Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-ORDNINGEN INTERNASJONALE ARBEIDSFORHOLD RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Innhold i a-meldingen Eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-ORDNINGEN INTERNASJONALE ARBEIDSFORHOLD RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Innhold i a-meldingen Eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 A-ORDNINGEN INTERNASJONALE ARBEIDSFORHOLD RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Innhold i a-meldingen Eksempler

2 Arbeid over landegrensene Fra utlandet til Norge - Fra Norge til utlandet Norsk /utenlandsk arbeidsgiver Skatteplikt – internrett (global/begrenset) Internasjonale skatteavtaler Medlemskap i norsk folketrygd – internrett Internasjonale sosialkonvensjoner

3 A-opplysningsloven § 3 - Opplysningspliktens omfang Omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i bestemmelser i – Ligningsloven § 5-2, – folketrygdloven §§ 24-3 (§ 24-2), 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21- 4, – skattebetalingsloven § 5-11 og – statistikkloven § 2-2 – svalbardskatteloven §§ 4-5 første ledd og § 5-2 femte ledd.

4 Nærmere om opplysningspliktens omfang Utenlandske arbeidstakere – arbeid i Norge – Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal uansett innrapporteres. – Gjelder også for utenlandske arbeidsgivere. – Gjelder selv om ytelsen ikke er skattepliktig i Norge (Samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-15 nr. 1) Eksempel – Utenlandsk gjesteforeleser på kort opphold i Norge – Innrapporteringsplikt for honorar opptjent i Norge – Gjelder selv om det ikke er skatteplikt

5 Nærmere om opplysningspliktens omfang Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet (norsk arbeidsgivergiver) – Rapporteringsplikt for alle ytelser – Gjelder selv om ytelsens ikke er skattepliktige til Norge – Unntak: arbeidstaker er skattemessig emigrert etter norsk intern rett (Samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-15 nr. 2) Eksempel: – Norsk selskap har en ansatt A stasjonert i utlandet – A er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven – Alle ytelser til vedkommende skal innrapporteres

6 Unntak fra rapporteringsplikten Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet (norsk arbeidsgiver) Innrapporteringsplikt for lønn mv. Unntak: – Lønn utbetalt ved norske bedrifters faste driftssteder i utlandet – Gjelder kun land Norge har skatteavtale med (samleforskrift for tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-15 nr. 3 a) Eksempel: Norsk selskap ansetter en person B i USA B er ikke skattemessig bosatt i Norge Lønnen til belastes selskapet sitt faste driftsted i USA Ikke innrapporteringsplikt til Norge

7 Unntak fra rapporteringsplikten Utenlandske arbeidsgivere: Ikke innrapporteringsplikt for lønn mv. når arbeidet er utført i utlandet Eksempel: Person C er bosatt i Norge. C jobber 50 % av året for en svensk arbeidsgiver i Sverige. Lønn mv. for arbeid utført i Sverige er ikke innrapporteringspliktig. Men det kan være plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

8 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift Utgangspunkt: – Avgiftsplikten er koblet opp mot lønnsrapporteringsplikten (ftrl. § 23-2 første ledd, jf. lignl. § 5-2.) – For naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser: avgiftsplikt i den grad disse skal tas med ved beregning av forskuddstrekk (ftrl.§ 23-2 tredje ledd, jf. skattebetalingsloven § 5-6)

9 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift Folketrygdloven § 23-4 a: Tilfeller der det ikke foreligger innrapporteringsplikt: – Likevel plikt til å betale arbeidsgiveravgift for personer som er medlem av norsk trygd etter en trygdeavtale/- forordning. Eksempel: – Medlem i norsk trygd etter forordning 883/2004 (EU) – Arbeid utført i utlandet for utenlandsk arbeidsgiver - ikke rapporteringsplikt

10 Plikt til å betale arbeidsgiveravgift Eksempel – Person D er bosatt i Norge – Jobber 50 % i Norge (norsk arbeidsgiver) og 50 % i Sverige (svensk arbeidsgiver) – Utøver en vesentlig del av arbeidet i Norge (mer enn 25 %) Medlem i norsk trygd, jf. forordning 883/2004 art. 13 – Ikke rapporteringsplikt for lønn opptjent i Sverige – Plikt til å betale arbeidsgiveravgift følger av ftrl. § 23-4 a

11 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk Utgangspunkt: – Trekkplikt på skattepliktig lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5-10, jf. skattebetalingsloven § 5-6. Mulighet for trekkfritak: – Skattyter som åpenbart ikke vil få utlignet skatt, kan fritas for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (1). – Fritak for trekk resten av året når det er sannsynlig at innbetalt trekk er tilstrekkelig til dekning av skatt og trygdeavgift, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (2). – Eksempel: Utenlandsk gjesteforeleser på kort opphold i Norge

12 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk Ytelser til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her: – Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om fritak, jf. skattebetalingsforskriften § 5-3-3 Eksempel - Kildeskatt på pensjon: – Pensjonist A er skattemessig emigrert – Likevel kildeskatt på pensjon på 15 %, jf. skatteloven § 2-3 (4) – Utgangspunkt: Trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5-6 (1) g – Unntatt beskatning i Norge etter en skatteavtale – Kan få fritak for trekk etter skbf. § 5-3-3

13 Plikt å gjennomføre forskuddstrekk Arbeidsopphold i utlandet – redusert skattetrekk: – Arbeidstakeren kan søke om skattekort med lavere trekk i Norge Typetilfelle: – Arbeidstaker har inntekt som kan beskattes i utlandet etter en skatteavtale, og – norsk skatt vil settes ned etter kreditmetoden eller den alternative fordelingsmetoden. – Tilsvarende gjelder når det er sannsynlig at arbeidstakeren vil oppfylle vilkårene for skattenedsettelse etter 1-årsregelen.

14 A-ORDNINGEN – ARBEIDSGIVERS PLIKTER BESKRIVELSE AV YTELSENE – EKSEMPLER PÅ INNRAPPORTERING

15 15 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

16 16 Nytt med a-ordningen - Bruk av internasjonal identifikator Utgangspunkt: Kun for midlertidig bruk Aktuelle nummer som kan benyttes Tax identification number Passnummer Social security number Value added tax identification number I tillegg oppgis Navn Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

17 Eksempel på innrapportering - gjesteforeleser Utenlandsk gjesteforeleser på oppdrag i Norge i 2-3 dager Ikke skatteplikt etter norsk intern rett, jf. skatteloven § 2-3 d Innrapporteringsplikt etter «samleforskriften» § 5-2-15 nr. 1 Trekkfritak etter sktbl. § 5-3 (1) Lønnsrapportering: LTO: i mangel av fnr/dnr.: fødselsdato + 00000. A-ordningen: Internasjonal identifikator, f.eks. TIN

18 18 Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

19 Eksempel på inntektsrapportering Tidligere kode 136-(A) Beløp:Kr Fordel:Naturalytelse Lønnsinntekt:Bil Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja Spesifikasjon:Landkode Tilleggsinformasjon:Listepris, registreringsnummer/bilpool Antall:

20 Grunnleggende eksempel på inntektsrapportering Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Tilleggs- Informasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO- koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 10000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/bilpool118-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ DE113-A 8000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/bilpoolDE136-A 25000.00NaturalytelseBoligJJ121-A BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -22100 950

21 Nettolønn Endring i a-ordningen: I dagens LTO oppgis samlet brutto etter oppgrossing A-ordningen: Alle ytelser oppgis nå som netto størrelser I tillegg oppgis en egen ytelse: Beregnet skatt Dette er differansen mellom alle netto ytelser og samlet brutto

22 Nettolønn – arbeid utført i Norge Tidligere kode 961-(A) Beløp:Kr Fordel:Kontantytelse Lønnsinntekt:Fastlønn Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel:Nettolønn

23 Nettolønn – arbeid utført i Norge Tidligere kode 961-(A) Beløp:Kr Fordel:Naturalytelse Lønnsinntekt:Bolig Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel:Nettolønn

24 Nettolønn – arbeid utført i Norge Tidligere kode 961-(A) Beløp:Kr Fordel:Kontantytelse Lønnsinntekt:Beregnet skatt Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja Spesifikasjon: Tilleggsinformasjon: Oppgr.tabellnr. Antall: Skatte- og avgiftsregel:Nettolønn

25 Eksempel på nettolønn - Norge Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftspli kt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 100000.00KontantytelseFastlønnJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn961 80000.00KontantytelseBeregnet skattJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn 20000.00NaturalytelseBoligJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn961 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -90000 950

26 Eksempel på nettolønn - utland Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 100000.00KontantytelseFastlønnJ/NJ Utenlandsk skattLandkodeNettolønn971 80000.00KontantytelseBeregnet skattJ/NJNettolønn 20000.00NaturalytelseBoligJ/NJLandkodeNettolønn971 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -90000 950

27 Kun trygdeavgift og arbeidsgiveravgift Tidligere kode 927 Grensegjengere Grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge. Arbeidstakere som driver landtransport Utenlandske arbeidstakere som har norsk arbeidsgiver og som driver landtransport i to eller flere EØS-land, forutsatt at lønnen er opptjent i utlandet. Flypersonell Flypersonell med norsk arbeidsgiver som er bosatt i utlandet og som utfører arbeid i to eller flere EØS-land. Personer som arbeider om bord i norske fiskefartøyer Lønn mv. til ytelsesmottaker bosatt i et annet EØS-land som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer.

28 Eksempel på inntektsrapportering - grensegjenger Tidligere 927-A Beløp:Kr Fordel:Kontantytelse Lønnsinntekt:Fastlønn Arbeidsgiveravgiftsplikt:Ja/Nei Trekkplikt:Ja Spesifikasjon:Skattemessig bosted Tilleggsinformasjon:Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Antall:

29 Eksempel på innrapportering – grensegjenger - bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (skattemessig bosatt) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktigSE927 366.00Naturalytelse Elektronisk kommunikasjonJJ131 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -5000 950

30 KORREKSJONER I A-ORDNINGEN - UTLAND

31 Utgangspunkt for korreksjoner: Kontantprinsippet gjelder I henhold til a-opplysningsforskriften § 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det ikke gis egen bestemmelse i a-opplysningsforskriften om feil og mangler, må ordningen innebære at opplysninger skal knyttes til den "kalendermåned opplysningene gjelder", altså i tråd med kontantprinsippet.

32 Eksempel på feil rapportering Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Tilleggs- Informasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO- koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 10000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/bilpool118-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ DE113-A BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -22100 950

33 Eksempel på korreksjon for den aktuelle måneden Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Tilleggs- Informasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO- koder -60000.00KontantytelseFastlønnJJ DE113-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A

34 Eksempel på erstatningsoppgave Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiver- Avgift Trekkplikt Antall Tilleggs- Informasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO- koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 10000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/bilpool118-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -22100 950

35 Mangelfull rapportering – «etterslep» 35 Eksempel: Utenlandsk arbeidstaker – lønn fra utlandet Rapportering skjer gjennom norsk rådgivningsfirma Grunnlag for våren 2015 først klart i juni Lønn skal rapporteres inn for de aktuelle månedene Kalendermåned:2015-012015-022015-032015-042015-052015-06 Fastlønn40000 Telefon366


Laste ned ppt "A-ORDNINGEN INTERNASJONALE ARBEIDSFORHOLD RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Innhold i a-meldingen Eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google