Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleutvalget André Kristiansen Fagskoleutvalget, sekretariatet 22. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleutvalget André Kristiansen Fagskoleutvalget, sekretariatet 22. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleutvalget André Kristiansen Fagskoleutvalget, sekretariatet 22. september 2014

2 Hva er offentlig utvalg og NOU? Regjeringen eller et departement nedsetter utvalg og arbeidsgrupper som utreder forskjellige forhold i samfunnet. En utredning kan enten komme som NOU (Norges offentlige utredninger) eller som en rapport. NOU-er danner gjerne grunnlag for forslag som regjeringen sender over til Stortinget og er ofte sitert og gjengitt i stortingsmeldinger. Jurister tillegger drøftinger fra Norges offentlige utredninger vekt som rettskilder, og omtaler disse som lovforarbeider.

3 Sammensetning Jan Grund (leder), HiOA Trond Bergene, Spekter Kjersti Grindal, BNL/NHO Marta Grongstad, UiT – Norges arktiske universitet Stein Kristiansen, Aust-Agder fylkeskommune Ivar Lien, Fagskolen Innlandet Solfrid Lind, Campus Christiania Jonny Pettersen, Fagskolen Tinius Olsen Astrid Sund, Utdanningsforbundet/Unio Trude Tinnlund, LO Bård Inge Thun, Nasjonal fagskolekoordinator Johanne Marie Trovåg, Høgskolen Stord/Haugesund Malin Vangsnes, ONF Kristin Vik, Delta/YS

4 Mandat – En ny fagskolepolitikk Hvilken plass bør fagskolen ha i det norske utdanningssystemet? Hvordan heve kvalitet, synlighet og status for fagskolen? Hvordan vurderes arbeidslivets kompetansebehov nå og i fremtiden, samt fagskolenes rolle i å dekke disse behovene? Hvilket opptaksgrunnlag bør fagskolene ha? Hvilke utdanninger skal kvalifisere for opptak til fagskoleutdanning? Hvordan bør fagskolesektoren finansieres? Hvordan få til et godt og egnet samspill med universitets- og høyskolesektoren?

5

6 Arbeidsform Innledninger fra en rekke interessenter Regionale møter Kunnskapsinnhenting Frie diskusjoner i utvalget

7

8 Snapshot av dagens fagskolesektor

9 Fagskoler per region, 2013. Antall. Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk

10 Andel fagskolestudenter fordelt etter fagfelt i 2013. Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk

11 Hvilken fagskole trenger Norge? Relevant: Tett linket til arbeidslivets kompetansebehov Attraktiv: Oppdatert innhold, robuste fagmiljøer, givende læringsmiljø Dynamisk: Endrer seg i takt med behovene

12 Diagnosen 1.Fagskolen har en uklar plass og lav status i det norske utdanningssystemet 2.Arbeidslivet har for svakt eierskap til fagskoleutdanningene 3.Norsk fagskoleutdanning trenger et kvalitetsløft 4.Lov- og regelverket er ikke hensiktsmessig 5.Finansieringssystemet bygger ikke opp under utdanningenes formål

13 Faktorer for kvalitet Kompetansen til de som underviser Robuste fagmiljøer Relevans Strategisk utdanningsledelse Økonomiske rammebetingelser Juridiske rammebetingelser

14 Hvem retter utvalget seg mot? Offentlige myndigheter – Ansvarlig for finansieringsmekanismer – Ansvarlig for lov- og regelverk Arbeidslivet – Må bli en tydeligere bestiller av kompetanse Fagskolesektoren – Kvalitetssikring og –utvikling – Robusthet

15 Medisinering ?

16 Tilstandsrapport for fagskolene Tilstandsrapporten ble første gang laget på 2011 data. Hittil har en vært mest opptatt av å presentere statistikk. Lengre tidsserier åpner for mer analyse.

17 Tilstandsrapport for fagskolene Hva ønsker dere av analyser i tilstandsrapporten? Hva savner dere? Hva trenger dere? Hva hadde det vært fint om KD så nærmere på?

18 Tilstandsrapport for fagskolene KD ønsker å presentere tall på  Gjennomstrømning per fagområder  Frafall per fagområder  Studenter fordelt på studievarighet  Søknadstall  Kompetanse og menneskelige ressurser


Laste ned ppt "Fagskoleutvalget André Kristiansen Fagskoleutvalget, sekretariatet 22. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google