt  Toppforskning, IT-systemer, investeringer infrastruktur  Konsekvensen er at eksisterende aktivitet har fått gradvis dårligere økonomiske rammevilkår. Hvorfor opplever vi en så stram økonomi?

4 4  Om langtidsbudsjettet formål og kvalitet  Langtidsbudsjettene er et viktig redskap for å få god økonomisk styring særlig når tiltak har langsiktige økonomiske konsekvenser. Det er i høyeste grad tilfelle ved UiO der vi normalt tilsetter den enkelte for 20-30 år.  Langtidsbudsjettet er egnet både i forbindelse med budsjettarbeid og som støtte til andre beslutninger som har økonomiske konsekvenser. Verktøyet er et godt simuleringsverktøy for å vurdere ulike økonomiske scenarioer.  Vi har i 2008 arbeidet mye for å bedre kvaliteten på budsjettene. De enkelte budsjettene er bygget opp fra hver enhet (institutt) med et reelle lønnskostnader på individnivå i bunn. Deretter er det aggregert opp til fakultetsnivå. På inntektssiden er finansieringsmodellen lagt til grunn slik at inntekter på bakgrunn av resultater beregnes i henhold til finansieringsmodell.  Langtidsbudsjettene som presenteres her er pr oktober 2008, enhetene vil forsette kvalitetssikring, legge inn endringer i forhold til nye rammer samt effekt av tiltak. Langtidsbudsjettene er gjennomgående gode nok til å vise økonomiske trender.  Forutsetninger i langtidsbudsjettet (LTB):  Konsekvensjusterte rammer (junitall), med 4% i pris og lønnskompensasjon, enhetene har ikke lagt inn nye premier på pensjonstrekk  Faste 2009 kroner i perioden 2009-13 (det forutsetter da et pris og lønnskompensasjon reelt dekker pris og lønnsvekst)  I desember vil mange enheter belastes med en ekstraordinær momsregning som ingen har lagt inn da den ikke var kjent i oktober. Volum er ennå ikke klart. Overordnet inntrykk fakultetenes økonomiske status lagtidsbudsjett 2009-13

5 5  Mange enheter sliter til dels kraftig økonomisk  For 2008 har alle enheter et isolert underskudd, dvs at aktivitetsnivået er høyere enn rammen for inneværende år. De fleste enheter gikk inn i året med overførte midler som nå er redusert eller blitt underskudd  Prognosen viser at 5 av 11 enheter går ut av 2008 med akkumulert underskudd. Kostnader som vil påløpe som følge av feil innbetaling av moms er ikke tatt høyde for i prognosen  I budsjettering av 2009 og fremover er ikke økte premie til pensjonskostnaden budsjettert, det utgjør 1.87% av lønnskostanden ca 50 millioner  9 av 11 fakulteter/museer/sentraladm har langtidsbudsjetter som viser til dels betydelige underskudd.  De fleste enheter har allerede foretatt kutt som har gått utover undervisningskvalitetene og rammevilkår for forskning  Det er til dels stor forskjeller på antall avganger i stillinger de ulike fakultetene har Hva viser langtidsbudsjettene?

6 6  Resultat 2 tertial 2 474 (underskudd), prognose 2008: 2 223 (underskudd)  Budsjett har god kvalitet  Lite handlingsrom både i form av stillingsavganger og økonomi Det teologiske fakultet Beløp i 1000, minus angir ubrukte midler (overskudd)

7 7  Resultat 2 tertial -2 646(overskudd), prognose 2008: 5 960 (underskudd)  Årlig isolert resultat på ca 5 mill i underskudd  Har i 2008 kuttet på undervisningsomfang som allerede var på et lavt nivå Det juridiske fakultet

8 8  Resultat 2 tertial -45 328 (overskudd), prognose 2008: -1 918 (overskudd), men aktivitetsnivået i 2008 er høyere enn isolerte inntekter for 2008.  Budsjett har usikkerhet (kvalitetetssikring vil medføre mindre underskudd)  Årlig isolert resultat på mellom 35 og 55 millioner i underskudd  Har lagt inn økte prioriteringer på ca 30 mill.  Lønnsøkning lagt inn med 3% som er for lavt  34 stillinger som blir ledig gir et handlingsrom men overskygges i dag av økonomiske utfordringer som må løses Det medisinske fakultet

9 9  Resultat 2 tertial -35 493 (overskudd), prognose 2008: – 21 160(overskudd ), men aktivitetsnivået i 2008 er høyere enn isolerte inntekter for 2008.  Usikkerhet knyttet til lønnsprognose og avganger, fakultetet mener det er flere avganger  Fakultetet har sunn økonomi og et handlingsrom gjennom avganger Det humanistiske fakultet

10 10  Resultat 2 tertial -41 717(overskudd), prognose 2008: -11 539 ( bundne midler på 50 mill, nettoresultat 40 000 (underskudd)  Varierende budsjettkvalitet  Budsjettet tar høyde for at bundne midler blir brukt og nye ikke kommer til, dette er lite realistisk  Store utfordringer på kjemisk institutt  Har allerede lagt inn kutt i 10 vitenskapelige stillinger  Har noe handlingsrom gjennom avganger, økonomisk noe bedre enn vist her ? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

11 11  Resultat 2 tertial 3 402(underskudd), prognose 2008: 6 941(underskudd)  Budsjett har god kvalitet  Fakultetet har allerede betydelige økonomiske utfordringer selv om driftsbudsjettet på aktiviteten er kuttet til under minimum.  Må iversksette vesentlige grep for å komme i balanse. Det odontologiske fakultet

12 12  Resultat 2 tertial 1 635 (underskudd), prognose årsresultat – 0  Budsjett har god kvalitet  Fakultetet har overlappet ved avgang i stillinger og reduksjon er planlagt  Fakultetet har et visst handlingrom som følge av avganger, men bør iversette tiltak for at kurven snur tidligere Det samfunnsvitenskapelige fakultet

13 13  Resultat 2 tertial -12 139 (overskudd), prognose 2008: -3 354 (overskudd), men aktivitetsnivået i 2008 er høyere enn isolerte inntekter for 2008.  Budsjettet har god kvalitet  Fakultetet har sunn økonomi og et handlingsrom gjennom avganger Det utdanningsvitenskapelige fakultet

14 14  Resultat 2 tertial -1 976(overskudd), prognose 2008: -94 (overskudd), men aktivitetsnivået i 2008 er høyere enn isolerte inntekter for 2008.  Handlingsrom i form av stillinger er nå (er ulyst men ikke tilsatt) Lite handlingsrom fremover Naturhistorisk museum

15 15  Resultat 2 tertial 1 662 (underskudd), prognose 2008 : 7 250 (underskudd)  Det må gjennomføres grep for å komme i balanse. Relativt stor andel av ordinær drift finansieres av overhead og salgsinntekter.  Lite handlingsrom i form av avganger Kulturhistorisk museum

16 Sentraladm. avdelinger uten Teknisk avd/UB og USIT  Sentraladministrasjonen er i samme situasjon som mange fakulteter  Resultat noe mer komplekst pga forhåndsdisponeringer, men innsparinger må gjennomføres for å komme i balanse.


Laste ned ppt "1 Fordeling 2009 Fakultetenes økonomiske situasjon og handlingsrom Vedlegg 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google