Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med grunnleggende norsk: begrepslæring og tilpasning Agnete Bueie 13.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med grunnleggende norsk: begrepslæring og tilpasning Agnete Bueie 13.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med grunnleggende norsk: begrepslæring og tilpasning Agnete Bueie 13.11.2014

2 Disposisjon Utvikling av ordforråd – et teoretisk perspektiv Tekster til bruk i språkopplæringen Eksempel på et læremiddel for Grunnleggende norsk

3 Opplæring i grunnleggende norsk Skal utvikle språklig selvtillit og trygghet Ivareta lese- og skriveopplæringen og bidra til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag Særskilt norskopplæring, samordnes med morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring Overgangsplan - målet er at elevene så raskt som mulig skal kunne følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk.

4 Utvikling av ordforråd Sentralt: Elevene må forstå det som foregår i opplæringen Elevene må oppleve mestring De må se mening og sammenheng i skolens aktiviteter De må oppleve inkludering og anerkjennelse Til dette trengs arbeid med ordforråd Cummins (2000): 5 – 7 år å utvikle et aldersadekvat andrespråk ”De må ta igjen et bevegelig mål”

5 Ordforrådets betydning Viktig for all kommunikasjon Lytte Tale Lese Skrive Golden og Kulbrandstad (2007): Forskning viser sammenheng mellom ordforråd og tekstforståelse

6 Skille mellom Kommunikativ kompetanse Akademisk kompetanse

7 Hva vil det si å kunne et ord? Formside Innholdsside Gjenkjenne ordet Uttale ordet Ordets betydning I konteksten Andre betydninger Grammatikalsk bruk Ordets stamme Ordets bøying Sammenhengen ordet brukes i Ordet brukt sammen med Stil Metaforisk bruk Assosiasjoner relatert til ordet Kjennskap til mulige positive eller negative betydninger av ordet

8 Ekstensjon = Alle de gjenstander, handlinger eller lignende et ord refererer til Underekstensjon Overekstensjon

9 Intensjonsdybde – Forståelsen av ordet kan være overfladisk og vag eller sterkt nyansert – Eks: forgasser Semantisk-assosiativt nettverk: assosiasjonene vi gjør når vi hører et ord – Private eller kulturelle – Erfaringsbakgrunn

10 Innholdsord Ord som har rimelig grad av selvstendig mening Funksjonsord Ord som først og fremst får sin mening gjennom den sammenhengen de brukes i (og, eller, men, for, på, fordi, at, når, her, der, nå osv.)

11 Vær oppmerksom på… Faste uttrykk (for så vidt, i og for seg, fram og tilbake…) – hvis man ikke kjenner uttrykket, kan man bruke mye tid på enkeltord i uttrykket Sammensatte ord (tyngdekraft, verdensrom, solsystem, klimaforskning) I norsk spesifiserer forleddet etterleddet – slik er det ikke i alle språk (og ikke alle språk har sammensatte ord) Sammensatte ord kan også ha ledd som er sammensatt (fotballtreningsøkt)

12 Metaforer (vippe av pinnen, medaljens bakside, ser du hva jeg mener?, hun fikk opp øynene for…, jeg grep poenget, det gikk over hodet på meg) Metaforiske uttrykk kan være korte eller lange, ha vanlig syntaks eller bryte med vanlig syntaks (å komme noen i møte) Brukes ofte om abstrakte fenomen Kan ha sjeldne ord (å sveise folk sammen) eller vanlige ord, men som kan ha ulike betydninger (gi grønt lys for…)

13 Morsmålets betydning Morsmålet er grunnmuren Hvis begrepene er etablert på morsmålet, kan de enkelt oversettes til andrespråket Det tar lang tid før et nytt språk kan overta morsmålets rolle Hvis utviklingen i morsmålet stopper, forsinkes begrepsutviklingen Når morsmålet stagnerer, må eleven lære både begrepene og ordene samtidig – krevende Tospråklig opplæring og støtte er viktig i utvikling av ordforråd Samarbeid norsklærer - morsmålslærer Kartleggingsmateriell for nyankomne ungdommer: http://nafo.hioa.no/wp- content/uploads/2013/09/NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspr%C3%A5klige- ungdommer.pdfhttp://nafo.hioa.no/wp- content/uploads/2013/09/NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspr%C3%A5klige- ungdommer.pdf

14 Ordforrådet kan utvides gjennom Intensjonal læring – bevisst trening/opplæring Insidentell læring – språklæring som et tillegg til en annen aktivitet Interaksjonen er sentral – eleven må være både aktiv og ha innflytelse i situasjonen

15 Direkte ordforrådsundervisning Introduserer ordet i en sammenheng (for eksempel brukt i tekst) Gir ordet oppmerksomhet gjennom metakommentarer Konkretiserer Framhever ordet i uttale Viser skriftbildet – lyderer Utforsker begrepsinnholdet Aktiviserer elevene i samtale Gjentar (Kulbrandstad 2008)

16 Ordkart ORD Hva er det? (forklaring) Eksempel Egenskaper

17 ORDLISTE ORDFORKLARINGORDET PÅ MORSMÅL BILDE/ ILLUSTRASJON

18 Eksempler på strategier som kan brukes i arbeid med ordforråd Disse ordene kjenner jeg Jeg tror jeg vet hva disse ordene betyr Disse ordene er ukjente for meg

19 Et nytt ord… (skriv ordet) Som betyr… (forklaring) Og kan brukes i en setning (evt. tegning/illustrasjon)

20 Word Generation (se Bjerkan m.fl. 2013 for nærmere beskrivelse) Utviklet ved Harvard, en tilpasset variant utprøvd i Norge 15 minutter pr dag Utg.pkt. et samfunnsaktuelt tema, som gjerne inneholder et etisk, moralsk eller politisk dilemma Hver uke introduseres en ny tekst, med en tilhørende problemstilling

21 Fast struktur hver uke Mandag: introduksjon av tekst, ordforklaringer, ukens problemstilling Tirsdag: Naturfag: arbeid med utvalgte ord i naturfagsoppgaver Onsdag: Matematikk: Ordene tas i bruk i matematikkoppgaver Torsdag: Samfunnsfag: ordene tas i bruk i samfunnsfag. Klassedebatt med utg.pkt. i ukens problemstilling. Argumentere og begrunne standpunkt. Fredag: skrivetime. Med utg.pkt. i problemstillingen skal elevene skrive en argumenterende tekst som inneholder ukens ord, argumenter og begrunnelser.

22 Elevene lager ordskjema OrdBetydningBøyingsformer Eksempel på bruk Beslektede ord Segregering Å holde befolknings grupper atskilt i et land eller område Segregeringer Under apartheidtiden ble svare og hvite segregert. Det var for eksempel benker kun for hvite Segregere Segregasjon Diskuteres Opprette Ivareta Tilegne Arena

23 Tekster som kan egne seg for språkopplæringen Leser søker bok http://www.lesersokerbok.no/http://www.lesersokerbok.no/ Klar tale http://www.klartale.no/http://www.klartale.no/ Klart og kort (nynorsk)http://www.klartale.no/klartogkort/http://www.klartale.no/klartogkort/ NRK Supernytt http://nrksuper.no/super/supernytt/http://nrksuper.no/super/supernytt/

24 Bildebøker – god støtte i bildene

25 Lingua Planet Læremiddel for læreplanen Grunnleggende norsk Heldigitalt Tilpasset opplæring www.lokus.nowww.lokus.no (Aschehoug forlag)

26 Litteratur Golden, Anne (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. 3.utg. Gyldendal Akademisk. Wold, Astrid Heen (2008). «Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk». I Selj og Ryen: Med språklige minoriteter i klassen. Cappelen Akademisk Forlag. Bjerkan, Kirsten Meyer m.fl. (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Gyldendal Akademisk.


Laste ned ppt "Arbeid med grunnleggende norsk: begrepslæring og tilpasning Agnete Bueie 13.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google