Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014

2 Overordnede mål Høyere utdanningsnivå og flere attraktive arbeidsplasser Attraktive byer og tettsteder som stimulerer til befolkningsvekst og bolyst i hele fylket Sikker og fremtidsrettet infrastruktur Bærekraftig regional utvikling tilpasset fremtidige klimautfordringer Hovedmål 1.God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring 2.Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende helsearbeid 3.Et aktivt og mangfoldig kunst – og kulturliv med høy kvalitet 4.Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon 5.Et mer internasjonalisert nærings – og samfunnsliv 6.God folkehelse i Hedmark 7.God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet 8.God veiledning til kommunene i plan – og utviklingsarbeid og helhetlig miljø – og arealforvaltning 9.Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser 10.God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser Fylkeskommunens mål

3 Endringene i inntektssystemet Svikt i skatteinntekter Redusert elevtall Inndekning av pensjonskostnader Utfordringer for Hedmark

4 Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019. Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store. Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner. Svært krevende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett

5 Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene. Fylker med lav andel yngre befolkning og med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. I et stort distriktsfylke som Hedmark får dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Ulempe for distriktsfylket Hedmark

6

7 Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark Rentekompensasjonsordning for transporttiltak – 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år) Ingen statlige midler til ordningen med kulturkort eller Den kulturelle spaserstokken fra 2015 Fra statsbudsjettet

8 Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017 Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene Langsiktige økonomiske utfordringer

9 Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng Under illustreres kuttene for de store områdene Hvordan møte utfordringene ? Rammekutt20172018 HT 1 – Administrasjon/fellesutgifter- 4- 8 HT 2 – Utdanning- 12- 24 HT 3 – Tannhelse0- 4 HT 5 – Kultur- 2 HT 7 – Samferdsel: fylkesveger- 10- 15

10 Gjeldsutvikling

11 Utvikling antall 16-18-åringer

12 -Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i 2015 -Utbygging av Ringsaker videregående skole innen 2017 -Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 – byggestart 2016 -Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole -Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole -Utbedringer Stange videregående skole Investeringer skolebygg

13 IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole – planlagt oppstart høsten 2015 Spisset toppidrett ved tre videregående skoler Nytt trådløst nettverk ved de videregående skolene innen 2017 Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger Utdanning – nye tiltak

14 Hedmark har svært gode resultater innen tannhelse – «landets beste» Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 Ikke lovpålagt oppgave Ressurskrevende ordning Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp Tannhelse

15 Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 – totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015 Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan – 242,4 mill. kroner i 2015 Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014- 2017 er lagt til grunn Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner Fylkesveger

16 Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang Denne investeringen er viktig for å sikre skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn) 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i 2015 Sundfloen bru

17 Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 – tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015 Positiv utvikling i antall kollektivreisende de siste årene – 5,3 % økning i 2013 Det er en ambisjon om 3 % økning Rammen for TT-ordningen foreslås videreført på samme nivå – 14,4 mill. kroner Kollektivtrafikk

18 Utvikling av Atlungstad brenneri – 0,8 mill. kroner årlig Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig – til bl. a. et doktorgradsprogram Videreføring av kulturkortet for ungdom Kultur og næring

19 Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015 Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode Avslutningsvis


Laste ned ppt "Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google