Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i kommunal toppledelse v/ Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i kommunal toppledelse v/ Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av IKT i kommunal toppledelse v/ Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune

2 Innhold:  eKommune 2012  KS pilotprosjekt for rådmenn i Møre og Romsdal  Forankring i AGS 2020  Forventning, innhold og utbytte  Noen pratiske eksempler om IKT-ledelse og hvorfor dette er viktig fremover

3 Ny arbeidsgiverstrategi mot 2020  Hvilken arbeidsgiver- strategi må vi legge opp til i framtida for å løse alle oppgavene?

4 Utfordringer og mål mot 2020  Kommunene må konsentrere seg om 2 store arbeidsgiverutfordringer fram mot 2020:  Evnen til utvikling og nyskaping  Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

5 Årsverk i kommunene mot 2050 fordelt på sektor

6 Undersøkelse i 2007:  82% av alle husholdninger har PC  78% har tilgang til internett  66% av lavinntektshush. har PC  95% av høyinntektshush. har PC

7 Strategisk IKT-ledelse Status:

8 En forutsetning for nyskapning og utvikling, og et mål i eKommune 2012  I løpet av 2009 skal toppledere i kommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med utvikling av en IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT-investeringer

9 Visjon for eKommunen (eKommune 2012) ” Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e- forvaltning.”

10 Fokusområder i eKommune 2012  Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet  Elektroniske tjenester  IKT i helse og omsorg  NAV reformen og IKT  IKT i grunnopplæringen  Bruk av geodata  Elektronisk saksbehandling og arkivering  Informasjonssikkerhet  IKT-arkitektur  Åpne standarder  Integrasjon av IKT- systemer  Fri programvare  Grønn IT  Bredbånd  Interkommunalt IKT- samarbeid  Strategisk IKT-ledelse

11 Pilotprosjekt i KS Møre og Romsdal  Eget kursopplegg for rådmenn.  12 deltakere  Har hatt 3 samlinger, siden sept.2008  4 og siste samling blir i mai 2009.

12 Tema på samlingene:  Hvorfor eKommune 2012?  Utviklingsområder innen IKT  Organisasjon og arbeidsprosesser  Praktiske eksempler, Direktør for konkurranse og utvikling i Bergen kommune og IKT-sjef fra Tromsø kommune, avd.leder DIFI, KS IKT- forum m.fler, lokale innlegg.  IKT-strategiplan, framgangsmåte og politisk involvering  Hva skjer på nasjonalt plan ang. IKT utvikling  Gruppearbeid

13 Forventninger til kurset:  Få inspirasjon til å sette IKT høyere på dagsorden  Hvordan forankre IKT og eKommune 2012 i organisasjonen?  Få tilgang til verktøy som vil forenkle jobben med å lage en IKT strategiplan  Få gode eksempler fra andre kommuner  Muligheter for gevinstrealisering

14 Potensiale  Under halvparten av effektiviseringspotensialet er realisert i off. sektor (kilde: IT i praksis Rambøll Management)  Undersøkelse fra England viser at mottak av publikumshenvendelser ”face- to-face” koster kr. 175,-, mens henvendelse over Internett koster kr. 3,- !

15 Elektroniske tjenester kan være svært lønnsomme.  Eksempel Mottak og behandling av søknad om ambulerende skjenkebevilling (timekostnad kr. 400,-): -Kostnad manuell behandling kr. 580,- -Kostnad elektr. behandling kr. 40,- Saksbehandlingstiden redusert fra 14 til 2 dager ! Økt status for kommunen!

16 Potensialet for gevinster med IKT  Forbruk i kommunal helse- og omsorgstjeneste over 70 mrd.kr./år  Behov for ca. 10.000 nye årsverk  Effektivisering med 5 % ved hjelp av IKT (ca. 20 min./dag/årsverk) = ca. 5500 årsverk på landsbasis (teoretisk)  Gevinstene må tas ut gjennom omstilling og prosessendinger

17 Arbeidsprosessene i fokus! Organisasjon TeknologiProsesser 80% 20% Riktig sammenstilling av organisasjon, prosesser og teknologi er kritisk for effektivisering av virksomheten

18 Organisasjonsendringer  Gjennomgang av virksomhetens arbeidsprosesser basert på bruk av IKT vil som regel føre til endringer i arbeidsrutiner og i organisering  Det er viktig at de ansatte er med i effektiviseringen av arbeidsprosessene

19 Gevinstrealisering Prosess og gevinstanalyser Gjennomgang av prosesser i alle enheter  Prosess tiltak  Organisatoriske tiltak  Teknologiske tiltak

20 Investeringer vs. avkastning (TTT) Enveis interaksjon (nedlastbare skjema) Informasjon To veis Interaksjon (Elektroniske skjema) Transaksjo n (fullelektronisk saks håndtering) Personifiserin g (Proaktivt, automatisert) Kr Relativ avkastning - Økonomisk - Samfunn Investeringer

21 Hvilke oppgaver effektiveres bort?  ”Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle arbeidsprosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting” (eKommune 2012)  Hvem er de ansatte som har denne type jobber? Svar: Ansatte med liten eller ingen formell kompetanse

22 Hvordan forankre og følge opp en IKT- strategiplan - lokal eKommuneplan ?  Strategisk IKT-plan bør vedtas av kommunestyret – folkevalgte bør vedta satsingsområder og fastsette mål  Må være koblet til overordnede planer (kommuneplan/sektorplaner mv.)  eKommune 2012 og delplaner som grunnlag for utforming av strategisk IKT- plan

23 Regjeringens tiltakspakke:  60 millioner til IKT-tiltak i kommunene  DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)  Et av tiltakene kan bli å rulle ut et kompetanseprogram for rådmenn  KS prosjektet ”Strategisk ledelse og IKT” som fortsettelsen av pilotprosjektet i Møre og Romsdal

24 Oppsummert:  Pilotkurset til KS for rådmenn i Møre og Romsdal har gitt god læring og innsikt i det å arbeide med IKT strategier for å nå mål i eKommune 2012  Dette arbeidet kan ikke delegeres til IKT- konsulenten eller IKT- avdelingen!  Endring av arbeidsprosesser og organisasjon krever aktiv deltakelse fra ledere og personal.

25 Oppsummert - fortsettelse  Det krever opplæring av ledere og tillitsvalgte.  Forankring i overordnede planer og i politiske fora.  Mye å hente på å arbeide med endring og effektivisering av arbeidsprosesser gjennom IKT  Oppfordre rådmannsutvalget i M&R til å ha fortsette å ha dette høyt oppe på dagsorden i årene mot 2012

26 3 punkter å huske spesielt: KKommunens 2 største utfordringer mot 2020: EEvnen til utvikling og nyskaping TTilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft IIKT-strategi handler om 80% organisasjon, arbeidsprosesser og ledelse – 20% teknologi!

27 Oppfordring til rådmannskollegaer:  Prioriter å delta på det kursopplegget som KS nå vil tilby til kommuneledelsen med tema Strategisk ledelse og IKT.  Det er en jobb vi må gjøre, og kompetanse vi må tilegne oss for å nå målene i eKommune 2012


Laste ned ppt "Bruk av IKT i kommunal toppledelse v/ Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google