Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særavtalar undervisningspersonale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særavtalar undervisningspersonale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Særavtalar undervisningspersonale
Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2014

2 Arbeidstakerperspektiv
Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden To logiske konsekvenser: - Arbeidsgiver har styringsrett over arbeidstiden - Du skal ha betalt for den tiden du arbeider

3 SGS 1010 Følgje av pasient/klient/elev

4 Gruppespørsmål Bruk noen minutter på å dele erfaringer med denne avtalen i gruppen. Hvordan foregår det i praksis med skoleturer på deres skole? Har dere noe årshjul/årsplan der slikt er med? Har dere skjema eller annet dere fyller ut når dere har deltatt på turer? Vet dere og kollegaer om dere får eller ikke får betalt etter gjeldende avtaleverk?

5

6 2. Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet
Avtalen forutsetter at det på forhånd utarbeides en samlet arbeidsplan for personalet på reisen til og fra, samt oppholdet på institusjon, leirskole, ved ferieopphold, ekskursjoner eller lignende

7 Kven – når – kvar? Kven Når (m.a.) Del I - §§ 3 og 4 i SGS 1010
Alle tilsette i KS-området inkludert undervisningspersonale Skuletur m.m. Ekskursjonar m.m. Ubemanna leirskular m.m. Reise med elev(ar) Del II - § 5 i SGS 1010 Undervisningspersonale Bemanna leirskule Del II - § 6 i SGS 1010 Utanlands med min. 3 overnattingar og 2 ulike stader Statleg HTA pr. Ordinær teneste- reise utan elev

8 Kommentar frå KS i B-rundskriv 11/2005
Arbeidsplanar ”For at avtalen skal virke etter intensjonene …, forutsettes det utarbeiding av arbeidsplaner for personalet.” Frå KS B-rundskriv 11/05 Turen kan leggast inn i arbeidsplanen (inn i årsverket). Arbeidsplanar som overstig 9 timar pr. dag/37,5 timar pr. veke utløyser overtidsgodtgjering. Eller ein kan behalde vanleg arbeidsplan og lønne alt ekstra som overtid / (meirarbeid deltidtilsette).

9 § 3-1 Utrekning av reisetid og arbeidstid
Som reisetid reknast den tid som går med frå reisa byrjar frå arbeidsstad/bustad til ein kjem fram til institusjon/feriestad/leirskule/ekskursjonsstad el. Reisetid reknast som arbeidstid i dei tidsrom arbeidstakaren har tilsyn med pasient(ar)/klient(ar)/elev(ar), medrekna nødvendig ventetid. Når arbeidstakaren ikkje er pålagd tilsyn med pasient(ar)/klient(ar)/elev(ar): Reisetid innafor oppsett arbeidsplan reknast med som arbeidstid. Reisetid utanom oppsett arbeidsplan reknast med som 1/4 tid.

10 3.2 Hviletid Dersom den totale reisetiden har vart i over 8 timer, og reisen avsluttes med at arbeidstakeren reiser sammen med og har ansvar for pasient/klient/elev tilkommer arbeidstakeren en hviletid på minst 11 timer før vedkommende tiltrer sin ordinære tjeneste

11 § 4-2 For undervisningspersonalet erstatter egne regler om arbeidstid og kompensasjon i SFS 2213 punktene § 4-2a og b i SGS 1010 Punktene 4-2 c og d i SGS 1010 lyder slik: c. Der arbeidstaker i hovedsak får hvile/sove, medregnes tidsrommet til lik 1/3 tid. d. For den tida oppholdet varer, gis arbeidstakeren et tillegg på minimum kr 310 pr. døgn. Påbegynt døgn over 6 timer, regnet fra reisens begynnelse, godtgjøres som fullt døgn. For mindre enn 6 timer blir det ikke gitt kompensasjon

12 § 4-3 Overtid Overtid etter pkt. 4.2 kjem fram ved at det i den utrekna arbeidstida vert gjort frådrag for arbeidstid i samsvar med arbeidsplan.3) Overtida vert godtgjord med timelønn pluss 50 % tillegg. Eigne reglar om at overtid vert kompensert med eit tillegg på 50%, jf pkt. 3.4 og 4.3, uavhengig av når arbeidet vert utført. 3) For undervisningspersonalet vert det vist til reglane om arbeidsplanar i avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet.

13 Kommentar frå KS i B-rundskriv 11/2005
Lokal tilpassing Ulike typar reiser/ekskursjonar, opphald og brukarane eller elevane sine tenestebehov skaper ofte behov for lokale tilpassingsavtalar. Avtalen har ein klar intensjon om at behovet for slik lokal tilpassing blir konkret vurdert i samband med planlegging av dei einskilde reisene/opphalda.

14 §5 Del II REGLAR for undervisningspersonale ved reise til/fra og opphold ved bemannet leirskole 5.0 Innledning Reglene regulerer arbeidstid og godtgjøring for reise til/fra og opphold ved bemannet leirskole for grunnskulen etter opplæringslova og gjeld undervisningspersonale som har ansvar for og deltar sammen med elevene, både under reisen og oppholdet. Det kan ikke kreves godtgjøring etter andre tariffregler for denne type reise og opphold.

15 5. 1 Arbeidstid Medfølgende lærer godskrives 9 timer av arbeidsplanfestet tid for hvert hele døgn reisen/oppholdet varer, regnet fra reisens start. For deler av døgn utover dette, tillegges et forholdsmessig timetall. Godskriving av undervisningstid fastsettes lokalt, dog slik at dette minimum tilsvarer vedkommendes gjennomsnittlige undervisningsplikt. Obs: deltidsansatte, seniorer, alle med nedsatt undervisning

16 5.2 Godtgjøring og 5.4 Avspasering
I tillegg til godskriving av arbeidstid, tilstås medfølgende undervisningspersonale en daggodtgjøring for eventuelt arbeid utover godskrevet tid, ansvar, ulemper m.v som følge av reisen og oppholdet Daggodtgjøring per døgn/del av døgn over 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt: Ordinære hverdager (mandag - fredag) kr 1070 Lørdag, søndag, helligdager og offentlige fridager 1290 §5.4 AVSPASERING Denne godtgjøringen kan man på hver enkelt skole fastsette som tid til avspasering. Dette forutsetter enighet mellom rektor og den enkelte lærer som har krav på godtgjøring i henhold til §5.2.

17 Bemanna leirskule § 5 måndag kl. 0900 – fredag 1700
Arbeidstid Undervisning Godtgjering Kost 4 heile døgn => 4 x 9 timar = 36 timar Fredag = 8/24=1/3 døgn => 9 timar x 1/3 = 3 timar. Minimum Årsramma / 38 veker T. d. minimum 26 undervisnings-timar på barnetrinnet Måndag 0900-fredag 0900 = 4 heile døgn => 4 x 1070 kr. Fredag = 8/24 ≥ 3/24 => 1070 kr Kostgodtgjering etter kommunalt reiseregulativ for reisa til og frå leirskulen og for eventuell diett som ikkje blir dekka på leirskulen. Sum 39 timar

18 SGS 1010 Del II B §6 §6 Bestemmelser for undervisningspersonale ved reiser utenlands med elever §6.0 Omfang Ved reiser/opphold i utlandet i kommunens/fylkeskommunens regi med en varighet på minimum 3 døgn og med minimum to overnattingssteder, gjelder bestemmelsene i del II A tilsvarende med unntak av 5.1 og 5.2 som erstattes av pkt 6.1 og 6.2

19 §6.1 og §6. 2 §6.1 Arbeidstid som 5.1 men med 12 timer arbeidsplanfestet tid i stedet for 9 timer. §6.2 Godtgjøring som §5.2 men satsene er for hverdager: 1430 kroner For lørdag, søndag osv: 1700 kroner

20 Overtid…

21 Fellesbestemmelsene i HTA §§ 5 og 6
§ 6 Overtid – forskyving av arbeidstid Undervisningspersonalet har egen arbeidstidsavtale. Den er en del av SFS 2213. Dersom annet ikke er avtalt lokalt gjelder reglene i SFS 2213: ”Arbeidsplanfesta tid vert fordelt med maksimalt 37,5 timar pr. veke og maksimalt 9 timar pr. dag innafor dei 39 vekene” ”Pålagt arbeid ut over oppsett arbeidsplan, eller arbeidsplanar som overstig grensene for maksimalt frammøte, utløyser overtidsgodtgjering.”

22 Overtid for undervisning – ”eigen” formel
Overtidstillegg for undervisning vert rekna ut frå timelønn for undervisning (Årslønn x 1400) x 100 = Timelønn (Årsramme x 1687,5) x 112

23 Døme på overtidsutrekning
Ein adjunkt tek ein vikartime i norsk i 9.klasse. Adjunkten er tilsett i 100% stilling, så denne timen utløyser overtidstillegg. Adjunkten har 10 års ansiennitet og minstelønn. Den er på kroner. Årsramma for norsk på ung.trinnet er 808. Reknestykket blir då: ( x 1400) x 100 = 392,10 kr (808 x 1687,5) x 112 Kollegaen hans er også adjunkt med 10 års ansiennitet, men har kr. i lønn. Likevel får dei same timelønn for vikartimar fordi kr. av kollegaen si lønn er funksjonsgodtgjering og den vert ikkje rekna inn i årslønna. + 50% overtidstillegg = 196,05 kr Dette gir ei timebetaling inkl. overtidstillegget på 588,15 kr

24 Flere avtaler SGS 1001 reiseregulativet SGS 1002 om arbeidstøy
SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Lokale særavtaler

25 SGS 1001 Reiseregulativet § 3 Her følger KS den til enhver tid gjeldende avtalen for tjenestemenn i staten i forhold til skysstillegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining, dette gjelder både innenlands og utenlands § 4 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens tjeneste, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon I motsatt fall bør arbeidsgiver og arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. Slik kompensasjon godtgjøres med inntil ,- kr per år. Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold.

26 SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrument
Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres av partene lokalt gjennom særavtale. Ved uenighet gjelder Hovedavtalens del A § 4.5 I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy skal de gis refusjon for de faktiske utgiftene. Dersom private musikkinstrumenter eller privat utstyr, må benyttes i undervisningen ved studieretningen Musikk/Dans/Drama eller i undervisningen ved kommunale musikk- og kulturskoler, skal det inngås avtale mellom de lokale parter om dette

27 SGS 1002 – eksempler på lokale avtaler HFK
Undervisningspersonalet som underviser i skoleverkstad inne og ute, laboratorium, skolekjøkken og gymnastikksal eller anna øvingsrom/stader har rett på minimum 1 sett arbeidstøy per år. I tillegg har dei på skoleverkstad og kroppsøving, etter behov, rett på vernesko. I kroppsøvingsundervisninga har dei også rett på utesko. Dersom undervisninga føregår i fleire adskilte bygg skal dei også ha ytterjakke.


Laste ned ppt "Særavtalar undervisningspersonale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google