Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Barnevernet - Kommunens stolthet? Hvordan er situasjonen i Rogaland? Pål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Barnevernet - Kommunens stolthet? Hvordan er situasjonen i Rogaland? Pål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Barnevernet - Kommunens stolthet? Hvordan er situasjonen i Rogaland? Pål Iden Avdelingsdirektør Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Rogaland

2 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Kommunalt barnevern en ”vekstnæring” Økning i meldinger Økning i tiltak Økning i omsorgsoverdragelser Økning i barn og unge med kompleks problematikk Økning i krav til barnevernstjenesten Økning i krav til samhandling

3 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Fylkesmannens tilsyn med samarbeid mellom barnevern- helse og sosialtjenestene i kommunene Funn Regler knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt samtykke etc. er ikke tilstrekkelig kjent blant ansatte i de tre tjenestene Helse- og sosialtjenesten melder ikke, eller melder sent, når det er grunn til bekymring for at barn lider alvorlig overlast Kommunene har ikke rutiner for å følge med på meldinger til barnevernet fra andre offentlige etater Tjenester til voksne med psykiske lidelser og sosialtjenester har ikke rutiner for å vurdere om barn av voksne brukere har behov for hjelp

4 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Funn, forts (også styringsutfordringer) ”… sikrer ikke tilstrekkelig samordning av tjenester til utsatte barn og unge” ”…. styrer og kontrollerer ikke helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten slik at tjenestene til utsatte barn blir koordinert og rett hjelp blir gitt til rett tid” ”…har ikke systemer som sikrer tilstrekkelig samarbeid mellom helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten”

5 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Hva finner Fylkesmannen ellers Mange dedikerte barnevernsansatte gjør en kjempeinnsats over tid Men Enkelte kommuner sliter med betydelige fristoverskridelser Enkelte kommuner henlegger svært mange meldinger Stor belastning pr barnevernsansatt Stor gjennomtrekk i lederstillinger og saksbehandlerstillinger Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer

6 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Nasjonale myndigheters erkjennelse : Kommunalt barnevern må styrkes Behov både for økt kapasitet og kompetanse Økt rammeoverføring i 2009 førte bare delvis til styrking av barnevernstjenesten Øremerking besluttet i Nasjonalbudsjettet for Rogaland Kommunene er ulikt stilt og tilskuddsmidler ønskes styrt mot kommuner med størst behov Fordeling ut fra tjenestedata og levekårsdata.

7 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Nøkkeldata for fordeling av øremerkede tilskudd Belastning i barnevernet (40 pst)Levekårsutfordringer (60 pst) a.Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak per stilling (40 pst) b.Prosentandel uten tiltaksplan og omsorgsplan (20 pst) c.Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker (20 pst) d.Andel uten tilsynsfører (10 pst) e.Andel henleggelse av undersøkelsessaker (10 pst) a.Andel barn 0-15 år med enslig forsørgere (35,9 pst) b.Andel fattige (19,26 pst) c.Andel innbyggere 0-22 år (44,85 pst)

8 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Fordelingstabell for Rogaland RogalandAvvik fra gjennomsnitt i fylket- Prosentandel Lund41 % Strand38 % Tysvær31 % Eigersund23 % Sauda20 % Bokn12 % Haugesund12 % Hå12 % Klepp8 % Gjesdal6 % Sola6 % Time5 % Stavanger3 % Finnøy-4 % Vindafjord-4 % Forsand-6 % Karmøy-12 % Suldal-12 % Hjelmeland-15 % Sandnes-15 % Sokndal-16 % Randaberg-17 % Rennesøy-17 % Bjerkreim-22 % Kvitsøy-38 % Utsira-39 %

9 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Styrking av kommunalt barnevern 2011 Målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene Midlene bevilges over BLDs budsjett og fordeles til fylkene Midlene skal fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene Midlene skal i hovedsak brukes til nye stillinger Kommuner med tilstrekkelig antall ansatte i barnevernet kan søke om midler til andre tiltak som styrker barnevernet

10 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland

11 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Rammevilkår for kommunene for å kunne søke om stillinger Søknad fra kommunen til fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret Plan for bærekraft utover satsingsperioden må følge søknaden Plan for å styrke tjenesten gjennom egen innsats skal telle positivt

12 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Fordeling til kommunene Ved vurdering av søknader om stillinger i kommunene skal det tas utgangspunkt i  Belastning i barnevernet - 40 %  Levekårsutfordringer (jf. delkostnadsnøkkelen for barnevern) – 60 % Politisk vedtatt interkommunalt samarbeid skal telle positivt for små kommuner BLD utvikler et verktøy til hjelp for fylkesmennene i søknadsbehandlingen Fylkesmannen skal i tillegg med utgangspunkt i risikovurdering og tilsynskunnskap bruke skjønn ved vurdering av søknadene

13 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Oppsummert – stillinger til kommunene Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak per stilling (40 %) Prosentandel uten tiltaksplan og omsorgsplan (20 %) Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker (20 %) Andel med tilsynsfører (10 %) Andel henleggelser av undersøkelser (10 %) Belastning i kommunen 40 % Andel barn 0-15 år med enslig forsørger (35,9 %) Andel fattige (19,26 %) Andel innbyggere 0-22 år (44,85 %) Levekår i kommunen 60 % Fylkes- mannens skjønns- vurdering:  Risiko- vurdering  Tilsyns- erfaringer  Annen kunnskap Fylkes- mannens skjønns- vurdering:  Risiko- vurdering  Tilsyns- erfaringer  Annen kunnskap Tildeling til kommunen

14 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Andre tiltak som kan tildeles tilskudd Veiledning av nyutdannende på arbeidsplassen Veilederpraksis/-kompetanse Opplæring i bruk av kartleggings-/utredningsverktøy i barnevernet Samarbeids- og samordningskompetanse Effektiviseringsnettverkene i regi av KS Evalueringsmetodikk (hvordan evaluere hjelpetiltak) Opplæring i lov og regelforståelse

15 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Søknadsprosessen Rundskriv om satsingen med tilhørende søknadsskjema er sendt kommunene  Kompetansetiltakene inngår i en helhetlig plan for kompetanseheving (vedlagt søknaden)  Plan for forankring og bærekraft i og utover satsingsperioden må følge søknaden  Behovet for tiltaket må begrunnes  Innholdet i tiltaket/tiltakene er gjort klart rede for Søknadsfrist for kommunene 31. desember 2010 Belastningsfullmakt tidlig i januar 2011


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga www.fylkesmannen.no/rogaland Barnevernet - Kommunens stolthet? Hvordan er situasjonen i Rogaland? Pål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google