Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring for tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring for tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring for tillitsvalgte
29. august 2011

2 Program for dagen (med innlagte pauser) Aktuelt fra Utdanningsforbundet - Plan for opplæring for tillitsvalgte høsten 2011 - Årshjul for tillitsvalgtarbeid - Innspill til handlingsplan for - ”Min side” - Organisasjonsmessig behandling – arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen - Informasjon om høringen - Praktisk arbeid i forhold til klubbmøte - Oppsummering Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

3 Program for dagen 11.30 – 12.15: Lunsj
12.15 – Aktuelt fra klubbene - Eventuelt : Pause  (med innlagte pauser) - Aktuelt fra Grimstad kommune Orienteringer Organisasjonstilpasninger i kommunen Prosess rundt lokale forhandlinger 2011, kap. 3 og 5 Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

4 Plan for opplæring for tillitsvalgte høsten 2011
Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

5 Kursplan Aust-Agder Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

6 Kursplan Aust-Agder Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

7 Årshjul Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

8 Årshjul Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

9 Årshjul Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

10 Handlingsplan for lokallagsstyret
Media Tillitsvalgte Medlemmene Lønns- og arbeidsvilkår Styret Lokallagsleder Arbeidsmiljø Hovedtillitsvalgte Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

11 Min side På Min side finner du oversikt over dine forsikringer, du kan bestille nye, du kan melde deg på kurs og konferanser, og som tillitsvalgt har du viktige verktøy for medlemsoppdateringer. Ny pålogging betyr at alle medlemmer og tillitsvalgte kan laste ned et personlig sertifikat som gjør det enklere å logge seg inn på Min side. For tillitsvalgte betyr det raskere tilgang til viktige funksjoner for medlemsoppdateringer. Det tar kun et par minutter å laste ned et personlig sertifikat til din datamaskin. Deretter logger du deg inn enda raskere enn i dag. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

12 Min side Du trenger: medlemsnummer (for medlemmer) eller brukernavn (for ansatte og tillitsvalgte) passord personlig sertifikat mobiltelefon (ved første gangs innlogging). Anbefales å bruke denne metoden da det har vært litt problemer med personlig sertifikat Din mobiltelefon må være registrert i vårt medlemssystem, slik at du automatisk mottar en pinkode på SMS ved innlogging med medlemsnummer og passord. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

13 Min side Medlemsnummer finnes på for eksempel på ditt medlemskort, på fakturaer og på bladet Utdanning. For ansatte og tillitsvalgte sentralt og på fylkeskontorer er brukernavn det samme som tidligere. Passord må du lage på nytt i den nye innloggingsprosedyren, ved at du logger deg inn med fødselsnummer (11 siffer) første gang, og skifter til et selvvalgt passord under innloggingen. Det personlige sertifikatet laster du ned til din datamaskin. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

14 Min side Slik gjør du det
Gå inn på Trykk på " Logg inn " øverst på siden. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

15 Min side Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

16 Min side Pinkode til mobil
Ny pålogging betyr at du ikke lenger trenger å få pinkode til din mobiltelefon hver gang du skal logge inn. Du har likevel fremdeles muligheten til å logge inn med pinkode og eget passord, som tidligere. Dette er anbefalt dersom du er på en internettkafè eller på en datamaskin du bare skal bruke en kort stund. Velg da knappen " Logg inn med pinkode " etter at du har trykket på " Logg inn ". Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

17 Min side Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

18 Min side Hjelp? Om du har problemer med ny pålogging, kan du ringe
Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

19 Videobaserte brukermanualer
Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

20 Organisering av høring på SFS 2213 - arbeidstidsavtalen
AUST AGDER

21 - Fylkeslaget har frist 15. september
Frister - Fylkeslaget har frist 15. september til å sende inn svar på høringen. Lokallagene sender sin høring til fylkeslaget innen 12. september kl. 14. Forventer at alle lokallag svarer. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

22 Lokallagene sammenfatter svar fra
klubber / medlemmer. (Grs, vgs, ledere) Svar under overskriftene fra tema til drøfting. Lokallagsstyret kan også sende egen uttalelse. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011 s22 AUST AGDER 22

23 Forslag – andre synspunkter?
Alle kan svare på de 6 temaene. Tema 2, 3, 4: ønsker oss svar fra alle. Utfordrer spesielt: Tema 1: Grimstad & Risør Tema 5: Lillesand & Arendal Tema 6: Birkenes & Froland Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011 s23 AUST AGDER 23

24 Forslag – andre synspunkter?
Lærerrollen og lederrollen - Nasjonal-/lokal styring av skolen Arbeidsåret Arbeidsplaner m.m. Arbeidstid for skoleledere Din ideelle organisering av arbeidet Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011 s24 AUST AGDER 24

25 Lærerrollen = summen av de forventinger og krav som stilles til utøvelsen av yrket
Rollen deles inn i tre hovedområder Læreren i møtet med elevene Skolens verdigrunnlag Lærerens faglige og didaktiske kompetanse Ulike krav på ulike trinn og i ulike fag Læreren som tydelig leder Læreren som en del av et profesjonelt fellesskap Læreren som del av et team Læreren som deltaker i en kontinuerlig utvikling av skolen Læreren i møte med foreldre og andre aktører rundt skolen Stortingsmelding 11 Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

26 Viktige kompetanseområder for lærere
Fag og grunnleggende ferdigheter Skolens formål og samfunnsmandat Etisk bevissthet Pedagogikk og fagdidaktikk Ledelse av læringsprosesser Samarbeid og kommunikasjon Endring og utvikling St meld nr 11 ( ) Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

27 Tidsbrukutvalget - hovedkonklusjoner
God ledelse God ledelse framstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen. Det gjelder både skole- og klasseledelse. Tid til kjerne-oppgaver Skoleleder må sørge for at arbeidsplan-festet tid blir brukt målrettet og effektivt til skolens kjerne-oppgaver. Skoleleder må utvikle god og effektiv møtestruktur og møtekultur i samarbeid med lærerkollegiet. Reform-tretthet Tiden er kommet for konsolidering av læreplan-verket. Antall nasjonale Handlings-planer og strategier må reduseres. Den tidsmessige konsekvensen for lærerne må utredes før reformer eller strategier /handlings-planer blir vedtatt. Tydeligere regelverk Lover og forskrifter må gjøres tydeligere og lettere tilgjengelig. Det må utarbeides veiledninger til læreplaner som angir kompetanse-mål på alle trinn og i alle fag. Mindre dokumentasjon Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon. Skoleeier bør være tilbakeholden med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover forskriftene i opplæringsloven Andre yrkes-grupper Skoleeier og skoleleder må legge til rette for at relevant kompetanse fra andre yrkesgrupper blir benyttet i skolen Ansvarlig skoleeier Skoleeier må sørge for nødvendig skolefaglig kompetanse på kommunenivå Delegering av oppgaver og myndighet til den enkelte skoleleder må følges opp med ressurser og veiledning. Tidlig innsats Skoleeier må sørge for at tiltak for elever med spesielle behov blir satt inn tidlig. Hjem og skole Det må etableres gode rutiner for samarbeid og kommunika-sjon mellom hjem og skole. Lærer-utdanning og kompetanse-utvikling Lærer-utdanningen må fange opp utfordringene i praksisfeltet. Nyutdannede lærere må få relevant og systematisk veiledning og oppfølging. Det må utvikles gode systemer for kontinuerlig kompetanse-utvikling. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

28 Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

29 Stillingskrig 1 Arbeidsgiverne har hele tiden ønsket å utvide arbeidsgivers styringsrett over disponeringen av arbeidstiden i skolen og dermed ”normalisere” arbeidstidsbestemmelsene for undervisningspersonalet. I tillegg har arbeidsgiverne i offentlig sektor krevd at bestemmelsene blir mer fleksible slik at arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats kan variere mer over tid uten å utløse overtidsgodtgjøring. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

30 Stillingskrig 2 Lærerorganisasjonene på sin side har hatt krav som skal sikre den enkelte arbeidstakers selvstendighet i forhold til deler av arbeidstiden og å forsvare den enkelte arbeidstaker mot urimelig arbeidsbelastning i form av undervisning med for- og etterarbeid Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

31 Temaer til drøfting Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

32 1)Lærerrollen og lederrollen
Hva er de viktigste utfordringene for utøvelse av lærer- og lederrollen når det gjelder prioritering og organisering av arbeidstiden i skolen? Bør arbeidstidsordningen for lærerne i hovedsak fokusere på tidsregulering/tidsdimensjonering eller oppdraget/oppgavene som skal utføres? Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

33 2) Nasjonal-/lokal styring av skolen
I hvilken grad innebærer sentrale bestemmelser om samme undervisningsplikt for alle som jobber innenfor samme skoleslag/fag en rettferdig/riktig fordeling av arbeidsbelastningen mellom lærerne? Sikres ressurser til skolen best gjennom bestemmelser om undervisningsplikt for lærere, bestemmelser om antall elever pr. lærer eller bestemmelser som regulerer forholdet mellom opplæringstiden i et fag for en elevgruppe, og tiden læreren(e) har til å gjennomføre undervisningen, inkl. for og etterarbeid? Generelle spørsmål: •Hva egner seg for sentral regulering? •Hvilke forhold bør reguleres i lov/forskrifter og hva bør reguleres i tariffavtale? •Bør noe reguleres på kommune- eller skolenivå, eller skal alle beslutninger på disse nivåene overlates til styringsretten? Vi vil gjerne ha begrunnede svar. 2) Nasjonal-/lokal styring av skolen Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

34 3) Arbeidsåret Etter dagens (sentrale) arbeidstidsavtaler på KS området og i Oslo kommune, er lærernes gjennomsnittlige arbeidsuke på 43 timer og 25 min. i 38 uker. (38 uker er sammenfallende med elevenes arbeidsår). I tillegg kommer 1 uke á 37,5 timer. Er dette en hensiktsmessig organisering av arbeidet for lærerne og elevene? Hvis ikke, hvordan bør dette endres? Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

35 4) Arbeidsplaner m.m. Hvilke endringer bør ev. foretas?
En profesjonell yrkesutøvelse antas bl.a. å innebære at det må være en balanse mellom arbeid som utføres individuelt og sammen med andre. Dette har konsekvenser for organiseringen av arbeidet og reguleringen av arbeidstiden. Arbeidstidsordningene må sikre muligheter for at arbeidet utføres både individuelt og kollektivt for å oppnå best mulig resultater. Hva er behovet for å regulere både individuell og kollektiv tid i en arbeidstidsavtale? Er individuelle arbeidsplaner for lærerne et hensiktsmessig planleggings- og styringsverktøy i skolen? Hvis ja, hvilke elementer bør inngå i slike planer? Arbeidsplaner som i liten grad beskriver når den enkelte skal være tilstede på arbeidsplassen, gir stor frihet til den enkelte, men en slik arbeidsplan gir i liten grad grunnlag for å sette ytre grenser for når en lærer kan pålegges arbeidsoppgaver Er det viktigst å ha stor frihet med hensyn til tilstedeværelse, eller bør de ytre rammer for tilstedeværelse være tydelige? Hvilke endringer bør ev. foretas? 4) Arbeidsplaner m.m. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

36 5) Arbeidstid for skoleledere
Hvordan sikrer vi at skoleledere får tilstrekkelig tid både til pedagogisk og administrativ ledelse? Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

37 6) Din ideelle organisering av arbeidet – framtidig arbeidstidsavtale
Beskriv den ideelle organiseringen og reguleringen av skoleledernes og lærernes arbeid som vil fremme en profesjonell yrkesutøvelse. Begrunnelse. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

38 Hva gjør vi i Grimstad? Plan for arbeidet Tillitsvalgsamling 29. august Sende ut e-post til de tillitsvalgte i forkant Skoleledere som er våre medlemmer skal besvare spørsmålene som arbeidstakere Viktig at lederne deltar på klubbmøte Legge ut på nettsiden Sende ut til alle de aktuelle medlemmene Hva gjør vi med medlemmene som ikke har tillitsvalgt? Sende en e-post direkte til medlemmene og til enhetsleder – utnevne en kontaktperson som kan stille på kurs Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

39 Hva gjør vi i Grimstad? Klubbmøter i løpet av uke 35 Frist for innsending til lokallaget – mandag 5. september kl Behandle på styremøte 7. september Vi har utarbeidet eget skjema/mal - må leveres elektronisk Det forventes at alle klubber leverer høringssvar! Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

40 Gruppearbeid - høring Gruppe 1. spm 1 og 2 Gruppe 2. spm 3 og 4
Hvordan tolker vi disse spørsmålene Praktisk gjennomføring – klubbmøte 3. Oppsummering i plenum Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

41 Aktuelt fra Utdanningsforbundet
Aktuelt fra klubbene Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

42 Aktuelt fra Orienteringer fra HT AMU Administrasjonsutvalget
Lønnspolitisk drøftingsmøte, kap.3 og kap.5 forhandlinger Organisasjonstilpasninger i kommunen, høringsuttalelse, prosess videre vedr dette Personalsaksarbeid Personalsaker innom HR iht. omplassering Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

43 Organisasjonstilpasning, eller Omorganisering?
Utdanningsforbundet Grimstad synes innledningsvis det er viktig å kalle barnet ved dets rette navn. Dette handler vel mer om omorganisering enn om organisasjonstilpasninger. Dernest verdsetter vi den handlekraften fra toppledelsen i kommunen som kommer til uttrykk ved at man ønsker å gjennomføre endringer som dette. Det er til enhver tid viktig å sikre at organisasjonen funksjonelt og strukturelt er satt sammen slik at man totalt sett klarer å levere de ønskede tjenestene i kommunen på best mulig måte. Bildet som angis om et mulig potensial både ved Rådmannens stab og ved ISA stemmer godt overens med det vi har inntrykk av. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

44 Videre: Vi synes det er viktig i slike situasjoner at man prøver å tenke det optimale organisasjonskart, den optimale struktur, mest hensiktsmessige romfordelingsplan osv før man tenker personer. Samtidig bør man ivareta personalet iht. Hovedavtalens mange bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse, og arbeidsgiver har som kjent et særlig ansvar her. Det er bra denne gangen at det ikke ligger noen krav til økonomisk innsparing bak den foreslåtte omorganiseringen, men at den er initiert fra helt andre beveggrunner. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

45 Når det gjelder lederstillinger må eventuelle ledige lederstillinger lyses ut på vanlig vis. Det må være et mål med flere kvinnelige toppledere i Grimstad kommune. Lederstillinger bør ikke bli retrettstillinger, det gir sjelden god ledelse. Vår oppfatning er at det å satse på tydelige og gode ledere må bli noe av det viktigste fokuset i Grimstad kommune framover. Det virker fornuftig å slå sammen deler av dagens Rådmannens stab med Informasjons- og serviceavdelingen under en leder. Det å tenke faglige og kompetansemessige treffpunkter for hvem som bør jobbe sammen med hvem synes også svært konstruktivt. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

46 Videre støtter vi at både innkjøp og lønn legges inn under økonomiavdelingen, det må jo være åpenbare sammenhenger her. Når det gjelder styringssystemene er vi mer kritiske, det bør ikke være slik at kommunen kun styres etter økonomiske målsetninger. Før en helhetlig og kvalitativ styring sikres tydeligere kan vi derfor ikke støtte et slikt valg. I samme omgang tillater vi oss å etterspørre arbeidet som pågikk for fullt for ca tre år siden med utarbeidelse av såkalt Helhetlig styring. Hvor har dette strandet? Er det på tide å ta det opp igjen? Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

47 Vi håper at denne endringen i organisasjonen vil medføre mindre arbeidspress på HR-avdelingen. Det er svært viktig at HR-avdelingen styrkes, personal og HMS utgjør en svært sentral rolle i kommunen, og dersom de ikke har ressurser til å fungere godt nok svekker det i realiteten hele organisasjonen. HR-avdelingen har over tid vært overbelastet, og trenger målrettet styrking både på antall årsverk og på kompetanse. Det er også mulig man burde se på samlokalisering av de tre IKT-rådgiverne i kommunen. Selv om det er fagspesifikke hensyn å ivareta for IKT-rådgiverne både innen VUT og Helse og sosial, virker det jo fornuftig å vurdere fordelene ved tettere samarbeid. Hvordan kommuniserer de ulike ikt-systemene med hverandre? Her kan vi helt åpenbart bli bedre. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

48 Fremdriftsplanen for dette arbeidet virker likevel noe ambisiøs, og vi spør oss om hvorfor vi har så dårlig tid. Den ev nye administrasjonssjefstillingen må jo nødvendigvis lyses ut. Dette vil ta noe tid, og den tiden kan vi bruke fornuftig. Allerede nå mottar man signaler fra ansatte som ser fordelene ved å gjøre ting annerledes, og et suksesskriterium for endringen er nok tid. Mange ansatte i kommunen har ganske negative minner etter organisasjonsendringen som ble gjort i Den gangen var medvirkningen i følge det vi har hørt ikke godt nok ivaretatt, og det hele bar preg av et hastverksarbeid. Mange mener at dette førte til en omfattende energilekkasje i kommuneorganisasjonen, og dette må ikke få skje igjen. Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011

49 Uansett, denne endringen må vedtas i Administrasjonsutvalget.
Utdanningsforbundet ønsker med andre ord en organisasjonsendring velkommen, men peker også på viktigheten av ”nok tid”, medvirkning og kvalitet. Et annet spørsmål er om dette er en endring som kan fattes administrativt eller om det også burde vært tatt opp til politisk behandling? Dette har vi tillit til at administrasjonen løser på riktig vis. Uansett, denne endringen må vedtas i Administrasjonsutvalget. Det er bra og helt nødvendig at organisasjonsendringen evalueres og eventuelt justeres etter noe tid. En plan for hvordan dette skal gjennomføres bør foreligge. Hvem, hva og hvordan skal det evalueres? Opplæring for tillitsvalgte 29. august 2011


Laste ned ppt "Opplæring for tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google