Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-ordningen internasjonale arbeidsforhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-ordningen internasjonale arbeidsforhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 A-ordningen internasjonale arbeidsforhold
Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Innhold i a-meldingen Eksempler A-ordningen internasjonale arbeidsforhold

2 Arbeid over landegrensene
Fra utlandet til Norge - Fra Norge til utlandet Norsk /utenlandsk arbeidsgiver Skatteplikt – internrett (global/begrenset) Internasjonale skatteavtaler Medlemskap i norsk folketrygd – internrett Internasjonale sosialkonvensjoner

3 A-opplysningsloven § 3 - Opplysningspliktens omfang
Omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i bestemmelser i Ligningsloven § 5-2, folketrygdloven §§ 24-3 (§ 24-2), 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, skattebetalingsloven § 5-11 og statistikkloven § 2-2 svalbardskatteloven §§ 4-5 første ledd og § 5-2 femte ledd. Ligningsloven § 5-2, folketrygdloven §§ 24-3 (§ 24-2), 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, skattebetalingsloven § 5-11 og statistikkloven § 2-2 svalbardskatteloven §§ 4-5 første ledd og § 5-2 femte ledd.

4 Nærmere om opplysningspliktens omfang
Utenlandske arbeidstakere – arbeid i Norge Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal uansett innrapporteres. Gjelder også for utenlandske arbeidsgivere. Gjelder selv om ytelsen ikke er skattepliktig i Norge (Samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § nr. 1) Eksempel Utenlandsk gjesteforeleser på kort opphold i Norge Innrapporteringsplikt for honorar opptjent i Norge Gjelder selv om det ikke er skatteplikt 1. Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal uansett nedenstående bestemmelser innberettes etter ligningsloven § 5-2. Det samme gjelder for arbeid og virksomhet på norsk kontinentalsokkel og dermed likestillet område, herunder arbeid og virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet uansett om skipet er registrert i Norge (NOR eller NIS) eller i utlandet, jf. petroleumsskatteloven § 1. Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v., pliktes likevel ikke innberettet etter ligningsloven § 5-2.

5 Nærmere om opplysningspliktens omfang
Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet (norsk arbeidsgivergiver) Rapporteringsplikt for alle ytelser Gjelder selv om ytelsens ikke er skattepliktige til Norge Unntak: arbeidstaker er skattemessig emigrert etter norsk intern rett (Samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § nr. 2) Eksempel: Norsk selskap har en ansatt A stasjonert i utlandet A er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven Alle ytelser til vedkommende skal innrapporteres 2. Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal innberettes etter ligningsloven § 5-2, med mindre det er på det rene at mottakeren etter norske interne skatteregler ikke er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet). Dersom skatteplikten til Norge for mottakeren er bortfalt, gjelder bestemmelsene i punkt 1 og 3.

6 Unntak fra rapporteringsplikten
Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet (norsk arbeidsgiver) Innrapporteringsplikt for lønn mv. Unntak: Lønn utbetalt ved norske bedrifters faste driftssteder i utlandet Gjelder kun land Norge har skatteavtale med (samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § nr. 3 a) Eksempel: Norsk selskap ansetter en person B i USA B er ikke skattemessig bosatt i Norge Lønnen til belastes selskapet sitt faste driftsted i USA Ikke innrapporteringsplikt til Norge Utenlandsk arbeidsgiver – eksempel: Person A er bosatt i Norge. Jobber 50 % av året for en svensk arbeidsgiver i Sverige. Den svenske arbeidsgiveren har ikke innrapporteringsplikt for arbeid utført i Sverige. Men (som vi kommer tilbake til) så kan det være plikt til å betale arbeidsgiveravgift. 3. Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet skal innberettes i følgende tilfeller: a) Ytelser som har karakter av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv., jf. ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav a–c. Det forlanges likevel ikke oppgave over lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, såfremt utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende driftssted.

7 Unntak fra rapporteringsplikten
Utenlandske arbeidsgivere: Ikke innrapporteringsplikt for lønn mv. når arbeidet er utført i utlandet Eksempel: Person C er bosatt i Norge. C jobber 50 % av året for en svensk arbeidsgiver i Sverige. Lønn mv. for arbeid utført i Sverige er ikke innrapporteringspliktig. Men det kan være plikt til å betale arbeidsgiveravgift. 3. Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet skal innberettes i følgende tilfeller: a) Ytelser som har karakter av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv., jf. ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav a–c. Det forlanges likevel ikke oppgave over lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, såfremt utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende driftssted.

8 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift
Utgangspunkt: Avgiftsplikten er koblet opp mot lønnsrapporteringsplikten (ftrl. § 23-2 første ledd, jf. lignl. § 5-2.) For naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser: avgiftsplikt i den grad disse skal tas med ved beregning av forskuddstrekk (ftrl.§ 23-2 tredje ledd, jf. skattebetalingsloven § 5-6) Ftrl. § 23-2 Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i prosent av det beløp som skal innberettes for vedkommende år. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift gjelder selv om beløpet fritas for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Av godtgjørelse til medlemmer i styrer, representantskap, utvalg, råd og lignende skal det alltid betales avgift som av lønnsinntekt. Av naturalytelser og av godtgjørelse som skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt i skatteloven § 5-10 bokstavene a og b, skal det betales avgift i den utstrekning naturalytelsene og godtgjørelsene skal tas med ved beregningen av forskottstrekk, se skattebetalingsloven §§ 5-6 og 5-8. Det skal likevel betales avgift for verdien av fri kost på sokkelen, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1, uavhengig av om verdien inngår i trekkgrunnlaget.

9 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift
Folketrygdloven § 23-4 a: Tilfeller der det ikke foreligger innrapporteringsplikt: Likevel plikt til å betale arbeidsgiveravgift for personer som er medlem av norsk trygd etter en trygdeavtale/- forordning. Eksempel: Medlem i norsk trygd etter forordning 883/2004 (EU) Arbeid utført i utlandet for utenlandsk arbeidsgiver - ikke rapporteringsplikt § 23-4 a. Avgifter for personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning etter trygdeavtale Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd inngått med hjemmel i § 1-3. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i første punktum.

10 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift
Eksempel Person D er bosatt i Norge Jobber 50 % i Norge (norsk arbeidsgiver) og 50 % i Sverige (svensk arbeidsgiver) Utøver en vesentlig del av arbeidet i Norge (mer enn 25 %) Medlem i norsk trygd, jf. forordning 883/2004 art. 13 Ikke rapporteringsplikt for lønn opptjent i Sverige Plikt til å betale arbeidsgiveravgift følger av ftrl. § 23-4 a § 23-4 a. Avgifter for personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning etter trygdeavtale Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd inngått med hjemmel i § 1-3. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i første punktum.

11 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk
Utgangspunkt: Trekkplikt på skattepliktig lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5-10, jf. skattebetalingsloven § 5-6. Mulighet for trekkfritak: Skattyter som åpenbart ikke vil få utlignet skatt, kan fritas for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (1). Fritak for trekk resten av året når det er sannsynlig at innbetalt trekk er tilstrekkelig til dekning av skatt og trygdeavgift, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (2). Eksempel: Utenlandsk gjesteforeleser på kort opphold i Norge Her vil det altså være en fordel at den ansatte (evt. arbeidsgiver) har kjenskap til internasjonale regler om skatteplikt

12 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk
Ytelser til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her: Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om fritak, jf. skattebetalingsforskriften § 5-3-3 Eksempel - Kildeskatt på pensjon: Pensjonist A er skattemessig emigrert Likevel kildeskatt på pensjon på 15 %, jf. skatteloven § 2-3 (4) Utgangspunkt: Trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5-6 (1) g Unntatt beskatning i Norge etter en skatteavtale Kan få fritak for trekk etter skbf. § 5-3-3 Personer som er skattemessig emigrert eller aldri har bodd i Norge, er i utgangspunktet skattepliktige i Norge for pensjon som utbetales fra Norge, jf skatteloven § 2-3 (4). Skatten er 15 prosent av brutto pensjon og den som utbetaler pensjonen skal trekke skatt.

13 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk
Arbeidsopphold i utlandet – redusert skattetrekk: Arbeidstakeren kan søke om skattekort med lavere trekk i Norge Typetilfelle: Arbeidstaker har inntekt som kan beskattes i utlandet etter en skatteavtale, og norsk skatt vil settes ned etter kreditmetoden eller den alternative fordelingsmetoden. Tilsvarende gjelder når det er sannsynlig at arbeidstakeren vil oppfylle vilkårene for skattenedsettelse etter 1-årsregelen.

14 A-ordningen – arbeidsgivers plikter Beskrivelse av ytelsene – eksempler på innrapportering

15 Opplysningspliktig (juridisk enhet)
Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

16 Bruk av internasjonal identifikator
Opplysningspliktig (juridisk enhet) Nytt med a-ordningen - Bruk av internasjonal identifikator Utgangspunkt: Kun for midlertidig bruk Aktuelle nummer som kan benyttes Tax identification number Passnummer Social security number Value added tax identification number I tillegg oppgis Navn Ansattnr. Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n Internasjonal identifikator er kun for midlertidig bruk. Når inntektsmottakeren har fått fødsels- eller D-nummer: I a-meldingen oppgis både fødselsnummer/D-nummer, internasjonal identifikator, navn og evt. ansattnummer. Dette for at opplysninger som er gitt hhv. før og etter fødselsnummer/D-nummer var utstedt kan sees i sammenheng. Dette er beskrevet nærmere i Veiledningen punkt 3.2 A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

17 Eksempel på innrapportering - gjesteforeleser
Utenlandsk gjesteforeleser på oppdrag i Norge i 2-3 dager Ikke skatteplikt etter norsk intern rett, jf. skatteloven § 2-3 d Innrapporteringsplikt etter «samleforskriften» § nr. 1 Trekkfritak etter sktbl. § 5-3 (1) Lønnsrapportering: LTO: i mangel av fnr/dnr.: fødselsdato A-ordningen: Internasjonal identifikator, f.eks. TIN Om vedkommende har flere oppdrag i Norge for samme oppdragsgiver, eller andre – kan oppstå skatteplikt til Norge. Rapportering med internasjonal identifikator kan da være viktig for å sammenholde flere innrapporteringer for det samme året. Kombinasjon i a-meldingen: Fastlønn – honorar (ikke plikt til å melde inn arbeidsforhold) Skatteloven § 2-3 d: «d. vederlag som skriver seg fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i riket under midlertidig opphold her» Lengre opphold: kan være unntatt skatt til Norge etter en skatteavtale – skatteavtale med USA – inntil 2 år.

18 Inntekts- og ytelses detaljer
Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

19 Eksempel på inntektsrapportering
Tidligere kode 136-(A) Beløp: Kr Fordel: Naturalytelse Lønnsinntekt: Bil Arbeidsgiveravgiftsplikt: Ja/Nei Trekkplikt: Ja Spesifikasjon: Landkode Tilleggsinformasjon: Listepris, registreringsnummer/bilpool Antall: Under listepris for bil i utlandet oppgis listepris i utlandet. FSFIN § annet ledd : "Oppholder arbeidstakeren seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, settes listepris til opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet. " Reg.nr. er et fritekstfelt, og en kan således også oppgi utenlandsk reg.nr.

20 Grunnleggende eksempel på inntektsrapportering
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Informasjon Tilleggs- Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J 111-A Naturalytelse Bil Listepris Registreringsnummer/bilpool 118-A DE 113-A 136-A Bolig 121-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -22100 950

21 Nettolønn Endring i a-ordningen:
I dagens LTO oppgis samlet brutto etter oppgrossing A-ordningen: Alle ytelser oppgis nå som netto størrelser I tillegg oppgis en egen ytelse: Beregnet skatt Dette er differansen mellom alle netto ytelser og samlet brutto

22 Nettolønn – arbeid utført i Norge
Tidligere kode 961-(A) Beløp: Kr Fordel: Kontantytelse Lønnsinntekt: Fastlønn Arbeidsgiveravgiftsplikt: Ja/Nei Trekkplikt: Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel: Nettolønn 12-deler til bruk for oppgrossing – tilleggsinformasjon i kode 961 i dag. Dette er ikke med i a-ordningen fra Det har kommet innspill om at denne opplysningen skal tas inn igjen. Dette vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

23 Nettolønn – arbeid utført i Norge
Tidligere kode 961-(A) Beløp: Kr Fordel: Naturalytelse Lønnsinntekt: Bolig Arbeidsgiveravgiftsplikt: Ja/Nei Trekkplikt: Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel: Nettolønn

24 Nettolønn – arbeid utført i Norge
Tidligere kode 961-(A) Beløp: Kr Fordel: Kontantytelse Lønnsinntekt: Beregnet skatt Arbeidsgiveravgiftsplikt: Ja/Nei Trekkplikt: Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel: Nettolønn

25 Eksempel på nettolønn - Norge
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J/N J Oppgrossings- Tabellnummer Nettolønn 961 Beregnet skatt Naturalytelse Bolig Spørsmål: Er utenlandsk skatt et obligatorisk felt? I hvilken grad kan opplysningspliktige her ha oppdatert informasjon? Kan det være relevant å oppgi forskuddsskatt betalt i utlandet? Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -90000 950

26 Eksempel på nettolønn - utland
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J/N J Utenlandsk skatt Landkode Nettolønn 971 Beregnet skatt Naturalytelse Bolig Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -90000 950

27 Kun trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
Tidligere kode 927 Grensegjengere Grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge. Arbeidstakere som driver landtransport Utenlandske arbeidstakere som har norsk arbeidsgiver og som driver landtransport i to eller flere EØS-land, forutsatt at lønnen er opptjent i utlandet. Flypersonell Flypersonell med norsk arbeidsgiver som er bosatt i utlandet og som utfører arbeid i to eller flere EØS-land. Personer som arbeider om bord i norske fiskefartøyer Lønn mv. til ytelsesmottaker bosatt i et annet EØS-land som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer.

28 Eksempel på inntektsrapportering - grensegjenger
Tidligere 927-A Beløp: Kr Fordel: Kontantytelse Lønnsinntekt: Fastlønn Arbeidsgiveravgiftsplikt: Ja/Nei Trekkplikt: Ja Spesifikasjon: Skattemessig bosted Tilleggsinformasjon: Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Antall:

29 Eksempel på innrapportering – grensegjenger - bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (skattemessig bosatt) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig SE 927 366.00 Naturalytelse Elektronisk kommunikasjon 131 Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -5000 950

30 Korreksjoner i a-ordningen - utland

31 Utgangspunkt for korreksjoner: Kontantprinsippet gjelder
I henhold til a-opplysningsforskriften § 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det ikke gis egen bestemmelse i a-opplysningsforskriften om feil og mangler, må ordningen innebære at opplysninger skal knyttes til den "kalendermåned opplysningene gjelder", altså i tråd med kontantprinsippet. Når opplysninger skal korrigeres er det med utgangspunkt i at opplysningene skal henføres til den måned de gjelder. Kontantprinsippet gjelder slik sett også for korreksjoner. I a-meldingen skal det gis opplysninger om den kalendermåned opplysningene gjelder. Det samme må legges til grunn når man skal rette for feil.

32 Eksempel på feil rapportering
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Informasjon Tilleggs- Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J 111-A Naturalytelse Bil Listepris Registreringsnummer/bilpool 118-A DE 113-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -22100 950

33 Eksempel på korreksjon for den aktuelle måneden
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Informasjon Tilleggs- Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J DE 113-A 111-A

34 Eksempel på erstatningsoppgave
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Informasjon Tilleggs- Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J 111-A Naturalytelse Bil Listepris Registreringsnummer/bilpool 118-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -22100 950

35 Mangelfull rapportering – «etterslep»
Eksempel: Utenlandsk arbeidstaker – lønn fra utlandet Rapportering skjer gjennom norsk rådgivningsfirma Grunnlag for våren 2015 først klart i juni Lønn skal rapporteres inn for de aktuelle månedene Kalendermåned: Fastlønn 40000 Telefon 366 Spørsmål vedrørende trekk og arbeidsgiveravgift – sjekk med Marthe / Anne Hva med sanksjoner for utenlandske arbeidsgivere? I utgangspunktet gjelder regler om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr også for utenlandske selskaper. I flere tilfeller vil det være mest aktuelt med overtredelsesgebyr, Dette fordi det for denne gruppen kan gjelde fritak fra innmelding av arbeidsforhold. Konkrete spørsmål bes sendt inn på e-post til a-ordningen.


Laste ned ppt "A-ordningen internasjonale arbeidsforhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google