Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAIR PLAY og holdningsskapende arbeid i vår klubb

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAIR PLAY og holdningsskapende arbeid i vår klubb"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAIR PLAY og holdningsskapende arbeid i vår klubb
Dette er et forslag på en tittel man kan ha på en kveld i klubben, hvor man samler alle trenere, lagledere, andre sentrale personer rundt lagene, samt alle i klubbens ledelse. Sett inn klubbens logo slik at presentasjonen blir mer ”klubbens”

2 Fair Play – Hva betyr det for deg?”
Målsetting med dette møtet er å skape en felles forståelse for hva Fair Play er, og hvordan vi i vår klubb aktivt skal jobbe for å etterleve Fair Play i alt vi gjør i klubben.

3 FAIR PLAY – hva er det? Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort! FAIR PLAY HANDLER OM HVORDAN VI OPPFØRER OSS MOT HVERANDRE – BÅDE PÅ OG UTENFOR BANEN!! Da er det først viktig å vite hva Fair Play er for noe.

4 Laget ….den viktigste cella
MILJØ UTVIKLING HOLDNINGER Dette er et godt bilde som viser hvordan man bør tenke i klubben. Gjennom godt miljø skapes gode holdninger, og med det kunnskap, som igjen gir god utvikling. Trenere som starter med lag i barnefotballen bør ha større fokus på miljø og holdninger gjennom de første årene, enn på kunnskap og utvikling. Skaper man et godt miljø med gode holdninger, er det enklere å få inn god utvikling også. Vær bevist på å være på nord/øst delen den første tiden i oppstart av nye lag og la aktiviteten være styrt av det. Blir man for ivrig på sør/vest siden tidlig, vil mange ramle av og frafallet kommer tidligere enn det normalt vil gjøre. KUNNSKAP

5 INKLUDERENDE FOTBALL Fotball samler folk på tvers av skillelinjer
Fotball skal være for alle Fotballen skal preges av respekt Fotballen skal skape trivsel og glede for alle

6 FAIR PLAY-KONTRAKT Fotballen er regulert av spillereglene.
Fotballen trenger også retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til motspillere, trenere, dommeren, laget og klubben. Bruk Fair Play-kontrakten som et verktøy for å utvikle gode holdninger i klubben. Bruk Fair Play – kontrakten på spillermøter og foreldremøte

7 DEN OBLIGATORSIKE FAIR PLAY-HILSEN
Før kamp Etter kamp Gjennomføres på en ordentlig måte Ansvaret hos lagleder

8 RESPEKT FOR DOMMEREN Dommeren er medlem av fotballfamilien, på lik linje med spillere, ledere og trenere. Derfor er det viktig at dommeren blir tatt vare på, og respektert som et fullverdig familiemedlem. Alle aktører i fotballen må vise raushet nok til å se at dommeren gjorde sitt beste ut i fra sin posisjon.

9 Hva kan vi gjøre for å etterleve Fair Play?
Her ønsker vi at klubben har tenkt igjennom kommende foiler og diskutert i klubbens ledelse hvordan man ønsker at klubben skal opptre innenfor retningslinjer og regleverk ifht. å etterleve Fair Play.

10 Hvem berøres? Hele fotballfamilien
Spillere Trenere/lagledere Klubbens ledelse Dommere Foreldre/foresatte Publikum for øvrig Husk….det er ikke dommeren alene som har ”ansvaret” for Fair Play….. SÅ går man rett på konseptet Fair Play. Konsept i betydningen alle sidene i Fair Play.

11 Sentrale stikkord Vise respekt og toleranse for hverandre
Alle er like verdifulle Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing Respektere dommerens avgjørelse Skape et fellesskap som inkluderer alle Lagspill krever god samarbeidsevne De store er FORBILDER

12 Til: Spillere …skal oppføre seg i rette FP-ånd
Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater Unngå stygt spill og filming Skape trygghet og god lagånd på banen Fair Play-ånden skal vokse fram ved: Å trene og spille kamper med godt humør Å behandle motstanderne med respekt Å hjelpe skadet spiller uansett lag Å takke motstanderen etter kampen Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

13 Til: Trener/lagleder ….ansvar for at spillet utøves i den rette FP-ånd
Hvordan: Sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer …. og at disse blir fulgt Invitere spillere og dommere til temamøter der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring Generelt holdningsskapende arbeid

14 Til: Trener/lagleder ….ditt ansvar at spillerne forstår
Betydningen av dommerens situasjon og funksjon At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter og dermed også spillet

15 Til: Foreldre ….bidra til trivsel og FP i fotballmiljøet
Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente Stimuler til deltakelse - uten noen form for press Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

16 FAIR PLAY FORELDREVETTREGLER
Foreldrene er viktige støttespillere i fotballen, som i alt idrettsarbeid for barn og ungdom. Engasjementet er ofte stort. Dessverre blir det noen ganger for stort, ja så stort at det går ut over foreldrenes sunne fornuft og dømmekraft. Disse må deles ut på alle cuper når lagleder melder inn lag- deles så ut til foreldre. Leveres og ut til klubber

17 Til: Publikum Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dommerne gjør sitt beste Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Ikke overreager på dommeravgjørelser

18 Spørsmål? Er regler til for å brytes? Er en dommer et nødvendig onde?
Har du sett en god fotballkamp med en dårlig dommer? Er det mulig for en dommer å bli feilfri? Dømmer en dommer feil med vilje? Disse er lagt med for å skape gode diskusjoner på møtet og skape en bevisstgjøring blant deltagerne, som de tar med seg ned i egne lag.

19 Spørsmål forts…? Hvor langt er du villig til å gå for å stoppe en motspiller på banen? Gjør kjefting og røff oppførsel deg til en bedre fotballspiller? Blir fotballspillere dårligere på banen ved å følge spillereglene? Hvor viktig er det å vise respekt for dommerens avgjørelser? Bør spillereglene være en del av fotballtreningen? Disse er lagt med for å skape gode diskusjoner på møtet og skape en bevisstgjøring blant deltagerne, som de tar med seg ned i egne lag.

20 Tiltak ….Fair Play Kampvert
Innføring av ”FP-Kampvert” på alle kamper, primært i barnefotballen, men også tenkt utvidet til å gjelde ungdomsfotballen. Personen skal være iført en godt synlig vest som viser hvilken funksjon han/hun har. Kan rulleres i foreldregruppa. Oppgaver; Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen Ta i mot dommer Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, ev. sykdommer, språk) Bidra til at det gjennomføres FP-hilsen (ordentlig håndhilsen – ikke ”high five”) Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen – bruk av foreldrevettregelkort Gripe inn ved nødvendighet Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake Trøndelag Fotballkrets innfører rollen Fair Play Kampvert på alle kamper i barnefotballen, men det er opp til den enkelte klubb å vurdere dette benyttet også i ungdomsfotballen og for øvrig i klubben. Hver klubb vil få tildelt noen vester fra fotballkretsen samt kort med beskrivelse av kampvertens oppgaver. Klubbene kan videre lage seg egne vester basert på den de mottar. Logo fremskaffes av fotballkretsen. Les mer om dette på fotballkretsen hjemmeside Og kampanjeboksen FAIR PLAY nede til venstre.

21 FARGERIK FOTBALL Fotballen skal være inkluderende og åpen for alle. Fair Play som begrep blir helt meningsløst hvis noen ekskluderes på grunn av hudfarge eller kulturell tilhørighet. Arbeid mot fremmedfrykt og rasisme er en viktig del av Fair Play og noen av det viktigste vi kan gjøre for barn og unge.

22 PÅ LAG MOT MOBBING På lag mot mobbing har i mange år vært en viktig del av Fair Play-programmet. Norges fotballforbund arbeider for å forhindre at mobbing ødelegger oppveksten til barn og unge. Gjennom Fair Play-cup tar vi også med budskapet om respekt og likeverd inn i grunnskolen. Mange lag i Tippeligaen og i Toppserien har arbeidet med dette i flere år gjennom skolebesøk, egne fotballskoler og gjennom skolenes besøk hos klubbene.

23 Forslag til samtaler med spillergruppen med tanke på fair play
Spillermøter i forkant av seriestart hvor forskjellige tenkte situasjoner eller temaer diskuteres. Nye spillere - hvordan tar vi imot og inkluderer? Når noen gjør noe dårlig- selvmål- hva sier vi? Tenkte situasjoner og rollespill som sinne mot dommer, og mot medspiller kroppsspråk sparke vannflasker med mer. Hvilke ord som er lov til å bruke mot hverandre Være tydelige på hva klubben tillater og ikke- med klare konsekvenser- som blir gjennomført. Tydelige regler for ”oppførsel”- som kanskje kan komme fra klubbstyre som igjen skal ned til trenere, som de forplikter seg til å gjennomgå. Hva kan vi gjøre for å gjøre hverandre gode? Hva skjer når vi trykker hverandre ned- hvordan presterer vi etter å ha fått mye dritt? Blir vi trygge da? Komme med tenkte eksempler. (lommelyktteorien) Utfrysning og isolering - hvorfor er det viktig å føle seg som en av gjengen?


Laste ned ppt "FAIR PLAY og holdningsskapende arbeid i vår klubb"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google