Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utlendiger i Norge KURS 2007 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utlendiger i Norge KURS 2007 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utlendiger i Norge KURS 2007 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN

2 Utlendiger i Norge TEMA  Utenlandske arbeidstakere i Norge  Arbeidsgivers plikter  Forhold til utenlandske selskap

3 Utlendiger i Norge REGELVERKET REGELVERKET  Skatteloven  Skatteavtaler  Skattebetalingsloven  Forskuddtrekk § 5  Bestemmelser i nordisk trekkavtale

4 Utlendiger i Norge REGELVERKET  Ligningsloven  Rapporteringsplikt § 6-10  Innberetningsplikt § 6-2  Folketrygdloven  Arbeidsgiveravgiften | 23-2  Fritak for arbeidsgiveravgift  EØS- avtalens trygdeforordninger  Sosialtrygdavtaler, sosialkonvensjoner

5 Utlendiger i Norge Oversikt  Arbeid- oppholdstillatelser  Skatteplikt ved arbeid i Norge  Arbeidsgiverplikt  Trekkplikt  Innberetningsplikt  Avgiftsplikt  Dekning av merutgifter trekkplikt Innbe - rettin g Deknin g.av … Arbeid. opphol d. Skatte- plikt.

6 Utlendiger i Norge Definisjoner  Norsk arbeidsgiver  Utenlandsk arbeidsgiver

7 Utlendiger i Norge Definisjoner  Innleid arbeidstaker En arbeidstaker som stilles til disposisjon for å utføre arbeid i en annens virksomhet og hvor utleieren ikke har ansvar for og ikke bærer risiko for arbeidsresultatet.

8 Utlendiger i Norge Formaliteter  Arbeid- oppholdstillatelse. Dokument som gir rett til å arbeide i Norge for utenlandske stasborgere. Søkes ved politiet i oppholdskommunen eller ved nærmeste norske utenriksstasjon i hjemlandet.  Kriterier for å få oppholdstillatelse med rett til arbeid. Foreligge arbeidskontrakt eller konkret tilbud om arbeid i Norge.

9 Utlendiger i Norge Nordiske Land  Statsborgere fri bosetting og arbeide i Norge.

10 Utlendiger i Norge EU/ EØS – Land ( ikke Norden)  Kan oppholde seg inntil 3 måneder før det søkes om tillatelse. Kan altså begynne å arbeide med engang og jobbe inntil 3 måneder før tillatelse søkes.  EU / EØS borgerer som ikke arbeider i Norge kan oppholde seg i Norge i inntil 6 måneder uten oppholdstillatelse dersom de er arbeidssøkende.

11 Utlendiger i Norge EU/ EØS – Land  Utenlandsk borgere i arbeide i Norge som pendler minst en gang i uka trenger ikke oppholdstillatelse med rett til arbeid selv om arbeidsperioden overstiger 3 måneder.  Utenlandske borgere på sokkel kan pendle sjeldnere ( turnus).

12 Utlendiger i Norge Eksempel 1 EU/ EØS borger jobber i Norge 5- 14 dager pr måned, reiser ikke ut av landet  må da søke oppholdstillatelse etter 3 måneder.

13 Utlendiger i Norge Eksempel 2 EU/ EØS borger oppholder seg i Norge uten å være i arbeid, i 3 måneder eventuelt 6 måneder som registrert arbeidssøker. Krav om at man reiser fra Norge etter 3 / (6) måneder. Men ikke noe krav om hvor lenge man skal være ute av Norge. Kan deretter ha nye 3 (6 ) måneder i opphold uten å ha søkt oppholdstillatelse med rett til arbeid.

14 Utlendiger i Norge Unntak – overgangsordning fra 01.05.2004  For borgere fra åtte EU- land Estland,Latvia,Litauen,Polen,Slovakia, Slovenia,Tsjekkia og Ungarn. Romania og Bulgaria ble medlemmer fra 01.01.2007. Disse MÅ ha oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid før de kan begynne å arbeide. Gjelder ikke personer som har hatt lovlig opphold i Norge de siste 12 måneder før overgangsordningen trådte i kraft.

15 Utlendiger i Norge Søknad om oppholdstillatelse med rett til arbeid  Hos politi  Utenriksstasjoner i hjemlandet Søknadsskjema med bilde Ansettelsesbevis eller arbeidsavtale Skjema ” Ansettelsesbevis for EØS/ EFTA – Borgere ”( underskrevet) Vise pass

16 Utlendiger i Norge Utenfor EU/EØS  Må ha oppoppholdstillatelse med rett til arbeid.

17 Utlendiger i Norge SKATTEPLIKTEN Skatteloven av 26.03.1999 nr 14. regulerer skatteplikten til Norge

18 Utlendiger i Norge Skattelovens bestemmelser  Full skatteplikt som bosatt Sktl § 2-1 ledd 1 og 2  Begrenset skatteplikt Sktl § 2-3 ledd 1 bokstav d.  Arbeidsinnleie Sktl § 2-3 ledd 2.  Styregodtgjørelse Sktl. § 2-3, ledd 1 bokstav e.  Inntekt fra sokkel ( petroleumsloven §, jf §2)

19 Utlendiger i Norge Skattemessig bosatt  Skatteplikt til Norge for all inntekt og formue opptjent i Norge eller utlandet.  Skatteavtaler avgjør hvor en person er bosatt.  Skatteavtalen går foran norsk intern lov.

20 Utlendiger i Norge Eksempel 1 Opphold i Norge fra 1 mai i 2007, overstiger 183 dager den 30 oktober 2007.  Skattemessig bosatt fra 1. 01.2007 Opphold i Norge fra 1 oktober 2006, overstiger 183 dager den 1.april 2007.  Skattemessig bosatt fra 1. 01. 2007

21 Utlendiger i Norge Eksempel 2 Overstiger 270 dager – 36 mnd periode. Februar – juni 2005 = 120 dager Mai – august 2006 = 92 dager Juni – august 2007 = 61 dager Skattemessig bosatt fra og med 01.01.07

22 Utlendiger i Norge Skattemessig bosatt - opphør Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke skattemessig bosettelse i Norge.  Tre kriterier må være oppfylt  må sannsynliggjøre at man har under 61 dager i Norge i inntekstsåret.  Har tatt fast opphold i utlandet  Personen eller nærstående ikke disponerer bolig i Norge

23 Utlendiger i Norge Begrenset skatteplikt Skatteplikt til Norge for enkelte typer inntekt og formue opptjent i Norge,eks :  arbeidsinntekt i Norge  fast eiendom i Norge

24 Utlendiger i Norge Begrenset skatteplikt •Tre vilkår må være oppfylt samtidig  Får lønn fra kilder i Norge  Får godtgjørelse for personlig arbeid utført i Norge  Arbeider i annens tjeneste, tjeneste forhold i Norge

25 Utlendiger i Norge Begrenset skatteplikt, forts  Personlig arbeid/lønnsmottaker  Tjenesteforhold Offentlig/privat

26 Utlendiger i Norge Arbeidsinnleie  Sktl §2-3 ledd 2.  Skatteplikt selv om vilkår om ”kilder i Norge” ikke er oppfylt.

27 Utlendiger i Norge Styregodtgjørelse, lønn til daglig leder mm. Sktl § 2-3,ledd1 bokstav e.  Styremedlemmer bosatt i utlandet er skattepliktig til Norge av godtgjørelser for verv i norske selskap og innretninger.

28 Utlendiger i Norge SKATTEAVTALER  Skatteavtaler med ca 80 land  Oversikt ved Odin http://odin.dep.no/fin/ Forhindre dobbelbeskatning Hindre skatteunndragelse Løse tvilstilfeller

29 Utlendiger i Norge Skatteavtaler  Styrer ikke trygdeavgift, AGA, skattetrekk innberetning eller selvangivelsesplikt.

30 Utlendiger i Norge Skatteavtaler - bostedsbegrep  Art. 4 i Den Nordiske Skatteavtalen(NSA) regulere i hvilket land vedkommende skal anses bosatt og definerer bosted : ” enhver person som i henhold til lovgivning i denne stat er skattpliktig på grunnlag av domisil,bopel el”

31 Utlendiger i Norge Skatteavtalen - Lønnsarbeid  Hovedregel- bostedsstat tillagt beskatningsrett, men lønnsinntekten KAN skattlegges i det andre landet dersom arbeidet er utført der, se NSA art. 15

32 Utlendiger i Norge UNNTAK - fra beskatning i arbeidsland. VILKÅR 1. Opphold i Norge ( arbeidsland) overstiger ikke 183 dager i løpet av 12 mnd. periode. 2. Lønn er ikke betalt av eller på vegna av arbeidsgiver bosatt (hjemmeværende) i arbeidslandet etter arbeidslandets definisjoner 3. Lønn skal ikke være belastet fast driftsted som arbeidsgiver ( utenlandske ) har arbeidslandet (Norge) 4. Ikke være innleie av arbeidskraft til norsk oppdragsgiver. ALLE vilkår oppfylt – eksklusiv beskatningsrett til bostedslandet

33 Utlendiger i Norge Eksempel Danske Andor Ravi er ansatt i virksomhet hjemmehørende i Danmark. Norsk selskap har engasjert det danske firma for ett spesielt oppdrag. Andor skal til Norge for å arbeide i dette prosjekt. Arbeidsperiode ( fysisk opphold ) 1.07.06 -31.07.06 10.10.06 – 10.11.06 7.12.6- 20.12.06 Lønn betales fra den danske arbeidsgiver. Belastes ikke fast driftsted i Norge og det er ikke arbeidsinnleie.

34 Utlendiger i Norge Eksempel, forts 1. Har Andor skattemessig bosted? 2. Hvor skal skatt betales ? 3. Hva om det foreligger arbeidsinnleie ?

35 Utlendiger i Norge ARBEIDSGIVERS PLIKTER Ved ansettelse: - AA registeret - innhente skattekort - forskuddstrekk - avgiftsplikt Oppdatering ved endringer

36 Utlendiger i Norge Innrapporteringsplikt til SFU Ved innleie/ på oppdrag :  Rapporteringsplikt til SFU av utenlandske statsborgere betydelig utvidet i 2004, gjelder all virksomheter  Spesielle regler der formell arbeidsgiver er utenlandsk og norsk oppdragsgiver har de reelle arbeidsgiverfunksjonene: - trekkplikt påligger også norsk oppdragsgiver ( solidaransvar) Eks. – leier gjennom ManPower 1. Eks. – bonde har fra avløserlag innleid utenlandsk avløser – > skal i begge tilfeller innrapportere.

37 Utlendiger i Norge SOLIDARANSVAR

38 Skattekort  Skattemessig bosatt i Norge  lokalt likningskontor  Skattemessig bosatt i utlandet og arbeider i Norge. • Sentralskattekontoret for utenlandssaker, SFU  utsteder for arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge for utenlandsk arbeidsgiver som er registrert i kontorkommune 2312 SFU

39 Utlendiger i Norge Skattekort med D- nummer Lov av 16.01.72 § 4 om folkeregistrering og Forskrift av 14.02.95 D-nummer gis blant annet når: - vedkommende er skatte- og avgiftspliktig i Norge av inntekt som opptjenes her. - Omfattes av norsk trygde lovgivning - Eier fast eiendom i Norge Fås ved henvendelse til folkeregisteret

40 Utlendiger i Norge Skattekort forts.  Skattekort til arbeidstakere fra land som kommer innunder overgangsreglene og land utenfor EØS vil inneholde opplysninger om når arbeidstillatelse løper ut.

41 Utlendiger i Norge Dokumentasjon for å få skattekort.  EØS – borgere arbeidstillatelse ved arbeidsopphold over 3 Måneder Gyldig / godkjent ID – dokument  Ikke EØS- borgere Pass, opphold -/ arbeidstillatelse  Nordiske borgere kopi av gyldig pass

42 Utlendiger i Norge Tabellkort / Klasse 1 Trekktabelle r Klasse 2 71007200 Trygdeavgift 10,5 mnd trekk 71507250 Trygdeavgift 12 mnd trekk Utskrevet SFU 73007400 Som vanlig med 10% standardfradrag 73507450 12 mnd trekk M/10% 71707270 10,5 mnd trekk uten trydeavgift 71607260 Uten Trygdeavgift 12 mnd trekk Utskrevet SFU 75507650 Som vanlig med 10% standardfradrag uten trygdeavgift 75007600 12 mnd trekk M/10% Uten trygdeavgift

43 Utlendiger i Norge TREKKPLIKT Hovedregel, Arbeidsgiver skal av eget tiltak foreta forskuddstrekk jf sktbl §§ 4 og 5, jf §1

44 Utlendiger i Norge Forskuddstrekk Gjelder blant annet ved :  Full skatteplikt som bosatt  Begrenset skatteplikt i lønn med mer.  Skatteplikt ved arbeidsinnleie  Skatteplikt for styrerhonorar o.l.  Skatteplikt for utlendinger på norsk sokkel jf petroleumsloven  Skatteplikt for utlendinger av inntekt ved arbeid om bord på skip mv.

45 Utlendiger i Norge Forskuddstrekk, forts.  Både norsk og utenlandsk arbeidsgivere som har arbeidstakere i Norge eller på norsk kontinentalsokkel plikter å foreta forskuddstrekk.  Plikten til foreta forskuddstrekk vurderes alltid ut fra intern-retten i skattelovgivningen  Styrehonorar til utlendinger er trekkpliktig, - skattekort må innhentes

46 Utlendiger i Norge Norsk arbeidsgiver  Lønn til utlending for arbeid i Norge eller på Norsk sokkel  Dersom lønn - alltid trekkplikt  Periode frem til skattekort – 50%

47 Utlendiger i Norge UNNTAK fra trekkplikt kun; Følgende unntak:  Utenlandske artister som lignes etter artistskatteloven  Godtgjørelse utenfor tjenesteforhold til utenlandsk person.  Godtgjørelse hvor ligningskontoret har gitt vedtak om fritak jf forskrift av 10. Oktober 1956.

48 Utlendiger i Norge Utenlandsk arbeidsgiver  Lønn til utlending for arbeid i Norge eller på Norsk sokkel I utgangspunkt som for nordmenn – full trekkplikt dersom skatteplikt til Norge. Spesielle regler ved innleie av arbeidskraft – Skbtl § 3, ledd 2. Utenlandsk arbeidsgiver skal registrere seg ved SFU hvis virksomheten ikke driver varig virksomhet i Norge. Registrering i Enhetsregisteret

49 Utlendiger i Norge INNBERETTNINGSPLIKT Hovedregelen, Ligningsloven §6-2 Forskrift av 19.11 1990.nr 932, lønnsoppgaveplikt til personer skattemessig bosatt i utlandet.

50 Utlendiger i Norge Innberetning, forts  De ordinære innberetningskodene skal brukes, men kodene kan brukes uten angivelse av ”A” dersom fritatt for norske trygd.  Innberetning til arbeidsgivers kontorkommune  Er vedkommende fritatt norsk trygd brukes kode 129 / 137 på lønn og naturalytelser.

51 Utlendiger i Norge ARBEIDSGIVERAVGIFT Hovedregelen Folketrygdloven § 23-2, nr 1

52 Utlendiger i Norge Unntak – arbeidsgiveravgift Unntak kun som følge av Trygdeavtaler:  I henhold til EØS – avtalens trygdeforordning ( EØF – 1408 /71) hovedregel er trygdet i bostedslandet eller

53 Utlendiger i Norge Fritak fra norsk trygd.  Hovedregelen er trygd til Norge grunnet arbeid her.  I henhold til trygdeavtaler eller EØS avtalen - kan fritas. Må levere blankett E 101 fra utenlandske Trygdemyndigheter.

54 Utlendiger i Norge Attest / bekreftelse levers til: Norsk trygdemyndighet i arbeidsgivers Kontorkommune.  Dersom unnlate AGA : -ALLTID foreligge papir for dette

55 Utlendiger i Norge ARBEIDSGIVERAVGIFT  Skattekort 7300,7400,7350,7450,7550, 7650, 7500 og 7600.  Gir rett til 10% standardfradrag.  Arbeidsgiveravgift på utgifter som er på reiseregning.  % kort = arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser.

56 Utlendiger i Norge U TGIFTSDEKNING Arbeidspendling mellom utlandet og bolig i Norge Skatteloven § 6-13.

57 Utlendiger i Norge Pendler  Regulert i FSFIN forskrift av 19 november 1999.nr 1158, EØS – pendlerforskrift.  Skille mellom personer bosatt - innenfor EU/ EØS - utenfor EU/ EØS

58 Utlendiger i Norge Hvem er pendler?  Sivilstand og boligtype avgjør pendlerstatus, også for utlendinger.  Familiependler  der barn og ektefelle bor  Enslig pendler  selvstendig bolig Dokumentasjon kan kreves fremlagt i notarialbekreftet kopi oversatt til norsk.

59 Utlendiger i Norge Pendler, forts  Bosatt innfor EU/ EØS Pendlerstaturs på lik linje med nordmenn - ikke med standardfradrag  Bosatt utenfor EU/ EØS Skattemessig bosatt i Norge sktl § 2-1 ledd 1 - anses ikke som pendler Begrenset skatteplikt – (ikke skt. messig bosatt) sktl.§ 2-3. Ledd 1, d -> kan anses som pendler.

60 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning  Aktuelle merutgifter for utenlandske pendler  kost ( naturalytelse, etter regning eller satser )  losji ( naturalytelse, etter regning eller satser )  besøksreise (naturalytelse, etter regning eller satser )

61 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - kost  Kostbesparelsen skal gjenspeile verdien av spart kost i hjemmet for pendler som ikke blir beskattet for kost på arbeidsstedet. Skal beregnes ved følgende tilfeller:  Pendler skattefri kost  innberettes i kode 143- A med kr 71 pr døgn  Pendler skattefri kost etter regning  innberettes i kode 143- A med kr 71 pr døgn

62 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - losji  Refusjon etter regning  Fri bolig på arbeidsstedet  Fritt losji

63 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - besøkereise  Ulegitimert godtgjørelse •Bilgodtgjørelse  trekk – avgiftsfritt med  kr 1,40 pr km inntil 35 000 km  kr 0,70 pr km utover 35 000 km Trekkfritak - reiseregning / kjøreoppgave

64 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - besøkereise  Refusjon etter regning  Arbeidsgiver betaler reisen direkte

65 Utlendiger i Norge Dekning av kost på besøkereise til hjemmet.  Ulegitimert godtgjørelse • Pendlerreise uten overnatting.  trekk og avgiftsfritt med kr 75,- hver vei hvis besøkreisen har en varighet på 6 timer eller mer. • Pendlerreise med overnatting.  Trekk og avgiftsfritt innen statens regulativ eller SKD`s Forskuddssatser avhengig av hvordan arbeidstaker bor  Refusjon etter regning

66 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - innberetning  Avhengig av pendlerens skattekort.  Dersom benyttet skattekort ikke tar hensyn til standardfradrag skal arbeidsgiversdekning innberettes ved følgende koder

67 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - innberetning, forts. ( Ikke standardfradrag ) Fri kostkode 525 Refusjon kostkode 525 Ulegitimert godtgjørelse kost kode 628 Frikost på sokkel kode 119-A / 527 –A Fri losji kode 525 Fri bolig kode 526 Refusjon losjiutgift etter regning kode 525 Ulegitimert godtgjøring losji kode 628

68 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - innberetning, forts. (ikke standardfradrag ) Fri besøkereise kode 724 Refusjon, besøkereise etter regningkode 724 Ulegitimert godtgjørelse til besøkereise kode 725

69 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - innberetning, forts.  Dersom arbeidstaker skattekort tar hensyn til standardfradrag. Benyttes følgende koder :

70 Utlendiger i Norge Fri kostkode 112-A / 137 Refusjon kostkode 156- A /156 Ulegitimert godtgjørelse kost kode 156- A /156 Fri losji kode 112-A / 137 Fri bolig kode 121-A / 121 Refusjon losjiutgift etter regning kode 156-A / 156 Ulegitimert godtgjøring losji kode 156-A /156 Utgiftsdekning - innberetning, forts.

71 Utlendiger i Norge Utgiftsdekning - innberetning, forts. Fri besøkereise kode 112-A/137 Refusjon, besøkereise etter regningkode 156-A/ 56 Ulegitimert godtgjørelse til besøkereise kode 156-A/ 56

72 Utlendiger i Norge

73


Laste ned ppt "Utlendiger i Norge KURS 2007 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google