Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2013 og handlingsplan 2013 - 2016 Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2013 og handlingsplan 2013 - 2016 Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2013 og handlingsplan 2013 - 2016 Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester og strukturer

2 Prosess Utfordringsnotatet september Driftsrapport 2.tertial oktober/november Budsjett november/desember 2

3 Overordnede utfordringer og strategier Oppvekst, utdanning, kvalifisering og arbeid –Barnehage og skole –Kvalifisering og arbeid Folkehelse, habilitering, rehabilitering og behandling –Helse og omsorg –Folkehelse Befolkning, n æ ring, infrastruktur og samfunnsutvikling –Befolkning –N æ ring og n æ ringsutvikling –Infrastruktur –Samfunnsutvikling Kommunen som organisasjon og tjenesteyter Handlingsrom – muligheter – prioriteringer

4 Befolkningsendringer

5 Statsbudsjettet 5 ▪Bamble vinner, 5,5% - basert på nasjonalt gjennomsnitt. ▪Av økte skatteinntekter 2012 – 5 mill. ikke videreført i 2013 ▪Føringer som : –Innlemming tilskudd til kommunalt rusarbeid 1 567 –Barnehagereformen 1 981 –Valgfag på ungdomskolen 417 –Kulturskole-tilbud i SFO 189 –Uttrekk vergemåls-reformen (101) –Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av ø-hjelp (218) –Kvalifiserings-programmet (435)

6 Endring fra 2012 (i mill. kr.) Skatt og rammetilskudd statsbudsjettet 2013-33,8 Rammeendring lønn og pensjon33,6 Prisjustering 20130,9 Korreksjon engangsbevilgninger 2012-2,5 Fremskrivning dagens drift11,9 Nye tiltak26,2 Saldering og reduksjon i drifta34,5 Innsparing/inntektsøkning/utgiftsreduksjon : 22.8 + Fond : 11.8 = Sum : 34.5

7 Hovedendringer fra utfordringsnotatet ▪Lønnskostnader høyere ▪Pensjonskostnader høyere ▪Tilskudd til private barnehager ▪Kostnadsutvikling Helse og Omsorg, og Kultur og Oppvekst

8 Personal, Opplæring, Helse, Miljø og Sikkerhet Tilfang (utvikling antall årsverk og ansatte) 2010 2011 2012 2013 -antall årsverk 896 941 943 947 -antall ansatte 1063 1109 1111 Tjenesteområder: - IA-arbeidet - Samhandling mellom arbeidsgiver, - Opplæring og kompetanseutvikling tillitsvalgte og verneombud - Likestilling - Kvalitetssikre kommunale tjenester og helse, miljø og sikkerhet - Rekruttering Utfordringer: - sykemeldinger – økt krav til oppfølging- tilrettelegging skal være midlertidig, ikke permanent - personalsaker – omplassering - ansvar for flere med redusert funksjonsevne - tilfredsstillende informasjon og involvering i alle ledd- flere hele stillinger - å tilsette flere menn- videreføre bevilgning til alternative turnusordninger - Halen Gård – nye møbler og AV- utstyr - økt tilskudd til bedriftshelsetjeneste

9 Enhet Skole og Barnehage Tilfang: 2012 2013 2014 2015 2016 - antall elever 1704 1693 1650 1614 1578 - antall barnehagebarn 674 (674 barnehagebarn utgjør 89% av alle barn 1-5 år) Fortsetter: - kvalitetsarbeid i skolen- tidlig innsats – flytte ressurser fra 5-10 til 1-4?? - tidlig innsats også i barnehagen- kompetanseheving lærere (eks. språk og sosiale ferdigheter)- satsingsområder ift strategidokumentet i Skole og Barnehage - IKT plan skole- utbygning Stathelle skole Nytt iht Statsbudsjettet: -kultur i skole (1 uketime pr elev 1.-4. trinn i SFO-tiden) -valgfag 9.trinn Utfordring: - tilfredsstillende pedagogisk miljø/kompetanse i alle skoler - framvekst av private barnehager og overføringer til disse - lærerdekning dårligere enn landet for øvrig - læringsresultatene i skole -Budsjettert fondsbruk 2013 : 4.058 (2012: 3.576) -Innsparinger: 6.247

10 Enhet Helse og Omsorg Enhet Helse og Omsorg Tilfang: 2012 2013 2014 2015 2016 - antall som mottar pleie og omsorg 1037 1071 ? ? ? - antall ressurskrevende brukere 21 21 ? ? ? - antall rus/psykiatri73/31 75/33 ? ? ? Fortsetter/Nye tiltak: - god kvalitet på de etablerte tjenester forutsatt finansiering av tjenestetilbudet på dagens nivå - samhandlingsreformen – kompetanseheving, opplæringsløp er påbegynt og fortsetter tom. 2015 - press på og økning i behov for tjenester Nytt iht Statsbudsjettet: - samhandlingsreformen – ingen styrking - kompensasjon ressurskrevende bruker–høyere innslagsbeløp gir kommunal merutgift på ca. 1,5 mill. i 2013 Utfordring: - samhandlingsreformen – manglende styringsdata (planer/prognoser) - ressurskrevende brukere, også de som ikke kommer inn under ordningen toppfinansiering - ta i bruk de 8 ledige sengeplasser – økonomi - behov for innsparinger og betydelig reduksjon i tjenestetilbudet -Fondsbruk 2013 :13.890 (2012: 3.761) -Innsparinger: 0.700

11 Enhet Kultur og Oppvekst Tilfang: 2011 2012 2013 til 2016 - antall sosialklienter 447 arbeides for å redusere antallet - barn med tiltak i barnevernet 173 vil trolig øke framover - antall elever voksenopplæring 117 vil trolig øke framover - andel barn i kulturskolen 16% 18% målet er å gi tilbud til flere barn Fortsetter: - tidlig innsats rusmisbrukere - støtte til frivillige lag og organisasjoner-forslag - - tidlig innsats overfor barn, ungdom til økt tilskudd-350 000 pr år og familier - sikre et godt og effektivt barnevern - oppfølging frafall utdanning og arbeid Nytt iht Statsbudsjettet - kultur i skole (1 uke time pr elev 1.-4. trinn i SFO-tiden) - kvalifiseringsprogrammet (NAV) - redusert - Barnevern Utfordring: - Sosialhjelpsutbetalinger- ressurser folkehelse - lokaler til voksenopplæringen og flkytningetjenesten - lokaler til kulturlivet, bla. Sentrumsgården- - stilling som Idretts –og frivillighetskonsulent -Fondsbruk 2013 :1.770 (2012: 0.8) -Innsparinger: 0

12 Enhet Teknisk og Eiendom Tilfang: - nye boligfelt – nye veier og VAR anlegg - utsmykking i det offentlige rom, innfarter etc. - rense og miljøkrav Fortsetter: - oppgradering Flåte vannverk - VA-tilkobling hytter - ENØK-tiltak - planlegging av boliger for vanskeligstilte Nytt iht Statsbudsjettet: - ingen styrking av de frie inntekter - belønningsordning – ingen styrking for å ivareta et økende vedlikeholdsbehov Utfordring: - vedlikeholde bygg og anlegg - avhende bygninger ikke i bruk (parker, lekeplasser, veier, etc) - Vedlikehold av offentlig rom med - drift av gjestehavner blomsterutsmykking, etc. -Fondsbruk 2013 : -1.250 (2012: 1.240) -Innsparinger: 0

13 Enhet Næring, Miljø og Samfunnsutvikling Tilfang:2012 2013 2014 2015 2016 - antall byggesaker 420 ? ? ? ? - antall reguleringsplaner 33 ? ? ? ? - antall dispensasjonssøknader 90 ? ? ? ? - antall oppmålinger 18 ? ? ? ? Fortsetter: - service og rådgiving - rullering kommuneplanens arealdel - legge til rette for økt grad av selvbetjening Nytt iht Statsbudsjettet: -intet Utfordring: - planarbeid i egen regi - underfinansiering – innføre PLP - miljøkompetanse og arbeid -harmonisering av gebyrinntektene -næringsområder og infrastruktur -kapasitet knyttet til deltagelse i interkommunale/fylkeskommunale prosjekter -Interkommunale/fylkeskommunale samarbeidsprosjekter -rekruttering -Fondsbruk 2013 : 0 (2012: 0,300) -Innsparinger: 0

14 Staber Plan og Økonomistyring Personal, HMS, Informasjon og Organisasjonsutvikling Nøkkeltall: - antall ansatte: 48 - antall PC’er/Terminaler (i hele kommunen): 560 - antall datasystem (i hele kommunen): 54 Fortsetter: - innføring og implementering av nye - kvalitetsarbeid – økt antall tilsyn og revisjoner datasystem – sak/arkiv og ERP - effektivisering – håndtering av økt tilfang Nytt iht Statsbudsjettet: - Overføring av Overformynderiet til Fylkesmannen fra 1.7.2013 Utfordring: -Press på de administrative ressursene --flere store IT-systemer er under utskiftning -Fondsbruk 2013 : 0 (2012: -0.3) -Innsparinger: 0 14

15 Interkommunalt arbeid 35 samarbeidskonstellasjoner – fortsetter som forutsatt iht avtaler og vedtekter ▪ Spesielt: –ViG - uavklart om oppgaver og ansvar –politisk engangsbevilgning i 2012 videreført ett år ▪ Sammen utvikle Grenland til ett, attraktivt bo- og arbeidsområde –er klimaet modent? – Feks Bamble tilskudd til drift av svømmehall i Porsgrunn

16 Investeringer Gjeldende rammer videreført –justert for økt avdragstid – 5 mill.kr –ramme til nye boliger tatt ut i påvente av behandlingen av boligsosial handlingsplan 50 mill kroners fond –flere innbyggere –flere arbeidsplasser –færre med behov for pleie- og omsorgstjenester –organisatorisk utvikling og tjenestestruktur Prioriteringer –aventer kommuneplanen

17 Nye tiltak og justert driftsnivå 2013 Totalt er det lagt inn nye tiltak på 26,2 mill kroner i drifta Driftskostnader - utbygging Stathelle barneskole435 Driftsutgiifter til nye veier/gater, inkludert gatelys70 Etablering/drift av nødnett550 Frisk Bris lokaler211 Lovpålagt vakt- og utrykningstjeneste300 Ny gatelysavtale500 Økt juridisk bistand, eiendomsforvaltning200 IKT-planen, skole700 Innføring av valgfagtilbud på u-trinnet, 0,5t/u pr trinn pr skole.647 Oppgradering av uteområder, barnehagene.650 Oppgradering av uteområder, skolene75 Økt tilskudd private barnehager5 217 Folkehelsekoordinator. fullfinansiere stilling260 Frisk Bris500 Styrking av NAV-budsjettet1 200 Utvidet rett til voksenopplæring300 Økt tilskudd til lag, organisasjoner, festivaler350 Avlastningstiltak4 900 Boligetablering2 100 Etablering Nødnett - legevakta250 Krogshavn Omsorgssenter - økt bemanning1 700

18 Nye tiltak investeringer 2013 Totalt er det lagt inn nye tiltak på 94,3 mill kroner i drifta Brannsikring kirker6 000 IKT7 000 Boligvei Kjærlighetsstien3 500 ENØK1 000 oppgradering av kommunale bygg3 500 Startlån Husbanken30 000 vann, avløp og renovasjon22 000 vei, trafikksikkerhet, parker og plasser2 000 Parkering rådhus vest1 000 Torg over P-hus Brotorget4 900 Utstyr til brann og beredskap1 440 Stathelle barneskole9 500 Utbedring Sentrumsgården - gjennomføre plan2 500

19 Innsparinger FOND: Bruk av fond HO og mer effektiv drift / innsparinger HO -8 700 Bruk av fond KO og mer effektiv drift / innsparinger KO-1 760 Bruk av fond, meravkasning finans-1 300 UTGIFTER: Endring i befolkningsammensetningen,færre skolebarn -2 940 Frisk Bris-500 Innsparing barnehage-2 700 Innsparing skole/sfo. (totalt 1 mill helårseff)-208 Investeringsramme ENØK-50 Redusert prisjustering-902 Reduserte avdrag-5 000 Utsatte låneopptak-3 100 INNTEKT: Ny behandling ankenemda e-skatt -1 000 Skagerak energi, økt utbytte-1 143 Justering inntektsbudsjettering-5 000 Totalt er det lagt inn innsparinger på 34,5 mill kroner i drifta Totalt er det lagt inn innsparinger på 34,5 mill kroner i drifta

20 Handlingsplanperioden – veien videre 2013201420152016 Saldering og reduksjon i drifta34,538,645,253,1 Tiltak: 1. Justering driftsnivå:2. Finansiering: - strukturer-eiendomsskatt - tjenester-brukerbetaling - tjenestenivå 3. Effektivisering: - økt tilfang med de samme ressurser - Et krevende arbeid, må starte umiddelbart på nyåret. - Vil kreve et godt samarbeid i alle ledd, hvor politiske signaler/vedtak vil være førende for arbeidet. - Innbyggermedvirkning.

21 Hovedtall Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 kroner20122013201420152016 Sum driftsinntekter-885 782-926 360-925 048-930 607-936 525 Sum driftsutgifter902 496960 102946 321949 853950 987 Brutto driftsresultat16 71433 74221 27319 24614 462 Sum eksterne finansinntekter-35 774-37 957-38 720-39 157-40 057 Sum eksterne finansutgifter48 40446 80450 10455 10460 504 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner12 6308 84711 38415 94720 447 Nettodriftsresultat-5 1566 789-4 643-3 507-5 191 Sum bruk av avsetninger-7 844-20 503-2 815-3 953-2 270 Sum avsetninger13 00013 7147 4587 4607 461 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk00000 -Innsparinger forutsatt

22 Nøkkeltall STYRINGSMÅLStatus 2010 Status 2011 Vedtatt 2012 2013201420152016Ønsket mål Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,70 %-0,7 %-1,9 %-3,6 %-2,3 %-2,1 %-1,5 %5 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -3,20 %0,8%0,6 %-0,7 %0,5 %0,4 %0,6 %3 % Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter 1,70 %1,8%0,7 % 3 %

23 Videre behandling 01.11 Utvidet formannskap/ kommunestyret. 19-21. 11Utvalgene behandler budsjettet 22.11Formannskapet innstiller på budsjettet 13.12Kommunestyret vedtar budsjettet

24


Laste ned ppt "Budsjett 2013 og handlingsplan 2013 - 2016 Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google